MAO:302/19

Länsimetro Oy - pääsähkönjakelu-urakka

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen

Diaarinumero: 2018/304
Antopäivä: 27.6.2019

ASIAN TAUSTA

Länsimetro Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.4.2018 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen pääsähkönjakelu-urakka PSJ:stä.

Länsimetro Oy:n tekninen johtaja on 13.7.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut pääsähkönjakelu-urakan urakoitsijaksi Winco ja Eurolaite -nimisen työyhteenliittymän ja samana päivänä tekemällään päätöksellä sulkenut Electric Power Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.279.000 euroa.

Markkinaoikeus on 21.9.2018 antamallaan päätöksellä numero 463/18 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 31.10.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Electric Power Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 650.000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 23.220 eurolla lisättynä markkinaoikeuden 4.000 euron oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus toimittaa asiassa valmisteluistunnon.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen ja sulkenut valittajan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut merkittäviltä osin tarjouspyynnön vastainen. Ensinnäkin voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut 20/0,4 kV kuivamuuntajien osalta tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on 20/0,4 kV kuivamuuntajien osalta edellytetty, että kuivamuuntajien kotelointiluokka on IP31, eli metallirakenteinen muuntajavalmistajan hyväksymä ja kotelo on helposti avattavissa muuntajan työmaadoittamista ja putsauksia varten. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä 4 olevasta asiakirjasta ilmenee, ettei tarjottujen muuntajien kotelointiluokka IP00 ole täyttänyt muuntajien koteloinnilta tarjouspyynnössä edellytettyä kotelointiluokkaa IP31.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi edellytetty, että kuivamuuntajissa on työmaadoituskiinnikkeet (25 kA) 20 kV liittimissä, niiden pyörien alla on pyörien alle asennettavat vaimennuskappaleet ja että niissä on lisäjäähdytyspuhaltimet. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä 4 olevasta asiakirjasta on ilmennyt, että tarjotut muuntajat eivät ole sisältäneet tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytettyjä lisävarusteita. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut suomenkielinen tuote-esite valuhartsimuuntajista, jonka sivun 3 mukaan muuntajien osalta on tarjottu vain niin sanottua vakioratkaisua.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen myöskään 20 kV kojeistojen osalta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että 20 kV kojeistojen kotelointiluokka on vähintään IP55 ja kaapelipäätetilan sekä pienjännitekojetilan vähintään IP5X. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä 5 olevasta Schneider Electricin GMA Technical Part -teknisestä erittelystä on ilmennyt, että tarjotun kojeiston kotelointiluokka on ollut vain IP2X. Kotelointiluokkavaatimus ilmoitetaan heikoimman kojeiston osaluokituksen, eli pienjännitekojetilan, ohjaintilan tai kaapelipäätetilan mukaan.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi edellytetty, että 20 kV kojeistojen pienjännitekojetilat varustetaan kennovalaistuksella ja kaapelivirtamuuntajat sijoitetaan kojeistojen sisälle. Valittaja on 15.5.2018 esittänyt hankintayksikölle seuraavan kysymyksen: "Tulkitsemmeko oikein, että maasulkusuojauksen kaapelivirtamuuntajatkin sijoitetaan kennon sisälle (ei kaapelikellariin)?". Hankintayksikkö on 23.5.2018 vastannut esitettyyn kysymykseen "kyllä". Hankintayksikkö on siten yksiselitteisesti edellyttänyt kaapelivirtamuuntajien sijoittamista kennon sisälle. Edellä mainitusta teknisestä erittelystä on ilmennyt, etteivät tarjotut kojeistot ole täyttäneet edellytettyä vaatimusta kennovalaistuksesta eikä kaapelivirtamuuntajia ole sijoitettu kojeistojen sisälle. Tarjottuja kaapelivirtamuuntajia ei edes pysty sijoittamaan kojeistojen sisälle.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä sitä olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Hankintayksikön päätöksen perustelujen mukaan valittajan tarjoukseen sisältynyt tarjouserittelyksi otsikoitu asiakirja on sisältänyt lukuisia varaumia ja ehtoja, jotka ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouserittelyn sivulla 4 listatuissa asioissa on ollut kysymys valittajan tarjouksen laajuuden täsmentämisestä, ei varaumista tai ehdoista.

Hankintayksikkö on tulkinnut väärin valittajan tarjouserittelyssä olevaa tarkennusta kojeiston väliaikaisesta suojaamisesta. Tarjouserittelyssä on tarkennettu, ettei tarjous sisällä kojeistojen väliaikaista kolmannen osapuolen töistä aiheutuvaa erillistä suojaustarvetta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on todettu nimenomaisesti, että jokainen urakoitsija vastaa oman työsuorituksensa kannalta tarvittavista suojaustoimenpiteistä, myös kolmas osapuoli. Vastaavissa tilanteissa kolmas osapuoli vastaa yleensä kojeistojen suojauksesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

Valittaja on esittänyt hankintayksikölle seuraavan kysymyksen: "Sähkötyöselostuksessa sivu 43; kojeistot pidetään suojattuna niin kauan kunnes tilassa ei enää tehdä pölyäviä tms. töitä. Onko oletettavaa, että tilat eivät ole valmiina, kun kohteissa työskennellään?" Hankintayksikkö on vastannut, että lähtökohtaisesti tilat ovat valmiina.

Valittajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti sen, että kojeistot toimitetaan työmaalle riittävästi suojattuina ottaen huomioon kohteen olosuhteet ja muiden urakoitsijoiden työt kojeistotiloissa. Tarjouksen mukaan kojeistot myös pidetään suojattuina niin kauan kuin tilassa ei enää tehdä pölyäviä tai muita vastaavia töitä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut runkomaadoituspallot ovat sisältyneet valittajan tarjouksen GBE-muuntajiin. Tarjouserittelyn kohdassa "Muuntajille: runkomaadoituspallojen hankinta ja asennus" on ollut virhe. Mainittu virhe olisi ollut todettavissa valittajan tarjouserittelyn sivulta 2, jossa on todettu kaikkien maadoituspallojen sisältyvän muuntajiin.

