MAO:409/19

Kotkan kaupunki - työterveyshuoltopalvelut

julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 2018/437
Antopäivä: 18.9.2019

ASIAN TAUSTA

Kotkan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.6.2018 julkaistulla ja 18.8.2018 korjatulla sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevalla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta työterveyshuoltoa koskevasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta palveluhankinnasta ajalle 1.1.2019–31.12.2022, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kotkan kaupungin kaupunginhallitus on 22.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 325 valinnut Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksen.

Kotkan kaupungin kaupunginhallitus on 17.12.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 432 korjannut hankintapäätöksessä olleen pisteytysvirheen. Hankintaoikaisupäätöksellä ei ole muutettu aikaisemman hankintapäätöksen lopputulosta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.900.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy (aikaisemmin Pihlajalinna Kymijoki Oy) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus asettaa edellä mainitun kiellon ja velvoitteen tehosteeksi vähintään 1.000.000 euron suuruisen uhkasakon. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.600 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun hankintasäännösten sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti.

Hankintayksikkö on antanut osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten osalta voittaneen tarjoajan tarjoukselle pisteitä sellaisista palveluista, jotka eivät ole kuuluneet tarjouspyynnössä määriteltyyn hankinnan kohteeseen eli Kansaneläkelaitoksen korvausluokkiin I ja II (jäljempänä myös korvausluokat I ja II) kuuluviin työterveyspalveluihin. Hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon tarjousten vertailussa vain sellaiset palvelut, jotka ovat sisältyneet hankinnan kohteeseen.

Hankintayksikkö on lisäksi virheellisesti vähentänyt valittajan tarjouksen pisteitä osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten osalta sen takia, että tarjous on sisältänyt vain pyydettyjä hankinnan kohteeseen kuuluvia palveluja. Tällainen menettely on ollut hankintasäännösten ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaista.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen pisteitä tulee vähentää osa-alueen 1 vapaamuotoisen selvityksen osalta vähintään viidellä pisteellä. Oikea pistemäärä olisi näin ollen 63 pistettä 68 pisteen sijaan. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksen pisteitä tulee vähentää osa-alueen 2 vapaamuotoisen selvityksen osalta vähintään kolmella pisteellä. Oikea pistemäärä olisi näin ollen 63 pistettä 66 pisteen sijaan. Valittajan tarjouksen pisteitä tulee lisätä osa-alueen 1 vapaamuotoisen selvityksen osalta vähintään kolmella pisteellä. Oikea pistemäärä olisi näin ollen 67 pistettä 64 pisteen sijaan. Lisäksi valittajan tarjouksen pisteitä tulee lisätä osa-alueen 2 vapaamuotoisen selvityksen osalta vähintään yhdellä pisteellä. Oikea pistemäärä olisi näin ollen 66 pistettä 65 pisteen sijaan. Korjausten jälkeen valittajan tarjouksen pistemäärä olisi ollut suurempi kuin voittaneen tarjoajan tarjouksen, joten valittajan tarjous olisi tullut valita.

Vastine

Vaatimukset

Kotkan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.540 eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valittajan vaatimuksen uhkasakon asettamisesta.

Perusteet

Hankintamenettelyssä ei ole miltään osin menetelty hankintasäännösten vastaisesti.

Hankinnan kohteena on ollut työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen. Tarjouspyynnön liitteenä on ollut hankintayksikön työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja muita asiakirjoja, joissa on kuvattu työterveyshuollon nykyinen toiminta, käytännöt ja suunnitelmat. Liitteistä on ilmennyt, että nykyiseenkin toimintaan sisältyy korvausluokkien I ja II mukaan korvattavien palvelujen lisäksi myös muita palveluja. Tarjouspyyntö liitteineen on ollut selkeä, ja sen perusteella on saatu keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Työterveyshuoltopalvelujen hankinta on toteutettu käänteisenä kilpailutuksena, jossa tavoitteena on ollut saada tarjouksia, jotka ovat sisältäneet mahdollisimman laadukkaita ja kattavia palvelukokonaisuuksia, joilla on voitu järjestää hankintayksikön työterveyshuolto etukäteen ilmoitetulla kiinteällä hinnalla. Hinnan ollessa ennalta määritelty on tarjousten vertailu tapahtunut yksinomaan laadullisilla perusteilla.

Tarjouspyynnössä on selvästi ilmoitettu, että vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään ja että tarjoaja voi suhteuttaa tarjoamansa palvelut asetettuun kiinteään hintaan sekä tarjota omia ratkaisujaan muun ohella vapaamuotoisissa kriteerikohdissa. Tarjoajat ovat näin ollen voineet esittää erilaisia tapoja toteuttaa työterveyshuollon järjestäminen tarjoamalla korvausluokkien I ja II mukaan korvattavien palvelujen lisäksi muitakin hankintaan liittyviä ja lisäarvoa tuottavia palveluja.

