MAO:270/19

Suomen eOppimiskeskus ry - painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelut

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2018/98
Antopäivä: 12.6.2019

ASIAN TAUSTA

Suomen eOppimiskeskus ry (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.11.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalvelujen hankinnasta vuosille 2018–2020.

Suomen eOppimiskeskus ry on 20.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Grano Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut MAK Media Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 45.000–150.000 euroa.

Markkinaoikeus on 29.3.2018 hylännyt valittajan esittämän vaatimuksen hankintamenettelyn väliaikaisesta kieltämisestä.

Hankintasopimus on allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Grano Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 15.000 euroa. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus lyhentää hankintasopimuksen sopimuskautta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.346,25 eurolla viivästyskorkoineen sekä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun 2.000 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikön sähköpostiviestistä tai myöhemmin toimitetusta vertailutaulukosta ei ole käynyt ilmi millä perusteella hankintayksikkö on katsonut, ettei valittajan tarjous ole tarjouspyynnön mukainen.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on hintataulukon kohdassa "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu" ilmoitettu hinnaksi 150–350 euron vaihteluväli. Hinta ei siten ole ollut kiinteä eikä se ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjousten hintojen kanssa. Tästä huolimatta hankintayksikkö on antanut voittaneelle tarjoajalle täydet pisteet tämän osalta, vaikka muilla tarjoajilla on ollut edullisempi kiinteä hinta.

Hankintayksikkö on 20.2.2018 lähettänyt valittajalle sähköpostiviestin, jossa se on ilmoittanut, että valittajaa ei ole valittu tarjouskilpailun toimittajaksi. Päätöksestä ei ilmene, kuka on valittu voittajaksi, ja se on ollut puutteellinen myös valitusosoituksen määräaikojen osalta eikä siinä ole mainittu hankintaoikaisun mahdollisuudesta.

Päätöksestä ei myöskään ilmene tarjousvertailua koskevia perusteluja sellaisella tarkkuudella, että tarjoajille kävisi ilmi oman tarjouksensa sijoittuminen suhteessa muihin. Vertailuperusteiden soveltamisesta saatuja pistemääriä ei ole ilmoitettu, eikä niitä ole myöskään perusteltu. Hankintayksikkö on jälkikäteen 5.3.2018 toimittanut valittajalle sen pyynnöstä tarjousvertailun, mutta siitä ei ilmene, miten kutakin tarjousta on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Valittajan referenssit ja päävastuullisten henkilöiden kokemukset olisivat oikeuttaneet valittajan täysiin laatupisteisiin.

Vastine

Vaatimukset

Suomen eOppimiskeskus ry on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Grano Oy:n korvaamaan hankintayksikön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.340 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan hintansa niin, että kaikki hinnat sisältävät sekä suunnittelun, taiton että painatuksen.

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittaja ei ole alkuperäisessä tarjouksessaan ilmoittanut kaikkia hinnoittelun osia, joita on edellytetty tarjouspyynnössä. Valittajalle on tarjouksen jättämisen jälkeen annettu mahdollisuus täydentää tarjoustaan, mutta senkin jälkeen tarjouksen hintatiedot ovat olleet puutteelliset. Valittaja ei ole täydennettyyn tarjoukseen päivittänyt "SeOppi -lehden" ja "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu" kokonaisuuksien hintoja, vaikka kaikkien muiden tarjouspyynnössä olevien kokonaisuuksien hinnat on päivitetty. Lisäksi valittaja on toimittanut täydennyksen myöhässä.

Muotomääräyksiin liittyvät puutteellisuudet hankintapäätöksen ja valitusosoituksen sisällössä eivät ole sellaisia olennaisia tekijöitä, jotka antaisivat aiheen kyseenalaistaa hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen sisällön oikeellisuutta.

Valittaja ei olisi voinut voittaa tarjouskilpailua, vaikka voittaneen tarjoajan tarjous olisikin suljettu tarjouskilpailusta jollakin perusteella. Tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjous on ollut valittajan tarjousta edullisempi. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus on määrältään kohtuuton.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt toimittaneensa hankintayksikölle täytetyn hintataulukon alkuperäisen tarjouksensa liitteenä. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hintataulukossa on mainittu termi "suunnittelu" vain "SeOppi-lehden" ja "Uuden projektin tai toimintatunnuksen suunnittelu" kokonaisuuksien kohdalla. Muiden tuotteiden kohdalla tätä mainintaa ei taulukossa ole.

