MAO:238/19

Rovaniemen seurakunta - krematorion tuhkauslaitteisto

julkinen hankintata - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2018/343
Antopäivä: 16.5.2019

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.6.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston tavarahankinnasta.

Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on 22.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 28 valinnut GEM Matthews International s.r.l:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 400.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Höganäs Borgestad Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä muuttamalla hankintapäätöstä valitsemalla valittajan tarjous tarjouskilpailun voittajaksi ja toissijaisesti kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.412,50 eurolla.

Höganäs Borgestad Oy on myös vaatinut suullisen käsittelyn toimittamista Minutor Oy:n edustajan A:n kuulemiseksi.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjoaman krematoriouunin keskimääräinen kevyen polttoöljyn kulutus tuhkausta kohden ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla kolmen kuukauden jälkeen käyttöönotosta 25–30 litraa sisältäen uunin lämmityksen, vaan vähintään 35 litraa. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia energiankulutuksesta ja tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Voittanut tarjoaja on myös antanut laatuvertailuun vaikuttavia vääriä tietoja ja saanut liikaa pisteitä. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että sen uunin kulutus olisi tuhkauslämpötilaan ajettaessa 0–110 litraa kevyttä polttoöljyä, vaikka tosiasiassa kulutus on suurempi kuin 131 litraa. Voittanut tarjoaja on myös ilmoittanut kevyen polttoöljyn kulutuksen olevan 0–25 litraa tuhkausta kohden, kun se on tosiasiassa enemmän. Voittanut tarjoaja on lisäksi ilmoittanut, että sillä on huolto- ja varaosaverkosto Suomessa, vaikka sillä ei tosiasiassa ole Suomessa huoltoverkostoa eikä yhtään huoltomiestä eikä varaosaverkostoa, koska se hankkii varaosat Italiasta. Voittanut tarjoaja on edelleen ilmoittanut, että sillä on suomenkielinen puhelintuki, vaikka se on järjestänyt puhelintuen Italiasta käsin ja puhelintuki annetaan englanniksi.

Voittanut tarjoaja on saanut edellä mainituista neljästä osiosta yhteensä 35 pistettä, vaikka oikea pistemäärä olisi ollut korkeintaan kolme pistettä. Hinnan ja laadun kokonaispistemäärä on ollut 200 pistettä ja valittaja on saanut 2,75 pistettä vähemmän kuin voittanut tarjoaja. Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, jos voittanut tarjoaja olisi antanut oikeat tiedot tarjouspyynnössä pyydetyistä seikoista.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen seurakunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut sen krematoriouunin polttoaineen kulutukseksi esilämmityksessä 100 litraa dieselöljyä ja kulutukseksi varsinaisessa tuhkauksessa noin 24 litraa vainajaa kohden viidellä tuhkauksella päivässä. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että tarjoukseen olisi sisällytetty testaussertifikaatteja. Missään tarjouksessa ei ole myöskään esitetty kulutustietoja minkään ulkopuolisen tahon toimesta vahvistettuina, vaan kulutustiedot ovat perustuneet tarjoajien ilmoitukseen. Koska tuhkausuunin käyttö tulee olemaan vähäisempää kuin muilla paikkakunnilla Suomessa, hankintayksikkö on päätynyt siihen, että se pitää tarjousta sitovana ja tarjouspyynnön mukaisesti urakkasummasta pidätetään 15 prosenttia siihen saakka, kunnes ilmoitettuihin tai vaadittuihin kulutuksiin ja arvoihin on päästy.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen oheistettu huolto- ja varaosasuunnitelma on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu huolto- ja tukiasioissa suomalainen yhteistyöyritys Minutor Oy ja yhteyshenkilö sekä se, että ongelmat voidaan selvittää suomeksi ja että yksiköt on varustettu etäyhteyksin.

Kuultavan lausunto

GEM Matthews International s.r.l. on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.366 eurolla ja asianosaiskulut 1.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

GEM Matthews International s.r.l. on myös vaatinut, että sen ja Minutor Oy:n välinen sopimus määrätään liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettäväksi 20 vuoden ajaksi asian ratkaisemisesta lukien.

