MAO:326/19

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 2018/520
Antopäivä: 3.7.2019

ASIAN TAUSTA

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.11.2018 julkaistulla EU hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteiden tavarahankinnasta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 sekä mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja on 17.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 144 valinnut Hammasväline Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 680.000 euroa.

Markkinaoikeus on 27.2.2019 antamallaan päätöksellä numero 88/19 hylännyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Plandent Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.645,60 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjoama hammashoitoyksikön imuyksikkö ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Imuvarsiston asento ja kiinnitys eivät ole muunneltavissa vasenkätisille soveltuvaksi tilaajan toimesta. Lisäksi imuvarsiston nivellykset eivät mahdollista käytettävyyttä kaikissa työasennoissa. Samoin hoitotuolin jalkaosasta ja hoitajavarren rakenteesta johtuen seisomatyöskentely ei ole mahdollista vasenkätiselle työparille. Tämä on nähtävissä tuotekuvasta.

Myöskään voittaneen tarjoajan tarjoamat pikaliittimet eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia, sillä voittaneen tarjoajan hoitokoneessa täytyy instrumenttien vaihtamiseksi irrottaa instrumenttisillan osia ja ruuvata instrumentit paikoilleen. Tämä on ollut tarjouspyynnön ehtojen vastaista.

Voittaneen tarjoajan tarjoama tehoimulaitteisto ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena on ollut keskitetty automaattinen tehoimuputkiston puhdistusjärjestelmä. Voittaneen tarjoajan tarjoama tuote ei ole ollut puhdistusjärjestelmä, vaan voittanut tarjoaja on tarjonnut pelkästään imumoottoria. Moottorilaitteisto ei muodosta järjestelmää. Lisäksi tarjouspyynnön vaatimukset keskitetystä ja automaattisesta järjestelmästä eivät ole täyttyneet, koska voittanut tarjoaja on tarjonnut vain osan järjestelmästä. Tarjouksesta on puuttunut kokonaan puhdistuslaite, jonka kanssa imumoottori voisi muodostaa automaattisen ja keskitetyn puhdistusjärjestelmän.

Tarjouspyynnössä on myös edellytetty, että veden puhdistamiseen käytettävien menetelmien tehokuudesta on oltava saatavilla puolueettoman, kansainvälisesti tunnustetun tahon tuottamaa vertaisarvioitua tutkimusnäyttöä. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on virheellisesti esitetty, että sen tarjoaman puhdistusmenetelmän tehokkuudesta olisi edellä mainittua tutkimusnäyttöä. Tarjottu puhdistusjärjestelmä käyttää klooridioksidia vesilinjojen puhdistuksen suorasyöttömenetelmällä. Menetelmä ei ole yleisesti tunnettu eikä käytetty nyt kysymyksessä olevaan käyttötarkoitukseen eli lääketieteellisen laitteen puhdistamiseen. Sen käyttäminen voi sisältää riskejä. Tarjouspyynnössä mainittua tutkimusta on tullut olla tuotteesta nimenomaan sen kaltaisessa käyttö- ja laiteympäristössä, johon hankittavaa menetelmää sovelletaan. Jos menetelmää ei ole suunniteltu hammashoitokoneen puhdistamiseen, liian alhainen puhdistamisen taso ja soveltumattomien puhdistusaineiden käyttö voivat vaarantaa potilasturvallisuuden etenkin vastustuskykyrajoitteisten potilaiden osalta.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että tarjottaviin hammashoitoyksiköihin on mahdollista tutustua Suomessa ennen hankintapäätöksen tekoa. Valittaja on useita kertonut ottanut yhteyttä hankintayksikköön ja yrittänyt järjestää mahdollisuuden tutustua valittajan tarjoamiin hammashoitoyksiköihin. Hankintayksikkö ei ole tästä huolimatta tutustunut valittajan tarjoamaan tuotteeseen Planmeca Compact i5. Hankintayksikkö on tutustunut itsenäisesti ilman valittajan esittelyä toiseen valittajan myymään hoitokonemalliin Planmeca Compact i Touch. Osa vertailuperusteista on perustunut tuotteiden tutustumisessa tietoon tulleisiin seikkoihin. Menettely on ollut syrjivää, sillä valittajan tuotteiden osalta hankintayksikön tutustumisen kohteena ei ole ollut oikea tuote ja lisäksi valittajalla ei ole ollut mahdollisuutta esitellä vertailuperusteina olevia ominaisuuksia. Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on tutustunut voittaneen tarjoajan tarjoamiin hammashoitokoneisiin voittaneen tarjoajan toimitiloissa. Voittaneella tarjoajalla on ollut tuolloin mahdollisuus esitellä tuotteet ja niiden ominaisuudet. Näin ollen tarjoajilla ei ole ollut tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun, eikä tarjoajia ole kohdeltu keskenään yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Menettely on ollut virheellistä.

