MAO:204/19

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - takaisinsoittojärjestelmä

julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/214
Antopäivä: 30.4.2019

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.11.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta takaisinsoittojärjestelmää koskevasta palveluhankinnasta kolmen vuoden ajalle ja kahden vuoden optiokaudelle.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 20.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Aurora Innovation Oy:n tarjouksen ja sulkenut Capricode Systems Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 350.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Capricode Systems Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 57.995,50 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajia ei ole kohdeltu hankintamenettelyssä tasapuolisesti ja syrjimättömästi eikä siinä ole toimittu avoimesti ja suhteellisuuden vaatimuksen huomioon ottaen.

Valittaja on täyttänyt tarjouspyynnön liitteen 3 vaatimustaulukon vähimmäis- ja laatuvaatimukset vastaamalla taulukon kysymyksiin "Kyllä".

Hankintayksikkö on perustanut valittajan tarjouksen poissulkemisen valittajan projektisuunnitelmassa esitettyihin alustaviin tietoihin, joiden arviointi on tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 3 selkeästi todettu kuuluvan laatuvertailuun eikä vähimmäisvaatimukseksi. Laatutekijänä arvioitavan projektisuunnitelman ja siinä alustavana kuvatun seikan perusteella tarjousta ei ole voitu sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Kun hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, se on jättänyt arvioimatta tarjousten sisällön, tekemättä laatuvertailun sekä laiminlyönyt neuvottelumenettelyn aloittamisen.

Järjestelmän vaatimuksia ei ole esitetty tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti. Järjestelmän vaatimukset on esitetty niin väljästi, että vaihtoehdot sen toteuttamiselle ovat jääneet useilta osin avoimeksi.

Tarjouspyynnössä on vaadittu järjestelmän toteuttamisen yksityiskohtaista kuvausta muun ohella projekti-, toimitus-, käyttöönotto- ja testaussuunnitelman osalta. Lopulliselta järjestelmältä on kuitenkin vaadittu riippumattomuutta yksittäisistä toteutusmuodoista ja esimerkiksi edellä mainituista liittymistä, taustajärjestelmistä ja yhteyksistä. Projektisuunnitelman esittäminen on alustavassa tarjouksessa ollut välttämätöntä ilmaista ainakin osittain esimerkin muodossa, koska lopullinen toteutustapa on jätetty tarjouspyynnössä useilta osin avoimeksi. Tämä on ollut perusteltua, koska kilpailutuksessa on alun perin ollut tarkoitus käyttää neuvottelumenettelyä. Näin ei ole kuitenkaan toimittu.

Hankintayksikkö on varannut tarjouspyynnössään mahdollisuuden tehdä hankintapäätös alustavien tarjousten perusteella tai jatkaa hankintaneuvotteluja. Tarjouspyynnön vaatimukset on esitetty niin väljästi, ettei arviointia tarjoajien välillä ole voitu toteuttaa esimerkkeihin pohjautuvien projekti-, toimitus-, käyttöönottosuunnitelmien perusteella riittävää varmuutta, luotettavuutta ja objektiivisuutta noudattaen ilman neuvottelujen toteuttamista. Alustavat tarjoukset on ollut tarkoitettu neuvottelujen perustaksi.

Hankintayksikkö on esittänyt tarjouspyynnön täydennyksessä puheviestintäratkaisun tavoitteellisesta tilasta harhaanjohtavan kuvan, joka ei ole vastannut tulevaa järjestelmää ja tavoitetilaa. Kun valittaja on tämän kuvan perusteella tehnyt projektisuunnitelmaesimerkin ja liittänyt sen tarjoukseensa alustavana suunnitelmana, hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Hankintapäätöksessä on virheellisesti esitetty tulkinta, jonka mukaan valittajan palvelun toimitus olisi tarjoukseen kuuluvassa projektisuunnitelmassa esitetyn kuvan mukaisesti rajattu määrättyyn teknologiaan tai liittymään, koska tarjouksessa on nimenomaisesti vastattu tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan vaatimustaulukon mukaisiin järjestelmän riippumattomuutta koskeviin vaatimuksiin "Kyllä".

Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu SIP-protokollan käyttäminen datapalveluyhteytenä sulkeissa "(SIP)", koska kyseessä on ollut esimerkki, miten palvelu on mahdollista toteuttaa. Kuvassa ei ole yksilöity hankintayksikköä osapuolena, joten kuvaus on ymmärrettävä esimerkiksi siitä, miten palvelu voidaan toteuttaa. Tarjouspyynnössä ei ole annettu täsmällisiä teknisiä tietoja tai piirustuksia, joiden perusteella tarjouksen olisi voinut laatia muutoin kuin esimerkkinä. Kyse on ollut pakollisten vaatimusten täyttämisestä ja Kyllä-vastauksilla on sitouduttu tarjouspyynnön mukaisen ratkaisun toimittamiseen. Tarjousta ei tällöin ole voitu pitää tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön liite 3 on sisältänyt taulukon tarjousten pisteytyksestä. Hinta-vertailupisteet on määritelty vaatimustaulukon esimerkkitapausten perusteella siten, että edullisimman vertailuhinnan antama tarjoaja saa 135 pistettä ja muiden tarjoajien kalliimmat vertailuhinnat suhteutetaan tähän pistemäärään vertailupistemäärän määrittämiseksi.

Valittajan tarjouksen liitteiden mukainen vertailuhinta on ollut 317.592,73 euroa, joka on huomattavasti voittaneen tarjoajan vertailuhintaa 579.955 euroa edullisempi. Valittaja olisi saanut hinnan osalta vertailupisteitä 135 ja voittanut tarjoaja 73,93. Koska valittajan vertailupisteet ovat olleet korkeammat kuin voittaneen tarjoajan ja valittaja on vastannut myöntävästi kaikkiin vaatimustaulukon laatukysymyksiin, valittajalla olisi ollut tosiasiallinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole vastannut 10.1.2018 päivätyn tarjouspyynnön kohdassa 4 esitettyjä hankinnan erityisvaatimuksia ja tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa 1.1 esitettyjä ratkaisun vaatimuksia. Valittajan tarjoama takaisinsoittojärjestelmä on edellyttänyt hankintayksikön nykyisen puhelinvaihteen päivittämistä SIP-yhteyden saamiseksi. Puhelinvaihteeseen tehtävä päivityksen hinta-arvio on ollut puhelinvaihteen valmistajan mukaan 200.000 euroa vaatien hankintayksiköltä huomattavia investointeja. Valittajan esittämä järjestelmäkuva on tukenut hankintayksikön päätöstä sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Valituksessa mainitussa kaaviokuvassa datapuheluyhteys on esitetty SIP-yhteytenä operaattorin vaihteen ja valittajan serverin välillä. Esitys on ollut virheellinen, koska kuvassa on Oulun yliopistollisen sairaalan omistuksessa oleva puhelinvaihde, joka vaatisi ohjelmistopäivityksen SIP-yhteyden toteuttamiseksi. Vaihde ei ole operaattorin puhelinvaihde, vaan sen ylläpidosta ja omistuksesta vastaa valittaja. SIP-yhteyden luominen puhelinvaihteen ja valittajan palveluserverin välille ei ole palveluntuottajan ja operaattorin kesken järjestettävissä, vaan se vaatii tilaajan toimenpiteitä ja lisäinvestointeja toteutuakseen.

Tarjoajille on toimitettu tarjousten jättöaikana 23.1.2018 päivätyn lisäkirjeen eli tarjouspyynnön täydennyksen liitteenä tulevan kokonaisuuden tavoitteellinen periaatekuva. Periaatekuvassa ei ole vastaavaa kokonaisuutta, joka on esitetty valittajan tarjouksessa. Lisäkirjeessä on selkeästi ilmaistu, että kaaviokuva on tavoitteellinen tila. Kaaviokuva on ollut puheviestintäratkaisun kilpailuttamismateriaalin asiakirja. Hankintayksikkö on kilpailuttanut puheviestintäratkaisun vuonna 2017. Puheviestintäratkaisun uusiminen käsittää kaiken sairaanhoitopiirin puhelinliikenteen siirtämisen nykyiseltä operaattorilta valitulle uudelle operaattorille. Hankinta on sisältänyt myös uuden puhelinvaihteen hankinnan ja Dect-puhelinjärjestelmän uusimisen. Lisäkirjeen vastauksessa on ilmoitettu puhealustan uusimisesta kevään 2018 aikana, mutta muutosta ei ole aikataulutettu tarkemmin. Muutos on viivästynyt ja puhelinvaihteen uusiminen on siirtynyt vuodelle 2019.