Kaikki saadut tarjoukset ovat sisältäneet korvausluokkien I ja II mukaan korvattavien palvelujen lisäksi myös muita hankinnan kohteeseen välittömästi liittyviä palveluja, kuten erilaisia ryhmätoimintoja. Kaikkien tarjoajien tarjoamat edellä mainitut palvelut ovat olleet luonteeltaan selvästi hankinnan kohteeseen liittyviä ja siten tarjousvertailussa huomioon otettavia. Tarjoajan tarjotessa tällaisia palveluja sen on voitu perustellusti olettaa myös käsittäneen, että ne otetaan huomioon tarjousvertailussa. Tällaiset palvelut on otettu huomioon tarjousvertailussa tasapuolisesti kaikkien tarjousten osalta.

Tarjouspyynnöstä on ilmennyt, että päätöksenteon perusteena ovat olleet vain laadulliset tekijät. Tarjouspyynnössä laadulliset vertailuperusteet on pisteytetty kriteereittäin. Osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisen selvityksen enimmäispistemäärä on ollut 70 pistettä. Mainittujen kriteereiden arvioinnin perusteet ja pisteiden vaihteluväli on ilmoitettu pisteluokittain.

Osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten vertailu on tapahtunut tarjouspyynnön mukaisesti kokonaisharkinnalla perustuen niihin seikkoihin, jotka on esitetty pisteluokkien (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono) arviointien kuvauksissa. Tarjouksia on siten vertailtu ja ne on pisteytetty hankintasäännösten mukaisesti ja tarjoajan kannalta täysin tasapuolisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt enemmän korvausluokan I mukaan korvattavia palveluja kuin valittajan tarjous. Toisin kuin valittajan tarjous, voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt korvausluokan I mukaan korvattavat ensiapukurssit. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältyneet palvelunkuvaukset ovat olleet yksityiskohtaisemmat ja käytännönläheisemmät kuin valittajan tarjoukseen sisältyneet palvelunkuvaukset. Näillä laadullisilla eroilla on ollut olennainen merkitys pisteytyksen kokonaisharkinnassa, sillä hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia riittävän ensiapuvalmiuden järjestämisestä ja työntekijöiden kouluttamisesta toimipaikoissaan.

Tarjoajia on kohdeltu tasapuolisesti sekä syrjimättömästi ja hankintamenettelyssä on toimittu avoimesti. Hankinnan kohde, taustat, tavoitteet ja vaihtoehtoisten tarjousten salliminen ovat ilmenneet selvästi tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnön perusteella on saatu keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat ja se, että hankinta on tehty käänteisellä kilpailutuksella, alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut perustellusti käsittää, että tarjottujen palvelujen laajuus ja määrä ovat vaikuttaneet tarjousten vertailussa. Lisäksi alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut käsittää, että esitettäessä vaihtoehtoista tapaa toteuttaa hankinta hankinnan kohteeseen liittyvät lisäpalvelut otetaan myös huomioon tarjousvertailussa.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä se on sisältänyt laajimman ja laadukkaimman työterveyspalvelujen kokonaisuuden. Vaikka korvausluokkien I ja II mukaan korvattavien palvelujen ulkopuoliset palvelut jätettäisiin ottamatta huomioon, voittaneen tarjoajan tarjous on ollut siitä huolimatta laajin ja laadukkain sen sisältäessä korvausluokan I mukaan korvattavat ensiapukurssit. Hankintayksikön on tullut valita voittaneen tarjoajan tarjous.

Valittajan vaatimaa uhkasakkoa ei tule määrätä, sillä valittajan oikeusturva ei edellytä uhkasakon asettamista. Vaaditun uhkasakon määrä on hankinnan arvoon nähden kohtuuttoman suuri ja oikeuskäytäntöön nähden poikkeava.

Kuultavan lausunto

Suomen Terveystalo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintasäännöksissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä ei ole rajausta, jonka mukaan tarjousten vertailuperusteiden olisi sisällyttävä hankinnan kohteeseen. Hankintasäännösten ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen. Hankintayksikkö on voinut vertailla korvausluokkiin I ja II kuuluvien työterveyspalvelujen lisäksi niihin liittyviä palveluja, kunhan siitä on ilmoitettu tarjouspyynnössä, kuten tässä tapauksessa on tehty.

Kun hankitaan korvausluokkiin I ja II kuuluvia työterveyshuollon palveluja, jokaisen huolellisen alalla toimivan yrityksen on tullut ymmärtää, että niihin liittyvät oleellisesti myös muut työterveyshuollon palvelut samoin kuin terveyspalvelut laajemmin. Näin myös tarjoajat ovat asian ymmärtäneet, sillä kaikki tarjoajat ovat sisällyttäneet tarjouksiinsa korvausluokkiin I ja II kuulumattomia palveluja.

Tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat antaneet tarjoajille selkeän kuvan hankinnan kohteesta ja vertailuperusteista. Hyvän työterveyshuoltokäytännön ensimmäisen periaatteen mukaan palveluntuottajan edellytetään kertovan selkeästi ja yksiselitteisesti, mitä palveluja laki edellyttää ja mitkä ovat työnantajalle vapaaehtoisia lisäpalveluja. Hankinnan kohdetta ei ole rajattu esimerkiksi vain palveluihin, jotka ovat lakisääteisiä, tai palveluihin, jotka kuuluvat korvausluokkiin I ja II.

Huolellinen tarjoaja on saanut tarjouspyynnön liitteenä olevasta työterveyden toimintasuunnitelmasta tarkan käsityksen siitä, millaista palvelukokonaisuutta hankintayksikkö tavoittelee ja millaisilla seikoilla on merkitystä tarjouskilpailussa. Alalla ammattimaisesti toimivan ja työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen on tullut ymmärtää, miksi hankintayksikkö on liittänyt tarjouspyyntöön toimintasuunnitelmansa. Toimintasuunnitelmasta ovat ilmenneet hankintayksikön työterveyshuoltopalvelujen tavoitteet, tarpeet ja toimenpiteet. Ne voivat luonnollisesti olla laajemmat kuin mitä laki edellyttää tai minkä Kansaneläkelaitos korvaa. Huolellisen tarjoajan on tullut tutustua tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin kokonaisuudessaan.

Hankintayksikkö on kuvaillut vertailuperusteet selkeästi ja huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin mitä hankintasäännöksissä on edellytetty. Tarjouspyynnössä on laajasti esitelty, millaisia seikkoja tarjoajien odotetaan kullakin osa-alueella tuovan tarjouksissaan esiin ja millaisia seikkoja tarjousvertailussa arvostetaan. Kuvausten perusteella tarjoajille on tullut muodostua tarkka käsitys siitä, millaisilla seikoilla on merkitystä tarjousten vertailussa.

Hankintayksikkö on sallinut vaihtoehtoiset tarjoukset. Tarjouspyynnön mukaan vaihtoehtoiset tarjoukset on hyväksytty eli tarjoaja on voinut suhteuttaa tarjoamansa palvelut tarjouspyynnössä asetettuun kiinteään hintaan 480 euroa per henkilö per vuosi ja tarjota omia ratkaisujaan muun ohella vapaamuotoisissa kriteerikohdissa. Hankintayksikkö on antanut tarjoajille oikeuden tarjota vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää hankintayksikön tarpeet samalla hinnalla, jolla varsinaisen tarjouspyynnön mukaisesti tarjotut palvelut tulee tuottaa. Tarjoajat ovat näin ollen voineet tarjota muitakin kuin korvausluokkiin I ja II kuuluvia palveluja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena ovat olleet vain ja ainoastaan korvausluokkiin I ja II kuuluvat työterveyspalvelut. Hankintasäännösten mukaan vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Tarjouksia olisi tullut vertailla vain sellaisten seikkojen perusteella, jotka ovat liittyneet hankinnan kohteeseen.

Vertailuperusteen on liityttävä hankinnan kohteena olevaan palveluun edes joltakin osin ja jossain elinkaaren vaiheessa. Selvästi hankinnan kohteen ulkopuolisia palveluja ei olisi tullut sisällyttää tarjousten vertailuperusteisiin, eikä niitä olisi tullut ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Mikäli tarjousten vertailussa voitaisiin ottaa huomioon lisäpalveluja, jotka eivät ole hankinnan kohteen määrittelyn mukaisia, tarjoajilla ei olisi etukäteen mitään mahdollisuuksia arvioida sitä, millä perusteella tarjouksien hinta-laatusuhdetta tullaan arvioimaan.

Vaihtoehtoisella tarjouksella ei tarkoiteta, että tarjoaja voi tarjota muita kuin hankinnan kohteeseen kuuluvia palveluja. Vaihtoehtoinen tarjous tarkoittaa, että tarjoajalla on oikeus tarjota vaihtoehtoisia toteutustapoja tai ratkaisuja hankinnan kohteena olevien palvelujen toteuttamiseen mutta ei täysin muita lisäpalveluja. Kun vaihtoehdot ovat olleet sellaisia lisäpalveluja, jotka eivät ole liittyneet hankinnan kohteeseen, niitä ei edellä todetulla tavalla olisi saanut ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Sillä seikalla, että valittajakin on tarjonnut lisäpalveluja, ei ole merkitystä, eikä näitä lisäpalveluja olisi tullut ottaa huomioon valittajankaan tarjouksen osalta.

Vaihtoehtoisten tarjousten salliminen ei ole ollut nyt esillä olevassa asiassa perusteltua. Vaihtoehtoisten tarjousten salliminen on perustelua esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa hankintayksikkö ei tarkalleen tiedä markkinoilla olevia tuotteita ja haluaa antaa tarjoajille mahdollisuuden esittää useampia vaihtoehtoja tai jos innovatiivisten ratkaisujen huomioon ottaminen saattaa edellyttää vaihtoehtoisten tarjousten hyväksymistä. Nyt kysymyksessä on ollut hyvin tavanomainen työterveyshuoltopalvelujen hankinta. Vaihtoehtoisten tarjousten salliminen ei myöskään sovellu käytettäväksi käänteisessä kilpailutuksessa, jossa on erittäin tärkeää, että hankittavat palvelut määritellään yksiselitteisesti.