GEM Matthews International s.r.l. on esittänyt, että sen tarjouksessaan antamat tiedot ovat olleet oikeat ja se on niihin sitoutunut ja sen tarjoama krematoriouuni on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tuhkausuunimalleja on kolme ja kullekin mallille on monia erilaisia kalibrointeja. Tarjouspyynnössä on edellytetty vain tarjouksen jättäjän omaa arviota polttoaineen kulutuksesta, mutta tarjouksen liitteenä on ollut virallinen riippumattoman konsultin tekemä testitulos Tukholmassa sijaitsevasta krematoriosta. Tarjouksen liitteenä on myös ollut CRM/6-mallisen tuhkausuunin todelliset polttoaineenkulutuslukemat Jönköpingin krematoriosta, jossa on samanlainen kalibrointi kuin mitä on ehdotettu tässä hankinnassa. Kummassakin tulos on ollut merkittävästi alle 110 litraa esilämmitysvaiheen aikana ja alle 25 litraa tuhkauksen aikana.

Tarjouksen liitteessä on myös esitetty Minutor Oy ja eräs henkilö paikalliseksi edustajaksi ja huollon kontaktihenkilöksi. Kyseinen yhteistyöyritys toimii agenttina ja huollon tukena ja sillä on kyvykkyys toimia paikallisena huolto- ja varaosakeskuksena. Tämä sopimukseen perustuva kumppanuus on ollut voimassa vuodesta 2015 lukien. Minutor Oy:llä on käytännön kokemusta tuhkausuuneista ja se tarjoaa muun ohessa tukea suomen kielellä puhelimitse ja sillä on varaosia varastoituna Tampereella. Paikallinen huolto, puhelintuki ja varaosapalvelu on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti tuhkausuunia tullaan käyttämään keskimäärin 1–2 päivänä joka toinen viikko. Tuhkausten välillä olevan pitkän tauon vuoksi tuhkausuuni joudutaan lämmittämään 750 celsiusasteeseen, mikä kestää vähintään kaksi tuntia. Voittaneen tarjoajan Tukholmassa tehdyssä testiraportissa esilämmitys on kestänyt vain kahdeksan minuuttia eli uunin lämpötila on jo valmiiksi ollut noin 700 celsiusastetta. Tätä testitulosta vastaava polttoaineen kulutus kaksi tuntia kestävässä esilämmityksessä olisi ollut noin 180 litraa kevyttä polttoöljyä. Voittaneen tarjoajan Jönköpingissä tehdystä testistä ei ilmene mitään tietoja, joiden perusteella raporttiin kirjattuja tietoja voisi arvioida, ja kulutuslukemat eivät voi vastata tarjouspyynnössä annettuja lähtötietoja ja käyttötapaa. Myöskään Jönköpingissä suoritetusta tuhkauksesta ei voi tehdä päätelmiä polttoaineen kulutuksesta kilpailutuksessa ilmoitetulla käyttötavalla, koska uunin alkulämpötila on ollut 460–560 celsiusastetta.

Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty ilmoitusta kaupallisesta edustajasta, vaan huoltoverkostosta Suomessa. Huoltoverkostolla ei ole voitu tarkoittaa henkilöä, jolla itsellään ei ole ammattitaitoa krematoriouunien huollosta tai korjauksesta, vaan jonka tehtävänä on saadun tiedon välittäminen Italiassa toimivalle huolto-organisaatiolle. Vaatimus suomenkielisestä tukipalvelusta ei myöskään täyty kysymysten ja vastausten välittämisellä hankintayksikön ja Italiassa sijaitsevan huolto-organisaation välillä. Tarjouspyynnössä on edellytetty tosiasiallista varaosien Suomessa olemista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lisävastinetta.

GEM Matthews International s.r.l on lisälausunnossaan esittänyt muun ohella, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa siihen, että tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkaansa. Sen uuneissa on tuotekehityksen ansiosta lyhyt esilämmitysaika ja käytössä myös muuta polttoaineenkulutusta vähentävää tekniikkaa. Vastaavanlaisista laitteistoista ja olosuhteissa 12.3.2019 tehdyn testin perusteella esilämmitysvaiheen aikana polttoaineen kokonaiskulutus oli tarjouksen ja tarjouspyynnön mukainen eli noin 98,5 litraa. Minutor Oy:llä on kulloisenkin tarpeen mukainen määrä varaosia varastoituna Tampereelle. Minutor Oy:llä on myös palveluksessaan polttotekniikan asiantuntemusta ja kokemusta omaava henkilö.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Tässä asiassa sovellettavan hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Koska asian selvittämiseksi ei ole tarpeen toimittaa suullista käsittelyä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, Höganäs Borgestad Oy:n vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Vaatimus oikeudenkäyntiasiakirjan määräämisestä salassa pidettäväksi

Kuultava GEM Matthews International s.r.l. on vaatinut, että sen markkinaoikeuteen toimittama oikeudenkäyntiasiakirja määrätään sen liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettäväksi 20 vuoden ajaksi.

