MAO:303/19

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2018/233
Antopäivä: 28.6.2019

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 14.2.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 10.3.2018 julkaistulla korjausilmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta kuulokojeiden korvakappaleiden valmistusta koskevasta hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 18.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Audmet Oy:n tarjouksen.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäällikkö on 30.5.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä ensin kumonnut 18.5.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja tekemällään uudella hankintapäätöksellä sulkenut Widex Akustik Oy:n ja Kuuloxi Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina ja valinnut Audmet Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 580.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Widex Akustik Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.676,50 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on ilmoitettu, että hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteet ovat hinta 50 prosentin painoarvolla ja laatu 50 prosentin painoarvolla. Toisaalla tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu kokonaishinnan maksimipisteiksi 60 pistettä ja tarjouspyynnön maksimipisteiksi yhteensä 100 pistettä.

Tarjouspyyntö on ollut ristiriitainen, eivätkä tarjoajat ole sen perusteella voineet tietää painottaako hankintayksikkö valinnassaan hintaa laatua korkeammalle vai onko näiden painoarvo yhtä suuri. Tarjouspyynnön epäselvyys on käytännössä antanut hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan valita tarjous tilanteessa, jossa kahden tarjoajan hinta- ja laatupisteissä on ollut vain vähäinen ero.

Lisäksi tarjouspyyntö on ollut epäselvä laadun vertailuperusteiden osalta. Tarjouspyynnössä on todettu, että laitteiston ja ohjelmiston käytettävyyttä arvioidaan muun ohella sillä perusteella, onko käyttäjälle tilattavan kokonaisuuden räätälöinti "vaivatonta". Niin ikään käyttövarmuuden arvioinnissa merkitystä on annettu sille onnistuvatko skannaukset "hyvin" ja sujuuko tilaaminen "vaivattomasti". Nämä laatuarvioinnissa pisteytetyt tekijät on määritelty niin yleisellä tasolla, etteivät tarjoajat ole tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella voineet tietää, mitä konkreettisia seikkoja hankintayksikkö tulee tarjousten vertailussa arvioimaan ja mikä tulee olemaan kyseisten seikkojen vaikutus tarjousten pisteytykseen.

Tarjouspyynnön epäselvyyttä on lisännyt osaltaan vielä tapa, jolla hankintayksikkö on pisteyttänyt eri laatukriteerit. Korvakappaleen "hyvän" ja "tyydyttävän" istuvuuden 15 pisteen ero on ollut käytännössä mahdoton kompensoida esimerkiksi alhaisemmalla hinnalla. Näin ollen tarjouspyynnön mukaisilla painotuksilla tarjoukset ovat käytännössä tulleet arvioiduiksi puhtaasti laadun perusteella.

Laitteiston ja ohjelmiston käytettävyyttä koskevan laatukriteerin osalta valittajalla olisi ollut mahdollisuus räätälöidä tilausohjelmansa asiakkaan tarpeita vastaavaksi, mikäli valittaja olisi etukäteen tiennyt millaisilla ominaisuuksilla varustettu ohjelma tekee tilaamisesta "vaivatonta".

Hankintayksikkö on 30.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous ei ole täyttänyt pakottavaa vaatimusta oikean ja vasemman kappaleen merkitsemisestä värikoodilla. Koekappaleiden merkitseminen värikoodeilla ei kuitenkaan ole ollut tarjouspyynnön pakottava vaatimus. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjottavat tuotteet merkitään värikoodein mutta koekappaleiden osalta tarjouspyynnössä ei ole ollut tällaista vaatimusta. Tarjouspyynnöstä ei ole myöskään ilmennyt, että koekappaleiden avulla arvioitaisiin tarjouksen tarjouksenpyynnön mukaisuutta.

Tarjouspyynnön mukaan koekäytössä tarkastellaan tarjoajan soveltuvuutta, tuotteelle asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä sekä pisteytetään tuotteet. Tarjouspyynnön kohdassa "Pakottavat vaatimukset" on ilmoitettu tarjoajaa ja hankintaa koskevat pakottavat vaatimukset eikä näissä vaatimuksissa ole ollut mainintaa oikean ja vasemman kappaleen merkitsemisestä värikoodeilla. Värikoodit on mainittu ainoastaan tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".

