MAO:335/19

Porvoon kaupunki - rakennusautomaatiotyöt

julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2018/382
Antopäivä: 5.7.2019

ASIAN TAUSTA

Porvoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.6.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta rakennusautomaatiotöiden palveluhankinnasta ajalle 1.9.2018–31.8.2020.

Porvoon kaupungin toimitilajohtaja on 10.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 46 sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n.

Porvoon kaupungin toimitilajohtaja on 15.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 47 valinnut puitejärjestelyyn valittajan ja ISS Palvelut Oy:n.

Porvoon kaupungin toimitilajohtaja on 24.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 50 sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n.

Porvoon kaupungin toimitilajohtaja on 20.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 56 hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 180.000–200.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus ja valituksen täydennys

Vaatimukset

A, T:MI SMART-VAK -nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Hankintayksikkö on 24.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä päättänyt valita puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n. Kyseisellä päätöksellä hankintayksikkö on poistanut ja korvannut hankinnasta 15.8.2018 tekemänsä päätöksen, jolla se oli päättänyt valita puitejärjestelyyn valittajan ja ISS Palvelut Oy:n. Valittaja on tehnyt päätöksestä 24.8.2018 oikaisuvaatimuksen, jonka hankintayksikkö on hylännyt 20.9.2018 tekemällään päätöksellä.

Hankintayksikön 15.8., 24.8. ja 20.9.2018 tekemiin päätöksiin on liitetty samanlainen muutoksenhakuosoitus, jossa on annettu ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemistä varten. Päätösten liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet ovat olleet hyvin puutteelliset, eivätkä ne ole täyttäneet muutoksenhakuohjeelta edellytettävää vähimmäissisältöä. Muutoksenhakuohjeista on puuttunut muun ohella kokonaan muutoksenhakuohje markkinaoikeudelle tehtävää valitusta varten. Koska hankintayksikön 24.8.2018 tekemästä päätöksestä annettu muutoksenhakuohje on ollut olennaisesti puutteellinen, valitus markkinaoikeudelle on tullut tehdä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Valittajan valitus on jätetty markkinaoikeudelle 8.10.2018 eli ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä.

Valittaja on täyttänyt tarjousten jättöhetkellä 6.8.2018 tarjouspyynnössä vaaditun Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksen mukaisen A luokituksen, vaikka tarjouksen liitteenä olleen Suomen Asiakastieto Oy:n 5.8.2018 tulostetun luottoluokitusraportin mukainen luokitus on virheellisesti merkitty B-luokitukseksi. Valittaja on saanut oikaistua Suomen Asiakastieto Oy:n virheellisen B-luokituksen vasta tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen 14.8.2018 toimittamalla Suomen Asiakastieto Oy:lle viimeisimmät tilinpäätöstietonsa. Suomen Asiakastieto Oy on muuttanut valittajan luokituksen takaisin A luokitukseksi, jossa luokitus on Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitushistorian mukaan ollut siinä näkyvillä olevien tietojen ajan eli 19.8.2017 lähtien.

Valittaja ei ole parantanut luokitustaan vaan pyytänyt, että Suomen Asiakastieto Oy oikaisee yhtiölle virheellisesti merkityn luokituksen. Valittajan tarjouksessa ollut virhe ei ole johtunut valittajasta vaan Suomen Asiakastieto Oy:stä, joka oli kirjannut valittajalle väärän luokituksen. Valittaja on välittömästi pyytänyt Suomen Asiakastieto Oy:tä oikaisemaan tämän virheen ja toimittanut heti oikaistun tiedon saatuaan sen hankintayksikölle. Oikea tieto on saatu toimitettua riittävän ajoissa hankintayksikölle asian käsittelyä varten. Suomen Asiakastieto Oy:n luokituksessa olleen virheen korjaaminen ei ole ollut kiellettyä tarjouksen parantamista, eikä virhe voi koitua valittajan vahingoksi. Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan halvin tarjous, minkä vuoksi se olisi tullut valita puitejärjestelyyn.

Vastine

Vaatimukset

Porvoon kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan valitus on jätetty markkinaoikeudelle yli 14 vuorokauden kuluttua hankintayksikön 24.8.2019 tekemän päätöksen tiedoksisaannista. Hankintayksikkö myöntää kuitenkin, että päätöksessä ei ole ollut liitteenä hankintasäännösten mukaista oikaisuvaatimusohjetta ja valitusosoitusta. Päätöksessä on ollut liitteenä virheellisesti kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje. Jos markkinaoikeus katsoo, että puuttuvan valitusosoituksen johdosta on olemassa perusteet ottaa käsittelyyn hankintasäännösten aikarajojen mukaan myöhässä saapunut valitus, hankintayksikkö ei vastusta sitä.