Valittaja ei ollut alkuperäisessä tarjouksessaan sisällyttänyt suunnittelun hintaa muihin kuin niihin hintataulukon kokonaisuuksiin, joissa suunnittelu oli erikseen mainittu. Hankintayksikön tiedusteltua 19.1.2018 siitä, sisältyykö kaikkiin hintoihin suunnittelu ja taitto, valittaja on päivittänyt täydennettyyn tarjoukseensa hintataulukon kaikki muut hinnat. Valittaja on tuolloin toimittanut täydennetyn tarjouksen hintataulukon hankintayksikölle todeten, että suunnittelu-, taitto- ja painokulut sisältyvät päivitetyn taulukon hintoihin.

Valittajan tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Valituksessa esitetyn johdosta asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintalain vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, ja olisiko valittajalla ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2015:151 on katsottu, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinaoikeuden tulee valitusperusteesta riippumatta ensimmäiseksi ratkaista tarjouspyynnön hankintalain mukaisuus. Hankintalain vastainen epäselvä tarjouspyyntö ei voi muodostaa perustaa virheettömälle hankintamenettelylle. Hankintalain perusteelle virheellinen hankintamenettely, jonka perusteena on epäselvä tarjouspyyntö, vaikuttaa muun ohella siihen, velvoitetaanko ja millä tavoin hankintayksikkö järjestämään uusi tarjouskilpailu vai tuomitaanko asiassa jollekin tarjoajalle hyvitysmaksu. Markkinaoikeudella on oltava mahdollisuus ratkaista hankintayksikön tekemän oikeudellisen virheen laatu siitä riippumatta, millä perusteella hankintamenettelyyn osallistuneet tarjoajat tai siitä poissuljetut tarjoajat ajavat omia valituksiaan.

Asiassa esitetyn valossa ja edellä mainitun korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen perusteella markkinaoikeuden tulee ensin arvioida, onko tarjouspyyntö ollut epäselvä.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan tarjouspyynnössä olisi ilmoitettava ne tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä ja tarjouspyyntö olisi laadittava niin selkeäksi, että tarjoajat voivat antaa sen perusteella vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 221) mukaan hankintapäätöksen tulisi sisältää olennaiset tiedot tarjouskilpailun ratkaisemisesta kuten voittaneen tarjoajan nimi sekä tiedot vertailuperusteiden soveltamisesta. Päätöksessä tulisi esittää tarjousvertailua koskevat perustelut, sillä tarkkuudella, että tarjoajalle käy ilmi oman tarjouksensa sijoittuminen suhteessa muihin. Vertailuperusteiden soveltamisesta saatu pistemäärä tulisi perustella ja vertailusta tulisi ilmetä, miten kutakin tarjousta on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Suomen eOppimiskeskus ry:n painotuotteiden suunnittelu- ja painatuspalveluista.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjousten arviointi ja valintakriteerit" mukaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteita ovat hinta 60 prosentin painoarvolla ja laatu 40 prosentin painoarvolla. Laadun pisteytyksessä referenssit ovat 20 prosentin painoarvolla ja päävastuullisten henkilöiden nimeäminen, kokemus ja sijaisjärjestelyt 20 prosentin painoarvolla. Hinnan pisteytys on jakautunut tarjouspyynnössä siten, että lehden hinnan painoarvo on 25 prosenttia, esitteen ja flyereiden hinnan painoarvo 10 prosenttia, koulutusaineiston hinnan painoarvo 10 prosenttia, muiden lisätöiden tuntihinnan painoarvo viisi prosenttia ja uuden tuotteen tai projektin tunnuksen hinta 10 prosenttia.

