MAO:301/19

Tuomi Logistiikka Oy - kuulokojeet

julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys

Diaarinumero: 2018/419
Antopäivä: 27.6.2019

ASIAN TAUSTA

Tuomi Logistiikka Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.5.2018 julkaistulla ja 11.7.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kuulokojeiden ja niihin liittyvien tuotteiden hankinnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää kahden vuoden ajalle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 16.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä numero 178447 valinnut puitesopimustoimittajiksi Sonova Finland Oy:n, Kuulotekniikka Hakala Oy:n, Audmet Oy:n ja GN Hearing Finland Oy/Ab:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 4.100.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Widex Akustik Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.985 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä, minkä vuoksi hankintayksikkö ei ole voinut saada vertailukelpoisia tarjouksia. Epäselvyys on kohdistunut tarjouspyynnön liitteenä 1 "hinnoitteluliite" olleeseen taulukkoon, johon tarjottavat tuotteet on tullut luetella ja hinnoitella. Hinnoitteluliitteessä on ollut luokkien 1 ja 2 korvakäytäväkojeita koskevilla kahdella rivillä ainoastaan merkintä "**".

Hinnoitteluliitteen välilehdellä "Kuulokojeet" on edellytetty, että kaikkiin pyydettyihin nimikkeisiin on tarjottava vaatimukset täyttävä koje. Hinnoitteluliitteen kahdella rivillä, joissa on merkintä "**", ei kuitenkaan ole pyydetty tarjottavan mitään tuotetta kuten muilla riveillä on tehty.

Hinnoitteluliitteessä ilmaistun mukaan merkintä "**" tarkoittaa, että kuulonalenemaluokitus tulee merkitä tarjouspyynnössä ilmoitetun vaikeusasteluokituksen mukaisesti, jos sitä ei ole ilmoitettu sarakkeessa B. Tämä määritelmä ja merkintä eivät ole pyyntöjä tarjota tiettyä nimikettä. Tarjoajien ei tällä perusteella ole voitu edellyttää tarjoavan tuotetta kyseiselle riville.

Tarjouspyynnön epäselvyyttä lisää hinnoitteluliitteen tarkastelu Excel-muodossa. Tällöin tiedoston sarakkeet ja niitä vastaavilla riveillä esitetyt tiedot eivät vastaa toisiaan. Merkinnän "**" selitteessä mainittu sarake B ei ole viitannut mihinkään yksittäiseen sarakkeeseen. Hinnoitteluliitteen välilehden "Kuulokojeet" B- ja C-sarakkeet on yhdistetty seliterivissä ja ne ovat sisältäneet kuusilukuisen numerosarjan sekä selitteen siitä, onko kyse korvantaus- vai korvakäytäväkojeesta taikka luokasta 1 tai 2. Mainittu numerosarja ei ole sisältänyt mitään tietoa kuulonalenemaluokituksesta, kuten merkinnän "**" selityksen perusteella on voinut olettaa.

Tarjouspyynnön epäselvyyttä korostaa se, etteivät tarjoajat ole voineet toimia "**"-merkittyjen rivien selitteen edellyttämällä tavalla. Tarjoajat eivät ole voineet merkitä näille riveille kuulonalenemaluokitusta tai muutakaan tietoa, koska rivi on ollut lukittu siten, ettei sitä ole voinut muokata. Tämän perusteella valittaja on päätynyt siihen, ettei kyseiseen kohtaan ole pyydetty tarjottavaksi tuotetta.

Suuri osa tarjottavaksi pyydetyistä tuotteista on kuvailtu hinnoitteluliitteessä sanallisesti. Tarjoajat ovat voineet perustellusti ymmärtää "**"-merkittyjen rivien jääneen erehdyksessä hinnoitteluliitteeseen ja, että ne ovat sisältäneet hankintayksikölle kohdistetun ohjeen siitä, miten tarjottavaksi pyydetyt nimikkeet on tullut liitteessä kuvailla. Tätä käsitystä on tukenut se, että kyseiset rivit on lukittu ja "*"- ja "**"-merkintöjen välillä on ollut epäsuhta. Merkinnän "*" selitteellä on annettu tarjoajille selkeä toimintaohje. Sen sijaan merkinnän "**" selite on vaikuttanut täysin irralliselta ja tarjouspyyntöön kuulumattomalta.

