MAO:332/19

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - valmennuspalvelut

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - vertailu

Diaarinumero: 2018/371
Antopäivä: 4.7.2019

ASIAN TAUSTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.7.2018 julkaistulla sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella ja 21.7.2018 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Työnpolku- ja Urapolku -valmennuspalvelujen hankinnasta ajalle 1.11.2018−31.3.2020 ja kahdelle vastaavan pituiselle optiokaudelle. Hankinta on jaettu seitsemään osa-alueeseen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 13.9.2018 tekemällään päätöksellä sulkenut Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy:n tarjouskilpailusta osa-alueen 4 (Urapolku-valmennuspalvelu vieraskielisille A2.2.−B1.1. -kielitaidolla, Espoo, Helsinki, Vantaa) osalta, koska sen ei ole katsottu täyttäneen tarjouspyynnön mukaisia vähimmäisvaatimuksia liikevaihdon osalta.

Hankintayksikkö on 14.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 13.9.2018 tekemänsä päätöksen ja ottanut Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy:n mukaan tarjouskilpailuun osa-alueelle 4.

Hankintayksikkö 14.9.2018 on tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Edupoli Oy:n, Helsingin Ura-instituutti Oy:n ja Hyria Business Institute Oy:n tarjoukset osa-alueelle 4.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 16.000.000 euroa, josta osa-alueen 4 arvo on ollut noin 1.690.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.600 eurolla. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa asianosaiset ja hankintayksikön esittämään luotettavan selvityksen siitä, millä tavalla ja milloin valitut tarjoajat ovat tehneet omat tarjouksensa, sekä että markkinaoikeus toimittaa asiassa tarvittaessa suullisen käsittelyn.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on ottanut päätöksenteossaan huomioon vain tarjotun hinnan. Tarjouslomakkeen kohdassa 4 "Tarjouksen muotovaatimusten ja tarjouspyynnön mukaisuuden täyttyminen" on todettu, että tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta ei arvioida ainoastaan tämän kohdan perusteella, vaan arviointiin vaikuttaa koko tarjouksen sisältö. Hankintayksikkö on kuitenkin hankintapäätöksessään todennut hinnan painoarvon olevan 100 prosenttia, mikä on ristiriidassa tarjouslomakkeessa harkintaperusteiden osalta lausutun kanssa.

Valittaja on tarjonnut kysymyksessä olevan kaltaisia palveluja jo 20 vuoden ajan, ja sen palvelut ovat olleet varsin tuloksekkaita. Hankintayksikön olisi tullut ottaa nämä seikat huomioon tarjoajia valittaessa.

Asiassa on otettava huomioon se, että valittaja on ensin suljettu tarjouskilpailusta liikevaihtoa koskevan 200.000 euron vähimmäisvaatimuksen täyttymättä jäämisen vuoksi. Valittajan edustajan selvityksen jälkeen hankintayksikkö on oikaissut päätöksen hankintaoikaisupäätöksellään, ja tuon ratkaisun toimittamisen yhteydessä valittajalle on toimitettu myös muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös. Tapahtumainkulku pitää selvittää ottaen huomioon se, että yhden valitun tarjoajan tarjous on ollut vain 20 senttiä alhaisempi kuin valittajan tarjous.

Vastine

Vaatimukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti. Tarjouspyynnön mukaisuuden sekä vähimmäisvaatimusten täyttymisen arviointi on eri asia kuin tarjousvertailu eli tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin perusteena on käytetty yksinomaan halvinta hintaa. Tämä on selkeästi ilmoitettu tarjouspyynnössä. Hankinnan laatu on varmistettu asettamalla riittävät vähimmäisvaatimukset.

Tarjoukset on tullut jättää sähköisesti viimeistään 24.8.2018 kello 12.00. Kukin tarjoaja on voinut jättää tarjouksen osa-alueille 1−7. Kustakin hankinnan osa-alueesta on tehty erillinen hankintapäätös. Tarjoukset on avattu hankintayksikön tiloissa tarjousajan päättymisen jälkeen 24.8.2018 kello 12.09.

Valituksenalaisen osa-alueen voittaneiden tarjousten jättämisen ajankohta ilmenee tarjousten avauspöytäkirjasta. Edupoli Oy on jättänyt tarjouksen 23.8.2018 kello 17.27, Helsingin Ura-instituutti Oy 24.8.2018 kello 11.32 ja Hyria Business Institute Oy 24.8.2018 kello 10.53. Sähköinen järjestelmä ei mahdollista tarjouksiin tutustumista ennen määräajan päättymistä.

Valituksenalaiselle osa-alueelle on saapunut kymmenen tarjousta. Hankintayksikkö on tarkastanut ensin tarjouspyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymisen ja todennut, että kolme tarjoajaa ei ole täyttänyt vähimmäisvaatimuksia. Kyseisille tarjoajille, mukaan lukien valittajalle, on toimitettu 13.9.2018 erillinen päätös tarjouksen poissulkemisesta tarjouskilpailusta.