Tarjouspyynnössä hankinnan kohteeksi on ilmoitettu Suomen eOppimiskeskus ry:n tarvitsemat taitto- ja painopalvelut sisältäen ulkoasun suunnittelun, taiton, painotyön ja digilehden. Tarjouspyynnön mukaan painotyöt sisältävät SeOppi-lehden, flyereita, esitteitä, kutsukortteja, koulutusmateriaaleja, raportteja, konferenssiohjelmia, roll uppeja, käyntikortteja sekä toimintatunnuksia tai muita painotuotteita. Hankintaan sisältyy myös hankkeiden painotuotteiden tekemistä. Tarjouspyynnön mukaan painotyöt on esitelty erikseen. Painotyökokonaisuudet on eritelty tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että sen liitteenä 2 oleva painotuotteiden hintataulukko tulee täyttää. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että hintojen tulee sisältää kaikki kustannukset ja että varaumia ja laskutuslisiä ei hyväksytä.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan painotuotteiden hintataulukon ensimmäisenä kohtana on "SeOppi-lehti", jonka yhteydessä on tyhjiä sarakkeita, joihin on tullut lisätä hinta per kappalemäärä. Kohdassa on mainittu "Lehden suunnittelu, taitto ja paino". Lisäksi kohdassa on alakohta "Lisätyöt (muut mahdolliset lisätyöt) €/tunti" ja tyhjä sarake, jonka otsikko on "tuntihinta". Hintataulukossa on eritelty muut painotuotteet, joiden kohdalle on tullut lisätä hinta kolmeen sarakkeeseen pyydetystä kappalemäärästä riippuen sekä esitteiden ja aineistoraporttien osalta myös eri riveille sivumääräkohtaisesti. Hintataulukon viimeisenä kohtana on "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu" ja tyhjä sarake, jonka otsikko on "hinta".

Edellä mainitussa tarjouspyynnön hintataulukossa ei ole ollut tarkempia määritelmiä siitä, miten hinta tulisi tältä osin ilmoittaa. Taulukon yläreunassa tarjoajia on pyydetty täyttämään vihreät ja keltaiset solut. Tekstin mukaan hintaesimerkkien taulukossa mainituille tuotteille tulee sisältää mainittujen tietojen lisäksi ulkoasun suunnittelu, taitto ja www-sivuille kuvaelementit. Hintataulukossa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ilmoitettu muita tietoja suunnitteluun varattavasta ajasta tai suunnittelun laajuudesta.

Hankintayksikön saapuneiden tarjousten perusteella laatimasta hintavertailutaulukosta on ilmennyt tarjoajien tarjoushinnat painotuotekohtaisesti. Tarjoajakohtaisesti esitettyjen hintatietojen alle hankintayksikkö on lisännyt kohdan "Huomioita". Tähän kohtaan on painotuotekohtaisesti kirjattu lisähuomiota tarjoajien tarjouksista, kuten esimerkiksi kohdassa "A5 Flyer" seuraavasti:

Kaukokatse Oy:n kohdalle on merkitty 100, 500 ja 1.000 kappaleen hinnoiksi 560,00 euroa, 600,00 euroa ja 650,00 euroa. Kohdassa "Huomioita" hankintayksikkö on lisännyt merkinnän "sisältyy yllä oleviin hintoihin: Suunnittelu ja toteutus 450". Kaukokatse Oy:n tarjouksesta ilmenee, että se on kyseisessä kohdassa ilmoittanut hinnoiksi 110,00, 150,00 ja 200,00 euroa ja lisäksi tämän kohdan viereen lisännyt omaan tarjoustaulukkoonsa merkinnän "suunnittelu ja toteutus 450".

Hintavertailutaulukon kysymyksessä olevassa kohdassa MAK Media Oy:n kohdalle on merkitty 100, 500 ja 1.000 kappaleen hinnoiksi 280,00 euroa, 350,00 euroa ja 409,00 euroa. Kohdassa "Huomioita" hankintayksikkö on lisännyt merkinnän "Sisältyy yllä oleviin hintoihin suunnittelu ja toteutus 240". MAK Media Oy:n tarjouksesta ilmenee, että se on kohdassa ilmoittanut hinnoiksi 40,00, 110,00 ja 169,00 euroa ja tämän viereen lisännyt omaan tarjoustaulukkoonsa merkinnän "ulkoasun suunnittelu, taitto 150€".

Hintavertailutaulukon samassa kohdassa CoPrint Oü:n kohdalle on merkitty 100, 500 ja 1.000 kappaleen hinnoiksi 242,00 euroa, 284,00 euroa ja 320,00 euroa. Kohdassa "Huomioita" hankintayksikkö on lisännyt merkinnän "Hintoihin lisätty suunnittelun osuus: 5,625 * 40€/h = 225 €". CoPrint Oü:n tarjouksesta ilmenee, että se on kohdassa ilmoittanut hinnoiksi 17,00, 59,00 ja 95,00 euroa. Suunnittelusta, sen hinnasta tai arvioidusta kestosta ei löydy CoPrint Oü:n tarjouksessa mainintaa. Ainoa tarjouksen kohta, jossa mainitaan 40,00 euron tuntihinta on "SeOppi-lehti"-kohdan alakohdassa "Lisätyöt (muut mahdolliset lisätyöt) €/tunti" johon tarjoaja on tarjouksessaan merkinnyt "40".