Finnoon ja Kivenlahden sähköasemien syöttöjen sijoituslupien osalta valittaja on esittänyt hankintayksikölle seuraavan kysymyksen: "Sähköasemille menevät syötöt (Kivenlahti, Finnoo), onko kaapeleille haettu sijoitusluvat, kuvien SH 231 1_210 ja 211 mukaisesti?" Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavaa: "Lupia ei ole haettu. Luvat hakee PSJ-urakoitsija."

Valittaja on selvittänyt tarjousta varten sijoituslupakäytäntöä Espoon kaupungin nettisivuilta, joissa olevan ohjeistuksen mukaan sijoituslupa myönnetään rakenteen omistajalle. Sijoitusluvan ehtona on ohjeistuksen mukaan se, että luvan saaja on velvollinen myöhemmin kaupungin sitä vaatiessa siirtämään johdon (kaapelit) omalla kustannuksellaan toiseen kaupungin osoittamaan paikkaan. Tässä ohjeistuksessa ei ole mainittu valtakirjamenettelystä mitään. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole myöskään kerrottu, että sijoituslupa haetaan valtakirjalla.

Tarjouksessa ei ole sitouduttu hakemaan sijoituslupia, koska valittaja ei ole tiennyt sijoituslupaa voitavan hakea valtakirjalla. Valittaja on ollut hankintayksikön antaman vastauksen ja edellä mainitun kaupungin ohjeistuksen perusteella siinä käsityksessä, että valittaja olisi luvan hakijana myöhemmin velvollinen kaupungin niin vaatiessa omalla kustannuksellaan siirtämään kaapelit toiseen kaupungin osoittamaan paikkaan. Valittaja on tullut Espoon kaupungin lupainsinöörin lähettämän sähköpostiviestin perusteella tietoiseksi siitä, että lupaa voi hakea myös valtakirjalla. Tämä on tapahtunut vasta hankintayksikön suljettua valittajan tarjouskilpailusta ja annettua tätä koskevan päätöksen tiedoksi valittajalle. Valittaja ei ole tiennyt valtakirjamenettelystä, koska sijoituslupien hakeminen ei tyypillisesti kuulu urakoitsijalle.

Vaatimus sijoitusluvan hakemisesta on ollut harhaanjohtava. Kyseinen vaatimus olisi tullut ilmaista tarjouspyyntöasiakirjoissa niin, että sijoitusluvat edellytetään haettavan rakenteiden omistajan lukuun valtakirjalla. Valittajan tarjousta ei ole voitu sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöasiakirjassa olevan harhaanjohtavan vaatimuksen perusteella. Sijoituslupien kustannusvaikutus on korkeintaan muutamia satoja euroja. Kysymys on siis ollut merkityksettömästä seikasta.

Vaatimus saatto- tai seurantamaadoitusasennuksista on ollut tulkinnanvarainen. Valittaja on tulkinnut tarjouspyyntöasiakirjoissa olevaa muuta mahdollista maadoitusasennusten edellytystä siten, että 20 kV syöttökaapeleiden kaapelirakenteen mukana oleva cu70mm on riittävä seurantamaadoitus 20 kV kaapeleiden seurantakuparien keskinäisten maadoitusjärjestelmien yhdistämiseen. Edellä mainitusta johtuen valittaja on täsmentänyt tarjouserittelyssään, etteivät muut erilliset saatto- tai seurantamaadoitusasennukset sisälly sen tarjoukseen. Sähköasemilta tulevat maadoitusjohtimet eivät ole saatto- tai seurantamaadoituksia, vaan maadoitusjärjestelmien runkomaadoitusjohtimia, joiden poikkipinta on 150 mm. Nämä on otettu huomioon tarjouksessa. Hankintayksikön laatiman asiakirjan tulkinnanvaraista edellytystä ei voida arvioida valittajan vahingoksi ja katsoa tämän perusteella valittajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi.

Vaatimus työmaadoitusvälineiden määrästä on myös ollut tulkinnanvarainen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että tarjous sisältää työmaadoitusvälineet muuntajan maadoittamista varten. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu työmaadoitusvälineitä 400 V:n muuntajille. Valittaja on tulkinnut, että tarjouksen tulee sisältää vain yhdet työmaadoitusvälineet muuntajaa kohden 20 kV puolelle, koska tarjouspyyntöasiakirjoissa työmaadoituskiinnikkeet on edellytetty muuntajien varusteissa 20 kV liittimiin. Tätäkään tulkinnanvaraista vaatimusta ei ole voitu arvioida valittajan vahingoksi.

Valittajan tarjouspyynnön vastaiseksi katsotut tarjouksen osat ovat olleet vähämerkityksellisiä ja ne olisi selvennyspyynnöllä voitu selvittää tulkintaerimielisyyksiksi tai tarjouspyynnön mukaisiksi. Runkomaadoituspallojen osalta tarjouksessa on ollut inhimillinen virhe. Sen sijaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on koskenut tarjouksen merkityksellisiä osia.

Vastine

Vaatimukset

Länsimetro Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.072,38 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Valittajan tarjouksen tarjouserittelyn sivulla 4 on ollut 26 eri rajausta tarjoukseen, joista osa on ollut tulkittavissa valittajan tekemiksi tarjouspyynnön vaatimusten vastaisiksi varaumiksi. Nämä varaumat ovat merkinneet sitä, ettei valittajan tarjous ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjoajien tarjousten kanssa. Varaumia on tullut arvioida niiden sanamuodon mukaisesti, eikä valittajan tarjous ole ollut ristiriitainen varaumien osalta. Valittajan tarjouksessa ei ole mainittu, että tarjoaja sitoutuisi tarjouksessaan kaikkiin tarjouspyynnössä asetettuihin ehtoihin.