Vastine

Vaatimukset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajien tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan sen tuotteiden vastaavan tarjouspyyntöä. Valittaja ei ole myöskään tuonut valituksessaan esille seikkoja, joiden perusteella olisi syntynyt perusteltu syy epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämien tietojen oikeellisuutta.

Hammashoitoyksikön imuyksikön osalta voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sen tuote vastaa vaatimusmäärittelyä. Hankintayksikön suun terveydenhoidon ammattilaisista koostuva ryhmä on todennut tuote esittelyssä, että imuyksikössä imuvarsi on ulottuva ja muunneltavissa tilaajan toimesta vasenkätisille soveltuvaksi ja että työskentely seisoen on mahdollista.

Voittaneen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen myöskään pikaliittimien osalta, sillä se on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimusmäärittelyn täyttyvän tältä osin. Pikaliittimiä koskevalla vaatimuksella on tarkoitettu sitä, että käyttäjät pystyvät helposti vaihtamaan instrumenttisillan instrumentteja myös kesken hoitotilanteen. Hankintayksikön suunhoidon ammattilaisista muodostettu ryhmä on tehnyt havainnon, jonka mukaan instrumenttien siirto ei edellytä työkalujen käyttöä.

Myös voittaneen tarjoajan tehoimulaitteisto on ollut tarjouspyynnön mukainen. Sen tarjoamaan tehoimulaitteistoon sisältyy laitespesifikaation mukainen keskitetty desinfiointilaite. Lisäksi voittanut tarjoaja on ilmoittanut sen tarjouksen vastaavan tarjouspyyntöä myös tältä osin. Samoin hankintayksikön suunhoidon ammattilaisista muodostettu ryhmä on tutustunut laitteistoon ja todennut sen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös puhdasvesijärjestelmän osalta. Se on tarjouksessaan ilmoittanut, että tutkimusnäyttöä koskeva vaatimus täyttyy. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että vertaisarvioitu tutkimusnäyttö on oltava hankintayksikön saatavilla, mutta aineistoa ei ole ollut välttämätöntä toimittaa tarjouksen mukana. Hankintayksikkö on saanut voittaneelta tarjoajalta käyttöönsä kaksi artikkelia vertaisarvioidusta tutkimusnäytöstä. Molemmat artikkelit käsittelevät aihetta nimenomaan hammashoitoyksiköiden osalta. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt myös tutkimusnäyttöä koskevan vaatimuksen.

Hankintamenettely on muutoinkin ollut hankintasäännösten mukaista. Kuten hankintapäätöksessä on todettu, hankintayksikön tätä hankintaa arvioineella ammattihenkilöstöllä on ollut pitkä kokemus valittajan hoitokoneista ja niiden ominaisuuksista. Hankintayksiköllä on ollut myös aikaisemmin käytössään valittajan hoitokoneita ja siten omakohtaista tuoretta näkemystä niiden käytöstä. Potilastuolin perusmuotoilu, hoitokoneen muotoilu ja sijoittelu, jalkakytkin, potilaan ergonomia sekä doriovarsien malli ovat säilyneet samana mallista toiseen. Tämä käy ilmi myös valittajan toimittamasta esitteestä. Edellä mainitut tekijät ovat olleet vertailun kohteena, eikä varsinaista tutustumiskäyntiä valittajan tiloissa nähty tämän vuoksi tarpeelliseksi. Vertailussa huomioon otettujen ominaisuuksien osalta tuote, johon arviointiryhmä on tutustunut ja tarjottu tuote eivät eroa toisistaan relevanteilta osin millään tavalla.