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä vaihtoehtoisten tarjousten osalta. Jotta vaihtoehtoiset tarjoukset ja niiden vertaileminen olisi käytännössä ollut mahdollista, hankintayksikön olisi tullut laatia yleismääritelmä hankinnan kohdetta koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä vaihtoehtoisia kohteen määrittelyjä ja selkeät perusteet sille, miten eri vaihtoehtoja tullaan vertailemaan. Tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut mahdollista laatia vertailukelpoisia vaihtoehtoisia tarjouksia.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ei ole vaarantunut sen takia, että tarjousvertailussa on annettu painoarvoa muillekin kuin korvausluokkiin I ja II kuuluville palveluille. Korvausluokkiin I ja II kuuluvien palvelujen huomioon ottaminen ei ole myöskään antanut hankintayksikölle vapautta antaa tarjoajille pisteitä mielivaltaisesti. Tarjouspyynnön useissa kohdissa on kerrottu, että myös muilla kuin korvausluokkiin I ja II kuuluvilla palveluilla on merkitystä tarjousten vertailussa. Tarjoajat ovat tienneet etukäteen, mitä palveluja heidän on tullut tarjota ja minkä palvelujen kuvauksesta on saanut pisteitä.

Hankintasäännöksissä ei aseteta edellytyksiä sille, millaisissa hankinnoissa vaihtoehtoiset tarjoukset voidaan sallia. On selvää, että vaihtoehtoisten tarjousten huomioon ottaminen on ollut sallittua nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa.

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi menestynyt selvästi valittajan tarjousta paremmin siinäkin tapauksessa, että tarjousten vertailussa olisi otettu huomioon vain korvausluokkiin I ja II kuuluvia palveluja. Hankintayksikölle aivan keskeisen ja korvausluokkaan I kuuluvan ensiapukoulutuksen puuttumisen valittajan tarjouksesta olisi tullut vähentää valittajan pisteitä nyt annetusta, ellei tarjousta olisi peräti tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankinnan kohteena on ollut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) liitteen E mukaisten palvelujen 1 kohdan mukainen työterveyshuollon palvelu. Hankintayksikön ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. Näin ollen hankintalain 107 §:ssä säädetyn mukaisesti sovellettavaksi tulee, mitä hankintalain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista sekä hankintalain 12 luku (107–115 §) sosiaali- ja terveyspalveluista sekä muista erityisistä palveluhankinnoista.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 113 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 217) mukaan pykälän 1 momentti vastaa ehdotetun lain 106 §:n 1 momentissa kuvattua. Hankintalain 106 §:n 1 momenttia koskien lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 213 ja 214) on puolestaan todettu, että kyseinen säännös vastaa pääosin mainitun lain 93 §:ssä ja kyseisen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyä. Pykälän mukaan hankintayksikön on valittava tarjouksista se, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Jos hankintayksikkö käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena parasta hinta-laatusuhdetta, on sen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden liityttävä hankinnan kohteeseen ja mahdollistettava tarjousten puolueeton arviointi. Vertailuperusteiden asettamista on kuvattu 93 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteiden asettamista väljennetään siten, että vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ei tarvitse yksilöidä. Lisäksi hankintayksikkö voi asettaa vertailuperusteet teemoittain siten, että se kuvailee yleisemmällä tasolla sen, mitä se tulee vertailemaan.

EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 93 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää hinta-laatusuhteen kustannustekijät myös kiinteän hinnan tai kustannusten muodossa, jolloin tarjoajat kilpailevat ainoastaan laatuun liittyvillä perusteilla.

Hankintalain 93 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä. Painotus voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli. Jos vertailuperusteiden suhteellista painotusta ei objektiivisesta syystä voida määritellä, vertailuperusteet on ilmoitettava alenevassa tärkeysjärjestyksessä.

Hankintalain 93 §:n 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus. Hankintayksikön on asetettava vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 94 §:n mukaan hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa. Tätä sovelletaan myös tilanteisiin, joissa vertailuperusteina mainitut tekijät eivät kuulu hankinnan kohteeseen sen fyysisenä osana.