Hankintayksiköllä ei ole ollut hankintasäännösten mukaan mahdollisuutta pyytää valittajalta täsmennystä tarjoukseen tehtyjen yksiselitteisten varaumien johdosta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia, vaan tarjoaja kantaa yksin vastuun tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta. Valittajan vasta markkinaoikeudessa esittämillä selvityksillä ei ole oikeudellista merkitystä arvioitaessa valittajan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että urakoitsija pitää kojeistot suojattuina niin kauan kuin tilassa ei enää tehdä pölyäviä tai muita vastaavia töitä. Töillä on tarkoitettu myös muiden urakoitsijoiden töitä. Valittajan tarjouserittelyssä on todettu, että tarjoukseen ei sisälly kojeiston väliaikaiset suojaamiset ja oletuksena on, että kojeistohuoneet ovat valmiit ja pölyttömät. Tarjouksessa on siten ollut yksiselitteinen tarjouspyynnön vastainen varauma.

Valituksessa on esitetty, että tarjouserittelyssä olisi tarkoitettu, että tarjous ei sisällä kojeistojen väliaikaista kolmannen osapuolen töistä aiheutuvaa erillistä suojaustarvetta. Valittajan tarjous on ollut selvityksen jälkeenkin tarjouspyynnön vastainen, koska se on sisältänyt edelleen varauman muiden urakoitsijoiden töistä aiheutuvasta suojaamistarpeesta.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan muuntajien työmaadoituskiinnikkeet (25 kA) 20 kV liittimissä ovat urakoitsijan vastuulla. Työmaadoituskiinnikkeillä tarkoitetaan muun ohella runkomaadoituspalloja. Valittajan tarjoukseen ei ole sisältynyt muuntajien runkomaadoituspallojen hankinta ja asennus.

Valittajan tarjouserittelyn sivulla 2 on ainoastaan todettu, että maadoituspallot sisältyvät muuntaja-asennuksiin eli tarjoajan asennustyöhön. Tämän kohdan perusteella ei voida päätellä, että myös runkomaadoituspallojen hankinta on sisältynyt valittajan tarjoukseen. Valittaja on vasta valituksessaan viitannut muuntajan tekniseen erittelyyn, eikä erittelyllä ole asian oikeudellisessa arvioinnissa merkitystä. Tarjouksessa on riidattomasti ollut tarjouspyynnön vastainen varauma tarjouserittelyn sivulla 4, joten hankintayksiköllä on joka tapauksessa ollut oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että kunkin PJU:n ja sivu-urakoitsijan on hankittava muut viranomaisten vaatimat luvat ja tarkastukset sekä vastattava niiden ajoituksesta siltä osin kuin kyseessä oleva lupa tai tarkastus liittyy niiden urakkasuoritukseen. Valittajan tarjoukseen ei ole sisältynyt 20 kV kaapeloinnin ja pääteasennusten sijoituslupaa Finnoon ja Kivenlahden sähköasemille meneville syötöille.

Hankintayksikkö on tarjousaikana antamassaan vastauksessa valittajan esittämään kysymykseen todennut, että lupia ei ole haettu ja luvat hakee PSJ-urakoitsija. Myös toiseen vastaavaan kysymykseen "Onko reitille haettu sijoitusluvat kaupungilta ja Liikennevirastolta?" on vastattu, että lupia ei ole haettu, luvat hakee urakoitsija ja tämä sisältyy urakkaan. Urakkaohjelman ja kyseisten vastausten perusteella on ollut yksiselitteistä, että PSJ-urakoitsijan tulee hakea urakkasuoritukseen sisältyvät sähköasemien syöttöjen sijoitusluvat. Valittaja on itse kysynyt vaatimuksesta, joten annettu vastaus ei ole voinut jäädä valittajalle epäselväksi.

Espoon kaupungin sijoituslupaa koskevassa ohjeistuksessa ei todeta, että sijoituslupaa ei voida hakea toisen lukuun. Ohjeen kohta, jossa todetaan, että luvan saaja on velvollinen myöhemmin kaupungin sitä vaatiessa siirtämään johdon omalla kustannuksellaan toiseen kaupungin osoittamaan paikkaan, ei liity mitenkään sijoitusluvan hakemiseen. Espoon kaupungin sijoituslupaa koskevalla nettisivulla on lomakelinkki muun ohella valtakirjaan rakennusvalvonnassa asioimista varten. Valittaja olisi itsekin voinut helposti selvittää niin sanotun valtakirjamenettelyn olemassaolon.

Rakentamistoimialalla on myös vakiintunut käytäntö, jonka mukaan erilaisia lupia haetaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden toimesta rakennuttajan nimiin. Sijoituslupaan liittyvä vaatimus ei ole ollut poikkeuksellinen, vaan se on toimialalla yleinen käytäntö. Muut tarjoajat ovat ymmärtäneet asetetun vaatimuksen oikein.

Valittajan tarjouksessa on ollut tarjouspyynnön vastainen varauma. Sijoitusluvasta aiheutuu urakoitsijalle jonkin verran kustannuksia, joten kyse ei ole ollut täysin merkityksettömästä asiasta. Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa on tapahtunut virhe siltä osin kuin poissulkemispäätöksessä on todettu, että työmaadoitusvälineet muuntajille 400 V:n puolelle puuttuvat. Ottaen huomioon, että valittajan tarjoukseen on sisältynyt muita tarjouspyynnön vastaisia varaumia, tällä virheellä ei ole ollut vaikutusta hankintamenettelyn lopputulokseen tai valittajan asemaan hankintamenettelyssä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Lisätietojen antaminen laitteista ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Valittajan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnönvastaisuutta koskevat väitteet ovat perustuneet siihen, että tähän tarjoukseen on liitetty esitteitä, joiden perusteella valittaja on tehnyt virheellisiä johtopäätöksiä tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta. Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt, että tarjoukseen liitetään tarkempaa selvitystä tarjottujen laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteitä 4 ja 5 ei ole edellytetty liitettäväksi tarjoukseen, vaan ne ovat olleet tarjoukseen sisältynyttä sallittua lisätietoa. Liitteitä ei voida pitää selvityksenä siitä, että voittaneen tarjoajan tarjoamat laitteet eivät olisi olleet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Liitteet eivät ole olleet ristiriidassa voittaneen tarjoajan tarjouksen kanssa.

