MAO:190/19

Porin kaupunki - kyydinvälityspalvelu

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/290
Antopäivä: 23.4.2019

ASIAN TAUSTA

Porin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) perusturvalautakunta on ilmoittanut 23.5.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Soten henkilökuljetusten kyydinvälityspalveluhankinnasta ajalle 1.7.2018–31.12.2019 ja mahdolliselle optiokaudelle vuosille 2020 ja 2021.

Porin kaupungin perusturvalautakunta on 4.7.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 136 valinnut Lounais-Suomen Taxidata Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut yli 221.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.860 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen usealla perusteella.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajilta selvitystä ajoneuvolaitteesta ja mobiilisovelluksista. Tarjouksessa on tullut esittää selvitys tiedon- ja kyydinvälityksessä käytettävästä operaattorista, joka toimii mobiilisovelluksessa. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut operaattoria koskeva selvitys, joten mobiilisovelluksen toimimisesta koko yhteistoiminta-alueella ei ole ollut tietoa.

Tarjouspyyntöön on liittynyt palvelun käyttöönottoprojekti, jossa on vaadittu kuvaus liikenteenharjoittajille annettavasta koulutuksesta. Koulutuksen järjestäminen on ollut olennaista palvelun laadun ja käyttöönoton kannalta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole ollut kyydinvälitysjärjestelmän käyttöä koskevaa koulutusselvitystä. Tarjoajan tarjoama koulutus on koskenut ainoastaan pääkäyttäjiä ja välittäjiä, mutta se ei ole koskenut kuljettajia, jotka käytännössä toteuttavat kyydinvälityspalvelun välittämät kyydit. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt koulutusta koskevaa vaatimusta.

Tarjouspyynnön mukaan tavoite palvelun käyttöönottoajankohdasta on ollut 1.7.2018. Nopeasta käyttöönotosta on seurannut se, että palvelun edellyttämän järjestelmän on tullut olla teknisesti valmis, valitulla tarjoajalla on tullut olla riittävät resurssit välittää kyytejä ja tilattavien kyytien ajamiseksi on tullut olla riittävä määrä ajoneuvoja. Voittaneen tarjoajan projektisuunnitelmassa on ilmoitettu käyttöönottoprojektin päättymisajankohdaksi 30.8.2018, kun tehtävät on suoritettu tai järjestelmä on ollut tuotannossa 30 päivää. Voittanut tarjoaja ei ole voinut toimittaa kyydinvälitysjärjestelmää tavoiteajassa.

Lisäksi kyydinvälitysjärjestelmän käyttöönotto yhteistoiminta-alueella on edellyttänyt kuljettajien kouluttamista järjestelmän käyttämiseen. Koulutuksen lisäksi käyttöönotto on edellyttänyt uuden ohjelmiston asentamista mobiililaitteisiin. Näistä seikoista ei ole esitetty voittaneen tarjoajan tarjouksessa tarjouspyynnön mukaista selvitystä. Näin ollen voittaneen yhtiön tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastine

Vaatimukset

Porin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty selvitystä käytettävästä operaattorista. Kyseinen tieto ei ole ollut olennainen hankintaan vaikuttava tekijä, joka olisi tullut esittää tarjouspyynnössä tai tarjouksessa. Tarjouspyynnön mukaan palveluntuottaja on vastannut siitä, että kyydinvälityspalvelu, ajoneuvolaitteet ja tiedonsiirto ovat toimineet määrätyllä ja sovitulla tavalla. Lisäksi palveluntuottaja on vastannut ajoneuvolaitteista tai mobiilisovelluksista sekä tiedonsiirrosta. Mobiilisovellukset on asennettu kuljettajan käyttämään puhelimeen, jonka puhelinoperaattorina on voinut toimia liikennöitsijän valinnan mukaisesti mikä tahansa Suomessa toimiva puhelinoperaattori. Hankintayksikkö ei ole voinut edellyttää, että liikennöitsijän tai yksittäisen kuljettajan käyttämissä puhelimissa olisi ollut vain tietyn operaattorin puhelinliittymä. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja valittajan esittämä vaatimus perusteeton.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että palveluntarjoaja vastaa tarvittaessa ajoneuvolaitteiden käyttö- ja asennuskoulutuksesta. Tarjouspyynnön liitteessä "Käyttöönottoprojekti ja palvelulle asetetut laatuvaatimukset" on edellytetty, että palveluntuottajan on esitettävä käyttöönottoprojektin aikana, miten liikenteenharjoittajien koulutus järjestetään. Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt, että kuvausta koulutuksesta olisi tullut esittää tarjouksen yhteydessä, vaan on tarjouspyynnössä todetun mukaisesti edellyttänyt kuvausta koulutuksen järjestämisestä ja sen sisällöstä vasta tarjouskilpailun jälkeen käynnistyvän käyttöönottoprojektin aikana. Koulutus on sisältänyt muun muassa kuljettajien kouluttamista ajoneuvolaitteiden käyttämiseen. Voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tilaajan tarjouspyynnössä esittämät vaatimukset.