Koska tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että koekäytössä tarkastellaan tuotteille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä, valittaja on ymmärtänyt, että koekäytössä tarkastellaan tarjouspyynnön kyseisessä kohdassa esitettyjen vaatimusten täyttymistä. Muiden kuin tarjouspyynnössä nimenomaisesti esitettyjen vaatimusten täyttymistä ei ole voitu arvioida koekappaleiden perusteella.

Valittajan tarjouksessa värimerkinnät ovat pehmeiden korvakappaleiden osalta tilausohjelmistolla täsmennettävä ominaisuus. Mikäli hankintayksikkö ei ole korvakappaleita tilatessaan tilannut niitä värimerkinnöin, ei merkintöjä lopullisessa tuotteessa ole ollut. Valittajan tarjousta ei ole voinut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, kun värikoodauksen puuttuminen on johtunut hankintayksiköstä itsestään.

Hankintayksikön menettely tarjousten arvioinnissa on ollut valittajaa syrjivää. Mikäli kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttyminen koekäyttötilanteessa on ollut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden edellytys, myös voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tällä perusteella. Tarjouspyynnön kohdassa "Yleiset kriteerit", jossa on esitetty vaatimus kappaleiden värikoodauksesta, on myös edellytetty, että tarjoaja toimittaa jokaiseen yksikköön skannerin, tietokoneen ja ohjelmiston käyttövalmiina. Voittanut tarjoaja ei ole toimittanut näitä osallisiin yksiköihin.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Widex Akustik Oy:n korvaamaan hankintayksikön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä hankinnan valintaperusteen osalta. Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on ollut alun perin ilmoitettu hankinnan valintaperusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka osatekijöitä ovat olleet hinta 50 pisteen painoarvolla ja laatu 50 pisteen painoarvolla. Sittemmin, hankintamenettelyn aikana niin sanotun kysymykset ja vastaukset -vaiheen perusteella hankintayksikkö on 7.3.2019 julkaistun korjausilmoituksen yhteydessä poistanut yhden epämääräiseksi todetun laatutekijän ja muuttanut pisteytyksen suhteen siten, että hinta on ollut 60 pisteen painoarvolla ja laatu 40 pisteen painoarvolla. Tarjouspyynnön kohtaan "Päätöksenteon perusteet" on kuitenkin jäänyt inhimillisenä virheenä vanha tieto, jonka mukaan hinnan painoarvo on 50 pistettä ja laadun painoarvo 50 pistettä. Virhettä ei kuitenkaan voida katsoa vakavaksi, koska tarjoajille on annettu tieto pisteytyksen muutoksesta kysymykset ja vastaukset -vaiheessa ja korjausilmoituksella tarjoajia on kehotettu tarkistamaan muutokset korjatusta tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit".

Tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut epäselvä vertailuperusteiden osalta. Tuotteiden laatu, esimerkiksi korvakappaleiden istuvuus, on ollut kaikkein tärkein osa hankittavaa kokonaisuutta. Tästä syystä laatupisteytys on painottunut voimakkaasti juuri korvakappaleiden laatuun eli siihen, vastaako valmis kappale mallista tehtyä tilausta. Jos tilatuissa kappaleissa ei ole ollut ongelmia, kohdasta on saanut täydet pisteet.

Tarjouspyyntö ei ole jättänyt hankintayksikölle rajoittamatonta harkintavaltaa tarjousten vertailussa. Pisteytettävät tekijät ovat vaatineet harkintaa eikä hankintayksikkö ole voinut etukäteen arvata kaikkia esille nousevia ongelmakohtia.

Valittajan tarjous ei ole täyttänyt pakottavaa vaatimusta oikean ja vasemman kappaleen merkitsemisestä värikoodilla. Koekappaleiden merkitseminen värikoodeilla on ollut tarjouspyynnön pakottava vaatimus.

