MAO:305/19

Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia

julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 2018/404


Antopäivä: 28.6.2019

ASIAN TAUSTA

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.3.2018 julkaistulla sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta yksilöfysioterapiaa koskevasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta palveluhankinnasta ajalle 1.11.2018–31.12.2019 ja mahdollisille kolmelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kansaneläkelaitos on 2.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä (Kela 66/331/2018) valinnut sopimustoimittajat puitejärjestelyyn. Hankintaoikaisupäätöksellä 25.10.2018 puitejärjestelyyn on valittu kahdeksan sopimustoimittajaa lisää.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 46.400.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Mikkelin Fysioteam OMT avoin yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjousten valintaperusteena on ollut hinta, laatu ja palvelujen alueellinen kattavuus. Hankintapäätöksen perustelut eivät ole alueellisen kattavuuden osalta olleet riittävät, jotta asianosaiset olisivat voineet asianmukaisesti arvioida päätöksen oikeellisuutta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouksessaan kunnat, joissa se pystyy tarjoamaan palveluita. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut toiminta-alueekseen Mikkelin. Valittaja on saanut tarjousten vertailussa 66,45 pistettä, mutta ei ole tullut valituksi puitejärjestelyyn.

Valittajan pisteet ovat olleet paremmat kuin maantieteellisen kattavuuden tai kuntakohtaisen asiakastarpeen takaamiseksi valituksi tulleiden Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n ja Attentio Oy:n pisteet. Hankintapäätöksessä ei ole ilmoitettu, missä kunnissa nämä tarjoajat toimivat. Jotta kyseiset tarjoajat voitaisiin valita mukaan puitejärjestelyyn alemmalla pistemäärällä kuin valittaja, niiden tulisi toimia muissakin kunnissa kuin Mikkelissä. Yleisesti käytettävissä olevan tiedon mukaan Attentio Oy ja Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy toimivat Etelä-Savossa vain Mikkelissä eli samalla alueella kuin valittaja.

Vastine

Vaatimukset

Kansaneläkelaitos on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta myöhässä saapuneena ja toissijaisesti, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös liitteineen on lähetetty sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille 9.10.2018. Valittaja on ilmoituksensa mukaan saanut hankintapäätöksen tiedoksi edellä mainittuna päivänä. Valitusaika on päättynyt 22.10.2019. Valittajan 23.10.2018 toimittama valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta valitusajan päättymisen jälkeen. Valitus on siten jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta. Se on joka tapauksessa hylättävä.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouspyynnön mukaista terapiaa hankitaan itäisen vakuutuspiirin alueella vuosittain arviolta 2.700 kuntoutujalle. Tarjouspyynnön liitteessä on ilmoitettu, kuinka monelle kuntoutujalle terapiaa on toteutettu vuonna 2016. Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn valitaan hinta-laatusuhteen perusteella määräytyvässä etusijajärjestyksessä niin monta tarjoajaa kuin on tarpeen hankinta-alueen terapiapalvelujen kysynnän täyttämiseksi ja kuntoutujien valinnanvapauden turvaamiseksi, kuitenkin aina vähintään 3 tarjoajaa kuntaa kohden. Lisäksi puitejärjestelyyn voidaan valita alemmalla sijalla oleva tarjoaja, jos se on maantieteellisen kattavuuden tai kuntakohtaisen asiakastarpeen täyttämisen vuoksi tarpeen.

Hankintapäätöksen perusteluissa on riittävää kertoa vain keskeisimmät perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Hankintapäätöksessä ei siten tarvitse esimerkiksi yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta annetut pisteet perustuvat, kunhan tarjouksen ansiot ja pisteet käyvät muutoin ilmi perusteluista.

Tarjouskilpailussa on ensin valittu 74 parhaimmat vertailupisteet saanutta tarjoajaa, jolloin tarjouspyynnössä ilmoitettu asiakasmäärä (2.700) on saatu katettua. Maantieteellisen kattavuuden ja kuntakohtaisen asiakastarpeen varmistamiseksi tarjouskilpailussa on tämän lisäksi valittu 76 alemmalla sijalla ollutta tarjoajaa. Hankintapäätöksestä on ilmennyt ne keskeiset perusteet, joiden perusteella ratkaisu on tehty.