Kyydinvälityspalvelun hankinta on koostunut palvelun käyttöönottoprojektista sekä varsinaisesta kyydinvälityspalvelusta. Käyttöönottoprojektin tavoitteena on ollut palvelun saattaminen tilaajan hyväksymällä tavalla laajaan tuotantokäyttöön käyttöönottoprojektin päättyessä ja kuljetusten tuleminen kyydinvälitykseen 1.7.2018 alkaen, mikäli siihen on edellytyksiä. Kyse on ollut tilaajan asettamasta tavoitteesta, ei hankinnalle asetetusta ehdottomasta edellytyksestä.

Puhelimeen asennettavien sovellusten asentaminen ja käyttäminen ei ole vaatinut tarjousasiakirjojen ja yleisen kokemuksen perusteella juurikaan teknistä osaamista tai aikaa. Tästä syystä kyydinvälitystä on voitu tarjota jossakin määrin myös käyttöönottoprojektin alusta alkaen. Hankintayksikkö on arvioinut voittaneen tarjoajan referenssien perusteella, että sillä on ollut riittävä kokemus ja osaaminen kyydinvälityspalveluiden tarjoamiseksi sopimuskauden alusta alkaen. Hankintayksikkö on katsonut, että voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Lounais-Suomen Taxidata Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.650 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on toteuttanut kilpailutuksen hankintasäännösten mukaisesti. Kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajilta selvitystä ajoneuvolaitteesta tai mobiilisovelluksesta. Siinä on pyydetty tarjoajalta selvitys joko autoissa käytettävästä ajoneuvolaitteesta tai palveluntuottajan tarjolla olevasta ja ladattavasta sovelluksesta tablettiin tai älypuhelimeen. Tarjoajaa on pyydetty liittämään tarjoukseensa selvitys teknisistä edellytyksistään tuottaa palvelukokonaisuus sekä kuvaus käytettävästä tilausvälitysjärjestelmästä ja ohjelmistosta. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole vaadittu selvitystä operaattorista.

Kuultavan tarjouksesta on ilmennyt, että käytössä on ollut suoraohjaussovellus, jolla autot ovat voineet huolehtia kuljetuksistaan. Tarjouksen liitteenä on toimitettu kattava ajovälitysjärjestelmän palvelukuvaus, perusteellinen käyttäjän opas sekä käyttöohje Contact Mobile -sovellukseen. Lisäksi tarjouksen liitteenä on tarjouspyynnön mukaisesti ollut muun ohella selvitys palveluntarjoajan teknisestä suorituskyvystä. Sovelluksen toimivuudesta tai toimimattomuudesta ei ole voitu tehdä päätelmiä operaattoritiedon perusteella eikä sen ilmoittamista ole tämän vuoksi edes tarjouspyynnössä edellytetty. Contact Mobile -kyydinvälityssovellus on toiminut älylaitteilla kaikilla operaattoreilla.

Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt, että kuvausta koulutuksesta olisi tullut esittää kyydinvälityspalvelua koskevan tarjouksen yhteydessä, vaan kuvaus on tullut esittää käyttöönottoprojektin aikana. Kuultava on vastannut henkilökuntansa kouluttamisesta varsinaiseen välitystyöhön ja työn edellyttämien järjestelmien käyttöön. Kilpailutuksessa ei ole ollut kyse kuljetuksista. Vasta kyydinvälityspalveluhankinnan jälkeen hankintayksikkö kilpailuttaa kuljetusten suorittajat, jotka koulutetaan kyydinvälityspalvelun käyttöön.