Tarjouspyynnön epäselvyyttä on osoittanut myös se, ettei toinenkaan tarjoaja ole ymmärtänyt, että kyseiseen kohtaan olisi edellytetty tarjottavaksi kojetta. Myös toisen tarjoajan tarjous on hylätty samasta syystä kuin valittajan tarjous.

Tarjouspyynnössä ei ole selvästi ja yksiselitteisesti ilmoitettu tarjousten tekemisen kannalta olennaisia tietoja eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä.

Tarjouspyyntö on myös tuottanut vertailukelvottomia tarjouksia. Hankintayksikön tapa antaa tarjoajan määrittää tarjotun kojeen kuulonalenemaluokitus "**"-merkityissä kohdissa on johtanut siihen, että yksi tarjoaja on esimerkiksi luokan 1 korvakäytäväkojeiden osalta voinut tarjota lievästä keskivaikeaan kuulonalenemaan tarkoitettua kojetta ja toinen keskivaikeasta vaikeaan kuulonalenemaan tarkoitettua kojetta. Lisäksi tarjotut tuotteet ovat todennäköisesti sisältäneet toisistaan poikkeavia vähimmäisvaatimukset ylittäviä ominaisuuksia. Näin ollen tarjoukset eivät ole olleet myöskään vertailukelpoisia.

Vastine

Vaatimukset

Tuomi Logistiikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.708 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön hintaliitteen "Kuulokojeet"-välilehden "**"-merkityssä kohdassa on luokkien 1 ja 2 osalta pyydetty tarjoamaan vähimmäisvaatimukset täyttäviä korvakäytäväkojeita. Tarjoaja on siten voinut näissä kohdissa tarjota mitä tahansa lievään, keskivaikeaan, vaikeaan tai erittäin vaikeaan kuulonalenemaan tarkoitettua vähimmäisvaatimukset ylittävää kuulokojetta. Nimikkeet ovat perustuneet alalla yleisesti käytössä olevaan Sailab Fennica -tietokantaan. Kyseessä on ollut alalla yleisesti käytetty tapa pyytää tarjouksia kuulokojeista ja alalla ammattimaisesti toimivan on tullut se ymmärtää.

Tarjouspyynnön mukaan hinnoitteluliitteen "Kuulokojeet"-välilehdellä olevia vaaleanharmaita kenttiä ei ole saanut jättää tyhjäksi. Taulukon juoksevassa numeroinnissa on laskettu mukaan ne rivit, joissa on ollut merkintä "**". Taulukon kaavariville merkityssä kaavassa on ollut mukana "**"-merkittyjen rivien hintasolut. Koska kyseessä on ollut yksinkertainen keskiarvo, kaava on kuitenkin ollut havaittavissa, vaikka varsinainen kaavasolu on ollut lukittu. Siten tarjoaja ei ole perustellusti voinut olettaa, että "**"-merkityt rivit olisi tullut jättää tyhjiksi.

Tarjouspyynnössä on varattu tarjoajille mahdollisuus esittää hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä. Valittaja ei ole esittänyt lisäkysymyksiä. Jos valittaja olisi katsonut tarjouspyynnössä olleen asiavirhe, olisi sen tullut esittää asiasta kysymys eikä olettaa tarjouspyynnön olevan virheellinen.

Tarjoajien tarjoamat toisistaan eroavat, tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät tuotteet eivät ole johtaneet tarjousten vertailukelvottomuuteen. On harvinaista, että tarjoajat tarjoaisivat identtisiä tuotteita. Kun tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttyvät, ovat tuotteet vertailukelpoisia. Se, minkä tasoisia tuotteita tarjoajat näiden edellytysten puitteissa tarjoavat, on tarjoajan liiketoiminnallisen riskin piiriin kuuluvassa harkinnassa. Antaessaan tarjoajien määrittää tarjottavan kojeen kuulonalenemaluokituksen mainittujen kohtien osalta hankintayksikön tarkoituksena on ollut tehdä tarjouspyynnöstä tarjoajaystävällinen ja kilpailua edistävä sekä turvata mahdollisimman laaja valikoima tuotteita hankintayksikön käyttöön.