Hankintayksikkö on vaatinut tarjouspyynnössään, että tarjoajan taloudellisen tilanteen on tullut olla sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksessa vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöksen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajien on tullut esittää asiasta selvitys tarjouksissaan.

Valittaja on liittänyt tarjoukseensa taloudellista tilaansa kuvaavan selvityksen, jonka mukaan valittajan luottoluokitus on ollut B eli alittanut tarjouspyynnössä asetetun vähimmäisvaatimuksen. Valittaja on vasta hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen toimittanut viimeisimmät tilinpäätöstietonsa luottoluokittajalle ja tähän perustuen hankintayksikölle uuden selvityksen, jossa valittajan luottoluokitus on ollut A eli täyttänyt tarjouspyynnössä asetetun vähimmäisvaatimuksen. Valittajan tarjouksen osana ollut luottoluokitus B ei näin ollen ole ilmeisestikään johtunut luottoluokittajan virheestä, vaan tarjouksen osana toimitettu luottoluokitustodistus on kuvannut valittajan taloudellista tilaa viimeisimpien luottoluokittajan käytössä olevien tietojen mukaisesti.

Hankintamenettelyjen perustana on, että sekä tarjoajat että hankintayksiköt pitävät lähtökohtana tarjousten lopullisuutta. Tarjoajat itse vastaavat jättämiensä tarjousten sisällöstä ja oikeellisuudesta. Hankintayksiköllä ei ole ollut asiassa velvollisuutta pyytää valittajalta täydennystä tai selvennystä asiakirjoihin. Hankintayksiköllä ei ole ollut mitään syytä epäillä, että valittajan toimittamissa asiakirjoissa olisi ollut virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia. Asiakirjoja ei ole puuttunut, eikä luottoluokitusta kuvaava todistus ole ollut millään tavoin tulkinnanvarainen tai epäselvä. Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että hankintayksikkö tarkastaa tarjoukset sellaisina kuin ne on jätetty, jolloin mahdolliset virheet ja epäselvyydet koituvat tarjoajan vahingoksi. Valittaja ei ole tarjouksessaan osoittanut täyttävänsä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Kuultavien lausunnot

ISS Palvelut Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

O/Y Valiosähkö A/B on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen sekä lisäksi velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 665 eurolla viivästyskorkoineen.

O/Y Valiosähkö A/B on esittänyt, että valitus markkinaoikeudelle on tehty hankintayksikön 20.9.2018 tekemästä päätöksestä, jolla hankintayksikkö on hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden tulee ensisijaisesti jättää valitus tutkimatta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen on tullut olla sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksessa vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöksen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajat, joiden luokitus on alempi, suljetaan tarjouskilpailusta.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sen luottoluokitus on Suomen Asiakastieto Oy:n luokituksessa B. Valittaja ei ole täyttänyt tarjoajille asetettua vähimmäisluottoluokitusvaatimusta A tarjousten määräaikaan mennessä.

Hankintasäännösten mukaan tarjoaja vastaa siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjoukset arvioidaan sellaisina, kuin ne on hankintayksikölle toimitettu tarjousajan puitteissa. Periaate merkitsee tässä hankinnassa sitä, että tarjoajien on tullut täyttää A-luottoluokitusta koskeva vaatimus ennen tarjousajan päättymistä 6.8.2018.

Hankintayksikön 15.8.2018 tekemän päätöksen perustelujen mukaan valittaja on esittänyt selvityksen A-luottoluokituksesta 14.8.2018 päivätyllä Rating Alfa -raportilla. Kyseinen raportti ei ole osoittanut sitä, että valittajan luottoluokitus olisi ollut A hankintasäännösten edellyttämällä tavalla viimeistään tarjousten määräpäivänä eli 6.8.2018. Suomen Asiakastieto Oy on vahvistanut, että valittajan tilinpäätöstiedot on toimitettu Suomen Asiakastieto Oy:lle vasta 13.8.2018 eli tarjousajan jälkeen. Kysymyksessä ei ole ollut Suomen Asiakastieto Oy:n virheellinen menettely, vaan valittaja ei itse ole toimittanut Suomen Asiakastieto Oy:lle tilinpäätöstietoja, joiden nojalla se olisi voinut tarjousajan loppuun mennessä saada vaaditun luottoluokituksen. Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön vastauksen perusteella on riidatonta, että hankintayksikön päätökseen on liitetty virheellinen valitusositus, minkä vuoksi valitusaika ei ole sen osalta alkanut kulua, ja että valitusta ei ole jätetty myöhästyneenä markkinaoikeudelle.