Kuultavan lausunto

Hammasväline Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.417,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Hammasväline Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä se on ilmoittanut tarjouksessaan kaikkien tarjouspyynnön vaatimusten täyttyvän. Lisäksi hammashoitoyksikön imuyksikössä on toiminnallisesti mahdollistettu vasenkätisten työskentely. Nivellykset mahdollistavat käytettävyyden kaikissa työasennoissa.

Instrumenttisillan osien irrottaminen ei liity instrumenttien pikaliittimiä koskevan vaatimuksen täyttymisen arviointiin. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty instrumenttisillan osien irrottamista. Siten instrumenttisillan osien irrottaminen ei ole ollut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden näkökulmasta merkityksellistä. Kuultavan tarjoama hoitoyksikkö on varustettu pikaliittimillä. Instrumentit irrotetaan ja asennetaan paikalleen kiertämällä liitintä käsin. Toimenpiteen voi suorittaa kuka tahansa hoitokoneen käyttäjä eikä toimenpide vaadi työkaluja. Kyse on siis pikaliittimestä erotuksena esimerkiksi liittimestä, joka edellyttää erityisiä kytkentöjä, työkalujen käyttöä tai vastaavia toimenpiteitä.

Tehoimulaitteisto on ollut vaatimusten mukainen. Vaatimusmäärittelyssä on ollut vaatimus, jonka mukaan järjestelmään kuuluu myös tehoimuputkiston automaattinen ja keskitetty puhdistuslaite. Kuultava on ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän. Kuultava on siis sitoutunut toimittamaan myös puhdistuslaitteen, joka kuuluu edellä mainittuun järjestelmään. Lisäksi tarjottuihin hoitokoneisiin sisältyvät tarvittavat tekniset ratkaisut, joilla tehoimulaitteisto toteutetaan.

Tarjottu puhdasvesijärjestelmä on ollut vaatimusten mukainen. Tarjouspyynnön vaatimuksen mukaan tutkimusnäyttöä on tullut olla nimenomaan vedenpuhdistukseen käytettävistä menetelmistä. Kuultavan tarjoama puhdasvesijärjestelmä hyödyntää sen toimittamissa artikkeleissa mainittua klooridioksidipuhdistusmenetelmää. Artikkelit käsittelevät aihetta nimenomaan hammashoitoyksiköiden osalta.

Hoitokone, jota valittaja on tarjonnut, ja hoitokone, johon hankintayksikkö on tutustunut, ovat vertailuun vaikuttavien tekijöiden osalta samanlaisia tai lähes samanlaisia. Menettely ei ole siten ollut virheellistä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hammashoitoyksikön imuyksikön osalta voittaneen tarjoajan tarjoaman hoitokoneen valmistajan esite tukee näkemystä siitä, että voittaneen tarjoajan tarjoama hoitokone ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Kyseisessä esitteessä on mainittu hoitokone, joka on muunneltavissa vasen- ja oikeakätisten hammaslääkärien tarpeisiin, mutta voittaneen tarjoajan tarjoaman hoitokoneen osalta tällaisesta muunteluominaisuudesta ei ole mainittu mitään.

Voittanut tarjoaja on tarjonnut tarjouksessaan Cattani Uni-Jet 501 laitetta, joka on imumoottori. Tarjouksessa ei ole tarjottu puhdistuslaitetta. Merkitystä ei ole sillä seikalla, että voittanut tarjoaja on mahdollisesti esitellyt laite-esittelyssä puhdistuslaitetta, jos laitetta ei ole kuitenkaan tarjouksessa tarjottu.

Voittaneen tarjoajan toimittamien tutkimusten kohteena ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä keskitettyä konehuoneeseen sijoitettua suorasyöttömenetelmää hyödyntävää järjestelmää.

Menettely ei ole ollut tasapuolista. Hankintayksikkö on myöntänyt, että se ei ole tutustunut valittajan tarjoamaan hoitokoneeseen. Hankintayksikkö on perustanut vertailun ja pisteytyksen sillä oleviin vanhoihin hoitokonemalleihin. Hankintayksikön virheellinen väite, että nyt tarjottu hoitokone ei eroa hankintayksiköllä jo olevista hoitokoneista, korostaa omalta osaltaan sitä, että hankintayksikkö ei ole tutustunut tarjottuun hoitokoneeseen.