Kuultavien lausunnot

GN Hearing Finland Oy/Ab on antanut lausunnon ja vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.960 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyyntö on ollut selvä tarjottavien kuulokojeiden osalta. Tarjouspyynnössä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu hinnoitteluliitteen täyttöä. Hinnoitteluliitteessä tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan muun ohella tarjoamansa tuotteen tuotenimi, valmistajan tuotekoodi, valmistaja ja alkuperämaa. Kyseiset solut ovat hinnoitteluliitteessä vaaleanharmaita eli tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa täytettäviä kohtia. Kyseiset solut ovat olleet vaaleanharmaina täytettävissä myös "**"-merkittyjen rivien kohdalla. Lisäksi hinnoitteluliitteelle on merkitty tarjottaville malleille juokseva numerointi 1–18, jonka perusteella on ollut selvää, että tarjoajien on tullut tarjota yhteensä 18 eri kuulokojenimikettä.

Tarjouspyynnön ja hinnoitteluliitteen ohjeiden perusteella tarjoajalle ei ole voinut jäädä epäselväksi, että myös "**"-merkityille riveille on tullut tarjota kuulokojeet. Kuulonalenemaluokituksella ei ole ollut näiden nimikkeiden osalta merkitystä, koska kyseisille riveille ei ole vaadittu tarjottavien kuulokojeiden osalta tiettyä kuulonalenemaluokitusta. Viisi tarjoajaa seitsemästä on tarjonnut kaikkia vaadittuja nimikkeitä.

Valittaja ei ole esittänyt kysymystä "**"-merkittyjen rivien merkityksestä hankintayksikölle tarjouskilpailun aikana. Kun valittaja ei ole tarjonnut kahta vaadittua korvakäytäväkojetta "**"-merkityille riveille, tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Tarjoaja on voinut harkita, minkälaista tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää kojetta se tarjoaa, kun hinnoitteluliitteessä ei ole kuulokojeiden osalta määritelty tiettyä kuulonalenemaluokitusta. Asiassa ei ole merkitystä, mitä muita kuin vähimmäisvaatimukset täyttäviä ominaisuuksia kyseisille "**"-merkityille riveille tarjottavissa kojeissa on. Tarjoajien kyseisille riveille tarjoamat kuulokojeet eivät ole olleet vertailukelvottomia, koska tarjouspyynnössä ei ole määritelty näillä riveillä tarjottaville kuulokojeille kuulonalenemaluokitusta.

Audmet Oy, Kuulotekniikka Hakala Oy, Sonova Finland Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, ettei tarjoajien vastuulla ole päätellä tarjouspyynnön ulkopuolisesta materiaalista, mitä hankintayksikkö on pyytänyt tarjottavaksi.

Valittaja on paljoksunut GN Hearing Finland Oy/Ab:n oikeudenkäyntikulujen määrää lausunnon pituuteen ja sisältöön nähden.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lausumassaan esittänyt pitävänsä valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta perusteettomana 3.000 euron ylittäviltä osin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämän johdosta ensimmäiseksi kysymys tarjouspyyntöasiakirjojen väitetystä epäselvyydestä.

Asiassa on valittajan esittämän johdosta ensimmäiseksi kysymys tarjouspyyntöasiakirjojen väitetystä epäselvyydestä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta) sekä muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä (12 kohta).

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia kuulokojeiden ja niiden tarvikkeiden hankinnasta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää.

Tarjouspyynnön kohdassa "Kuulokojeiden ja tarvikkeiden yleiset vaatimukset" alakohdassa "Ohjeita excelin täyttöä varten" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Liitteen 1 välilehdelle "Kuulokojeet" tulee täyttää vaaleanharmaalla pohjalla olevat kentät.

– –

Liitteen 1 välilehdelle "Kaikki tarjotut kojeet" viedään tarjoajan tuotetiedot kaikista "Kuulokojeet"-välilehdelle tarjotuista kojeista (mm. eri värit), sekä muut tarjoajan valikoimassa olevat kojeet.

