MAO:417/19

Sysmän kunta - kiinteistöjen auraussopimus

julkinen hankinta - valituksen tutkiminen ja kynnysarvon alittuminen

Diaarinumero: 2019/67
Antopäivä: 24.9.2019

ASIAN TAUSTA

Sysmän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on hankintailmoitusta julkaisematta pyytänyt 12.11.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia määräaikaisesta auraussopimuksesta kiinteistöille.

Sysmän kunnan tekninen johtaja on 20.11.2018 tekemällään viranhaltijapäätöksellä § 5 valinnut yhtenäiskoulun, kunnanviraston ja SOTE-keskuksen talvikunnossapidon ajalle 20.11.2018–20.1.2019 osalta RTK-palvelut Oy:n tarjouksen sekä Otamon toimintakeskuksen osalta valittajan tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut alle 5.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

SyViRa Oy:n on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille vahingonkorvauksena 500.000 euroa. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeus on 9.7.2018 antamallaan päätöksellä kumonnut hankintayksikön 7.12.2017 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikön tulee kilpailuttaa kyseinen hankinta uudelleen. Sysmän kunta ei ole julkistanut uutta kilpailutusta tai keskeyttänyt hankintaa.

Hankintayksikkö on 12.11.2018 pyytänyt sähköpostitse tarjousta piha-alueiden talvikunnossapidosta muun ohella valittajalta ja RTK-Palvelut Oy:ltä. Hankintayksikön olisi ennen hankintapäätöksen tekemistä tullut pyytää RTK-Palvelut Oy:ltä selvitystä sen tarjouksen poikkeuksellisen alhaisesta hinnoittelusta.

Vastine

Vaatimukset

Sysmän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Perusteet

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ollut niin alhainen, ettei markkinaoikeudella ole toimivaltaa tutkia valitusta. Hankintapäätös on saatettu valittajan tietoon sähköpostitse 30.11.2018, joten valitus ei ole saapunut valitusajassa markkinaoikeuteen.

Sysmän kunnan eräiden kiinteistöjen talvikunnossapito on kilpailutettu määräajaksi, koska kiinteistönhuollon kilpailutus oli tapahtunut vasta talvikaudella. Aurauksen ja liukkaudentorjunnan kilpailutus on tehty teknisen palvelukeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ollut alle 5.000 euroa, mikä on mahdollistanut suorahankinnan. Hankinnassa on pyydetty tarjoukset kolmelta toimijalta, joista kaksi on antanut tarjouksen. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on arvioitu sen perusteella, että hankintakauden aikana olisi 18 auraus- ja liukkaudentorjuntalähtöä. Saatujen tarjousten hintojen ja arvioitujen lähtömäärien perusteella hankinnan arvoksi on laskettu päätöksentekohetkellä 2.925 euroa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut valittajaa kohtaan syrjivästi ja epätasa-arvoisesti sekä suosinut kilpailevaa yritystä. Tämän vuoksi valittajalle on aiheutunut vahinkoa yrityksen heikentyneiden luottotietojen ja yrittäjän alentuneen työkyvyn vuoksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vahingonkorvausvaatimus

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan yrityksen heikentyneistä luottotiedoista ja yrittäjän alentuneesta työkyvystä sille aiheutunut vahinko. Markkinaoikeus katsoo, että asiallisesti kyse on vahingonkorvausvaatimuksesta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Valittajan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Valituksen tutkiminen pääasian osalta

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi määrätä momentin 1–7 kohdissa todetun seuraamuksen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankinnan kohteena on ollut Sysmän kunnan yhtenäiskoulun, kunnanviraston, SOTE-keskuksen ja Otamon toimintakeskuksen talvikunnossapitoa koskeva palveluhankinta. Hankintayksikön mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut alle 5.000 euroa. Kyseinen ennakoitu arvo on perustunut arvioon siitä, että sopimuskauden aikana olisi 18 auraus- ja liukkaudentorjuntalähtöä.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 60.000 euroa palveluhankinnoissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut.

Kun otetaan huomioon hankintayksikön hankinnan ennakoidusta arvosta esittämä ja hankintayksikön tarjouspyynnön perusteella saamien tarjousten arvot noin 1.836 euroa ja 3.546 euroa, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoidun arvonlisäveroton kokonaisarvo ei ole ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa palveluhankinnalle säädettyä kynnysarvoa. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia ja valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää vahingonkorvausvaatimuksen ja valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää SyViRa Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomari Ville Parkkari ja asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 24.9.2019