Valittaja on saanut Suomen Asiakastieto Oy:ltä tietää, että luottoluokituksen pudottaminen A:sta B:hen on johtunut siitä, että Suomen Asiakastieto Oy:llä ei ole ollut käytettävissään valittajan viimeisintä tilinpäätöstä 31.12.2017. Raportin saatuaan valittaja on toimittanut tilinpäätöksen välittömästi Suomen Asiakastieto Oy:lle, jotta se olisi voinut saada uuden, oikaistun raportin Suomen Asiakastieto Oy:ltä, mutta se on saanut tehtyä uuden raportin valittajalle vasta 14.8.2018. Mitään uusia valittajan luottoluokitukseen vaikuttavia tietoja ei ole annettu Suomen Asiakastieto Oy:lle 6.8.2018 jälkeen, vaan Suomen Asiakastieto Oy:lle on toimitettu vain yrityksen tilinpäätös 31.12.2017. Suomen Asiakastieto Oy:llä ei ole ollut käytettävissään toiminimien tilinpäätöksiä, jollei niitä ole sinne erikseen toimitettu, koska toiminimillä ei ole velvollisuutta toimittaa tilinpäätöstietojaan sellaisiin julkisiin rekistereihin, joista Suomen Asiakastieto Oy saa kerättyä tarvitsemansa tiedot.

Oikeuskäytännössä on pidetty hyväksyttävänä tarjouksen täsmentämistä sen jättämisen jälkeen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta eikä edes oikeutta hylätä tarjousta sellaisten puutteiden vuoksi, jotka eivät vaikuta tarjousten vertailuun tai tarjousten vertailukelpoisuuteen. Esillä olevassa asiassa kysymyksessä olevat tiedot eivät ole vaikuttaneet tarjousten vertailuun.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Asiassa on ensin ratkaistava, onko valitus saapunut markkinaoikeudelle hankintasäännösten mukaisessa määräajassa.

Hankintayksikkö on 10.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n. Hankintayksikkö on tämän jälkeen tehnyt kolme hankintaoikaisupäätöstä. Hankintayksikkö on 15.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn valittajan ja ISS Palvelut Oy:n. Hankintayksikkö on 24.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n. Hankintayksikkö on 20.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 126 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin mukaan valitusosoituksen antamiseen ja korjaamiseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölain 3 luvussa säädetään.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä muun ohella valitusosoitus on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan, jollei mainitussa pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Korkein hallinto-oikeus on 14.3.2018 antamassaan päätöksessä taltionumero 1134 katsonut, että hankintapäätökseen liitetty muutoksenhakuohjaus, joka on sisältänyt valituskiellon ja kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, on ollut aiemmin voimassa olleessa julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen ja että asiassa on siten tullut soveltaa kyseisen hankintalain mukaista kuuden kuukauden muutoksenhakuaikaa. Markkinaoikeus toteaa, että päätöksessä sovellettu hankintalaki on tältä osin vastannut asiallisesti nyt kysymyksessä olevaan hankintaan sovellettavaa hankintalakia.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on oheistanut 10.8.2018 tekemäänsä hankintapäätökseen sekä 15.8., 24.8. ja 20.9.2018 tekemiinsä hankintaoikaisupäätöksiin liitteiksi kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusohjeen. Kyseisessä oikaisuvaatimusohjeessa ei ole ollut mainintaa markkinaoikeudelle tehtävästä valituksesta tai valituksen tekemistä koskevista tarkemmista tiedoista eikä päätöksiin ole liitetty muutakaan valitusosoitusta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön muutoksenhakuohjaus on näin ollen ollut edellä viitatussa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen ja muutoksenhakuaika on ollut hankintalain 147 §:n 3 momentin mukaisesti kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että markkinaoikeuteen 8.10.2018 saapunut ja 24.10.2018 täydennetty valitus on saapunut markkinaoikeuteen ajoissa riippumatta siitä, minkä hankintayksikön päätöksen tekemisestä kuuden kuukauden muutoksenhakuaika lasketaan.