Toisin kuin hankintayksikkö on esittänyt, nyt tarjottu hoitokone poikkeaa aikaisemmista hoitokoneista potilastuolin ja hoitokoneen muotoilun, potilaan sijoittelun, potilaan ergonomian ja doriovarsien mallin osalta. Tarjotussa hoitokoneessa nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja on viety hoitokoneen sisälle. Tällä on ollut vaikutusta muun ohella hoitohenkilökunnan työkulun helpottamiseen, potilasergonomiaan, puhdistettavuuteen ja hygieniaan, jotka ovat olleet hankinnassa vertailuperusteita. Doriovarren muutoksella on myös vaikutusta doriovarsien käytettävyyteen. Doriovarsien ominaisuudet on mainittu vertailuperusteena tarjouspyynnössä. Tarjotussa hoitokoneessa on myös täysin uusi tutkimusvalaisin. Lisäksi valittaja on tarjonnut kaapistoja, joita hankintayksikölle ei ole aiemmin toimitettu. Kysymyksessä ovat eri valmistajan kaapistot. Sekä tutkimusvalaisinta että kaapistoja on käytetty tarjousten vertailussa.

Hankintayksikkö ei ole esittämänsä mukaan pitänyt valittajan laitteisiin tutustumista merkityksellisenä. Kuitenkin hankintapäätöksessään hankintayksikkö on käyttänyt yhtenä tarjouskilpailuun osallistuneen kolmannen tarjoajan tarjouksen poissulkemisperusteena sitä, että hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollisuutta tutustua tarjottuihin laitteisiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tämä myös osoittaa, että tarjoajia ei ole hankintamenettelyssä kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Muut kirjelmät

Kuultava on esittänyt lisälausumassaan, että tehoimulaitteiston osalta tarjouspyynnössä on pyydetty ilmoittamaan tarjottavaan laitteen tuotenimi. Kysymyksessä olevaan tarjouspyynnön kohtaan on tullut merkitä nimenomaan tehoimulaite. Vasta myöhemmässä tarjouspyynnön kohdassa on pyydetty vastamaan tarjouspyynnön kysymykseen siitä, kuuluuko järjestelmään myös tehoimuputkiston automaattinen ja keskitetty puhdistuslaite. Näin ollen tarjouspyyntö on ollut ymmärrettävissä siten, että kysymyksessä olevaan tarjouspyynnön kohtaan on tullut ilmoittaa tehoimulaitteen nimi, eli kuultavan tapauksessa Cattani Uni-Jet 501. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu antamaan puhdistuslaitteen nimeä.

Kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen puhdasvesijärjestelmän osalta. Kuultava on tarjonnut tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisen laitteen. Tutkimusnäyttöä on edellytetty nimenomaan veden puhdistamiseen käytettävien menetelmien tehokkuudesta. Kuultava on tarjonnut klooridioksidin käyttöön perustuvaa vedenpuhdistusmenetelmää ja esittänyt siitä tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että klooridioksidin puhdistusaineliuoksen käyttäminen on tehokas menetelmä veden puhdistukseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia suun terveydenhuollon laitteista ja hoitohuoneiden kalusteista.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjottavilta hammashoitoyksiköiltä edellytetään mahdollisuutta tutustumiseen Suomessa ennen hankintapäätöksen tekoa."

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteiksi on ilmoitettu hinta, josta on voinut saada enimmillään 40 pistettä sekä laatu, josta on voinut saada enimmillään 60 pistettä. Laadun vertailuperusteista on tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" ilmoitettu seuraavaa:

"Hammashoitoyksikön ergonomia max 30 pistettä (esim. työasento, työskentelyalueelle pääsyn helppous, tuolin säädeltävyys, potilaan ergonomia)
- erinomainen 30 pist.
- hyvällä tasolla 20 pist.
- tyydyttävällä tasolla 10 pist.
- heikolla tasolla 0 pist.

