MAO:265/19

Rosk’n Roll Oy Ab - kaasunkeräysjärjestelmän rakennusurakka

julkinen hankinta - tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2018/322
Antopäivä: 4.6.2019

ASIAN TAUSTA

Rosk’n Roll Oy Ab (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.7.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rakennusurakan hankinnasta koskien Munkkaan Jätekeskuksen täyttöalueen 3 kaasunkeräysjärjestelmän laajentamista ja viimeistelyrakenteiden rakentamista.

Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja on 14.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Lassila-Tikanoja Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 700.000−900.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 19.9.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ralf Ajalin Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 35.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.031 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on jättänyt valittajan tarjouksen virheellisesti tarjouskilpailun ulkopuolelle. Valittaja on toimittanut tarjouksensa liiteasiakirjoineen tarjouspyynnössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen "X@rosknroll.fi." määräajassa.

Kyseinen tarjouspyynnössä mainittu sähköpostiosoite "X@rosknroll.fi." on ollut tulkinnanvarainen. Mainittua sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu kielitoimiston oikeinkirjoitusohjeiden mukaan. Kyse on ollut hankintayksikön virheestä, jonka seuraamukset ovat hankintayksikön vastuulla. Näin ollen valittajan tarjous olisi tullut katsoa saapuneen hankintayksikköön määräajassa.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hinnaltaan halvin. Mikäli valittajan tarjous olisi otettu mukaan tarjouskilpailuun, se olisi voittanut tarjouskilpailun. Ottaen huomioon hankinnan arvo sekä valittajan tekemä yksityiskohtainen tarjous ja siihen käytetty työ vaadittu hyvitysmaksu on määrältään kohtuullinen.

Vastine

Rosk’n Roll Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.235 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menettelyt hankinnassa virheellisesti.

Valittaja on lähettänyt tarjouksensa väärään osoitteeseen. Hankintaa koskeneessa hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että tarjoukset on lähetettävä hankintayksikön postiosoitteeseen tai sähköpostilla, jonka hankintailmoituksen kohdassa "Hankintayksikön yhteystiedot" on ilmoitettu olevan "X@rosknroll.fi".

Valittaja on ilmeisesti huolimattomuusvirheestä lähettänyt tarjouksensa sähköpostiosoitteeseen, jonka lopussa on piste.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella määräaika tarjousten tekemiselle (3 kohta) ja osoite, johon tarjoukset on toimitettava (4 kohta).

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 172) on lain 74 §:n 1 momentin säännökseen liittyen todettu muun ohella, että tarjous tulee hylätä hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomana, jos se on saapunut myöhässä.

Asian arviointi

Valittajan esittämän mukaan hankintayksikkö on jättänyt valittajan tarjouksen virheellisesti tarjouskilpailun ulkopuolelle, sillä valittajan tarjouksen saapumatta jääminen hankintayksikölle on johtunut tarjouspyynnössä ilmoitetusta virheellisestä hankintayksikön sähköpostiosoitteesta.

Nyt kysymyksessä olevaa hankintaa koskevan hankintailmoituksen mukaan tarjoajan on tullut jättää tarjouksensa liitteineen 7.8.2018 kello 14 mennessä hankintailmoituksessa mainittuun hankintayksikön postiosoitteeseen. Hankintailmoituksen mukaan tarjouksen on voinut jättää myös sähköpostilla osoitteeseen X@rosknroll.fi.

Edellä mainitun lisäksi hankintailmoitukseen on sisältynyt kokonaan erillisenä kohtana "Hankintayksikön yhteystiedot", jossa on ilmoitettu muun ohella hankintayksikön nimi, yhteyshenkilö, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Sähköpostiosoiteyhteystiedon osalta kyseisessä yhteydessä on ilmoitettu:

"Sähköpostiosoite X@rosknroll.fi"

Hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä on hankintailmoitusta vastaavasti ilmoitettu, että tarjous on toimitettava liitteineen 7.8.2018 kello 14 mennessä tarjouspyynnössä mainittuun hankintayksikön postiosoitteeseen. Tämän lisäksi tarjouspyyntöön on sisältynyt tarjouksen jättämistä koskien maininta, jonka mukaan:

"Tarjouksen voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen X@rosknroll.fi."

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on lähettänyt tarjouksensa hankintayksikölle sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen "X@rosknroll.fi." 5.8.2018 kello 21:30. Esitetyn selvityksen mukaan kyseinen valittajan tarjouksen sisältänyt sähköpostiviesti ei ole koskaan saapunut hankintayksikölle.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintailmoituksessa on edellä selostetulla tavalla ilmoitettu hankintayksikön sähköpostiosoitteeksi "X@rosknroll.fi".

Tarjouspyynnössä on puolestaan edellä selostetulla tavalla todettu, että "[t]arjouksen voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen X@rosknroll.fi.".

Markkinaoikeus toteaa, että viimeksi mainittu tarjouspyyntöön sisältynyt maininta on sinänsä ollut ymmärrettävissä siten, että hankintayksikön sähköpostiosoite olisi ollut lihavoitu osuus sanotusta virkkeestä, eli että sähköpostiosoite olisi ollut "Xn@rosknroll.fi.". Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvässä hankintailmoituksessa on kuitenkin edellä selostetulla tavalla ilmoitettu kokonaan omana erillisenä kokonaisuutena hankintayksikön yhteystiedot ja tässä yhteydessä täysin selkeästi ja yksiselitteisesti ilmoitettu hankintayksikön sähköpostiosoitteen olevan "X@rosknroll.fi".

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjoja kokonaisuutena tarkastellen valittajan on tullut ymmärtää, että hankintayksikön sähköpostiosoite, johon muun ohella tarjous on tullut toimittaa, on ollut "X@rosknroll.fi". Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjouksen saapumatta jääminen ei ole johtunut hankintayksikön vastuulla olevasta seikasta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ralf Ajalin Oy:n korvaamaan Rosk’n Roll Oy Ab:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Reima Jussila sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 14.6.2019