Tarjouspyynnön arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä vaihtoehtoisten tarjousten osalta. Valittaja on lisäksi esittänyt, ettei nyt kysymyksessä olevassa tavanomaisten työterveyspalvelujen hankinnassa tai käänteisesti kilpailutetussa hankinnassa yleisemminkään olisi hankintasäännösten perusteella oikeutta sallia vaihtoehtoisia tarjouksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyyntö liitteineen on ollut selvä ja sen perusteella on saatu keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikön mukaan hankinnan kohde, taustat, tavoitteet ja vaihtoehtoisten tarjousten salliminen ovat ilmenneet selvästi tarjouspyynnöstä. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt, ettei se ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti salliessaan nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa kilpailutuksessa vaihtoehtoisia tarjouksia.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat antaneet tarjoajille selkeän kuvan hankinnan kohteesta ja vertailuperusteista. Kuultava on lisäksi esittänyt, ettei hankintasäännöksissä aseteta edellytyksiä sille, millaisissa hankinnoissa vaihtoehtoiset tarjoukset voidaan sallia. Kuultavan mukaan vaihtoehtoisten tarjousten huomioon ottaminen on ollut sallittua nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa.

Tarjouspyynnön kohdassa "Lyhyt kuvaus" hankintayksikkö on ilmoittanut, että se pyytää tarjouksia henkilöstön työterveyshuoltopalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Lisäksi kysymyksessä olevassa kohdassa on todettu seuraavaa:

"Hankinta sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon ja muut terveydenhuoltopalvelut (KELA korvausluokat I ja II) seuraavalle henkilöstömäärälle: noin 1.700 henkilöä."

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan taustaa" alakohdan "Taustatiedot nykyisestä toiminnasta" mukaan tarjouspyynnön liitteissä "Henkilöstökertomus 2017", "Korvaavan työn malli", "Sopimus päihdeasioiden käsittelystä", "Työhyvinvointisuunnitelma 2017", "Työterveyden Toimintasuunnitelma 2018", "Uudelleensijoituksen periaatteet 2017" ja "Varhaisen tuen malli 2017" on ollut lisätietoa tarjoajille hankintayksikön tuolloin käyttämistä käytännöistä ja käytössä olleista suunnitelmista tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarjouspyynnön liitteessä "Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti" on listattu korvausluokkiin I ja II kuuluvien palvelujen lisäksi myös sellaisia työterveyshuoltopalveluja, joita Kansaneläkelaitos ei korvaa. Toimintasuunnitelmassa on mainittu korvausluokkiin I ja II kuulumattomina palveluina ammattitautien ja työtapaturmien torjunta sekä ryhmätoiminta, työnohjaus, rokotukset ja tupakkavieroitus. Tarjouspyynnön liitteessä "Henkilöstökertomus 2017" on lisäksi kuvattu muun ohella työhyvinvointi- ja virkistystoimintaa sekä henkilöstön ja esimiestyön kehittämistä.

Tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" alakohdassa 3 "Hankinnan osa-alueet ja laadullinen vertailu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään eli tarjoaja voi suhteuttaa tarjoomansa tarjouspyynnössä asetettuun kiinteään hintaan 480 €/hlö/vuosi ja tarjota omia ratkaisujaan mm. vapaamuotoisissa kriteerikohdissa."

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa "Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä" on todettu seuraavaa:

"Pisteytys kokonaishankinnan mukaan".

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että korvausluokkiin I ja II kuuluvat palvelut ovat sisältyneet hankinnan kohteeseen. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että tarjoajat ovat voineet esittää myös vaihtoehtoisia tarjouksia ja tarjota omia ratkaisujaan tarjouspyynnössä asetettuun kiinteään hintaan. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut tarjouspyynnön ja siihen sisältyneiden edellä kuvattujen liitteiden perusteella ymmärtää myös, että hankintayksikkö ei ole rajannut hankinnan kohdetta vain korvausluokkiin I ja II kuuluviin työterveyshuoltopalveluihin. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on lisäksi tullut ymmärtää, että palvelukokonaisuuden laajuudella on ollut erityistä merkitystä tarjousten vertailun ja pisteytyksen kannalta hinnan ollessa kaikille tarjoajille sama. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat tarjonneet myös korvausluokkiin I ja II kuulumattomia palveluja ja ovat näin ollen tosiasiallisesti ymmärtäneet, että niiden tarjoaminen on ollut mahdollista.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut sillä tavoin epäselvä tai ristiriitainen, että tarjoajat eivät olisi voineet antaa sen perusteella yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntöä ei ole siten pidettävä valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisena.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintasäännösten perusteella työterveyspalvelujen hankintaan liittyen ei ole olemassa säännöksiä, jotka erityisesti estäisivät hankintayksikköä sallimasta vaihtoehtoisia tarjouksia. Hankintasäännöksissä ei ole myöskään kieltoa siitä, että käänteisesti kilpailutetuissa hankinnoissa ei olisi oikeutta sallia vaihtoehtoisia tarjouksia. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti salliessaan vaihtoehtoiset tarjoukset.

Tarjousvertailu

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun hankintasäännösten sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti. Valittajan mukaan hankintayksiköllä ei olisi ollut oikeutta ottaa tarjousten pisteytyksessä huomioon korvausluokkiin I ja II kuulumattomia palveluja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten vertailu on tapahtunut tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintapäätöksen mukaan tarjousten vertailussa ratkaiseviksi tekijöiksi ovat nousseet voittaneen tarjoajan palvelunkuvausten sisältö sekä tarjottujen palvelujen vastaavuus ja tarjottujen palvelujen laajuus tilaajan odotuksiin nähden.