Liitteissä on kuvattu laitteiden vakiotoiminnallisuudet. Esimerkiksi liitteessä 4 on todettu kullakin sivulla, että "Technical data can be changed during official project", joka siis merkitsee, että laitteet räätälöidään aina kulloisessakin hankkeessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Liitteet ovat englanninkielisiä, joten niitä ei tarjouspyynnön kohdan 6.1 perusteella olisi edes tullut ottaa huomioon hankintamenettelyssä.

Voittanut tarjoaja on tarjousasiakirjoissaan nimenomaisesti vahvistanut toteuttavansa työt ja materiaalit tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö on valittajan valituksen johdosta pyytänyt lisäselvitystä voittaneelta tarjoajalta. Voittanut tarjoaja on 16.8.2018 ja 20.8.2018 kirjallisesti sekä 17.8.2018 pidetyssä sopimuskatselmuksessa vahvistanut, että sen tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Sopimuskatselmuksessa on tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla käsitelty tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvien yksityiskohtien tulkintoja ja täsmennyksiä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut kuivamuuntajien ja GMA-kojeistojen osalta tarjouspyynnön mukainen. Lisäselvityksessä 16.8.2018 on todettu, että tarjouksen liite 4 on yleiskuvaus tarjotusta muuntajasta ja lisäselvitykseen on liitetty tarkempi kuvaus tarjotusta muuntajasta. Lisäselvityksessä on todettu nimenomaisesti, että tarjous on sisältänyt vaatimusten mukaisen koteloinnin, työmaadoituskiinnikkeet, pyörien alle asennettavat vaimennuskappaleet ja lisäjäähdytyspuhaltimen. Lisäksi on ilmoitettu, että koteloinnin suojausluokka on IP31 sekä todettu, että muut ominaisuudet toteutetaan tilauksesta.

Lisäselvityksessä 16.8.2018 on nimenomaisesti vahvistettu, että tarjoukseen sisältyvän kojeiston kotelointiluokitus on ollut vaatimuksen mukainen, eli päävirtapiirit IP 65, ohjaintila IP 5X, pienjännitetila IP 5X ja kaapelipäätetila IP 5X. Kojeistojen kennovalaistuksen osalta voittanut tarjoaja on vahvistanut tarjouksessaan, lisäselvityksessään ja sopimuskatselmuksessa, että tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että maasulkusuojausta varten käytetään kaapelivirtamuuntajia, jotka sijoitetaan kojeiston sisälle. Lisäselvityksessä 20.8.2018 on nimenomaisesti vahvistettu, että GMA-kojeiston kaapelivirtamuuntajat asennetaan kojeiston kennon sisälle, ja että tämä on sisältynyt tarjoukseen. Voittaneen tarjoajan tarjoama ratkaisu on tältäkin osin täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamat kuivamuuntajat eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti sallinut voittaneen tarjoajan parantaa tarjoustaan tarjouksen tekemiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Näin ollen tarjouksen liiteasiakirjassa annettu vahvistus siitä, että työt ja materiaalit toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti ei ole pitänyt paikkaansa siinä vaiheessa kun voittanut tarjoaja on antanut tarjouksen. Voittanut tarjoaja ei ole myöhemminkään esittänyt kuivamuuntajien osalta minkäänlaista laitevalmistajan selvitystä eli teknistä erittelyä niiden tarjouspyynnön mukaisuudesta siitä huolimatta, että 16.8.2018 päivätyssä selvityksessä on todettu liitteenä olevan tarkempi kuvaus tarjotusta muuntajasta.

Voittaneen tarjoajan tarjoamat GMA-kojeistot eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä edellytettyjä vaatimuksia IP-luokituksen osalta vielä 16.8.2018 mennessä siitä huolimatta, että voittaneen tarjoajan on annettu parantaa tarjoustaan hankintasäännösten vastaisesti tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Voittaneen tarjoajan 16.8.2018 päivätyssä selvityksessä kotelointiluokka on ollut IP 5X ja siten edelleen tarjouspyynnössä edellytetyn vastainen. Voittaneen tarjoajan lisäselvitys 16.8.2018 on sisältänyt ainoastaan sen itsensä ilmoittaman selvityksen GMA-kojeistojen IP-luokituksesta eikä lainkaan laitevalmistajan selvitystä. Näin ollen tarjouksessa ollut vahvistus siitä, että työt ja materiaalit toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti ei ole pitänyt paikkaansa.

Edellä mainitussa 16.8.2018 päivätyssä selvityksessä ei ole mainittu lainkaan sitä, sisältävätkö kojeistojen pienjännitekojetilat kennovalaistuksen tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti. Tämä kennovalaistus on puuttunut tarjouksen liitteenä olevan teknisen erittelyn perusteella tarjotuista GMA-kojeistoista. Voittanut tarjoaja on vain todennut selvityksessään, että sen tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset esittämättä minkäänlaista laitevalmistajan selvitystä asiasta.

Tarjottu GMA-kojeisto ei edes 16.8.2018 ole täyttänyt tarjouspyynnössä edellytettyä vaatimusta siitä, että kaapelivirtamuuntajat tulee sijoittaa kennojen eli kojeistojen sisälle. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut hankintayksikölle 16.8.2018, ettei ole lainkaan varmaa, pystytäänkö kaapelivirtamuuntajat asentamaan kojeiston sisälle tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti. Voittanut tarjoaja on 20.8.2018 pidetyssä sopimuskatselmuksessa ilmoittanut, että se vahvistaa kojeiston osalta, että sen tarjoaman GMA-kojeiston kaapelivirtamuuntajat asennetaan kojeiston kennon sisälle ja että tämä sisältyy tarjoukseen. Annetussa selvityksessä ei ole ollut laitevalmistajan ilmoitusta siitä, että kaapelivirtamuuntajat pystytään asentamaan kennojen sisään tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti.