Tarjouspyynnön kohdassa "Koekäytöt ja näytteet" on ilmoitettu, että "koekäytössä tarkastellaan tarjoajan soveltuvuutta, kappaleille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä sekä pisteytetään kappaleet." Siten valittajalla on ollut tiedossa, että koekäytössä tarkastellaan ja todetaan korvakappaleille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttyminen.

Tarjouspyynnön kohdassa "Pakottavat vaatimukset" on ilmoitettu tarjoajiin kohdistuvat soveltuvuusvaatimukset. Sen sijaan itse hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset ja laatuvertailun tekijät on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit", jonka alakohdassa "Ryhmän yleiset kriteerit" on ilmoitettu, että "oikea ja vasen kappale on merkattu värikoodilla, tiedot tarjouksen liitteenä".

Tarjoajan on tullut ladata viimeksi mainittuun kohtaan liite, joka on osoittanut, kuinka värimerkintä on toteutettu. Vaatimus on ilmoitettu ryhmän yleisissä kriteereissä, joten se on koskenut yhtä lailla kovia ja pehmeitä korvakappaleita.

Valittaja on ladannut tarjouksessaan mainitussa kohdassa hyväksyttävän liitteen, josta on ilmennyt, että kappaleet olisi merkitty värikoodilla. Koekäytön perusteella valittajan tarjouksen kova korvakappale on täyttänyt tarjouspyynnössä kyseisen pakottavan vaatimuksen, mutta pehmeä korvakappale ei, koska vaadittua värimerkintää ei ole ollut.

Valittajan mukaan korvakappaleiden värimerkinnät olisivat olleet pehmeiden korvakappaleiden osalta tilausohjelmalla täsmennettävä ominaisuus ja värimerkinnän puuttuminen on johtunut hankintayksikön virheestä. Kuitenkaan hankintayksikön tilausjärjestelmän toiminnoissa ei ole ollut mahdollisuutta valita värikoodausta tilattavaan kappaleeseen. Jos ominaisuus on tullut täsmentää esimerkiksi tekstikentässä, olisi valittajan pitänyt huomauttaa kyseisestä asiasta koekäyttötilanteessa. Myöskään valittajan tarjouksen liitteestä, jossa on kuvattu muun ohella tilausjärjestelmän toimintaa, ei ole käynyt ilmi, että värikoodaus pitää tilata erikseen.

Koekäyttötilanteessa on tarkasteltu kappaleille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä, ei kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Siten hankintayksikkö ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjottua skanneria ei ole toimitettu koekäyttötilanteessa jokaiseen yksikköön, siten kuin valittaja on vähimmäisvaatimuksen tulkinnut. Vaatimus ei ole liittynyt itse korvakappaleisiin vaan on edellyttänyt skannerin ja ohjelmiston toimittamista yksiköihin kauden aikana.

Kuultavan lausunto

Audmet Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä laitteiston ja ohjelmistojen käytettävyyden vertailuperusteen osalta arvioitavaksi ilmoitetut vertailukriteerit tilauksen vaivattomasta räätälöinnistä ja muunneltavuudesta sekä käyttövarmuuden vertailuperusteen osalta kriteerit skannausten onnistumisesta hyvin ja tilaamisen sujumisesta vaivattomasti, ovat jääneet tarjouspyynnössä kokonaan täsmentämättä. Kyseiset kriteerit ovat olleet luonteeltaan siinä määrin yleisiä ja yksilöimättömiä, etteivät tarjoajat ole niiden perusteella voineet riittävällä tavalla ennakoida, mitä konkreettisia laadullisia ominaisuuksia hankintayksikkö tulee ottamaan huomioon tarjousten vertailussa.

Pakottavat vaatimukset olisi tullut erottaa tarjousten laatuvertailusta, ja laatuvertailussa vertailla tarjouksia ainoastaan pakottavien vaatimusten ylittäviltä osin. Tyypillisesti pakottavien vaatimusten osalta on pidetty riittävänä, että tarjoaja on sitoutunut täyttämään vaatimukset toimitushetkellä ja näin valittaja on kysymyksessä olevassa hankinnassa tehnyt vastaamalla "Kyllä" tätä edellyttäviin kohtiin tarjouslomakkeessa sekä lataamalla vaaditut asiakirjat ja selvitykset tarjoukseensa. Nyt tarjouspyynnön perusteella tarjoajat eivät ole voineet tietää mitä seikkoja tarjousten vertailussa tullaan arvioimaan.

