MAO:306/19

Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/410


Antopäivä: 28.6.2019

ASIAN TAUSTA

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.4.2018 julkaistulla sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapiaa koskevasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta palveluhankinnasta ajalle 1.12.2018–31.12.2019 ja mahdollisille kolmelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kansaneläkelaitos on 17.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä (Kela 164/331/2018) valinnut sopimustoimittajat puitejärjestelyyn ja sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 700.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A, Toimintaterapia A -nimisen toiminimen haltijana on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintapäätöksen liitteen 4 mukaan valittaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut tarjouspyynnössä vaadittuja tarjottuja terapeutteja koskevia tietoja.

Tarjouspyynnössä on vaadittu ilmoittamaan tarjottuja terapeutteja koskevia tietoja. Valittaja on merkinnyt tarjoukseensa terapeuttien lukumääräksi yhden, millä valittaja on tarkoittanut yksinomaan itseään. Valittajan tarjouksessa ilmoitetut terapeutin tiedot ovat olleet puutteelliset inhimillisen virheen vuoksi.

Vastine

Vaatimukset

Kansaneläkelaitos on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintasäännösten mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, eikä tarjouksia saa muuttaa tarjousajan päättymisen jälkeen.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoaja täyttää jokaisen tarjottavan terapeutin tiedot liitteenä 2 olevaan lomakkeeseen. Lisäksi tarjotut terapeutit on tarjouspyynnön mukaan tullut yksilöidä täyttämällä edellä mainittuun lomakkeeseen kaikki terapeuteista pyydetyt tiedot. Pyydetyt tiedot ovat liittyneet sekä asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin että tarjousten laatuvertailuun.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kaikki tarjouksessa nimetyt psykoterapeutit täyttävät palvelukuvauksen mukaisen koulutus- ja pätevyysvaatimuksen tarjouksen jättöhetkellä. Tarjouksen liitteenä ei ole kuitenkaan toimitettu Terapeuttien tiedot -lomaketta, eikä tarjouksesta siten ole tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla käynyt ilmi tarjottujen terapeuttien tietoja. Tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi hankintayksikkö on sulkenut sen tarjouskilpailusta.

Kuultavien lausunnot

Kuultavat eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä mainitun lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 12 luvun (107–115 §) säännöksiä.

Hankintalain 113 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö on 17.10.2018 tehdyllä hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, koska tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu Terapeuttien tiedot -lomaketta eikä tarjouksesta ole ilmennyt vaaditulla tavalla tarjottujen terapeuttien tietoja.

Tarjouspyynnön kohdan "Terapeutit" mukaan tarjoajan on tullut antaa kaikista tarjottavista terapeuteista pyydetyt tiedot "Psykoterapeuttien tiedot, ryhmäterapia, lapset ja nuoret" -lomakkeella. Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdan "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" alakohdassa 4 "Terapeuttien tarjoaminen" on lisäksi todettu, että tarjoaja täyttää jokaisen tarjottavan terapeutin tiedot liitteenä 2 olevaan lomakkeeseen "Psykoterapeuttien tiedot, ryhmäterapia, lapset ja nuoret". Kyseisen kohdan mukaan tarjotut terapeutit on tullut yksilöidä täyttämällä edellä mainittuun lomakkeeseen kaikki terapeuteista pyydetyt tiedot.

Valittajan tarjouksessa ei ole ollut täytettynä vaadittua lomaketta, minkä valittaja on myöntänyt. Tarjouksesta on sinänsä ilmennyt, että tarjottavia ryhmiä on yksi ja tarjouksen liitteenä on ollut toimintaterapeutti A:ta koskevia koulutustietoja. Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouksessa ole kuitenkaan ollut kaikkia vaadittuja tietoja eikä tietoja ole annettu hankintayksikön edellyttämässä muodossa.

Valittajan tarjous on edellä todetuin tavoin ollut tarjouspyynnön yksiselitteisen vaatimuksen vastainen. Sillä seikalla, että kysymyksessä on ollut inhimillinen erehdys, ei ole asian oikeudellisessa arvioinnissa merkitystä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut 1.100 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.7.2019