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena eikä sitä ole käsitelty laadun osalta. Valittaja on vastannut tarjouspyynnön liitteen 3 kohtaan 6, että vaatimus täyttyy. Valittajan vastauksen mukaan järjestelmä voidaan toimittaa nykyiseen tai sopimuskauden aikana muuttuvaan puheympäristöön niin, ettei järjestelmä ota kantaa muuhun puheratkaisuun eikä liittymiin. Näin ei ole, koska tarjottu järjestelmä on edellyttänyt SIP-yhteyden luomisen. Tarjouksessa annettu vastaus ei ole ollut hyväksyttävä.

Hankintayksikkö ei ole muuttanut kilpailutusta hankintamenettelyn aikana, vaan se on toiminut tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjoajien esittämiin lisäkysymyksiin on vastattu tarjousten jättöaikana 23.1.2018 päivätyllä lisäkirjeellä. Lisäkirjeessä on vastattu valittajan esittämään kysymykseen, että hankintayksikkö voi tarjouspyynnön mukaisesti tehdä valinnan jo alustavien tarjousten perusteella.

Kuultavan lausunto

Aurora Innovation Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjoama järjestelmä ei ole edellyttänyt hankintayksiköltä nykyisen puhelinvaihteen päivittämistä SIP-yhteyden saamiseksi eikä puhelinvaihteeseen tehtävää puhelinvaihteen valmistajan arvioimaa 200.000 euron hintaista päivitystä.

Valittaja on vahvistanut projektisuunnitelmassaan, että projektin lopputuloksena tulee olemaan tarjouspyynnön mukainen operaattori- ja laiteriippumaton takaisinsoittojärjestelmä ja että projektisuunnitelma tullaan päivittämään lopulliseksi sopimusneuvotteluissa. Valittaja on laatinut tarjouspyynnön mukaisesti alustavan tarjouksen neuvottelujen perustaksi. Ratkaisun haluttu toteuttamistapa ja tarjouksen täsmentyminen olisi edellyttänyt alkuperäisen suunnitelman ja neuvottelumenettelyn mukaisia sopimusneuvotteluita.

Valittajan projektisuunnitelmassa oleva kuva on ollut esimerkki mahdollisesta toteutustavasta, koska tarjouspyyntövaiheessa hankintayksiköltä ei ole saatu tiedusteluista huolimatta yksilöityä ja tarkempaa tietoa tavoitteellisesta puheympäristöstä. Projektisuunnitelmassa ei ole yksilöity hankintayksikköä osapuolena. Kuvassa ei ole esitetty, että SIP-yhteyttä edellytettäisiin nimenomaan hankintayksikön omissa järjestelmissä. Hankintayksikkö on esittänyt lisäkirjelmässään, että toimittaja voi valita operaattorin takaisinsoittoja varten. Tarjouspyynnössä ja sen täydennyksessä ei ole todettu, etteikö toimittaja voisi käyttää omissa järjestelmissään SIP-yhteyttä.

Hankintayksikkö on sivuuttanut valittajan vastaukset teknisen toteuttamistavasta ja tulkinnut projektisuunnitelmaa virheellisesti, mikä on johtanut valittajan tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailukelvottomuus on johtunut tarjouspyynnön ja sen täydennyksen tulkinnanvaraisuudesta ja epäselvyydestä. Ne ovat olleet ristiriidassa hankintapäätöksen ja siinä todetun poissulkemisperusteen kanssa.

Hankintayksikkö on toimittanut tarjouspyynnön täydennyksenä puheviestintäratkaisukuvauksen eli periaatekuvan, jonka perusteella tarjoukset tulisi laatia ja jonka perusteella valittajan projektisuunnitelman esimerkki on laadittu. Tarjouspyynnön täydennyksen periaatekuvassa on todettu, että protokolla voi olla SIP. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ilman, että sitä on otettu tarjousvertailuun, koska valittajan tarjouksen projektisuunnitelman esimerkkikuvassa on mainittu "(SIP)". Päätös on ollut kohtuuton.

