MAO:271/19

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy - piha-alueurakka

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/230
Antopäivä: 13.6.2019

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.2.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Ounasjoen monitoimitalon piha-alueen urakasta.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sekä valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on 9.4.2018 tekemällään päätöksellä § 17 valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen ja valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 19.4.2018.

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 4.680 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.875 eurolla.

Perusteet

Ykkös Infra Oy ei ole saanut hankintapäätöstä tiedoksi, joten yhtiö on tiedustellut sitä hankintayksiköltä 5.6.2018. Yhtiö sai tuolloin hankintayksiköltä vastauksen, josta on käynyt ilmi, että hankintapäätöstä ei ollut annettu yhtiölle tiedoksi alun perin onnistuneesti.

Hankintayksikkö on sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön liikevaihto ei ole täyttänyt hankinta-asiakirjoissa asetettua vaatimusta liikevaihdolle. Ykkös Infra Oy:llä ei sen nuoresta iästä johtuen ole ollut esittää näyttöä hankinta-asiakirjojen mukaisen liikevaihtovaatimuksen täyttymisestä. Yhtiön tarjous on kuitenkin sisältänyt hankintasäännösten tarkoittaman ja niiden mukaisen vastaavan näytön ja selvitykset, jotka ovat korvanneet liikevaihtovaatimuksen täyttämistä koskevan näytön. Hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon esitetty vastaava näyttö.

Ykkös Infra Oy:llä on ollut riittävät edellytykset hankintasopimuksen toteuttamiselle vahvan omavaraisuusasteen, luottoluokituksen ja moninkertaisesti urakkasumman arvoisen vastuuvakuutuksen perusteella.

Virheettömässä menettelyssä Ykkös Infra Oy olisi voittanut tarjouskilpailun, koska sen tarjous on ollut hinnaltaan halvin.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.420 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös on annettu tiedoksi valittajalle sähköpostitse 29.3.2018 valittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samana päivänä päivätty ilmoituskirje on sisältänyt tiedot hankintapäätöksestä, yhteenvedon hankintamenettelystä, tarjousten vertailun ja muutoksenhakuohjeen liitteineen. Valittaja on 5.6.2018 ilmoittanut hankintayksikölle, että se ei ole saanut edellä mainittua ilmoituskirjettä. Ilmoituskirje kaikkine liitteineen on toimitettu uudelleen valittajalle sähköpostitse 5.6.2018.

Valittaja ei ole täyttänyt hankintailmoituksessa tarjoajalle asetettua vähimmäisvaatimusta, jonka mukaan tarjoajan vuotuisen liikevaihdon tulee olla keskimäärin vähintään 1,2-kertainen urakkasummaan nähden kolmen viimeisen vuoden ajalta. Tarjouskilpailuun ei ole voitu hyväksyä valittajaa, joka ei ole täyttänyt hankintayksikön asettamaa vähimmäisvaatimusta liikevaihdolle.

Liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus on ollut hankintasäännösten mukainen, hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen ja syrjimätön sekä suhteellisuusperiaatteen mukainen. Vähimmäisliikevaihtoa koskevat edellytykset ovat johtuneet urakan laajuudesta ja luonteesta. Kysymyksessä on ollut Ounasjoen monitoimitalon rakentamiseen liittyvä osaurakka, jossa muina osioina ovat olleet rakennusurakka, ilmanvaihtourakka, putkiurakka, sähköurakka sekä automaatiourakka. Kokonaisuuden riskien hallitseminen ja hankkeen aikataulussa pysyminen ovat edellyttäneet jo alun perin tavanomaista suurempia vaatimuksia urakoitsijoihin ja niiden toimintavarmuuteen nähden. Kysymys on siten ollut laajahkoon rakennushankkeeseen liittyvästä osaurakasta, joka on tullut toteuttaa varsin lyhyessä ajassa.

Hankintayksikön on tullut varmistua siitä, että tarjoajalla on riittävät taloudelliset resurssit toteuttaa urakka ammattimaisesti ja viivytyksettä. Hankinnan toteutumiseen liittyvät riskit ovat ulottuneet hankintayksikön lisäksi myös muihin hankkeen urakoitsijoihin, minkä johdosta liikevaihtovaatimukselle on ollut erityisen vahvat perusteet.

Valittajan tarjousasiakirjoissa on ollut suoraan ilmaistu, ettei se ole täyttänyt hankintailmoituksessa asetettua liikevaihtovaatimusta. Yhtiön liikevaihto on sen 31.1.2018 päättyneellä tilikaudella ollut alle puolet nyt kysymyksessä olevan urakan kokonaisarvosta.

Hankintasäännökset, joissa annetaan tarjoajalle mahdollisuus esittää korvaavaa näyttöä, eivät koske tilanteita, joissa tarjoajalle asetettu vähimmäisvaatimus ei ole täyttynyt.

Vastaselitys

Valittaja on saanut hankintapäätöksestä tiedon tosiasiallisesti vasta 5.6.2018. Hankintayksikkö on toimittanut hankintapäätöksen alun perin väärään sähköpostiosoitteeseen.