Markkinaoikeudelle hallintolainkäytöllisessä asiassa toimitettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus ja salassa pidettävyys määräytyy oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) säännösten perusteella.

Kuultavan edellä todetussa salassapitovaatimuksessa ei ole kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 1 momentissa tai julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä eikä myöskään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Puheena oleva salassapitovaatimus ennen kuin kyseisiä asiakirjoja on pyydetty tai niiden salassapito on tullut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ratkaistavaksi ei perustu lakiin. Kuultavan salassapitovaatimus on sen vuoksi hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjousta Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteistosta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaohjelman kohdassa 3.2 "Krematoriouuni ja varusteet" on todettu muun ohessa seuraavaa:

"Tarjouksen yhteyteen liitetään hiukkaspäästöjen sekä öljynkulutuksen takuuarvot, joita käyttökuntoon säädetty uuni ei polttojen aikana ylitä.

– –

Uunin keskimääräinen kevyen polttoöljyn kulutus tuhkausta kohden tulee olla säädettynä 3 kuukauden jälkeen uunin käyttöönotosta 25–30 litraa/tuhkaus -tasolle sisältäen uunin lämmityksen. Tilaaja arvioi uunin käytön asettuvan n. 200–300 tuhkauksen välille/vuosi ja tuhkauksia suoritetaan joka toinen viikko 1–2 peräkkäisenä päivänä. Toimittajan tulee antaa sitova kulutus ilmoitetulle käytölle ja toimittaja korvaa rahallisesti ilmoitetun kulutuksen ylittävän osuuden."

Hankintaohjelman edellä mainitussa kohdassa on myös todettu seuraavaa:

"Tarjoukseen tulee sisältyä hinta 2 vuoden huoltosopimukselle joka on mukana kokonaishinnassa. Huoltosopimuksen sisältö sekä varaosien saatavuus ja Suomessa sijaitseva huoltoverkosto henkilöstöineen tulee käydä selville tarjouksesta. Huollon osalta tulee antaa myös vasteaika, kuinka nopeasti huolto on saatavissa paikalle äkillisissä, nopeaa korjausta vaativissa tilanteissa.

– –

Tilaaja edellyttää, että uunitoimittajalla on – – pysyvä edustaja ja huoltopalvelu Suomessa."

Hankintaohjelman kohdassa 7.2 "Hankintahinnan maksaminen" on todettu muun ohessa seuraavaa:

"Viimeinen maksuerä on vähintään 15 % kokonaishankintahinnasta (arvonlisäverollinen hinta) ja se maksetaan, kun tilaajan vaateena oleviin tuhkauslaitteiston kulutusarvoihin on päästy, töiden vastaanottotarkastus on suoritettu ja tähän toimitukseen liittyvät puutteet on korjattu ja takuuaikainen vakuus on jätetty."

Hankintaohjelman kohdassa 12.1 "Tarjouksen muoto" on todettu seuraavaa:

"Tarjous on annettava käyttämällä oheista tarjouskaavaketta. Lisäksi merkitään pisteytyslomakkeeseen X kunkin kriteerin kohdalle, mihin tarjouksellaan sitoutuu/pääsee, sekä toimittaa suomenkieliset dokumentit missä asiat on todettu/ilmenee. – –

Tarjouksen antajan on toimitettava – – selvitys Suomessa sijaitsevasta huoltoverkostosta ja sen vasteajasta."

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa edellä mainitussa pisteytyslomakkeessa on todettu hinnan painoarvoksi 65 prosenttia eli 130 pistettä. Laadullisista vertailuperusteista on voinut saada 70 pistettä, joista nyt käsillä olevilta osin seuraavista on voinut saada yhteensä enintään 35 pistettä:

- uunin kulutus, kun se ajetaan tuhkauslämpötilaan 0–750 celsiusastetta
- uunin kulutus tuhkausta kohden, kun uuni on tuhkauslämpötilassa
- huolto- ja varaosaverkosto Suomessa
- suomenkielinen puhelintuki.