Valittajan osalta poissulkemisen perusteena on ollut liikevaihtoa koskevan vähimmäisvaatimuksen täyttämättä jääminen Asiakastieto Oy:stä tarkastettujen tietojen mukaan. Valittajan 14.9.2018 tapahtuneen yhteydenoton johdosta hankintayksikkö on kuitenkin todennut, että valittaja on täyttänyt liikevaihtoa koskevan vähimmäisvaatimuksen yhdessä alihankkijoidensa kanssa. Hankintayksikkö on oikaissut valittajaa koskevan virheellisen poissulkemispäätöksensä 14.9.2018.

Tarjousvertailu on tehty tarjouspyynnön mukaisten kahdeksan tarjouksen kesken, mukaan lukien valittajan tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin perusteena on ollut tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti yksinomaan halvin hinta. Hinnat on vertailtu ja tarjoajien tarjoamat hinnat on ilmoitettu hankintapäätöksessä. Tarjouksista on kyseiselle osa-alueelle valittu tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kolme hinnaltaan halvinta tarjousta.

Valittajan tarjoama hinta on ollut osa-alueella neljänneksi halvin, joten valittajan tarjousta ei ole voitu valita. Koska valintaperusteena on käytetty ainoastaan hintaa, valittajan aiempaa suoritusta vastaavan palvelun toteuttamisessa ei ole otettu huomioon kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa.

Kuultavien lausunnot

Edupoli Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Hinnan painoarvo 100 prosenttia on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Valitukselle ei näin ollen ole perusteita.

Hyria Business Institute Oy vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä tuonut selkeästi esille tarjouksia koskevat vaatimukset, arviointiperusteet ja tarjousten käsittelyjärjestyksen. Tarjoajien soveltuvuuteen ja palveluun on asetettu vähimmäisvaatimukset, jotka on tarkastettu ensin. Tämän jälkeen on tehty mainitut vaatimukset täyttävien tarjousten kesken hintavertailu. Tässä vertailussa valintaperusteena on ollut pelkkä hinta. Kolme hinnaltaan halvinta tarjousta on valittu palvelun toteuttajiksi hankinta-alueittain. Hankintayksikkö on siten menetellyt tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Helsingin Ura-instituutti Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Suullisen käsittely toimittaminen

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Suullisen käsittelyn toimittamista markkinaoikeudessa on siten pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy:n vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on näin ollen hylättävä.

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan mainitun lain 12 luvun (107–115 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 115 §:n 2 momentin mukaan, jos hankintayksikkö käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Hankintalain 115 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 217) mukaan laadun kuvaamiseen liittyvää perusteluvelvollisuutta on kuvattu ehdotetun lain 93 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa. Hankintalain 93 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 201) mukaan momentissa säädetty perusteluvelvollisuus on kansallinen lisäys, eikä se perustu suoraan julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/24/EU, vaan sen tavoitteeseen korostaa hankintojen laatuun liittyviä näkökohtia. Lainkohdan tarkoituksena on kiinnittää hankintayksikön huomiota erityisesti hankinnan laadullisiin näkökohtiin. Jos hankintayksikkö päättää käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena muissa kuin tavarahankinnoissa ainoastaan hintaa, tulee sen tehdä läpinäkyväksi se, miten laadulliset näkökohdat on otettu huomioon hankittavassa kokonaisuudessa esimerkiksi kuvaamalla, miten se on ottanut laadun huomioon asettamissaan tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan vähimmäisvaatimuksissa, hankintasopimuksen erityisehdoissa tai muuten hankinnan kohteen kuvauksessa. Lainkohta jättää hankintayksikön harkintaan sen, miten se tämän perustelun tekee ja missä hankinta-asiakirjassa. Kohdan tarkoittama perustelu voidaan siis esittää esimerkiksi tarjouspyynnössä tai sen liitteissä, hankintapäätöksessä taikka lain 124 §:n mukaisessa kertomuksessa.

Hankintalain 146 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee sitä, että mainitun lain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 238) on todettu, että momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut hankintayksikön tarkoituksenmukaisuusharkintaan liittyvät ratkaisut koskevat viime kädessä hankinnan sisältöä eivätkä hankintamenettelyn syrjimättömyyttä tai avoimuutta, eikä niitä koskevien ratkaisujen oikeudellinen arviointi sovellu voimassa olevaan ja lakiehdotuksen mukaiseen julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmään.