– –

Liitteen 1 välilehdelle "Nettohinnasto" tarjotaan muut toimittajan valikoimissa olevat kuulokojeiden tarvikkeet (mukaan lukien kuulokkeet ja tipit) ja lisälaitteet."

Tarjouspyynnön liitteen 1 eli hinnoitteluliitteen välilehdellä "Kuulokojeet", joka on otsikoitu "Kuulokojeet ja kuulokojeiden tarvikkeet" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Kaikkiin pyydettyihin nimikkeisiin on tarjottava vaatimukset täyttävä koje. Mikäli tarjoaja jättää tarjoamatta yhden tai useamman nimikkeen, tarjousta ei huomioida tarjousvertailussa.

*Kuuloke korvakäytävässä kojeen hinta on kojeen ja kuulokkeen yksikköhintojen summa (kojeen hinta + kuulokkeen hinta = kojeen hinta). Sarakkeeseen Yksikkönettohinta merkitään ritekojeen ja kuulokkeen hinnan summa sarakkeeseen H. Excel laskee automaattisesti kojeen hinnan (sarake I + J) niillä riveillä, mitkä ennalta tiedetään koskevan Rite-kojeita. Kuuloke tulee voida ostaa sopimuskauden aikana tarjotulla yksikköhinnalla.

**Merkitse kuulonalenemaluokitus tarjouspyynnössä ilmoitetun vaikeusasteluokituksen mukaisesti, mikäli sitä ei ole ilmoitettu sarakkeessa B."

Tämän alla on ollut taulukko, johon tarjoajan on tullut täyttää tarjottavien tuotteiden osalta tuotenimi, valmistajan tuotekoodi, kuulokojeen yksikkönettohinta, ritekojeen yksikköhinta, kuulokkeen hinta, valmistaja, alkuperämaa sekä lisätiedot.

Edellä mainitussa taulukossa on nimikkeiden Korvakäytäväkojeet, luokka 1 ja luokka 2 osalta esitetty muun ohella riveillä 15 ja 18 Nimike-otsikon alla merkintä "**". Kyseisiä nimikkeitä koskevat sarakkeet ovat taulukossa olleet lukittuja siten, ettei niitä ole voinut muokata.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön hinnoitteluliite on ollut niin epäselvä, etteivät tarjoajat ole sen perusteella voineet ymmärtää, että hinnoitteluliitteessä oleville "**"-merkityille riveille on tullut tarjota tuotetta. Koska liitteessä ei ole määritelty kyseisiin kohtiin tarjottavia tuotteita, tarjouspyyntö ei ole voinut tuottaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hinnoitteluliitteen "**"-merkityissä kohdissa tarjoaja on voinut nimikkeen Korvakäytäväkojeet luokkien 1 ja 2 osalta tarjota harkintansa mukaan mitä tahansa vähimmäisvaatimukset täyttävää kuulokojetta. Koska tarjouspyynnön mukaan hinnoitteluliitteeseen tulee täyttää vaaleanharmaat kentät, tarjoaja ei ole perustellusti voinut olettaa, että "**"-merkityt rivit olisi tullut jättää tyhjiksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä ja hankintamenettelyssä on aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Puitejärjestelyssä hankinnan laajuuteen ja muihin hankintaa koskeviin tekijöihin voi puitejärjestelyn luonteesta johtuen sisältyä epävarmuutta, joka osaltaan voi vaikuttaa tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun. Puitejärjestelyä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa jäädä tarjouspyynnössä niin yleisluontoisiksi, että ne vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Asiassa on näin ollen arvioitava, onko tarjouspyyntö laadittu hankintalain 67 §:ssä tarkoitetulla tavalla niin selväksi, että sen perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Edellä selostetusti tarjouspyynnössä on mainittu, että liitteen 1 eli hinnoitteluliitteen "Kuulokojeet"-välilehdelle tulee täyttää vaaleanharmaalla pohjalla olevat kentät. Lisäksi hinnoitteluliitteessä on todettu, että kaikkiin liitteessä pyydettyihin nimikkeisiin on tarjottava vaatimukset täyttävä koje. Liitteessä ilmoitetun mukaan, jos tarjoaja jättää tarjoamatta yhden tai useamman nimikkeen, tarjousta ei huomioida tarjousvertailussa. Lisäksi kyseisessä kohdassa on ohjeistettu "**"-merkinnän yhteydessä merkitsemään kuulonalenemaluokitus tarjouspyynnössä ilmoitetun vaikeusasteluokituksen mukaisesti, jos sitä ei ole ilmoitettu sarakkeessa B.