Tarjouspyynnön korvakappaleen laadun vertailuperusteen "Koekäyttökappaleet vastaavuus tilaukseen" on ilmoitettu hyvän ja tyydyttävän arvosanan eroksi 15 pistettä. Tämä on antanut hankintayksikölle lähes rajoittamattoman harkintavallan tarjousten vertailussa. Testihenkilöiden subjektiivista kokemusta hyvästä tai tyydyttävästä istuvuudesta on käytännössä mahdotonta jälkikäteen saattaa esimerkiksi tuomioistuimen arvioitavaksi. Piste-ero hyvän ja tyydyttävän arvion välillä on ollut tältä osin niin suuri, ettei sitä ole voinut kompensoida muilla laatutekijöillä tai hinnalla. Kyseisissä tuotteissa ei tosiasiassa ole näin merkittäviä laatueroja valmistajien välillä, joten pisteytystavan suoma harkintavalta hankintayksikölle on ollut perusteettoman laaja.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellä sulkenut muun ohella valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä valinnut voittaneen tarjoajan tarjouksen.

Markkinaoikeus toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2015:151 on katsottu, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinaoikeuden tulee valitusperusteesta riippumatta ensimmäiseksi ratkaista tarjouspyynnön hankintalain mukaisuus.

Edellä esitettyyn nähden markkinaoikeus katsoo, että valittajan valituksen johdosta asiassa markkinaoikeudessa on ensin ratkaistavana kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti tarjouspyynnön laatimisen osalta.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on muun ohella oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta), ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset (8 kohta) sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys (9 kohta).

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
1) tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen;
2) tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle mainitun lain 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat lain 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Hankintayksikkö on pyytänyt 12.2.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia kuulokojeiden korvakappaleista. Sittemmin hankintayksikkö on korjannut tarjouspyyntöä antamalla 7.3.2018 päivätyn korjatun tarjouspyynnön, josta hankintayksikkö on 10.3.2018 julkaissut korjausilmoituksen.

Korjatun tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on ilmoitettu, että hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteet ovat hinta painoarvolla 50 prosenttia ja vertailtavat ominaisuudet painoarvolla 50 prosenttia. Vertailtavien ominaisuuksien kohdassa on lisätietona ilmoitettu seuraavaa:

"ks. hankinnan kohteen kriteerit, vertailtavat ominaisuudet. Tarkempi erittely vertailuperusteista kohdassa hankinnan kohteen kriteerit. Koekäytön ja arvioinnin perusteella valitaan yksi toimittaja."

Mainitun korjatun tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on puolestaan ilmoitettu, että kokonaishinnan maksimipisteet ovat 60 pistettä ja että tarjouspyynnön maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Korjatun tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on todettu, että tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Kohdassa "Pakottavat vaatimukset" on puolestaan ilmoitettu tarjoajille ja tuotteille asetetut pakottavat vaatimukset. Pakottaviksi vaatimuksiksi on tässä yhteydessä luettu muun ohella, että tarjoajalla on voimassa lakisääteiset vakuutukset ja että tarjottavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista määrittää.

Edellä mainitussa korjatun tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu sekä minimivaatimuksia että laadullisia vertailuperusteita. Tarjottaville tuotteille asetettujen minimivaatimusten täyttyminen on tullut osoittaa tarjouslomakkeella merkinnällä "Kyllä" tai ladattavalla tiedostolla.

Kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Ryhmän yleiset kriteerit" on tullut ilmoittaa vaatimus "Oikea ja vasen kappale on merkattu värikoodilla, tiedot tarjouksen liitteenä – Ladattava".