Tarjouspyynnön täydennyksen mukaan puheviestintäratkaisukuvaus on ollut tavoitteellinen tila ilman sitoumuksia siitä, että loppuratkaisu olisi täysin kuvan mukainen. Hankintayksikkö on kuitenkin perustellut valittajan tarjouksen hylkäämistä projektisuunnitelman esimerkissä ilmenneellä SIP-yhteydellä, joka on esitetty tarjouspyynnön täydennyksen periaatekuvassa ja jota tarjoajan näkökulmasta on voitu ja jota on tullut perustellusti pitää hankintayksikön tavoitteellisena tilana. Koko toimiala on siirtynyt pitkälti ohjelmistoratkaisuihin, joissa aiempi E1-äänikortti on korvattu SIP Trunk -yhteydellä vaihteessa ja lisäpalvelimissa, kun liitytään puhelinverkkoon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämän johdosta ensimmäiseksi kysymys tarjouspyyntöasiakirjojen väitetystä epäselvyydestä. Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti, kun se on tehnyt hankintapäätöksen alustavien tarjousten perusteella ilman neuvotteluja sekä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 35 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi vertailla ja valita alustavan tarjouksen ilman neuvotteluja, jos tästä mahdollisuudesta on ilmoitettu etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyys

Valittaja on esittänyt, ettei takaisinsoittojärjestelmää koskevia teknisiä vaatimuksia ole esitetty tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja että hankintayksikkö on esittänyt tarjouspyynnön täydennyksessä puheviestintäratkaisun tavoitteellisesta tilasta harhaanjohtavan kuvan. Tarjouspyyntö ja sen täydennys ovat siis olleet tulkinnanvaraisia ja epäselviä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan erityisvaatimuksia" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Järjestelmän tulee olla käyttöönotoltaan yksinkertainen, taustajärjestelmistä ja puhelinlaitteista riippumaton sekä selkeä käyttöliittymältään. Järjestelmä ei tule olla sidottuna jonkun tyyppiseen ja/tai merkkiseen muuhun järjestelmään, eikä siihen tule olla vaatimuksena erillisiä puhe-, IP-, data- tai muita liittymiä. Järjestelmän ei tule olla operaattorisidonnainen tarkoittaen, että sopimuskauden aikana mahdollisesti tehtävät operaattori- ja muut puheratkaisun muutokset ja/tai päivitykset eivät tule vaikuttaa hankittavan takaisinsoittojärjestelmän toimintaan palvelullisesti eikä teknisesti."

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on myös viitattu tarkempana kuvauksena tarjouspyynnön liitteeseen 1.

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" kohdassa 1.1 "Ratkaisun vaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Ratkaisu tulee teknisesti olla sellainen, ettei se ota kantaa taustajärjestelmiin eikä yhteyksiin. Käytännössä ratkaisu tulee olla käyttöönotettavissa nykyiseen tai mahdollisesti sopimuskauden aikana uudistettavaan muuhun puheympäristöön niin, ettei ratkaisu edellytä määrätyn merkkisiä ja/tai tyyppisiä teknisiä ratkaisuja ja/tai yhteyksiä. Järjestelmän ei tule myöskään edellyttää lisähankintoja, kuten erillisiä datayhteyksiä tai muita liittymiä ja sen tulee olla operaattoririippumaton ratkaisu."

Tarjouspyynnön liitteessä 2 "Hintaliite" on esitetty projektisuunnitelman, toimitussuunnitelman, käyttöönottosuunnitelman ja testaussuunnitelman osalta muun ohella seuraavaa:

"Tulee laatia suunnitelma aikatauluineen erillisellä liitteellä kaikki projektiin varattavat resurssit mainittuina. Suunnitelma tulee liittää tarjoukseen liitteeksi. Palvelu tulee sisältyä ratkaisuun ilman erillistä PPSHP:ltä perittävää korvausta."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnöstä edellä mainittuine liitteineen ilmenee yksiselitteisesti, ettei ratkaisun toteuttamiselle asetettuja teknisiä vaatimuksia tule rajata määrätyn merkkisiin ja tyyppisiin teknisiin ratkaisuihin sekä yhteyksiin. Järjestelmältä on niin ikään yksiselitteisesti vaadittu, ettei sen toteuttamisen tule edellyttää lisähankintoja ja sen tulee olla riippumaton määrätystä operaattorista. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntö edellä mainittuine liitteineen ole ollut valittajan esittämin tavoin epäselvä.