Kuultavan mukaan hankintayksikkö on voinut vertailla korvausluokkiin I ja II kuuluvien työterveyspalvelujen lisäksi niihin liittyviä palveluja, koska siitä on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ei ole vaarantunut.

Osa-alueen 1 vapaamuotoisen selvityksen pisteytys

Tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" alakohdassa "Lisäohjeistus vapaamuotoisiin kriteereihin ja niiden vertailuun" on todettu osa-alueen 1 vapaamuotoisesta selvityksestä muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoamastanne työterveyssopimuksen liitteeksi tulevasta palvelukokonaisuudesta ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluratkaisuksi.

Palvelunkuvauksessa on otettava huomioon seuraavat tekijät:

1. Kuvaus riskiryhmien ja terveysriskien tunnistamisesta ja toimenpiteiden oikea-aikaisuudesta sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemisestä, riskien arvioinnista ja hallinnasta, myös esimerkkejä työntekijän henkilökohtaisen vastuun tukemisen keinoista (yksilötason ja yhteisötason keinot)
2. Prosessikuvaukset esimerkiksi seuraavista toimintamalleista (kaikista tai osasta):
- työpaikkaselvitys
- terveystarkastukset
- työhöntulotarkastukset
- TULES-hoitoprosessi(t)
- mielenterveyspotilaan hoitoprosessi
- työkyvyn tukimallit ja prosessit
- työterveysneuvottelujen tuotekuvaus/prosessikuvaus
- työkykyselvittelyprosessi, toteuttamisaika esimiehen yhteydenotosta
3. Yhteistyömahdollisuudet perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon".

Tarjouspyynnön mukaan pisteet ovat jakautuneet seuraavasti: erinomainen (60–70), hyvä (40–59), tyydyttävä (20–39), välttävä (10–19), hylätty (0). Sekä valittajan että voittaneen tarjoajan tarjoukset ovat saaneet erinomaiset pisteet osa-alueen 1 vapaamuotoisesta selvityksestä. Erinomaiset pisteet on voinut saada seuraavilla perusteilla:

"Palvelunkuvaus on erittäin yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa ja sopimuskaudella. Palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tilaajan odotukset palvelusta. Riskiryhmien ja terveysriskien sekä työtapaturmien ja ammattitautien tunnistamiseksi tarjotaan paljon erilaisia asiakkaan toivomia toimintamalleja ja prosesseja. Myös työntekijän henkilökohtaisella vastuulla on niissä vahva rooli. Yhteistyömahdollisuuksista perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on useita käytännön esimerkkejä."

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut osa-alueen 1 vapaamuotoisesta selvityksestä 68 pistettä. Hankintayksikkö on perustellut voittaneen tarjoajan tarjouksen pisteitä muun ohella seuraavasti:

"Suomen Terveystalo Oy:n palvelunkuvaus on erittäin yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa ja sopimuskaudella. Siitä saa selkeän kuvan ennaltaehkäisevän toiminnan sisällöstä. Palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tilaajan odotukset palvelusta, joiltakin osin jopa ylittäen tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatut odotukset ja nykyisen palvelun sisällöt.

Riskiryhmien ja terveysriskien sekä työtapaturmien ja ammattitautien tunnistamiseksi tarjotaan paljon erilaisia asiakkaan toivomia toimintamalleja ja prosesseja. Myös työntekijän henkilökohtaisella vastuulla on niissä vahva rooli. Yhteistyömahdollisuuksista perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on esimerkkejä."

Perusteluissa on lisäksi todettu muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut sisällöltään saapuneista tarjouksista laajin. Perusteluissa on myös todettu, että voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt korvausluokkaan I kuuluneet ensiapukurssit.

Valittajan tarjous on saanut osa-alueen 1 vapaamuotoisesta selvityksestä 64 pistettä. Hankintayksikkö on perustellut valittajan tarjouksen pisteitä muun ohella seuraavasti:

"Palvelunkuvaus on yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa ja sopimuskaudella. Palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tilaajan odotukset palvelusta. Riskiryhmien ja terveysriskien sekä työtapaturmien ja ammattitautien tunnistamiseksi tarjotaan paljon erilaisia asiakkaan toivomia toimintamalleja ja prosesseja. Myös työntekijän henkilökohtaisella vastuulla on niissä vahva rooli. Yhteistyömahdollisuuksista perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on esimerkkejä. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja työkyvyn arviointiin on käytössä työterveyslääkärin määrättävissä kattavasti, lähes rajoittamaton joukko menetelmiä, mittauksia, kokeita ja tutkimuksia."

Perusteluissa on lisäksi todettu muun ohella, että valittajan tarjous ei ole sisältänyt esimerkiksi ensiapukoulutuksia.