Hinnoitteluliitteen "Kuulokojeet"-välilehdellä on nimikkeiden Korvakäytäväkojeet, luokka 1 ja Korvakäytäväkojeet, luokka 2 alla olevilla riveillä pyydetty erikseen tarjouksia lievästä keskivaikeaan kuulonalenemaan tarkoitetusta kojeesta sekä keskivaikeasta vaikeaan kuulonalenemaan tarkoitetusta kojeesta. Tämän jälkeen kummassakin luokassa on erillinen rivi, jossa on merkintä "**". Merkinnän "**" oikealla puolella "Malli"-sarakkeessa on numerot 15 ja 18 ja sen jälkeen olevat tuotenimiä, valmistajan tuotekoodia ja kuulokojeen yksikköhintaa koskevat sarakkeet ovat olleet vaaleanharmaalla pohjalla.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on sinänsä ilmaistu selkeällä tavalla, että kaikkiin hinnoitteluliitteessä pyydettyihin nimikkeisiin on tarjottava vaatimukset täyttävä koje ja että tarjouspyynnön hinnoitteluliitteen "Kuulokojeet"-välilehden vaaleanharmaalla pohjalla olevat kentät tulee täyttää.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella tarjoajille ei ole ollut kuitenkaan riittävän selvää, mitä hankintayksikkö on tarkoittanut tarjouspyynnön hinnoitteluliitteen taulukossa olevilla "**"-merkityillä riveillä. Hinnoitteluliitteen kyseisillä riveillä, eikä taulukon yläpuolella olevan "**"-merkinnän jälkeen esitetyssä ohjeistuksessa ole määritelty vaatimuksia taulukon kyseisillä riveillä tarjottaville kuulokojeille.

Markkinaoikeus katsoo, että hinnoitteluliitteen perusteella tarjoajat ovat perustellusti voineet ymmärtää, ettei "**"-merkityille riveille ole merkittävä tarjottavaa tuotetta, kun yllä olevilla riveillä hankintayksikkö on jo pyytänyt tarjouksia kaikkien eri kuulonalenemaluokkien osalta. Tarjouspyyntö on ollut sanotun hinnoitteluliitteen "**"-merkittyjen rivien osalta myös yksilöimätön, kun siinä ei ole määritelty hankittavien tuotteiden ominaisuuksia koskien kyseisiä rivejä.

Vaikka hankinnan kohteen määrittely kuuluu vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella hankintayksikön harkintavaltaan, markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön tarjottavia tuotteita koskevan kohdan epäselvyys on jättänyt hankintayksikölle lähes rajoittamattoman harkintavallan tarjottavien tuotteiden arviointiin, mikä ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti tarjouspyyntöä laatiessaan.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut korvakäytäväkojeita koskevien vaatimusten osalta epäselvä, ettei tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ole tullut tarjouskilpailussa turvatuksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hyvitysmaksun määrääminen ei tule hankintalain 155 §:n 1 momentin nojalla toissijaisena seuraamuksena tämän hankintamenettelyn osalta kysymykseen.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Tuomi Logistiikka Oy aikoo edelleen toteuttaa kuulokojeiden ja niihin liittyvien tuotteiden hankinnan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin perusteella vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä edellä mainituissa hallintolainkäyttölain säännöksissä säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan 16.10.2018 tekemän hankintapäätöksen numero 178447. Markkinaoikeus kieltää Tuomi Logistiikka Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 400.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Tuomi Logistiikka Oy:n korvaamaan Widex Akustik Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.985 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tuomi Logistiikka Oy:n ja GN Hearing Finland Oy/Ab:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Jari Tiainen sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.7.2019