Hammashoitoyksikön ja kaapiston tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet max 25 pistettä (esim. instrumenttisillan liikuteltavuus, doriovarsien ominaisuudet, jalkaohjaimen ominaisuudet, tutkimusvalaisimen ominaisuudet, laatikostojen ominaisuudet)

- toteutuu erinomaisesti 25 pist.
- toteutuu hyvin 20 pist.
- toteutuu tyydyttävästi 5 pist.
- toteutuu heikosti 0 pist.

Hammashoitoyksikön ja kaapistojen puhdistettavuus ja hygieenisyys, max. 5 pistettä

- erinomaisella tasolla 5 pist.
- hyvällä tasolla 3 pist.
- tyydyttävällä tasolla 1 pist.
- heikolla tasolla 0 pist."

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut "Kiinteät sairaalalaitteet laitespesifikaatiot hammashoito"-niminen liite, joka on tullut palauttaa täytettynä tarjouksen mukana.

Liitteen kohdassa 1.1 on tullut ilmoittaa tarjottavan hammashoitoyksikön tuotenimi. Mainitun kohdan alakohdassa 4 on ollut puolestaan hammashoitoyksikön imuyksikköä koskevat vaatimukset. Vaatimuksena on tältä osin ollut muun ohella, että imuvarsiston asento/kiinnitys on muunnettavissa siten, että se soveltuu vasenkätisille työntekijöille. Lisäksi mainitussa alakohdassa on edellytetty, että muuntaminen on oltava mahdollista suorittaa tilaajan toimesta ja että nivellykset mahdollistavat käytettävyydet kaikissa työasennoissa kello 7–14. Vielä on edellytetty, että teline on säädeltävissä korkeussuunnassa seisomatyöskentelyyn soveltuvaksi. Lisäksi liitteen kohdan 1.1 alakohdassa "Varusteet" on ollut vaatimus siitä, että instrumenttiletkut on varmistettu pikaliittimillä. Tarjoajien on tullut kaikkien vaatimusten osalta ilmoittaa "Kyllä" tai "Ei" -merkinnällä, ovatko kysymyksessä olevat vaatimukset täyttyneet.

Puheena olevan liitteen kohdassa 1.3 on ollut tehoimulaitteistoa koskevat vaatimukset. Tähän kohtaan on tullut ilmoittaa muun ohella tarjottavan laitteen nimi. Kohdassa on ilmoitettu myös muun ohella seuraavat vaatimukset:

" Hammashoitoyksiköiden tehoimu tuotetaan keskitetysti."

"Järjestelmään kuuluu myös tehoimuputkiston automaattinen ja keskitetty puhdistuslaite, joka sijoitetaan tilaan K1-116."

"Keskitetty, automaattinen tehoimuputkiston puhdistusjärjestelmä."

"Toiminta kuvattava tarjouksen yhteydessä."

Tarjoajien on tullut kaikkien vaatimusten osalta ilmoittaa "Kyllä" tai "Ei" merkinnällä, ovatko kysymyksessä olevat vaatimukset täyttyneet.

Tarjouspyynnön liitteen "Kiinteät sairaalalaitteet laitespesifikaatiot hammashoito" kohdassa 1.5 on puolestaan ilmoitettu hammashoitoyksiköille tarjottavaa puhdasvesijärjestelmää koskevat vaatimukset. Kohdassa on ilmoitettu muun ohella seuraava vaatimus:

"Veden puhdistamiseen käytettävien menetelmien tehokkuudesta on oltava saatavina puolueettoman, kansainvälisesti tunnustetun tahon tuottamaa vertaisarvioitua tutkimusnäyttöä".

Tarjoajien on tullut tämänkin vaatimuksen osalta ilmoittaa "Kyllä" tai "Ei" -merkinnällä, onko vaatimus täyttynyt.

Hankintayksikkö on 17.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Hammasväline Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksessä on todettu tarjousten vertailusta muun ohella seuraavaa:

"Lisäksi tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjottavilta hammashoitoyksiköiltä edellytetään mahdollisuutta tutustumiseen Suomessa ennen hankintapäätöksen tekoa. Arviointiryhmä [− −] kävi tutustumassa Hammasväline Oy:n tiloissa Espoossa Sirona-laitteisiin sekä tiloihin asennettuihin hoitohuoneiden kalusteisiin. [− −] Samat henkilöt arvioivat myös Plandent Oy:n Planmeca-laitteet ja kaapistot Rantakylän hammashoitolassa, jonne on hankittu Plandent Oy:n vastaavat tuotteet v. 2016−2017 Lisäksi todetaan, että Plandent Oy:n hoitokoneista on Mikkelissä jo pitkäaikainen käyttökokemus."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen hammashoitoyksikön imuyksikön, pikaliittimien, tehoimulaitteiston ja puhdasvesijärjestelmän osalta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen tai palvelun toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimusten täyttymisestä.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjoavansa hammashoitoyksiköksi "Sirona Intego" -nimistä laitetta. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan muun ohella, että sen tarjoaman hammashoitoyksikön imuyksikön imuvarsiston asento/kiinnitys on muutettavissa siten, että se soveltuu vasenkätisille työntekijöille ja että nivellykset mahdollistavat käytettävyyden kaikissa tarjouspyynnössä vaadituissa työasennoissa. Vielä tarjouksessa on ilmoitettu, että hammashoitoyksikkö soveltuu seisomatyöskentelyyn.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on edellä kuvatulla tavalla ilmoittanut, että tarjouspyynnön vaatimukset täyttyvät. Asiassa ei ole ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen mukana toimitetusta materiaalista olisi pääteltävissä, että mainitut ilmoitukset imuyksikön toiminnasta eivät voisi toteutua tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt testanneensa vaatimusten täyttymisen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se ei ole pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta tältä osin valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastaisena.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu, että sen varusteisiin kuuluvat pikaliittimet. Asiassa ei ole ilmennyt, että tarjouspyynnössä olisi tarkemmin kuvattu minkä tyyppiset pikaliittimien tulee olla. Lisäksi hankintayksikkö on ilmoittanut testanneensa, että voittaneen tarjoajan laitteessa on pikaliittimet. Edellä sanotut seikat ja voittaneen tarjoajan ilmoitus huomioon ottaen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole pidettävä tarjouspyynnön vastaisena myöskään pikaliittimien osalta.

Tehoimulaitteiston osalta voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjoavansa Cattani Uni-Jet 501 -nimistä laitetta. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa tarjouspyynnön kohdassa on pyydetty ilmoittamaan tarjottavan laitteen tuotenimi, mutta tarjouspyynnön kohdasta ei ole ilmennyt, että tarjoajan olisi tullut ilmoittaa myös laitteistoon kuuluvan puhdistuslaitteen nimi. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole pidettävä tarjouspyynnön vastaisena yksin siitä syystä, että tarjouksessa ei ole erikseen mainittu laitteistoon kuuluvan puhdistuslaitteen nimeä. Kun lisäksi voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut muun ohella, että järjestelmään kuuluu myös tehoimuputkiston automaattinen ja keskitetty puhdistuslaite, on voittaneen tarjoajan tarjous ollut myös tältä osin tarjouspyynnön mukainen.

Vedenpuhdistusjärjestelmään liittyvän tutkimusnäytön osalta voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että vaatimus veden puhdistamiseen liittyvästä tutkimusnäytöstä täyttyy. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjouksen mukana on toimitettava näyttöä kyseisen vaatimuksen täyttymisestä. Asiassa ei ole ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella hankintayksikön olisi tullut epäillä sitä, että vaatimus ei voi täyttyä. Näin ollen hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se on pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta tältäkin osin tarjouspyynnön mukaisena.

Vielä valittaja on asiassa esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut virheellisesti, kun se ei ole tutustunut valittajan tarjoamaan hammashoitoyksikköön Planmeca Compact i5.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintaa arvioineella ammattihenkilöstöllä on ollut pitkä kokemus valittajan hoitokoneista ja niiden ominaisuuksista. Hankintayksikön mukaan sillä on ollut aikaisemmin käytössään valittajan hoitokoneita ja siten omakohtaista näkemystä niiden käytöstä. Lisäksi hankintayksikön mukaan arviointiryhmä on tutustunut sellaiseen valittajan aiemmin toimittamaan tuotteeseen, joka ei eroa relevanteilta osilta tarjotusta tuotteesta.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö ei ole tutustunut valittajan tarjoamaan hammashoitoyksikköön, eikä ole kuullut valittajan tuote-esittelyä laitteistaan. Sen sijaan hankintayksikkö on tutustunut voittaneen tarjoajan tarjoajamaan hammashoitoyksikköön ja kuullut voittaneen tarjoajan tuote-esittelyn. Mainittu menettely ei ole ollut lähtökohtaisesti tasapuolista.