Osa-alueen 2 vapaamuotoisen selvityksen pisteytys

Tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" alakohdassa "Lisäohjeistus vapaamuotoisiin kriteereihin ja niiden vertailuun" on todettu osa-alueen 2 vapaamuotoisesta selvityksestä muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoamastanne työterveyssopimuksen liitteeksi tulevasta palvelukokonaisuudesta sairaanhoidon vastaanottotoiminnan palveluratkaisuksi.

Palvelunkuvauksessa on otettava huomioon seuraavat tekijät:
- mahdollisuus toteuttaa yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa myös mahdollisuus hoitajapainotteiseen akuuttisairausvastaanottoon ja siinä lääkärin konsultointiin
- laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat kattavat. Mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioihin ja erikoistutkimuksiin mm. magneettikuvauksiin sekä muihin kuvantamistutkimuksiin työkykyongelmissa työterveyslääkärin harkinnan mukaan
- yhteistyömahdollisuudet perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon
- työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitettujen sairauspoissaolojen yhdistäminen työterveyshuollon potilastietojärjestelmään".

Tarjouspyynnön mukaan pisteet ovat jakautuneet seuraavasti: erinomainen (60–70), hyvä (40–59), tyydyttävä (20–39), välttävä (10–19), hylätty (0). Sekä valittajan että voittaneen tarjoajan tarjoukset ovat saaneet erinomaiset pisteet osa-alueen 2 vapaamuotoisesta selvityksestä. Erinomaiset pisteet on voinut saada seuraavilla perusteilla:

"Palvelunkuvaus on erittäin yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa ja sopimuskaudella. Palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tilaajan odotukset palvelusta. Yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito on kuvattu selkeästi. Myös hoitajapainotteinen akuuttisairausvastaanotto lääkärikonsultoinnilla kuuluu tarjottuun palveluun. Sairausvastaanotolle hoitajalle ja lääkärille ohjaudutaan aina hoidontarpeenarvioinnin kautta. Tarjotut laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat kattavat ja myös erikoistutkimuksiin on tarpeen vaatiessa mahdollisuus työkykyongelmien osalta. Yhteistyömahdollisuuksista perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on kuvattu muutama käytännön esimerkki. Työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitettujen sairauspoissaolojen yhdistäminen työterveyshuollon potilastietojärjestelmään onnistuu."

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut osa-alueen 2 vapaamuotoisesta selvityksestä 66 pistettä. Hankintayksikkö on perustellut voittaneen tarjoajan tarjouksen pisteitä muun ohella seuraavasti:

"Palvelunkuvaus on yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa. Tarjouksen liitteenä toimitetun kuvauksen perusteella tilaaja sai selkeän käsityksen tarjotuista sairaanhoidon vastaanottotoimintaan liittyvistä palveluista ja laajuudesta, jolla Suomen Terveystalo Oy sitoutuu sopimuskaudella ko. palvelut kiinteään hintaa (480 €/hlö/vuosi) sisältyvinä tuottamaan, mikäli voittaa tarjouskilpailun.

[ – – ]

Suomen Terveystalo Oy:n sairaanhoidon vastaanottotoiminnan palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tarjouspyynnössä kuvatut tilaajan odotukset palvelusta:
• siinä tarjotaan yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa on myös mahdollisuus hoitajapainotteiseen akuuttisairausvastaanottoon ja siinä lääkärin konsultointiin. Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit sisältyvät kokonaishintaan, mikäli sairaus vaikuttaa työkykyyn. Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös leikkaustoimintaa tarveharkintaisesti (toimenpidepaikkakuntaa ei ole mainittu).
• tarjotut laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat kattavat, sisältäen tähystyksiä ja magneettikuvauksia. Tarjottu palvelu pitää sisällään erikoislääkärikonsultaatiot ja erikoistutkimukset työterveyslääkärin harkinnan mukaan.
• yhteistyömahdollisuudet perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on kuvattu käytännön esimerkein ja tarjoaja esittelee melko hyvin yhteistyötapoja muun terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
• työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitettujen sairauspoissaolojen yhdistäminen työterveyshuollon potilastietojärjestelmään onnistuu."

Perusteluissa on lisäksi todettu muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous sisältää rajattoman pääsyn kaikille työterveyden asiantuntijoille sairaanhoidollisissa asioissa.

Valittajan tarjous on saanut osa-alueen 2 vapaamuotoisesta selvityksestä 65 pistettä. Hankintayksikkö on perustellut valittajan tarjouksen pisteitä muun ohella seuraavasti:

"Pihlajalinna Kymijoki Oy:n palvelunkuvaus on yksityiskohtainen, käytännönläheinen ja sitä voidaan soveltaa sellaisenaan palveluita käyttöönotettaessa. Tarjouksen liitteenä toimitetun kuvauksen perusteella tilaaja sai selkeän käsityksen tarjotuista sairaanhoidon vastaanottotoimintaan liittyvistä palveluista ja laajuudesta, jolla Pihlajalinna Kymijoki Oy sitoutuu sopimuskaudella ko. palvelut kiinteään hintaan (480 €/hlö/vuosi) sisältyvinä tuottamaan, mikäli voittaa tarjouskilpailun.