Hankintayksikkö on 24.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja ratkaissut valittajan aseman hankintamenettelyssä. Hankintayksikkö on 20.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä ainoastaan hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen, eikä kyseinen päätös ole muuttanut valittajan oikeusasemaa. Muutoksenhaun kohteena on siten katsottava olevan hankintayksikön 24.8.2018 tekemä hankintaoikaisupäätös.

Edellä todetun perusteella valittajan valitus on tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan lain 11 luvun (99–106 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä lain 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 105 §:ää koskevissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 213) on todettu muun ohella, että soveltuvuutta koskevat vaatimukset voivat liittyä toimittajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan sekä ammatilliseen ja tekniseen pätevyyteen tai muihin perusteisiin. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuitenkin laadittava siten, että ne ovat oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Soveltuvuutta koskevilla ehdoilla pyritään ennakollisesti varmistumaan siitä, että tarjoaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteen toteuttamisesta. Jos ehdot asetetaan liian tiukaksi, voi se johtaa tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen.

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tätä varten hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia vähimmäisliikevaihdosta tai varojen ja velkojen välisestä suhteesta. Hankintayksikkö voi myös vaatia riittävää vastuuvakuutusta.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 104 §:n 2 momenttia koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212 ja 213) mukaan momentin periaate jatkaa voimassa olevaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että se on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin lain 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momenttia koskevien esitöiden (HE 108/2018 vp s. 173 ja 174) mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Soveltuvuuteen liittyvien asiakirjojen täydentämiseen ja täsmentämiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tarjouksiin. Siten tarjoajien ei ole sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin.

Lisäksi hankintalain 74 §:n 2 momenttia koskevissa esitöissä (HE 108/2018 vp s. 174) on todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (tuomio 10.10.2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, 42 kohta) on katsottu, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että hankintaviranomainen pyytää sen jälkeen, kun hankintamenettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetettu määräaika on päättynyt, ehdokasta toimittamaan julkaistun taseen kaltaisia asiakirjoja, jotka kuvaavat tämän ehdokkaan tilannetta ja joiden voidaan objektiivisesti todeta olleen olemassa ennen menettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä, kunhan tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu nimenomaisesti niiden toimittamista ehdokkuuden poissulkemisen uhalla. Tällaisella pyynnöllä ei saa perusteettomasti suosia tai syrjiä ehdokasta tai ehdokkaita, jolle tai joille kyseinen pyyntö on osoitettu.

Hankintamenettelystä

Hankintayksikkö on ilmoittanut 18.6.2018 päivätyllä hankintailmoituksella Porvoon kaupungin toimitilajohdon hallinnassa olevien kiinteistöjen kunnossapitoon ja järjestelmien uusimiseen tai uudishankintaan liittyviä rakennusautomaatiotöitä koskevasta palveluhankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut jättää 6.8.2018 klo 13 mennessä.

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuusvaatimukset" alakohdassa "Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan taloudellisten edellytysten tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukyvystä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöksen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on alempi, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle."

Tarjouspyynnön kyseisen kohdan taulukon mukaan tarjoajan on tullut ladata tarjoukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti tai vastaava selvitys, josta käyvät ilmi tarjoajan luottoluokitus ja luottotietojen häiriöttömyys.

Tarjouspyynnön kohdan "Soveltuvuusvaatimukset" alakohdassa "Alihankinta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset kuin tarjoajaa. Alihankkijoiden osalta riittää, että tarjoaja vakuuttaa kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttyvän alihankkijoiden osalta. Tilaaja varaa oikeuden pyytää alihankkijoita koskevat todistukset nähtäväkseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa."

Tarjouspyynnön kyseisen kohdan taulukossa on esitetty tältä osin seuraava kohta:

"Tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat täyttävät kaikki niille asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset."

Tältä osin taulukon sarakkeessa "Lisätietoa" on todettu seuraavaa:

"Tilaaja varaa oikeuden pyytää alihankkijoita koskevat todistukset ja selvitykset nähtäväkseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa."