Edelleen kohdan "Hankinnan kohteen kriteeri" alakohdassa "Koekäytöt ja näytteet" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"[…] Koekäytössä tarkastellaan tarjoajan soveltuvuutta, kappaleille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä sekä pisteytetään kappaleet […]"

Vielä kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Vertailuperusteet" on ilmoitettu eri vertailuosioiden vertailuperusteista seuraavaa:

"Korvakappaleen laatu

Vastaavatko kaikki 5 koekäyttökappaletta tilausta; istuvuus, ventti (ilmastuskanava) ja äänikanava oikean kokoiset ja auki, lakkapinta kunnossa. Hyvä = 25 pistettä, tyydyttävä = 10 pistettä, heikko, ei sovellu käyttöön = 0 pistettä

Jos tuote saa edellisestä kohdasta 0 pistettä, eivät tuotteet sovellu käyttöön eikä toimittajaa voida valita sopimustoimittajaksi.

Maksimipisteet 25.00

Värivalikoimassa vähintään viisi eri väriä kirkkaan/beigen lisäksi (tuotetiedot tarjouksen liitteellä, mahdolliset poikkeavat hinnoittelut käyvät ilmi excel-liitteeltä). Kyllä = 5 pistettä, ei tai ei vastausta = 0 pistettä.

Maksimipisteet 5.00

Työkalut ja laitteistot

Koekäytössä arvioidaan kokonaispalvelun laadullisen pisteytyksen lisäksi laitteiston soveltumista käyttöön ylipäätään sopimuskauden aikana. Jos arvio yhdestäkään alla olevasta ominaisuudesta on 0 pistettä, ei tarjottu kokonaisuus sovellu käyttöön ja tarjous hylätään.

Laitteiston ja ohjelmiston käytettävyys; ohjelmistolla voidaan vaivattomasti räätälöidä ja muunnella käyttäjille tilattavaa kokonaisuutta, esim. värit, ventit, tiiviys, korvakappaleen muoto. Hyvä = 5 pistettä, tyydyttävä = 3 pistettä, välttävä tai heikko = 0 pistettä.

Maksimipisteet 5.00

Käyttövarmuus. Skannaukset onnistuvat hyvin, tilaaminen sujuu vaivattomasti ja toimenpide ei vie kohtuuttomasti työntekijän aikaa (yli 20 min/ tapahtuma). Hyvä = 5 pistettä, tyydyttävä, huomautettavaa = 1 piste, välttävä tai heikko = 0 pistettä.

Maksimipisteet 5.00"

Asian arviointi

Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja hankintamenettelyn avoimuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selvästi yksilöitävä, miltä osin tarjoajilta ja tarjouksilta edellytettyjä ominaisuuksia ja seikkoja on tarkoitus käyttää tarjousten vähimmäisvaatimusten arvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa korjatussa tarjouspyynnössä on asetettu niin soveltuvuusvaatimuksia, hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksia kuin hinta-laatusuhteen perusteita. Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoajaa koskevina pakottavina vaatimuksina. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksista on käytetty muun ohella nimityksiä "ryhmän yleiset kriteerit", "laitteiston vaatimukset", "palvelun ja tuotetakuun vaatimukset", "muut vaatimukset" sekä "muut pakottavat vaatimukset". Osa näistä vaatimuksista on esitetty otsikon "Soveltuvuusvaatimukset" alla ja osa otsikon "Hankinnan kohteen kriteerit" alla, jonka alla on esitetty myös hinta-laatusuhteen vertailuperusteet. Hankintayksikön käyttämässä sähköisessä hankintajärjestelmässä olleiden tarjouslomakkeiden perusteella on käynyt ilmi, onko tarjoajien tullut kunkin tarjoajan ja tarjouksen vähimmäisvaatimuksen osalta merkitä "kyllä" tai "ei" vai onko tarjoajien tullut ladata tiedosto sähköiseen järjestelmään tai syöttää järjestelmään tietoja vaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi. Hinta-laatusuhteen vertailuperusteiden osalta mainitusta tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että arvioinnin kohteena on ollut koekäyttö sekä osin tarjouksissa ilmoitetut tuotetiedot.