Valittaja on käynyt tähän urakkaan liittyen ennen tarjouksen antamista neuvotteluita Schneiderin kanssa vastaavasta GMA-kojeistosta. Näiden neuvottelujen aikana valittajan edustajalle on ilmoitettu, ettei kaapelivirtamuuntajia pystytä asentamaan tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti kennojen sisälle, koska kennoja ei ole tyyppitestattu. Myös laitevalmistajan tekninen erittely on vahvistanut tämän. Nämä keskustelut huomioon ottaen on syytä epäillä voittaneen tarjoajan 20.8.2018 ilmoittaman tiedon paikkansapitävyyttä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen saatekirjeessä on ilmoitettu tarjouksen sisältävän viisi liitettä, joista liite 4 on muuntajia koskeva tekninen asiakirja ja liite 5 GMA-kojeistoa koskeva tekninen asiakirja. Saatekirjeessä tai muissa tarjousasiakirjoissa ei ole mainittu, etteivät tarjouksen liitteissä 4 ja 5 esitellyt muuntaja ja GMA-kojeisto olisi tarjottuja laitteistoja, vaan että liitteet olisivat vain lisätietoa. Vastineessa esitetty väite siitä, että liitteet olisivat vain lisätietoa, on epäuskottava jo sen perusteella, että voittanut tarjoaja on hankintayksikön sille hankintasäännösten vastaisesti antaman mahdollisuuden perusteella parantanut tarjoustaan nimenomaan kyseisissä asiakirjoissa mainittujen muuntajien ja GMA-kojeistojen osalta.

Hankintayksikön on tarjousasiakirjojen perusteella tullut havaita voittaneen tarjoajan tarjoamien laitteiden tarjouspyynnön vastaisuus. Tämä on tullut ilmetä viimeistään siinä vaiheessa, kun voittanut tarjoaja on hankintayksikölle 16.8.2018 toimittamassaan selvityksessä todennut muun ohella, että GMA-kojeiston kaapelivirtamuuntajan asennus kojeiston sisälle on tehtaan kanssa selvitettävänä ja että lyhyestä vastausajasta johtuen asiaan ei ole saatu vahvistusta.

Edellä mainitun johdosta hankintayksikkö ei ole esillä olevassa asiassa voinut myöskään luottaa voittaneen tarjoajan ilmoitukseen siitä, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tässä arvioinnissa ei ole merkitystä sillä seikalla, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjousasiakirjojen sisältävän laitteita koskevia teknisiä tietoja.

Muiden merkittävien puutteiden lisäksi voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt runkomaadoituspalloja. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt hankintayksikköä antamasta voittaneelle tarjoajalle lupaa korjata tarjoustaan.

Tarjoajia ei ole kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättä hankintayksikön pyydettyä vain voittanutta tarjoajaa selventämään ja täydentämään tarjoustaan. Näin on menetelty siitä huolimatta, että valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on koskenut vain sijoitusluvan hakemista, eli kokonaisuuden kannalta erittäin vähämerkityksellistä seikkaa.

Hankintayksikkö on vastineessaan todennut, ettei hankintayksiköllä ole ollut mahdollisuutta antaa valittajan poistaa sen tarjouksessa olevia yksiselitteisiä tarjouspyynnön vastaisia varaumia. Tämä ei pidä paikkaansa. Hankintasäännösten esitöistä ilmenee, että tarjoajaa voidaan pyytää täsmentämään tarjoustaan sellaisten tarjouspyynnön vastaisuuksien osalta, jotka eivät ole olennaisia. Edelleen esitöissä on todettu, että varauman poistaminen on mahdollista esimerkiksi tapauksessa, jossa tarjouksessa on ilmeinen ristiriita. Valittajan tarjouksessa ollut sijoituslupaa koskeva varauma on ollut kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellinen ja tämän varauman osalta kysymys on ollut väärinymmärryksestä.

Mikäli hankintayksikkö olisi kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja sallinut myös valittajan täydentää ja korjata tarjoustaan samalla tavalla kuin voittaneen tarjoajan, valittajan tarjous olisi tullut hyväksytyksi ainoana tarjouspyynnön mukaisena tarjouksena. Valittajalla olisi siten ollut virheettömässä hankintamenettelyssä todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että se ei ole antanut voittaneen tarjoajan parantaa tarjoustaan. Voittaneen tarjoajan 16.8.2018 ja 20.8.2018 antamissa selvityksissä sekä sopimuskatselmuksessa 17.8.2018 todetussa on ollut kyse siitä, että voittanut tarjoaja on valituksen johdosta uudelleen vahvistanut, että sen tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Voittaneen tarjoajan tarjous on alun perinkin ollut tarjouspyynnön mukainen, joten selvityksissä ei ole ollut kysymys tarjouksen kielletystä parantamisesta.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan antamiin tietoihin. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteissä 4 ja 5 on ollut kysymys lisätiedoista ja vakiotuotteista. Valituksen kohteena olevassa hankinnassa on kysymys hankintayksikölle räätälöitävistä tuotteista, joiden vaatimuksenmukaisuus todennetaan käytännössä sopimusaikana.

Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu teknistä selvitystä tarjottavista laitteista. Hankintayksikkö ei tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen johdosta ole voinut myöhemminkään edellyttää, että voittanut tarjoaja antaa laitevalmistajan selvityksiä tai todistuksia laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Valittajan tekemät johtopäätökset voittaneen tarjoajan velvollisuudesta esittää laitevalmistajan selvityksiä ovat virheellisiä.

Valittajan tarjouksen tarjouserittelyssä on ollut poissulkemispäätöksessä esimerkinomaisesti todettujen varaumien ohella muita tarjouspyynnön vastaisia varaumia, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta. Varaumat ovat takuun voimassaoloa, kiskomaadoituskenttää, pölysuojausta koskevaa kotelointiluokkaa, yhteistestauksia ja koekäyttöä, maadoitusverkon mikro-ohmimittauksia ja muita mittauksia koskevissa tarjouserittelyn kohdissa.

Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää valittajaa täydentämään tai täsmentämään tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan edes siinä tapauksessa, että tarjouksen puutteet olisivat olleet vähämerkityksellisiä. Hankintayksiköllä ei sinänsä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta täydentää tai täsmentää tarjoustaan. Menettely on ollut tasapuolista ja syrjimätöntä, koska yhdellekään tarjoajalle ei ole annettu mahdollisuutta täydentää tai täsmentää tarjoustaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valmisteluistunnon toimittaminen

Valittaja on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa valmisteluistunnon asian riitaisten seikkojen selvittämiseksi.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 128 §:n mukaan muutoksenhakuun kyseisessä laissa tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa säädetään.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 16 lukuun sisältyvän 167 §:n 1 momentin mukaan valitukseen sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Pykälän 2 momentin mukaan asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään lisäksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valmisteluistunnon toimittamisesta sekä suullisesta käsittelystä hankinta-asioissa säädetään mainitun lain 4 luvun 10 ja 11 §:ssä sekä 14 §:ssä. Saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi valmistelun yhteydessä toimittaa valmisteluistunnon 4 §:ssä mainittujen valmistelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 4 §:n mukaan valmistelussa on asian laadun mukaan selvitettävä muun ohella, mistä oikeudenkäynnin osapuolet ovat markkinaoikeudessa erimielisiä.

Markkinaoikeus toteaa, että jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluissa todetulla tavalla asiassa on ratkaisevaa se, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti arvioidessaan tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta. Hankintamenettely on perustunut kirjalliseen hankinta-asiakirjoista, tarjouksista ja hankintapäätöksestä sekä valittajan tarjouksen poissulkemista koskevasta päätöksestä koostuvaan aineistoon, joka on toimitettu markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankintayksikkö on lisävastineessaan lausunut valittajan vastaselityksen perusteella muun ohella asian riidattomista seikoista. Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valmisteluistunnon toimittaminen asiassa ei asian laatu huomioon ottaen ole tarpeen. Näin ollen valittajan vaatimus valmisteluistunnon toimittamisesta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 271) mukaan pykälässä säädetään tarjouksen ja osallistumishakemuksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä tarjousten ja osallistumishakemusten täydentämis- ja täsmentämismahdollisuudesta. Pykälä perustuu erityisalojen hankintadirektiivin 76 artiklan 1 ja 4 kohtiin ja vastaa ehdotetun hankintalain 74 §:ää.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin, jonka sanamuoto vastaa erityisalojen hankintalain 78 §:n 2 momentin sanamuotoa, esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) mukaan hankintayksiköille annetaan senhetkistä laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Esitöissä on viitattu unionin tuomioistuimen ratkaisuun asiassa C-599/10, EVL Slovensko (EU:C:2012:191), jossa on katsottu, että tuolloin voimassa ollut hankintadirektiivi 2004/18/EY ei ollut esteenä sille, että tarjouksen yksittäisiä kohtia voitaisiin korjata tai täydentää etenkin sen vuoksi, että niitä on selvästi vain täsmennettävä. Ratkaisun mukaan tarjouksen täsmennyspyyntö on lähtökohtaisesti kuitenkin osoitettava samalla tavalla kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville tarjoajille. Lisäksi kyseisen pyynnön on koskettava tarjouksen kaikkia kohtia, jotka edellyttävät täsmennystä. Kyseinen pyyntö ei myöskään saa johtaa siihen, että asianomainen tarjoaja esittää tosiasiallisesti uuden tarjouksen. Muutoinkin hankintayksikön on tarjousten täsmennyspyyntöjä esittäessään kohdeltava tarjoajia yhdenvertaisesti siten, että hankintamenettelyn päätyttyä ja sen lopputuloksen valossa täsmennyspyynnöstä ei voi saada sellaista vaikutelmaa, että sillä on perusteettomasti suosittu tai syrjitty ehdokkaita tai tarjoajia.

Esitöiden mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa korjaamaan tarjouksessa oleva muotovirhe, kuten puuttuva allekirjoitus taikka täydentämään puuttuva tarjouksen voimassaoloa koskeva tieto. Sallittua on lisäksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta. Samaten hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni. Tarjoajaa voidaan pyytää myös täsmentämään tarjoustaan sellaisten tarjouspyynnön vastaisuuksien vuoksi, jotka eivät ole olennaisia. Tällainen voi olla esimerkiksi tarjouspyynnöstä poikkeava maksuehto. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa myös toimittamaan tarjouksesta puuttuvan liitteen, jota ei käytetä tarjousten vertailussa ja jolla ei ole olennaista merkitystä, mutta joka on tarpeen esimerkiksi hankintasopimuksen tekemistä varten.

Esitöissä on edelleen todettu, että hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen. Tarjoajaa ei tule sallia myöskään poistamaan tarjouksessa esitettyä selkeää ja tietoista varaumaa, joka liittyy esimerkiksi tarjouspyynnön sopimusehtojen hyväksymiseen taikka tarjouksen hinnoitteluun. Varauman poistamista voidaan kuitenkin arvioida toisin, jos tarjouksessa on ilmeinen ristiriita. Näin voi esimerkiksi olla, jos tarjousasiakirjassa on varauman lisäksi myös sopimusehtojen hyväksymistä koskeva tarjoajan tahdonilmaisu. Myöhästyneiden tarjousten hyväksyminen ei ole säännöksen nojalla sallittua.

Esitöiden mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää täsmentämään ja täydentämään kaikkia hankintamenettelyssä annettuja asiakirjoja, kuten osallistumishakemuksia, tarjouksia sekä niihin liitettäviä selvityksiä ja liitteitä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja täsmennyttäminen

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti -hankkeen pääsähkönjakelu-urakka PSJ:stä. Tarjouspyynnön kohdan 1.1 "Yleiskuvaus hankinnasta" mukaan kilpailutettavassa rakennusurakassa hankitaan pääsähkönjakelun keskijännitekojeistot ja jakelumuuntajat kaapelointeineen viidelle metroasemalle ja pystykuiluille sekä lisäksi kaapeloinnit Sammalvuoreen ja energialaitoksen syöttöasemille. Kokonaisurakka on sisältänyt pääsähkönjakelujärjestelmien sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen täysin valmiiksi.