Valittajan 5.8.2018 päivätyn tarjouksen liitteenä on ollut Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti. Raportin kohdan "Yhteenveto" mukaan valittajan luottoluokitus on 5.8.2018 ollut B. Tässä yhteydessä raportissa on ollut maininta "ilman tilinpäätöstietoja". Valittajan luottoluokitustietojen historiaa koskevasta raportin kohdasta on ilmennyt, että valittajan luottoluokitus on ollut 19.8.2017 ja 17.2.2018 A sekä 5.8.2018 B. Myös kyseisessä kohdassa on ollut kaikkien luokitusten yhteydessä maininta "ilman tilinpäätöstietoja".

Hankintayksikkö on 10.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n. Päätöksen mukaan valittajan luottoluokitus ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on toimittanut tilinpäätöstietonsa Suomen Asiakastieto Oy:lle 13.8.2018. Valittaja on toimittanut Suomen Asiakastieto Oy:ltä saamansa uuden Rating Alfa raportin hankintayksikölle 14.8.2018. Raportin kohdan "Yhteenveto" mukaan valittajan luottoluokitus on 14.8.2018 ollut A. Tässä yhteydessä raportissa on ollut maininta "tilinpäätöstiedoin". Valittajan luottoluokitustietojen historiaa koskevasta raportin kohdasta on ilmennyt, että valittajan luottoluokitus on ollut 19.8.2017, 17.2.2018 ja 14.8.2018 A. Kyseisessä kohdassa on ollut luokitusten 19.8.2017 ja 17.2.2018 yhteydessä maininta "ilman tilinpäätöstietoja" ja luokituksen 14.8.2018 yhteydessä maininta "tilinpäätöstiedoin". Raportin kohdassa "Tilinpäätösanalyysi" on todettu, että valittajaa koskeva tilipäätösanalyysi on perustunut valittajan 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin.

Hankintayksikkö on 15.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn valittajan ja ISS Palvelut Oy:n. Hankintayksikkö on 24.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn ISS Palvelut Oy:n ja O/Y Valiosähkö A/B:n. Päätöksen mukaan valittajan luottoluokitus ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyynnössä vaatimuksen, jonka mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen on tullut olla sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksessa vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöksen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajan taloudellista tilannetta koskeva Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitus on liittynyt tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja kyse on siten ollut tarjoajan soveltuvuudelle asetetusta vaatimuksesta, jota ei sellaisenaan voida pitää suhteettomana. Asiassa on siten kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta sillä perusteella, ettei valittaja ole tarjouksensa ja sen liitteiden perusteella täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettua luottoluokitusvaatimusta.

Esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on tarjouspyynnössä selvästi edellyttänyt kysymyksessä olevan luottoluokitusselvityksen toimittamista jo tarjouksen mukana ja lisäksi tarjouspyynnössä on nimenomaisesti todettu, että tarjoajat, joiden luottoluokitus on vaadittua alempi, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä ei ole annettu hankintalain 105 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarjoajille mahdollisuutta antaa tarjouksissaan ainoastaan vakuutusta kyseisen vaatimuksen täyttymisestä. Ottaen huomioon, että hankintakauden on ollut tarkoitus alkaa pian tarjousten jättämiselle asetetun määräpäivän jälkeen, että luottoluokitustiedot kuvaavat tarjoajan luotettavuutta laajemminkin kuin vain tulevan sopimuskauden osalta, että tarjouspyynnössä on hyväksytty myös Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraporttia vastaava muu selvitys ja että kaikki tarjoajat ovat kyenneet toimittamaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportin jo tarjoustensa yhteydessä, hankintayksikön ei voida katsoa ylittäneen harkintavaltaansa vaatiessaan kysymyksessä olevan luottoluokitusselvityksen toimittamista jo tarjouksen mukana.

Valittaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusraportin, jonka mukaan valittajan luottoluokitus on ollut B. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja ei ole toimittanut tarjouksensa mukana tilinpäätösasiakirjojaan tai muuta vastaavaa taloudellista selvitystä, mikä olisi ollut tarjouspyynnön mukaan sallittua. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on toimittanut Suomen Asiakastieto Oy:lle tilinpäätöstietonsa ja pyytänyt uutta luottoluokitusraporttia vasta sen jälkeen, kun hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksensä.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Hankintalain esitöissä todetuin tavoin hankintayksiköllä ei myöskään ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjoukseen liitetyn selvityksen mukaan valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua tarjoajan soveltuvuutta koskevaa luottoluokitusvaatimusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan O/Y Valiosähkö A/B:n oikeudenkäyntikulut 665 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.8.2019