Asian arviointi

Valituksen perusteella asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen polttoaineen kulutusta koskevan vaatimuksen osalta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin. Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen tai palvelun toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimusten täyttymisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetusti hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellyttänyt tarjoajan sitoutuvan tiettyihin polttoaineen kulutusta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin ja ilmoittanut pidättävänsä osan hankintahinnasta kunnes vaadittuihin arvoihin on päästy. Hankintayksikkö ei ole kyseisen vaatimuksen osalta edellyttänyt minkäänlaisen selvityksen toimittamista vaatimuksen täyttymisestä.

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä ilmoittanut muun ohella seuraavaa:

"Tyypilliset lukemat Rovaniemen yksikössä tulisivat olemaan:

Polttoaineenkulutus esilämmityksen aikana noin 100 litraa dieselöljyä

Polttoaineenkulutus tuhkauksen aikana noin 24 litraa / tuhkaus (jos 5 tuhkausta päivässä)".

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä "Varaumat, lisäykset ja selvitykset" on todettu muun ohella, että kaikki spesifikaatioissa oleva sisältyy hintaan ja että hintaan sisältyy yksi päästötesti auktorisoidulta yritykseltä. Liitteessä on lisäksi todettu, että tarjoajan takaama polttoaineenkulutus sisältää esilämmityksen 750 celsiusasteeseen ja että tuhkauksen aikaiset arvot pitävät paikkaansa, mikäli työpäivän aikana suoritetaan viisi tuhkausta.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetuilla perusteilla asiassa esitetyn selvityksen perusteella voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt varaumaa tai ehtoa, josta hankintayksikkö olisi voinut päätellä, ettei tarjouspyynnön edellytys 25–30 litran polttoaineen kulutuksesta tuhkausta kohden täyty, eikä siten hankintayksikkö ole hankintapäätöstä tehdessään menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on arvioinut voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Valituksen perusteella asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko hankintayksikön menettely tarjousten laatuvertailun osalta ollut hankintasäännösten mukaista.

Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely hankintapäätöstä tehtäessä voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämien tietojen perusteella. Näin ollen vasta markkinaoikeudessa esitetyt selvitykset voittaneen tarjoajan krematoriouunin kulutuksesta tai huolto- ja varaosaverkostosta eivät ole asian arvioinnissa merkityksellisiä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittävää on, että tarjouksessa on luotettavalla todennäköisyydellä sitouduttu tarjouspyynnön mukaisen hankinnan toteuttamiseen siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Edellä selostetusti laadun vertailuperusteista on voinut saada pisteitä muun ohella uunin kulutuksesta, huolto- ja varaosaverkostosta Suomessa sekä suomenkielisestä puhelintuesta. Tarjouspyynnössä on näiltä osin edellytetty, että tarjoaja "toimittaa suomenkieliset dokumentit missä asiat on todettu/ilmenee".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että uunin kulutus, kun se ajetaan tuhkauslämpötilaan, on 0–110 litraa ja uunin kulutus tuhkausta kohden, kun uuni on tuhkauslämpötilassa, on 0–25 litraa.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on liitetty muun ohessa vapaamuotoinen tekninen erittely, polttoainetodistuksia ja huolto- ja varaosasuunnitelma. Polttoainetodistuksia koskevissa saatteessa on todettu seuraavaa:

"Oheiset sivut sisältävät:
- Virallinen kaasutesti tuhkausuuneissa Tukholman krematoriossa, Ruotsissa
- Todellinen tulostettu raportti polttoaineenkulutuksineen Jönköpingissä, Ruotsissa

Tyypilliset lukemat Rovaniemen yksikössä tulisivat olemaan:

Polttoaineenkulutus esilämmityksen aikana noin 100 litraa dieselöljyä

Polttoaineenkulutus tuhkauksen aikana noin 24 litraa / tuhkaus (jos 5 tuhkausta päivässä)".