Hankintayksikkö on täydentänyt tarjouspyyntöä tarjousten jättöaikana vastaamalla tarjoajien kysymyksiin 23.1.2018 päivätyllä lisäkirjeellä. Hankintayksikkö on toimittanut tarjouspyynnön täydennyksen liitteenä puheviestintäratkaisua koskevan periaatekuvan hankintayksikön keväällä 2018 uusimasta puhealustan tavoitteellisesta tilasta. Tarjouspyynnön täydennyksessä on todettu, että periaatekuva on liitetty puhepalvelun tarjouspyyntöön syksyllä 2017 ilman sitoumuksia, että loppuratkaisu olisi täysin kuvan mukainen. Kuvassa on mainittu siirtoyhteyksien osalta muun ohella, että "SIP-mitoitus nykyisten B-kanavien määrän mukaan." Vaikka periaatekuvassa on edellä mainituin tavoin todettu siirtoyhteyksien osalta, että SIP-mitoitus toteutetaan nykyisten B-kanavien määrän mukaan, hankintayksikkö ei ole tällä ilmaisulla muuttanut alkuperäistä tarjouspyyntöä. Markkinaoikeus katsoo, ettei mainittu tarjouspyynnön täydennys ole tehnyt aiemmissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä hankinnan teknisistä vaatimuksista valittajan esittämin tavoin epäselviä.

Neuvottelumenettelyn käyttäminen

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaisen ratkaisun toteuttamistapa ja tarjousten täsmentyminen olisi edellyttänyt alkuperäisen suunnitelman ja neuvottelumenettelyn mukaisia sopimusneuvotteluita.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Ilmoitus- ja hankintamenettely sekä aikataulu" on muun ohella todettu seuraavaa:

"Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä."

[--]

"PPSHP jättää varauksen tehdä hankintapäätös alustavien tarjousten perusteella tai jatkaa hankintaneuvotteluja."

Lisäksi 23.1.2018 päivätyssä tarjouspyynnön täydennyksessä on todettu, että hinnoittelun tulee olla tarkka, koska tarjouspyynnön mukaisesti päätös voidaan tehdä suoraan alustavan tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintaneuvotteluiden jatkamisesta päätetään tarjousten vastaanottamisen jälkeen, eikä jatkotoimenpiteitä voida ennalta vielä arvioida eikä päättää ennen tarjousten vastaanottamista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ja sen täydennyksessä kummassakin on ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä hankintapäätös jo alustavien tarjousten perusteella.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on tehnyt hankintapäätöksen alustavien tarjousten perusteella.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellään sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska valittajan tarjoama takaisinsoittojärjestelmä on edellyttänyt hankintayksikön nykyisen puhelinvaihteen päivittämistä SIP-yhteyden saamiseksi.

Hankintapäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Capricode Systems Oy:n tarjouksessa on esitetty selkeästi ratkaisukuva (tarjouksen liite Projektisuunnittelma), jossa operaattorin vaihteen ja Capricode Systems Oy:n Nispa yhteyspalvelun serverin välillä luodaan Datayhteyspalvelulla SIP-protokollaa käyttäen. Tarjouspyynnössä on kuitenkin tuotu selkeästi esiin, että

’Ratkaisu tulee teknisesti olla sellainen, ettei se ota kantaa taustajärjestelmiin eikä yhteyksiin. Käytännössä ratkaisu tulee olla käyttöönotettavissa nykyiseen tai mahdollisesti sopimuskauden aikana uudistettavaan muuhun puheympäristöön niin, ettei ratkaisu edellytä määrätyn merkkisiä ja/tai tyyppisiä teknisiä ratkaisuja ja/tai yhteyksiä. Järjestelmän ei tule myöskään edellyttää lisähankintoja, kuten erillisiä datayhteyksiä tai muita liittymiä ja sen tulee olla operaattoririippumaton ratkaisu.’

Koska esitetyn ratkaisukuvan mukaisesti ratkaisu edellyttää SIP-yhteyttä, tarjoaja on rajannut palvelun toimituksen määrättyyn teknologiaan ja liittymään. Lisäksi huomioitavaa on se, ettei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ole tarjouspyynnössä ilmoittanut nykyisten yhteyksien olevan käytettävissä takaisinsoittojärjestelmää varten vaan, ettei takaisinsoittojärjestelmä tule vaatia yhteyksiä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja takaisinsoittojärjestelmän välillä.