Tarjouspyynnön alakohdassa 6.1 "Tarjouksen sisältö" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksen tulee sisältää kaikki pyydetyt tiedot ja dokumentit. – –

Tarjous muodostuu seuraavista osista:

- perustiedot tarjoajasta
- täytetty tarjouslomake ja sen liitteenä lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo

Tilaajalla on velvollisuus hylätä tarjous, mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Tarjous liitteineen on laadittava Suomen kielellä."

Tarjouslomakkeen ohjeiden mukaan tarjouslomake sekä lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo on tullut palauttaa tarjouksen liitteenä ja liitteiden toimittamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjouslomakkeen liitteessä 1 "Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo" on todettu muun ohella, että tuotteiden tulee täyttää niille tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa tarjouspyynnössä mainitut tiedot ja asiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty, että tarjoaja esittää selvityksen siitä, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut tuotteita koskevat tekniset vaatimukset. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyyntömateriaaliin sisältyneen urakkarajaliitteen 26.1.2018 kohdan 232 "Sähkön pääjakelujärjestelmät" mukaan pääsähkönjakelu-urakkaan on kuulunut muun ohella asemien ja pystykuilujen 20 kV jakelumuuntajien ja keskijännitekojeistojen toimitus ja asennus.

Hankintapäätöksen 13.7.2018 mukaan tarjouskilpailussa on annettu neljä tarjousta. Hankintayksikkö on hankintapäätöksessään todennut, että ainoastaan Winco ja Eurolaite -nimisen työyhteenliittymän tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja valinnut sen tarjouskilpailun voittajaksi.

Hankintayksikkö on samana päivänä tekemällään päätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Päätöksen mukaan valittajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön vastaisia ehtoja ja varaumia, joiden johdosta tarjous ei ole sisältänyt kaikkien tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittujen osien tarjoamista. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksen vertailuhinta on ollut kalliimpi kuin voittaneen tarjoajan tarjouksen vertailuhinta.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska sen tarjoamissa 20 kV kuivamuuntajissa on ollut tarjouspyyntöä vastaamaton kotelointiluokka ja muuntajista on puuttunut tarjouspyytöasiakirjoissa edellytetyt lisävarusteet eli työmaadoituskiinnikkeet, pyörien vaimennuskappaleet ja lisäjäähdytyspuhaltimet. Valittaja on lisäksi esittänyt, että kojeistojen osalta kotelointiluokka on ollut vain IP2X, vaikka vaadittu luokka on ollut vähintään IP5X. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä vaaditusta poiketen kojeistoja ei ole myöskään varustettu kennovalaistuksella eikä kaapelivirtamuuntajia ole sijoitettu kojeistojen sisälle. Edelleen valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä, kun se on pyytänyt vain voittanutta tarjoajaa selventämään ja täydentämään tarjoustaan.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen kohdassa "Tarjottava sisältö" on todettu, että "työt ja materiaalit tarjouspyynnön mukaisesti". Tarjouksessa on ilmoitettu, että Schneider Electric toimii alihankkijana toimittaen 20 kV kojeistot.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouslomakkeen, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon ja ESPD-lomakkeen sekä lisäksi liitteen 4 "Muuntaja, technical data CAST RESIN transformers" ja liitteen 5 "Schneider Electric, GMA Technical Part".

Tarjouksen liitteessä 4 on todettu muun ohella, että "Technical data can be changed during official project".

Tarjouksen liitteen 5 "Schneider Electric, GMA Technical Part" kohdan "PART C Limit of Supply" alakohdassa A "Scope of Supply" on todettu muun ohella, että "Our scope of supply includes only supply of equipment and services actually listed in our attached technical description. Any further equipment need to be covered by an additional quotation".

Hankintayksikkö on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pyytänyt voittaneelta tarjoajalta vahvistusta siitä, että sen tarjoamat muuntajat ja kojeistot ovat tarjouspyynnön mukaisia. Voittanut tarjoaja on 16.8.2018 päivätyssä selvityksessään ilmoittanut muun ohella seuraavaa:

"1. Kuten tarjouksessamme 26.6.2018 ja lausunnossamme oikaisuvaatimukseen 7.8.2018 toteamme työn sisällöstä, että ’Tarjottava sisältö, Työt ja materiaalit tarjouspyynnön mukaisesti’.

2. Muuntajat; Tarjouksemme liite 4 on yleiskuvaus tarjotusta muuntajasta. Selvityksen liitteenä tarkempi kuvaus tarjotusta muuntajasta. Tarjouksemme sisältää vaatimuksen mukaisesti:

- koteloinnin
- työmaadoituskiinnikkeet (maadoituspallot), jotka asennetaan työmaalla
- pyörien alle asennettavat vaimennuskappaleet
- lisäjäähdytyspuhaltimen

3. 20 kV kojeisto; Vahvistamme, että tarjouksemme GMA kojeisto toimitetaan seuraavilla kotelointiluokilla (sisältyy tarjoukseen)

- Päävirtapiirit IP 65
- Ohjaintila IP 5X
- Pienjännitetila IP 5X
- Kaapelipäätetila IP 5X

20 kV kojeiston kaapelivirtamuuntajan asennus kojeiston sisälle on tehtaan kanssa selvityksessä ja lyhyestä vastausajasta johtuen, emme ole saaneet vahvistusta asialle."

Voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön edustajien välillä on 17.8.2018 pidetty sopimuskatselmus, josta laaditussa pöytäkirjassa on todettu muun ohella voittaneen tarjoajan tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi sekä se, että voittanut tarjoaja toimittaa 20.8.2018 mennessä kirjallisen selvityksen tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta virtajohtomuuntajien kennon sisään sijoittamisen osalta. Tässä 20.8.2018 toimitetussa selvityksessä on todettu GMA 20 kV kojeistojen osalta, että tarjous on sisältänyt kaapelivirtamuuntajien asennuksen kojeiston sisälle.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa erityisalojen hankintalain 3 §:n 1 momentin vastaisesti. Tarjoukset on vertailtava sellaisina kuin ne ovat saapuneet hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varatun määräajan kuluessa. Tarjousasiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan nimenomaisesti ilmoittanut tarjoavansa työt ja materiaalit tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoukseen on kuitenkin oheistettu edellä todetut liitteet 4 ja 5, joissa on ollut muuntajiin ja kojeistoihin liittyviä tarjouspyynnön vaatimuksista poikkeavia teknisiä tietoja.

Edellä mainituista liitteenä 4 ja 5 toimitetuista asiakirjoista ilmenee, että ne eivät ole voittaneen tarjoajan laatimia. Sen sijaan ne ovat voittaneen tarjoajan tavarantoimittajan laatimia siten, että liitteen 4 on laatinut EL.PI. Cast-resin srl -niminen yhtiö ja liitteen 5 Schneider Electric -niminen yhtiö, jonka osalta tarjouksessa on ilmoitettu sen toimivan alihankkijana toimittaen 20 kV kojeistot.

Liitteessä 4 on todettu, että esitettyjen tuotteiden teknisiä ominaisuuksia on mahdollista muuttaa tarvittaessa. Liitteessä 5 on edellä esitetyllä tavalla todettu, että muiden kuin liitteen teknisessä erittelyssä mainittujen laitteiden tai palveluiden hankkiminen edellyttää erillistä tarjousta.

Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjouksen tiedot ovat olleet ristiriitaiset, koska voittanut tarjoaja on varsinaisessa tarjousasiakirjassaan yksiselitteisesti ilmoittanut tarjoavansa työt ja materiaalit tarjouspyynnön mukaisesti, mutta tarjouksen liitteissä 4 ja 5 on ollut edellä todetuin tavoin eroja siihen nähden, mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Asiassa on siten arvioitava, onko hankintayksiköllä edellä mainitun ristiriidan havaittuaan ollut oikeus pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan ja onko menettely, jossa on pyydetty täsmennystä vain yhdeltä tarjoajalta, ollut muita tarjoajia syrjivää.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on hankintayksikölle 16.8.2018 toimittamassaan selvityksessä edelleen yksiselitteisesti sitoutunut toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset työt ja materiaalit. Selvityksessä on liitteen 4 osalta edellä todetuin tavoin ilmoitettu mainitun liitteen olevan yleiskuvaus ja nimenomaisesti sitouduttu muuntajien osalta toimittamaan tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia tuotteita. Liitteen 5 osalta voittanut tarjoaja on tosin todennut, että kaapelivirtamuuntajan asennus kojeiston sisälle on tehtaan kanssa selvityksessä ja vasta 20.8.2018 annetussa uudessa selvityksessä on tältä osin todettu, että asennus voidaan tehdä tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla.

Markkinaoikeus katsoo, että asian arvioinnissa on otettava huomioon, mitä hankintalain esitöissä on todettu hankintayksiköille annettavasta aiempaa laajemmasta mahdollisuudesta pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja. Kun lisäksi otetaan huomioon voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ja selvityksissään antamat yksiselitteiset sitoumukset suorituksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta, markkinaoikeus katsoo, että tarjousta ja selvityksiä kokonaisuutena arvioiden kysymyksessä ei tässä tapauksessa ole ollut kielletty tarjouspyynnön vastaisen tuotteen vaihtaminen toiseen taikka tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen saattaminen muutoin tarjouspyynnön mukaiseksi. Näin ollen hankintamenettelyä ei voida tällä perusteella pitää hankintasäännösten vastaisena.

Valittajan tarjouksessa on ollut erittely "Tarjoukseemme ei sisälly", jossa on muun ohella todettu, ettei tarjoukseen sisälly kojeistojen väliaikaiset suojaamiset, muuntajien runkomaadoituspallojen hankinta ja asennus sekä sijoituslupien hakeminen. Ensin mainitun varauman osalta on tarjouspyynnössä edellytetty kojeistojen toimittamista ja pitämistä suojattuina kunnes tilassa ei enää tehdä pölyäviä töitä. Toisen varauman osalta tarjouspyynnössä on edellytetty, että muuntajien varusteisiin on kuuluttava työmaadoituskiinnikkeet. Näillä tarkoitetaan muun ohella runkomaadoituspalloja. Kolmannen varauman osalta tarjouspyynnössä on edellytetty hankinnan sisältävän muun ohella kaivu- ja sijoitusluvat. Markkinaoikeus katsoo, että mainittuja seikkoja koskevat vaatimukset on tarjouspyynnössä ilmaistu yksiselitteisesti eikä niitä voida pitää valittajan esittämin tavoin tulkinnanvaraisina.

Valittaja on edellä todetuin tavoin tehnyt varaumia tarjouspyynnön selkeinä pidettävistä vaatimuksista. Kysymys ei ole ollut siitä, että valittajan tarjous olisi tältä osin ollut ristiriitainen, vaan sitä on pidettävä tarjouspyynnön vastaisena. Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei menettely siten ole ollut valittajaa syrjivää siltä osin kuin hankintayksikkö on pyytänyt ainoastaan voittaneelta tarjoajalta täsmennystä sen tarjouksessa olleen ilmeisen ristiriidan johdosta eikä hankintayksikkö ole tältäkään osin menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Ottaen huomioon, että vertailuhinnaltaan valittajan tarjousta halvemman tarjouksen jättäneen voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt edellä lausutuin perustein tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, asiassa ei ole tarpeen enemmälti lausua valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Electric Power Finland Oy:n vaatimuksen valmisteluistunnon toimittamisesta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Electric Power Finland Oy:n korvaamaan Länsimetro Oy:n oikeudenkäyntikulut 17.072,38 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.7.2019