Korjatun tarjouspyynnön kohdassa "koekäyttö" on toisaalta ilmoitettu, että koekäytössä tarkastellaan tarjoajan hinta-laatusuhteen vertailuperusteiden pisteytyksen ohella myös tarjoajan soveltuvuutta ja kappaleille asetettujen pakottavien vaatimusten täyttymistä. Kahden viimeksi mainitun seikan osalta korjatussa tarjouspyynnössä ja tarjouslomakkeilla on kuitenkin toisaalla ilmoitettu, että vaatimusten täyttymiseksi pyydetty tieto on tullut joko ilmoittaa tarjouslomakkeella esimerkiksi merkinnällä "Kyllä" tai lataamalla järjestelmään sähköinen dokumentti.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että korjatussa tarjouspyynnössä on ensinnäkin ilmoitettu epäselvästi ja osaksi jopa ristiriitaisesti se, minkä selvitysten perusteella mainitussa tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten ja hankinnan kohteen vähimmäisvaatimusten täyttymistä on tullut arvioida. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on lisäksi katsottava jääneen epäselväksi, mitä seikkoja koekäytössä on ollut tarkoitus arvioida.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että kysymyksessä olevan korjatun tarjouspyynnön kohdassa "Vertailuperusteet" on ilmoitettu, että vertailuperusteen "Korvakappaleen laatu" osalta laatuarvosana "heikko" antaa 0 pistettä, mikä johtaa koko tarjouksen hylkäämiseen. Vastaavasti työkalujen ja laitteistojen kahden vertailuperusteen osalta pistemäärän 0 pistettä jommastakummasta mainitusta vertailuperusteesta on ilmoitettu johtavan tarjouksen hylkäämiseen.

Vaikka tarjousten arviointiperusteiden tarkoituksena onkin verrata ja asettaa järjestykseen hyväksymiskelpoiset tarjoukset, julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet eivät ole lähtökohtaisesti esteenä sille, että tarjousten vertailussa asetetaan tarjousten saamaan pistetasoon perustuvia vaatimuksia vertailussa etenemiselle, mikäli menettely on muutoin hankintalain 3 §:ssä asetettujen periaatteiden mukaista. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö edellä mainitulta osin ole menetellyt tarjouspyynnön laatimisessa virheellisesti.

Sen sijaan markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevassa korjatussa tarjouspyynnössä ole kuitenkaan kaikilta osin riittävän täsmällisesti ilmoitettu, mihin tarjousten välisiin piste-eroihin erot tarjousten vertailussa tulevat perustumaan. Erityisesti vertailuperusteiden "Korvakappaleen laatu" ja "Laitteiston ja ohjelmiston käytettävyys" osalta arviointikriteerien on katsottava olleen siinä määrin yleisiä, etteivät tarjoajat ole niiden perusteella voineet riittävän tarkasti päätellä, miten laadullisia ominaisuuksia otetaan tarjousten vertailussa huomioon ja millä tekijöillä on merkitystä, kun tarjouksia on tarjouspyynnön mukaan mainituilta osin arvioitu arvosanoilla "hyvä", "tyydyttävä", "välttävä" ja "heikko". Edellä mainitut vertailuperusteet eivät siten ole olleet omiaan tuottamaan vertailukelpoisia ja yhteismitallisia tarjouksia.

Korjatun tarjouspyynnön on lisäksi katsottava sisältäneen tulkinnanvaraisia ja ristiriitaisia tietoja tarjouksen valintaperusteesta, koska yhtäältä mainitussa tarjouspyynnössä on ilmoitettu hinnan painoarvoksi 50 pistettä ja toisaalta 60 pistettä 100 maksimipistemäärästä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on jo tarjouspyynnön laadinnassa menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa kuulokojeiden korvakappaleiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Valittajan esittämästä oikeudenkäyntikuluerittelystä ilmenee, että valittajan yhteensä 11.676,50 euron määräisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteena on esitetty myös muita kuin markkinaoikeuskäsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Markkinaoikeus harkitsee hankintayksikön korvattavien valittajan kohtuullisten markkinaoikeuskäsittelyn oikeudenkäyntikulujen määräksi 8.000 euroa.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 30.5.2018 tekemän hankintapäätöksen kuulokojeiden korvakappaleiden hankinnasta. Markkinaoikeus kieltää Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 60.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Widex Akustik Oy:n oikeudenkäyntikulut 8.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.7.2019