Hankinnan kohteena on ollut normaali rakennusprojekti, joka ei ole edellyttänyt erityistä taloudellista seikkaa. Hankinnasta on ollut myös karsittu pois taloudellista volyymia tosiasiallisesti edellyttävät työvaiheet kuten asfaltointi. Kohde on ollut taloudellisesti kevyt ja helppo toteuttaa.

Tosiasiallisesti yhtiön omavaraisuusaste ja muut tilaajan asemaa turvaavat seikat kuten vastuuvakuutus ovat merkityksellisimpiä ja kertovat enemmän tarjoajan taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä hankintayksikölle kuin liikevaihto. Liikevaihto ei yksin kerro tarjoajan taloudellisesta tilasta mitään luotettavaa, vaan suuri liikevaihto luo pikemminkin riskejä lisääviä vaikutuksia.

Hankintayksikkö ei ole edes analysoinut vastaavaa näyttöä valittajan taloudellisesta suorituskyvystä. Hankintayksikkö ei ole esimerkiksi pyytänyt siltä lisätietoja. Silloin määräävin tekijä on tarjoajan vakuutus siitä, että se suoriutuu urakasta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on täyttämänsä tarjouslomakkeen kohdassa "sähköposti (sähköpostiosoite; päätöksen tiedoksiantoa varten)" ilmoittanut yhteystiedokseen "X@ykkösinfra.fi".

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2018 päivätyn "Tarjouskäsittely/päätöspöytäkirja"-nimisen asiakirjan mukaan valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen. Asiakirjasta ovat ilmenneet saapuneet tarjoukset, niiden arvonlisäverottomat hinnat ja se, että Ykkös Infra Oy:n tarjous on hylätty.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on 29.3.2018 lähettänyt sähköpostitse edellä mainittuun Ykkös Infra Oy:n ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tiedoksiantokirjeen hankintamenettelystä. Kyseisessä tiedoksiantokirjeessä on selostettu hankintamenettelyn etenemistä ja saapuneita tarjouksia sekä ilmoitettu voittaneen tarjoajan nimi, tarjoushinta ja perusteet valittajan tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta, minkä lisäksi tiedoksiantokirje on sisältänyt yhteenvedon hankintamenettelystä sekä valitusosoituksen markkinaoikeuteen.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on sittemmin 9.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 17 valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen ja valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat. Päätöksessä on todettu lisäksi muun ohella, että hankintayksikön toimitusjohtaja oli esitellyt urakan tarjousten avauspöytäkirjan ja että määräaikaan mennessä oli saatu neljä tarjousta, joista yksi oli hylätty. Asiassa saadun selvityksen mukaan kyseistä Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallituksen päätöstä tai sitä koskevaa tiedoksiantokirjettä ei ole toimitettu tarjoajille.

Valittaja on 5.6.2018 ilmoittanut hankintayksikölle, että se ei ollut saanut edellä mainittua hankintayksikön 29.3.2018 lähettämää ilmoituskirjettä. Hankintayksikkö on tämän jälkeen 5.6.2018 toimittanut ilmoituskirjeen kaikkine liitteineen valittajalle sähköpostitse osoitteeseen "X@ykkosinfra.fi". Valittajan mukaan kyseinen sähköpostiosoite on ollut oikea ja valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi vasta tuolloin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan esittämiensä tietojen paikkansapitävyydestä. Asiassa esitetyn mukaan valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hankintalain 127 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen yhteystiedon, jota käyttäen hankintayksikkö on 29.3.2018 toimittanut valittajalle edellä selostetun tiedoksiantokirjeen. Ottaen huomioon, että valittajan hankintayksikölle ilmoittama sähköinen yhteystieto on ollut virheellisesti muotoa "X@ykkösinfra.fi", on katsottava, ettei sen, ettei valittaja ole mahdollisesti saanut kyseistä hankintayksikön 29.3.2018 lähettämää tiedoksiantokirjettä tiedoksi, ole johtunut hankintayksikön vastuulla olevasta seikasta.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että hankintalain 123 §:ssä tarkoitetun hankintapäätöksen asiassa on muodostanut nimenomaan edellä selostettu Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan 16.3.2018 tekemä päätös, josta hankintayksikkö on tiedoksiantokirjeellään toimittanut tiedon tarjoajille. Kuten edellä on selostettu, myös Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on sinänsä sittemmin 9.4.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt muun ohella Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen valitsemisesta. Sitä, että viimeksi mainitussa Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallituksen 9.4.2018 tekemässä päätöksessä on ollut kyse lähinnä hankintayksikön sisäiseen päätöksentekoon rinnastuvasta toimenpiteestä, eikä hankintalain 123 §:ssä tarkoitetusta hankintapäätöksestä, on kuitenkin osaltaan katsottava osoittavan sen, ettei hankintayksikkö ole toimittanut kyseistä päätöstä tiedoksi lainkaan tarjoajille.

Edellä selostettu hankintayksikön 29.3.2018 valittajalle lähettämä tiedoksiantokirje on sisältänyt valittajan tarjouskilpailusta sulkemisen osalta hankintalain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot ja valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Valittajan on siten katsottava saaneen hankintapäätöksen valitusosoituksineen tiedoksi 29.3.2018. Hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on edellä lausutun perusteella päättynyt 12.4.2018. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta 11.6.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.420 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.6.2019