Käyttöönottoajankohdassa 1.7.2018 on ollut kyse tavoitteesta, ei sitovasta määräajasta. Kuultavan projektisuunnitelmasta on ilmennyt, että projektin aikataulu sovitaan hankintayksikön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kuultavalla on ollut tarvittava kokemus ja valmiudet kyydinvälityspalvelun tarjoamiseen sopimuskauden alusta alkaen. Kuultava on lähettämänsä tarjouksen mukaisesti vahvistanut, että sillä on valmiudet toimittaa hankintayksikön kilpailuttama palvelu.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole antanut riittävää ja tarjouspyynnön mukaista selvitystä ajoneuvolaitteesta eikä sen mobiilisovelluksesta. Valitun toimittajan on tullut vastata mobiilisovelluksen tiedonsiirron välittämisestä. Tämä vastuu ei ole ollut toteutettavissa, mikäli auton päätelaitteissa ei ole ollut tarjoajan vastuulla olevaa sovellusta tai sitä koskevaa korttia.

Mobiilisovelluksen toimivuudella on ollut olennainen merkitys palvelun suunnitellun käyttöönottoajankohdan arvioinnissa. Tarjouspyynnössä on todettu, että toiminnan käynnistämisvaiheesta 1.7.2018 alkaen kuljetuksia tullaan ohjaamaan sopimusautoille. Välityspalvelun tarjoaja ryhtyy kyseisestä päivämäärästä alkaen välittämään autokyytejä. Voittanut tarjous ei ole ollut riittävä palvelun toiminnallisuutta arvioitaessa sen käyttöönottohetkellä 1.7.2018.

Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikköä edustavien tahojen ja sopimusautoilijoiden tukipalvelusta ei ole saanut veloittaa hintaa eikä palvelumaksuja. Voittaneen tarjoajan autoilijoille tarkoitettu laiteohjelmiston tukipalvelun palvelunumero on ollut maksullinen. Tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintamenettelyn kulusta

Hankinnan kohteena on ollut Soten henkilökuljetusten välityspalvelu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Kyydinvälityspalvelu on muodostunut kuljetuspalveluasiakkaiden matkatilausten vastaanottamisesta, yhdistelystä ja välittämisestä. Lisäksi hankittavaan palveluun on kuulunut kuljetusten valvonta, raportointi, rahaliikenteen hallinta ja laskutustietojen koonti. Tavoitteena on ollut, että kuljetukset tulevat kyydinvälitykseen 1.7.2018 alkaen.

Tarjouspyynnön kohdan II "Hankinnan kohde" alakohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" on muun ohella todettu seuraavaa:

"Ajoneuvolaitteet tai mobiilisovellukset
- kyytien välittämiseen soveltuvat ajoneuvolaitteet tai mobiilisovellukset tiedonsiirtoratkaisuineen
- tarvittaessa ajoneuvolaitteiden käyttö- ja asennuskoulutus
- ajoneuvolaitteiden mahdollisesta asennuksesta huolehtivat kuntien tulevat sopimusliikennöitsijät
- palveluntarjoajalla tulee olla tarjottavana joko päätelaitteet tiedonsiirtoratkaisuineen tai mobiilisovellus älypuhelimeen tai tablettiin kuntien kilpailuttamiin sopimusliikenteen autoihin."

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" kohdassa "Selvitykset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Selvitys toiminnasta

Tarjoajan tulee liittää selvitys henkilöstöstä, toimitilasta ja liiketoimintasuunnitelma.
Selvityksestä käytävä ilmi seuraavat;
1. Tarjoajan ja alihankkijoiden esittely
2. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset (referenssit)
3. Kyydinvälitysjärjestelmän järjestelmäkuvaus
4. Kyydinvälitysjärjestelmän palvelukuvaus
5. Ajoneuvolaitteiden kuvaus tiedonsiirtoratkaisuineen
6. Käyttöönoton alustava projektisuunnitelma aikatauluineen ja henkilöresursseineen.

Selvitykset ladataan tarjouksen liitteeksi."