Pihlajalinna Kymijoki Oy:n sairaanhoidon vastaanottotoiminnan palvelunkuvaus ottaa huomioon lähes kaikki tarjouspyynnössä kuvatut tilaajan odotukset palvelusta:
• siinä tarjotaan yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa on myös mahdollisuus hoitajapainotteiseen akuuttisairausvastaanottoon ja siinä lääkärin konsultointiin. Pääsääntöisesti rutiinikontrollit pitkäaikaissairauksista hoidetaan muualla kuin työterveyshuollossa.
• tarjotut laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat kattavat, sisältäen tähystyksiä. Tarjottu palvelu pitää sisällään erikoislääkärikonsultaatiot ja erikoistutkimukset työterveyslääkärin harkinnan mukaan.
• yhteistyömahdollisuudet perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on kuvattu käytännön esimerkein ja tarjoaja esittelee melko hyvin yhteistyötapoja muun terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Erottavana tekijänä on myös tarjoajan oman sairaalan käyttömahdollisuus julkisena toimijana.
• työterveyshuollon ulkopuolella kirjoitettujen sairauspoissaolojen yhdistäminen työterveyshuollon potilastietojärjestelmään onnistuu."

Perusteluissa on lisäksi todettu muun ohella, että valittajan tarjous sisältää sairaanhoidossa vain erikoislääkärin konsultoinnin.

Arviointi pisteytyksen osalta

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön tulee pisteyttää tarjoukset etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden sekä niiden painoarvojen perusteella ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Tarjouspyynnössä on esitetty, miten osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten pisteytys toteutetaan. Hankintapäätöksestä on käynyt ilmi, mihin vapaamuotoisten selvitysten piste-erot ovat perustuneet.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on antanut osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten osalta voittaneen tarjoajan tarjoukselle pisteitä sellaisista palveluista, jotka eivät ole kuuluneet tarjouspyynnössä määriteltyyn hankinnan kohteeseen eli korvausluokkiin I ja II kuuluviin työterveyspalveluihin. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on vähentänyt osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten osalta valittajan tarjouksen pisteitä sen johdosta, että tarjous on sisältänyt vain pyydettyjä hankinnan kohteeseen kuuluvia palveluja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä on selvästi ilmoitettu, että tarjoaja voi suhteuttaa tarjoamansa palvelut kiinteään hintaan ja tarjota omia ratkaisujaan muun ohella vapaamuotoisissa kriteerikohdissa. Hankintayksikön mukaan tarjouksia on vertailtu ja pisteytetty hankintalain mukaisesti ja tarjoajien kannalta täysin tasapuolisesti. Osa-alueiden 1 ja 2 vapaamuotoisten selvitysten vertailu on hankintayksikön mukaan tapahtunut tarjouspyynnön mukaisesti kokonaisharkinnalla perustuen niihin seikkoihin, jotka on esitetty pisteluokkien (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty) arviointien kuvauksissa. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjous on lisäksi sisältänyt enemmän korvausluokan I mukaan korvattavia palveluja kuin valittajan tarjous.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämät perusteet pisteytyksen virheellisestä toteuttamisesta liittyvät siihen, että korvausluokkiin I ja II kuuluvien palvelujen ottaminen huomioon pisteytyksessä ei olisi ollut sallittua tarjouspyynnön perusteella. Valittaja on esittänyt, että vaikka kyseisiä palveluja olisi ollut oikeus tarjota, niitä ei olisi kuitenkaan tullut ottaa huomioon pisteytyksessä, koska kysymyksessä ovat olleet lisäpalvelut.

Markkinaoikeus on jo edellä arvioinut, että tarjoajilla on ollut tarjouspyynnön perusteella oikeus ja mahdollisuus tarjota myös korvausluokkiin I ja II kuulumattomia palveluja. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä eivät ole olleet valittajan kuvaamalla tavalla lisäpalvelut, vaan kyseiset palvelut ovat muodostaneet osan tarjoajan tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellä kuvatulla tavalla kuvannut, mitä seikkoja pisteytyksessä tullaan ottamaan huomioon.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut tarjouspyynnön vastaisesti ottaessaan pisteytyksessä huomioon korvausluokkiin I ja II kuulumattomien palvelujen tarjoamista tai niiden tarjoamatta jättämistä. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että hankintayksikön toteuttama pisteytys olisi ollut syrjivää tai epätasapuolista.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut pisteyttää valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset suorittamallaan tavalla. Hankintayksikön ei ole siten katsottava menetelleen tarjousten vertailussa valittajan esittämin tavoin virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n (aikaisemmin Pihlajalinna Kymijoki Oy) korvaamaan Kotkan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.540 eurolla ja Suomen Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.9.2019