Hankintalain 154 §:n 4 momentin mukaan pykälän 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hankinta-asiakirjojen keskeinen sisältö

Hankintayksikkö on ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta Työnpolku- ja Urapolku -valmennuspalvelujen hankinnasta. Hankintaa koskevan 20.7.2018 päivätyn tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on todettu muun ohella, että hankintayksikkö tarkistaa, täyttyvätkö tarjouksen tarjousasiakirjassa (liite 2) määritellyt vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa tarjouslomakkeessa on asetettu soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotka ovat muun ohella liittyneet

- tarjoajan vakavaraisuuteen, taloudelliseen kantokykyyn ja maksukykyyn
- tarjoajan liikevaihtoon
- tarjoajan alihankkijoihin
- tarjoajan kokemukseen hankinnan kohteena olevia palveluita vastaavien palveluiden toimittamisesta
- tarjoajan kokemukseen hankinnan kohteena olevia palveluita vastaavien palveluiden toimittamisesta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"Kyseessä on uusi valmennuspalvelu, jonka toteuttamisesta ei ole aikaisempaa kokemusta. Palvelujen kiinteän osan (työnhakuvalmennuksen 5 päivän, uravalmennuksen 15 pv ja vieraskielisten 25 pv) tavoitteet ja palvelun sisältövaatimukset on kuvattu. Vapaamuotoisen valmennuspalvelun osalta tarjoajat määrittävät itse yksityiskohdat, miten palvelu käytännössä toteutetaan. Siksi tarjoajien soveltuvuuteen ja palveluun on asetettu vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjoukset suhteessa tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiin tarkistetaan ensin.

Soveltuvuuteen ja vähimmäisvaatimusten tarkistamisen jälkeen em. kriteerit täyttävien tarjousten kesken tehdään hintavertailut. Hinnan painoarvo on 100 %. Valintaperusteena on hinta.

[ – – ]

Urapolku-valmennuspalvelun osalta valitaan kolme hinnaltaan halvinta tarjousta hankinta-alueittain neljällä hankinta-alueella (hankinta-alueet 1. Espoo ja Länsi-Uusimaa, 2. Helsinki ja Itä-Uusimaa, 3. Vantaa, Pohjois- ja Keski-Uusimaa ja 4. Espoo, Helsinki, Vantaa). Mikäli halvin hinta on sama useammassa tarjouksessa, valitaan palveluntuottajat arpomalla halvimman hinnan esitettävien tarjousten kesken."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen tarjouslomakkeen kohdassa 4 "Tarjouksen muotovaatimusten ja tarjouspyynnön mukaisuuden täyttyminen" on todettu muun ohella, että mainitun kohdan perusteella arvioidaan tarjouksen vastaavuutta tarjouspyynnön muotovaatimuksiin nähden ja että tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta ei arvioida ainoastaan mainitun kohdan perusteella, vaan arviointiin vaikuttaa koko tarjouksen sisältö. Mainitussa kohdassa tarjoajan on tullut vastata joko "Kyllä" tai "Ei" kohdassa esitettyihin väitteisiin kuten esimerkiksi "Tarjottu palvelu täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset".

Hankintayksikkö on 14.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut osa-alueelle 4 kolmen halvimman hinnan antaneen tarjojan eli Edupoli Oy:n, Helsingin Ura-instituutti Oy:n ja Hyria Business Institute Oy:n tarjoukset.

Arviointi

Valittaja on esittänyt hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun hankintayksikkö ei ole tehnyt tarjouksen valintaa tarjouksen koko sisällön perusteella.

Hankintayksikkö on esittänyt menetelleensä hankintalain mukaisesti käyttäessään kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin perusteena yksinomaan halvinta hintaa, mikä valintaperuste on selvästi ilmoitettu tarjouspyynnössä ja minkä mukaisesti hankintayksikkö on tehnyt tarjoajien valinnan. Hankinnan laatu on hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämän mukaan varmistettu asettamalla riittävät vähimmäisvaatimukset.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksikkö on asettanut etukäteen hankinta-asiakirjoissa ilmoittamallaan tavalla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi halvimman hinnan. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikkö olisi tällä tavoin toiminut harkintavaltansa ylittäen tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun taikka avoimuuden vaatimuksen vastaisesti. Hankinta-asiakirjoihin kuuluneen tarjouslomakkeen kohdan 4 koko tarjouksen sisällön merkitystä koskevan maininnan ei ole katsottava tarkoittaneen, että tarjouksia vertailtaisiin muun kuin halvimman hinnan perusteella tai että tarjouksia muutoin arvioitaisiin muiden kuin hankinta-asiakirjoissa nimenomaisesti asetettujen vähimmäisvaatimusten perusteella.

Hankintalain 146 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön ratkaisua, joka koskee sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa. Kokonaistaloudellisesta edullisuudesta on säädetty samansisältöisesti esillä olevaan hankintaan sovellettavassa hankintalain 115 §:ssä, mutta hankintalain 146 §:n 2 momentin 3 kohdassa ei ole viitattu viimeksi mainittuun säännökseen. Halvimman hinnan käyttäminen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena tai tähän liittyvät perustelut eivät ole kuitenkaan asiassa saadun selvityksen perusteella vaikuttaneet syrjivästi hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisten asemaan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden perustetta valitessaan tai tarjouksia arvioidessaan ja niitä vertaillessaan.

Markkinaoikeus toteaa vielä asiassa saadun kattavan selvityksen perusteella, ettei asiassa ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö olisi tarjousten avaamisen tai hankintaoikaisun tekemisen jälkeen antanut tarjoajille mahdollisuuden parantaa tarjouksiaan tai muutoin menetellyt avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Koulutusyhtiö Kirsikkapuisto Oy:n korvaamaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 700 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 26.8.2019