Valittajan päivitetystä tarjouksesta, joka on suljettu tarjouskilpailusta, ilmenee, että se on samassa kohdassa ilmoittanut edellä mainittujen kappalemäärien hinnoiksi 70,00, 150,00 ja 180,00 euroa. Suunnittelusta ei löydy valittajan tarjouksessa erikseen mainintaa. Kuitenkin valittajan hankintayksikölle toimittamassa alkuperäisessä tarjouksessa hinnoiksi oli ilmoitettu 40,00, 120,00 ja 150,00 euroa. Valittaja on esittänyt, että se on päivittänyt tarjoustaan lisäämällä hintoihin suunnittelusta aiheutuvat kulut.

Hankintayksikön hintataulukon viimeisessä kohdassa "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu" Kaukokatse Oy on ilmoittanut hinnaksi "Alustavasti 80 € / h. Tarkemmat hinnat sisältökohtaisesti". CoPrint Oü on ilmoittanut hinnaksi "100" ja sen tarjouksen toisessa kohdassa on ilmoitettu "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu Tuntiperusteinen! 100 eur /h". MAK Media Oy on ilmoittanut hinnaksi "vaihteluväli 150–350 euroa". Valittajan tarjouksessa, joka on suljettu tarjouskilpailusta, on ilmoitettu hinnaksi 1.000 euroa.

Hankintayksikön tarjousvertailutaulukossa on Kopioniini Oy:n, Juvenes Print Oy:n ja Grano Oy:n kohdalle merkitty "hylätty tarjous puutteelliset tiedot". Edellä mainituille tarjoajille ja lisäksi Kaukokatse Oy:lle ja CoPrint Oü:lle on kohdassa "Kelpoisuus" merkitty "vajaavuuksia hintatiedoissa". Kaukokatse Oy:lle, CoPrint Oü:lle ja MAK Media Oy:lle on kohdassa "Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi" merkitty "ok". Yhteensä laatupisteet mukaan lukien Kaukokatse Oy on saanut 51,8 vertailupistettä, CoPrint Oü 81,5 vertailupistettä ja MAK Media Oy 81,6 vertailupistettä.

Hankintayksikkö on vertailun perusteella valinnut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen MAK Media Oy:n tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi. Voittanut tarjoaja on saanut tiedon valinnasta 25.1.2018. Muille tarjoajille tieto on toimitettu sähköpostilla 20.2.2018. Hankintayksikkö on 5.3.2018 lähettänyt tarjousten vertailutaulukon valittajalle.

Asian arviointi

Tarjouspyynnössä on todettu, että hankinnan kohteena on taitto- ja painopalvelut sisältäen ulkoasun suunnittelun, taiton, painotyön ja digilehden. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu, että hintojen tulee sisältää kaikki kustannukset ja että varaumia ja laskutuslisiä ei hyväksytä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että suunnittelu on sisältynyt hankinnan kohteeseen. Kuitenkaan tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, onko suunnittelun hinta tullut ilmoittaa erikseen vai ottaa painotöiden kokonaishinnassa huomioon. Suunnittelun hinnalle ei myöskään ole hintataulukossa varattu omaa kohtaa. Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten liitteenä käytettäväksi tarkoitetussa hintataulukossa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ilmoitettu mitään suunnitteluun varattavasta tuntimäärästä tai suunnittelun laajuudesta painotuotekohtaisesti.

Saapuneista tarjouksista ilmenee, että tarjoajat ovat tulkinneet vaatimuksen suunnittelun sisällyttämisestä tarjouksiin eri tavoin. Osa tarjoajista on itse hintataulukkoa muokkaamalla lisännyt siihen erillisen rivin, johon on merkitty suunnittelun kokonaishinta painotuotekohtaisesti tai tuntihinta ja osa tarjoajista on esitetyn selvityksen mukaan sisällyttänyt suunnittelun kokonaishintoihin. Hankintayksikkö on sulkenut osan tarjoajista tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjouksessa on ollut puutteellisia tietoja. Hankintayksikkö on tarjousvertailutaulukkoon merkinnyt kaikkien tarjoajien kohdalle hintatietojen puutteita.