Tähän liitetty testiraportti "Enclosure 1 – Stockholm final test" on ollut englanninkielinen ja siitä on ilmennyt muun ohessa, että kyseisessä tapauksessa uunin esilämmitys on kestänyt kahdeksan minuuttia ja tuhkaukset 58–63 minuuttia sekä tietoja kaasunkulutuksesta. Toisessa niin ikään englanninkielisessä liitteessä esilämmitys on alkanut 460 tai 560 celsiusasteesta ja siinä on ilmoitettu arvot "consumption CC" ja "consumption PCC".

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut polttoaineen kulutusta koskevat selvitykset ovat olleet englanninkielisiä ja asiassa esitetyn selvityksen perusteella ne eivät ole vastanneet sitä tässä hankinnassa käsillä ollutta tilannetta, jossa tuhkausuunia lämmitetään aluksi noin 750 celsiusastetta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä edellytettynä asiakirjana, jossa asia olisi todettu tai josta asia ilmenisi, ei voi pitää tarjoajan tarjouksen polttoainetodistuksia koskevassa saatteessa ollutta edellä selostettua ilmoitusta polttoaineen kulutuksen määrästä. Näin ollen voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan toimittanut suomenkielisiä asiakirjoja, missä olisi todettu tai mistä olisi ilmennyt, että uunin kulutus tuhkauslämpötilaan ajettaessa olisi 0–110 litraa tai että uunin kulutus tuhkausta kohden tuhkauslämpötilassa olisi 0–25 litraa. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle laatupisteitä näiltä osin.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut myös, että sillä on suomenkielinen puhelintuki ja huolto- ja varaosaverkosto Suomessa.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyssä huolto- ja varaosasuunnitelmassa on todettu muun ohessa seuraavaa:

"Suomessa huolto- ja tukiasioissa työskentelemme yhteistyössä Minutor Oy:n kanssa, yhteyshenkilönämme toimii A. Tämä takaa sen, että voimme aina selvittää mahdolliset ongelmat suomen kielellä. Kaikki asentamamme yksiköt ovat lisäksi varustetut etäyhteyksin VPN-tekniikan avulla."

Huolto- ja varaosasuunnitelmassa Pohjoismaiden huolto-organisaatioksi on ilmoitettu A sekä eräs henkilö Ruotsista yhteystietoineen. Suunnitelman kohdassa "Kuluvien osien vaihto ja varaosat" on lueteltu tavallisimmat kuluvat osat ja varaosat ja todettu, että "suosittelemme, että näitä olisi varastoituna paikan päälle tarpeen varalle, näidenkin oletettu vaihtoväli on noin 1500 tuhkausta".

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole lähemmin yksilöity sitä, minkälainen suomenkielisen puhelintuen tai huolto- ja varaosaverkoston Suomessa olisi tullut olla. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle edellä selostetun selvityksen perusteella suomenkielisestä puhelintuesta tätä koskevat laatupisteet.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lyhyesti selostettu huollon yhteistyöyrityksen toimintaa, esitetty suositus varaosista ja sisällytetty hintaan yksi sarja eräitä kulutusosia. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole kuitenkaan käynyt ilmi se, millä tavalla varaosaverkosto Suomessa on järjestetty, kuten esimerkiksi se, että yhteistyöyrityksellä olisi ollut Suomessa varaosia tai että se hankintasopimuksen tekemisen jälkeen varastoisi joitakin varaosia Suomeen. Koska tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnössä laatupisteiden saamiseksi edellytettyä selvitystä varaosaverkostosta Suomessa, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle laatupisteitä kyseiseltä osin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan tarjousten vertailun osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohessa kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä tai velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa muuttaa hankintapäätöstä siten kuin valittaja on ensisijaisesti vaatinut. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Rovaniemen seurakunta aikoo edelleen toteuttaa Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston hankinnan julkisena hankintana, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian hankintaoikeudelliseen laatuun nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Höganäs Borgestad Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus hylkää GEM Matthews International s.r.l:n vaatimuksen oikeudenkäyntiasiakirjan salassapitoa koskevan määräyksen antamisesta.

Markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan 22.8.2018 tekemän hankintapäätöksen § 28. Markkinaoikeus kieltää Rovaniemen seurakuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 40.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Rovaniemen seurakunnan korvaamaan Höganäs Borgestad Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Rovaniemen seurakunnan ja GEM Matthews International s.r.l:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.5.2019