Valittaja on tarjouksessaan tarjonnut palvelua Mikkeliin. Valittajan tarjous on saanut 66,45 pistettä. Pienemmillä vertailupisteillä alemmalta sijalta valituksi tullut Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy on tarjonnut palvelua Mikkelin lisäksi kymmeneen muuhun Etelä-Savon maakunnan kuntaan. Vastaavasti Attentio Oy on tarjonnut palvelua Mikkelin lisäksi neljään Etelä-Savon maakunnan kuntaan. Edellä mainitut tarjoajat on siten valittu puitejärjestelyyn maantieteellisen kattavuuden ja kuntakohtaisen asiakastarpeen täyttämiseksi.

Kuultavien lausunnot

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy on antanut lausunnon.

Muut kuultavat eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että valitus ei ole saapunut myöhässä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Alueellinen kattavuus on ollut keskeinen valintaperuste, sillä sen perusteella on valittu 76 alemmalla sijalla ollutta tarjoajaa 74 suoraan valitun tarjoajan lisäksi. Valintaperusteena sen olisi tullut olla avoimesti arvioitavissa, kuten hinta ja laatukin. Hankintapäätöksestä ei ole käynyt ilmi, millä paikkakunnalla valituksi tulleet tarjoajat toimivat. Vasta hankintayksikön vastineessa on kerrottu, millä paikkakunnilla Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy ja Attentio Oy toimivat. Edelleen on epäselvää, onko näillä tarjoajilla todellisuudessa toimintaa kyseisillä paikkakunnilla.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan valitus on saapunut markkinaoikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Saadun selvityksen mukaan hankintayksikön 2.10.2018 tekemä hankintapäätös on annettu valittajalle tiedoksi 9.10.2018 sähköisesti. Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukainen 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 23.10.2018. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen postitse 22.10.2018, valitus on saapunut ajoissa ja se on tutkittava. Hankintayksikön vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä mainitun lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 12 luvun (107–115 §) säännöksiä.

Hankintalain 108 §:n 1 momentin mukaan 12 luvun mukaisissa palveluhankinnoissa hankintayksikön on otettava huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi hankintayksikön on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen siten kuin muualla laissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä innovointiin liittyvät tekijät.

Hankintalain 109 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 109 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 216) mukaan pykälä vastaa lain 100 §:ssä kansallisten hankintojen osalta säädettyä. Lain 100 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 210) mukaan lainkohdassa jätetään hankintayksikön harkintavaltaan se, minkälaista menettelyä se haluaa käyttää hankinnan kilpailuttamisessa. Hankintayksikkö voi halutessaan käyttää samanlaisia menettelyjä kuin ehdotetun lain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, mukauttaa niitä tai se voi käyttää voimassa olevan lain kansallisia menettelyjä. Halutessaan hankintayksikkö voi käyttää myös muunlaista menettelyä, jonka se on itse määritellyt. Momentin mukaan hankintayksikön on kuitenkin kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Kuvaus tulee esittää siten, että toimittajat pystyvät sen perusteella ennakoimaan käytetyn hankintamenettelyn luonnetta ja kulkua sekä tietävät oman roolinsa menettelyssä.

Hankintalain 113 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Tarjoajien valintaa koskevat ehdot

Valittaja on esittänyt, että tarjoajien valinta puitejärjestelyyn on perusteltu hankintapäätöksessä epäselvästi sen suhteen, millä perusteella tarjoajia on valittu sopimustoimittajiksi alueellisen ja maantieteellisen kattavuuden turvaamiseksi.

Markkinaoikeus arvioi ensin sitä, onko tarjouspyyntö laadittu edellä mainittujen seikkojen osalta hankintasäännösten mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdan II "Hankinnan kohde" alakohdan II.1 "Hankinnan laajuus" alakohdan II.1.4 "Lyhyt kuvaus" mukaan hankinnan kohteena on ollut yksilöfysioterapian toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen henkilöasiakkaille itäisen vakuutuspiirin alueella. Itäisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5.

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"3. Tarjousten vertailu

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset siten kuin kohdassa ’Hankinnan kohteen kriteerit’ on tarkemmin kuvattu.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on Kelan kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80 % ja laadun painoarvo 20 %. Laatutekijöinä arvioidaan tarjottujen terapeuttien koulutusta, työkokemusta ja tarjottua toimipistettä (ks. tarjouspyynnön liite 3).