Hintataulukon viimeisenä kohtana on ollut "Uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnittelu" ja tyhjä sarake, jonka otsikko on "hinta". Markkinaoikeus toteaa, että hintataulukossa tai tarjouspyynnössä ei ole määritelty, miten hinta tulisi tältä osin ilmoittaa. Saapuneista tarjouksista käy ilmi, että tarjoajat ovat tulkinneet vaatimuksen hinnan ilmoittamisesta myös tältä osin eri tavoin. Osa tarjoajista on ilmoittanut tuntihinnan, osa kokonaishinnan, osa alustavan myöhemmin tarkennettavan hinnan ja osa hinnan vaihteluvälin.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä ei ole edellä mainituilta osin määritelty yksiselitteisesti hintatietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia tai tarjousten vertailukriteerejä. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä viitannut ainoastaan yleisellä tasolla yhtäältä tuotteiden painotuotekohtaiseen suunnitteluun ja toisaalta uuden projektin tai tuotteen toimintatunnuksen suunnitteluun.

Tarjouspyynnöstä tulee selkeästi käydä ilmi tarjouksille asetetut vaatimukset ja hankintapäätöksen arvioinnin tulee perustua tarjouspyynnössä asetettuihin kriteereihin. Tässä tapauksessa tarjouspyynnöstä ei ole katsottava käyneen täsmällisesti ilmi suunnittelua koskevan hinnoittelun taustalla olevia perusteita.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut hintatietojen pyytämisen osalta siinä määrin epäselvä ja tulkinnanvarainen, etteivät alalla ammattimaisesti toimivat tarjoajat ole tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella voineet tietää minkälaisia hintatietoja niiden on tullut tarjouksissaan esittää.

Lisäksi hankintayksikön on katsottava toimineen virheellisesti muokatessaan tarjouksissa vaihtelevalla tavalla ilmoitettuja hintatietoja oman tulkintansa perusteella vertailukelpoisiksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on jo tarjouspyynnön laadinnassa menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty mainitun lain tai muiden julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen voidaan määrätä vain kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E mukaisia palveluja koskevassa hankinnassa ja käyttöoikeussopimuksessa sekä EU-kynnysarvon ylittävässä muussa hankinnassa.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos mainitun lain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintaa koskevan hankintasopimuksen. Koska hankinnassa on kysymys EU-kynnysarvon alittavasta palveluhankinnasta, hankintalain 154 §:n 1 momentin 5–7 kohdan mukaiset seuraamukset eivät ole käytettävissä. Näin ollen hankintalain 154 §:n 3 momentista ja 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön väitetystä virheellisestä menettelystä voi tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 240) edellä mainitun pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että pykälä vastaa vanhan hankintalain (348/2007) 95 §:ssä säädettyä. Aiemmin voimassa ollutta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on todettu hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi vain sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä. Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa virheetön hankintamenettely olisi merkinnyt sitä, että tarjouspyyntö olisi laadittu hintatietojen ilmoittamista ja tarjousten vertailua koskevien seikkojen osalta virheettömästi. Markkinaoikeus toteaa, että virheettömän menettelyn lopputuloksen arvioimiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten mitkä tarjoajat olisivat osallistuneet tarjouskilpailuun ilman tarjouspyynnössä ollutta virhettä ja millaisia hintoja tarjoajat olisivat tarjonneet. Asiassa ei ole jo tämän vuoksi mahdollista todeta, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole mahdollista riittävän luotettavasti todeta, että valittajalla olisi ollut hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Näin ollen myös valittajan hyvitysmaksun määräämistä koskeva vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on oman selvityksensä mukaan tehnyt hankintapäätöksen 23.1.2018. Hankintayksikkö on ilmoittanut valittajalle siitä, että valittaja ei ole menestynyt tarjouskilpailussa 20.2.2018, mutta se ei ole vielä tuolloinkaan toimittanut valittajalle tarjousten vertailutaulukkoa, vaan on toimittanut sen vasta päivää ennen 20.2.2018 alkavaksi lasketun 14 päivän valitusajan kulumista umpeen. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan on hankintayksikön edellä kuvatun toiminnan ja siitä johtuvan oman valitusoikeutensa turvaamiseksi sekä hankintamenettelyn sisältämien virheellisyyksien johdosta ollut perusteltua saattaa asia markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Asian ratkaisusta huolimatta hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n korvaamaan Grano Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Suomen eOppimiskeskus ry:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.6.2019