Hankintalain mukaisesti tarjoaja ei voi jälkikäteen parantaa tarjoustaan, jollaiseksi olisi tulkittava teknisen ympäristön muuttaminen. Tästä syystä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on hylättävä Capricode Systems Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena, eikä Capricode Systems Oy:n tarjouksen hintoja voida huomioida tarjoajien hintataulukossa. Koska kilpailussa on jäljellä enää yksi vaatimukset täyttävä tarjoaja, pisteytystä ei ole tarpeen tehdä."

Valittajan mukaan sen tarjoama takaisinsoittojärjestelmä on ollut tarjouspyynnön mukainen ja täyttänyt tarjouspyynnön liitteessä 3 asetetut ehdottomat vaatimukset. Valittajan tarjous on virheellisesti suljettu tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjouksen projektisuunnitelman esimerkkikuvassa on mainittu SIP-yhteys. Hankintayksikkö on kuitenkin toimittanut tarjouspyynnön täydennyksen liitteenä periaatekuvan PPSHP:n puheviestintäratkaisusta, jossa on käytetty SIP-yhteyttä.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, etteivät tarjouspyyntöasiakirjat ole olleet valittajan esittämin tavoin hankinnan teknisten vaatimusten osalta epäselviä.

Tarjouspyynnön kohdassa 10 "Tarjoajien poissulkeminen" on todettu muun ohella, että hankintayksikkö on varannut oikeuden sulkea pois ne tarjoajat, joiden tarjous ei ole tehty tarjouspyynnön tai sen liitteiden ohjeiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteessä 3 "Vaatimustaulukko" on esitetty seuraavaa:

"Toimittajan tulee vastata sarakkeisiin E ja F kirjaimella x vastauksena. Mikäli PPSHP:n vaatimusvastaus tarjoajalla on ei (x), tarjous hylätään. Laatupisteytys-kohdat ovat vahvistettuina punaisella."

Edellä mainitun tarjouspyynnön liitteen alakohdassa "Yleistä" on esitetty muun ohella seuraavat vaatimukset:

"Tarjous sisältää tarjouspyynnön mukaisen ratkaisun kaikkine pyydettyine palveluineen."

"Järjestelmä voidaan toimittaa nykyiseen tai sopimuskauden aikana muuttuvaan puheympäristöön niin, ettei järjestelmä ota kantaa muuhun puheratkaisuun eikä liittymiin."

"Järjestelmä ei vaadi hankittavaksi itse järjestelmää varten liittymiä, eikä muita järjestelmään liittymättömiä palveluita."

"Järjestelmää voidaan käyttää lanka-, softa-, DECT- ja mobiilipäätelaitteella."

Valittajan tarjouksessa on edellä mainittuihin kohtiin merkitty "Kyllä".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Vastaavasti hankintayksikkö ei saa edellyttää tarjoajien käyttävän tarjouksia laatiessaan muita kuin tarjouspyynnöstä ilmeneviä tietoja.

Valittaja on ilmoittanut olevansa sitoutunut tarjouspyynnön mukaiseen hankintaan ja siitä annettuun tarjoukseen. Valittajan tarjouksen liitteen "Projektisuunnitelma (alustava)" kohdassa 2 "Projektin tausta ja johdanto" esitetyn kuvan mukaan valittajan tarjoama ratkaisu on kuitenkin edellyttänyt datapuheluyhteyden osalta SIP-yhteyttä. Valittajan tarjouksessaan antama vakuutus vaatimuksen täyttymisestä ja toisaalta valittajan projektisuunnitelman kuva, jossa tarjottu palvelu on rajattu määrättyyn teknologiaan ja liittymään, ovat olleet vaadittuja teknisiä edellytyksiä koskevin osin keskenään ristiriidassa, eikä tarjouksesta ole siten yksiselitteisesti käynyt ilmi nyt kysymyksessä olevan vaatimuksen täyttyminen.

Edellä todetun perusteella hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen valittajan tarjouksessa esitettyyn määrättyyn tekniseen ratkaisuun liittyvästä syystä ja sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Sami Myöhänen sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 
Julkaistu 9.5.2019