Hankintayksikkö on tältä osin esittänyt, että valittajan tarjoama hammashoitoyksikkö ei olisi poikennut vertailtavilta osin tuotteesta, jota hankintayksikkö on arvioinut omatoimisesti. Hankintayksikön mukaan tuotteiden samankaltaisuus on käynyt ilmi valittajan toimittamasta esitteestä. Asiassa ei ole kuitenkaan selvitetty, että valittajan toimittamassa esitteessä olisi mainittu hammashoitoyksiköiden olevan kaikilta vertailtavilta osin täsmälleen samankaltaisia. Tämän lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjotussa hammashoitoyksikössä on ollut useita teknisiä eroja aiempaan laitteeseen verrattuna. Lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjoukseen ovat kuuluneet sellaiset kaapistot, joita hankintayksikölle ei ole aiemmin tarjottu.

Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus toteaa, että esitetystä selvityksestä ei voida päätellä valittajan tarjoaman hammashoitoyksikön ja kaapistojen olleen täsmälleen samanlaisia kuin ne tuotteet, joista hankintayksiköllä on ollut kokemuksia tai joihin se on tutustunut omatoimisesti. Näin ollen ja kun otetaan huomioon vertailtavaksi ilmoitetut seikat, hankintayksikkö ei ole toiminut tasapuolisesti ja syrjimättömästi, kun se on vertaillut tarjoukset tutustumatta valittajan tarjoamaan hammashoitoyksikköön ja kaapistoihin valittajan esittelemänä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Mainitun pykälän 4 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintalain 154 §:n 4 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon, missä määrin menettelyvirhe on vaikuttanut asianosaisten tehokkaan oikeussuojan toteutumiseen. Hankintayksikön hankintamenettelyn lopputulokseen vaikuttamaton virhe ei siten voi johtaa seuraamuksen määräämiseen. Säännöksellä pyritään vähentämään tilanteita, joissa hankintayksikölle määrätään hankintalain mukainen seuraamus vähäisistä teknisistä virheistä, joilla ei ole selvästi syrjivää vaikutusta tarjouskilpailuun osallistuneisiin toimittajiin. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi se, että hankintayksikkö on perustellut liian yleisellä tasolla saapuneiden tarjousten keskinäisen piste-eron. Näissä tilanteissa katsotaan hankintamenettelyn sinänsä lainvastaisten virheiden olevan luonteeltaan sellaisia, että menettelyn joustavuuden ja hankinnan etenemisen johdosta seuraamusta ei määrätä.

Markkinaoikeus on edellä todennut hankintayksikön menettelyn olleen hankintasäännösten vastaista sillä perusteella, että se ei ole tarjousten laatuvertailua varten tutustunut valittajan tarjoamaan laitteeseen ja kaapistoihin valittajan esittelemänä. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että hankintapäätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon mukaan voittanut tarjoaja on saanut 40 hintapistettä ja 58 laatupistettä eli yhteensä 98 pistettä. Valittaja on puolestaan saanut 27,67 hintapistettä ja 48 laatupistettä eli yhteensä 75,67 pistettä. Markkinaoikeus toteaa, että laatupisteitä ei ole suhteutettu toisiinsa. Näin ollen voittaneen tarjoajan laatupistemäärä ja sitä kautta kokonaispistemäärä ei muuttuisi, vaikka valittajan laatupisteet nousisivat uudessa vertailussa. Valittaja puolestaan voisi saada uudessa laatuvertailussa korkeintaan 60 laatupistettä ja sen yhteispistemäärä olisi näin ollen 87,67. Siten valittajan laatuvertailussa saama pistemäärä ei voisi vaikuttaa tarjousvertailun lopputulokseen. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön virhe ei ole tässä tapauksessa vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen, asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä taikka tämän oikeussuojan tehokkaaseen toteutumiseen.

Näin ollen valittajan pääasiaa koskevat vaatimukset on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän korvaamaan Plandent Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.940 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Hammasväline Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 
Julkaistu 22.8.2019