– –

4. Tarjoajien valinta puitejärjestelyyn

Kela hankkii Itäisen vakuutuspiirin alueelle tämän tarjouspyynnön mukaista terapiaa vuosittain arviolta 2.700 kuntoutujalle. Tarjouspyynnön liitteessä 6 on ilmoitettu, kuinka monelle kuntoutujalle terapiaa on toteutettu vuonna 2016.

Puitejärjestelyyn valitaan hinta-laatusuhteen perusteella määräytyvässä etusijajärjestyksessä niin monta tarjoajaa kuin on tarpeen hankinta-alueen terapiapalvelujen kysynnän täyttämiseksi ja kuntoutujien valinnanvapauden turvaamiseksi. Kuitenkin aina vähintään 3 tarjoajaa kuntaa kohden. Tämän lisäksi puitejärjestelyyn voidaan valita myös alemmalla sijalla oleva tarjoaja, jos se on terapioiden maantieteellisen kattavuuden tai kuntakohtaisen asiakastarpeen täyttämisen vuoksi tarpeen.

Jos kaksi tai useampi tarjoaja on saanut samat kokonaispisteet, halvemman hinnan tarjonnut tarjoaja saa korkeamman etusijan. Jos etusijaa ei voida ratkaista halvemmalla hinnallakaan, ratkaistaan etusija arvalla."

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella tarjouspyynnössä on tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kuvattava hankinnan kohde ja tarjoajien valintaperusteet riittävän selkeästi, jotta tarjoajat voivat jo etukäteen arvioida, mitkä seikat ratkaisevat tarjoajien valinnan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme tarjoajaa hankinnan kohdealueella sijaitsevaa kuntaa kohden. Tämän lisäksi tarjouspyynnöstä on ilmennyt se, kuinka monelle kuntoutujalle terapiaa on toteutettu vuonna 2016. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnöstä on tältä osin ilmennyt ne perusteet, joiden mukaan puitejärjestelyyn valittavien yritysten kuntakohtainen vähimmäismäärä on määräytynyt, eikä tarjouspyyntöä voida tältä osin pitää hankintasäännösten vastaisena.

Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn on edellä todetuin tavoin voitu valita myös alemmalla sijalla oleva tarjoaja, jos se on terapioiden maantieteellisen kattavuuden tai kuntakohtaisen asiakastarpeen täyttämisen vuoksi tarpeen. Hankintalain 108 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tullutkin ottaa huomioon palvelujen saatavuuteen ja kattavuuteen liittyvät seikat. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei ole kuitenkaan ilmennyt, millä perusteella ja mitä menettelytapaa noudattaen tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn maantieteellisen kattavuuden turvaamiseksi.

Myöskään avoimuuden vaatimuksen mukaisena ei voida pitää sitä, että puitejärjestelyyn valituksi tuleminen on riippuvainen ennakoimattomista seikoista, jotka eivät edellä todetuin tavoin ole olleet tarjoajien arvioitavissa tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella.

Esillä oleva hankinta on ollut maantieteellisesti laaja kattaen Kansaneläkelaitoksen itäisen vakuutuspiirin tarjouspyynnön liitteessä 5 mainitut Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Tarjouspyynnössä tätä aluetta ei ole jaettu osa-alueisiin ja tarjoajat ovat siten tosiasiallisesti toimipaikastaan riippumatta kilpailleet keskenään koko hankinnan kohteeksi määritellyn alueen osalta.

Vaikka hankinnan kohteen määrittely kuuluu vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella hankintayksikön harkintavaltaan, markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä olisi saattanut olla mahdollista käsitellä hankintaa maantieteellisesti pienemmissä osa-alueissa taikka muulla tavoin siten, että alueelliset hankintatarpeet ja niihin liittyvät tarjoajien valintaperusteet puitejärjestelyyn olisi ollut mahdollista etukäteen asettaa niin täsmällisesti, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuuden vaatimukset olisi voitu varmistaa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on edellä lausutuin tavoin ollut epäselvä sekä lisäksi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ja avoimuuden periaatteiden vastainen.

Johtopäätös

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että tarjouspyyntö on ollut tarjoajien valintaperusteiden osalta epäselvä, eikä se ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, ja asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös ja hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa yksilöfysioterapiapalvelujen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kansaneläkelaitoksen 2.10.2018 tekemän hankintapäätöksen (Kela 66/331/2018) ja 25.10.2018 tekemän hankintaoikaisupäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Kansaneläkelaitoksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.7.2019