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" kohdassa "Ajoneuvolaitteet ja mobiilisovellukset" on todettu seuraavaa:

"Palveluntuottajalla tulee olla tarjottavana ajoneuvolaite tai mobiilisovellus sopimusautoilijoille. Palveluntuottaja vastaa ajoneuvolaitteista tai mobiilisovelluksista ja niiden toimivuudesta. Palveluntarjoaja määrittää ajoneuvolaitteille kuukausikohtaisen hinnoittelun."

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja lataa selvityksen käytettävästä ajoneuvolaitteistosta taikka älypuhelimeen tai tablettiin ladattavasta mobiilisovelluksesta.

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Käyttöönottoprojekti ja palvelulle asetetut laatuvaatimukset" kohdassa "Yhteistyö" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kyydinvälityskeskus vastaa tulevien sopimusliikennöitsijöiden koulutuksesta. Koulutus on annettava ennen kuin sopimusliikennöitsijälle osoitetaan kyydinvälityskeskuksen ajoja. Palvelun tuottajan on esitettävä käyttöönottoprojektissa tilaajalle, miten liikenteenharjoittajien koulutus järjestetään. Kyydinvälityskeskus vastaa myös siitä, että mahdollisesti myöhemmin järjestelmään liittynyt sopimusliikennöitsijä saa riittävän koulutuksen ja ohjauksen toiminasta."

Tarjouspyynnön kohdan II "Hankinnan kohde" alakohdassa II.1.4 "Lyhyt kuvaus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tavoitteena on, että kuljetukset tulevat kyydinvälitykseen heti 1.7.2018."

Tarjouspyynnön kohdassa "Muut tiedot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ensimmäisessä vaiheessa 1.7.2018 alkaen kyydinvälitys aloitetaan välittämällä Porin perusturvan yhteystoiminta-alueen henkilökuljetuksia."

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" alakohdassa "Ajoneuvolaitteet ja mobiilisovellukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tilaajaa edustavien tahojen ja sopimusautoilijoiden tukipalvelun tulee olla käytettävissä vähintään arkisin klo 8–16 välisenä aikana. Palvelu tapahtuu pääasiassa puhelimitse tai sähköpostitse. Palvelusta ei tule veloittaa hintaa eikä puhelinpalvelumaksuja."

Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on saanut yhteensä neljä tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Hankintayksikkö on valinnut Lounais-Suomen Taxidata Oy:n tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Asian arviointi

Asiassa on valittajan esittämän perusteella kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ensinnäkin sen vuoksi, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut tiedon- ja kyydinvälityksessä välttämätöntä mobiilisovelluksen operaattoria koskeva selvitys. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan mobiilisovelluksen toimimisesta koko yhteistoiminta-alueella ei ole ollut tietoa.

Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjouksessa annetaan mobiilisovelluksen operaattoria koskevaa selvitystä. Palveluntuottaja vastaa hankintayksikön mukaan siitä, että kyydinvälityspalvelu, ajoneuvolaitteet ja tiedonsiirto toimivat määritellyllä ja sovitulla tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on ladannut tarjouksensa liitteeksi tarjouspyynnössä tältä osin edellytetyt selvitykset. Tarjouspyynnössä on edellytetty selvitystä käytettävästä ajoneuvolaitteistosta tai mobiilisovelluksesta tiedonsiirtoratkaisuineen. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole vaadittu, että selvityksen tulisi pitää sisällään operaattoria koskevaa selvitystä. Markkinaoikeus näin ollen katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi tällä perusteella.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut kuljettajien kouluttamista koskeva selvitys.

Hankintayksikön mukaan tarjousasiakirjoissa on todettu, että tarjoajan on esitettävä käyttöönottoprojektin aikana hankintayksikölle koulutuksen järjestämistä koskeva selvitys. Koulutusta koskevaa kuvausta ei ole hankintayksikön mukaan vaadittu tarjouksen antamisen yhteydessä.

Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetystä selvityksestä ilmenevän, että voittanut tarjoaja on ladannut tarjouksensa liitteeksi tarjouspyynnössä edellytetyn käyttöönottoprojektin kuvauksen. Käyttöönottoprojektin kuvauksessa ei ole esitetty, millä tavalla liikenteenharjoittajien koulutus järjestetään. Tarjouspyynnön liitteessä 1 esitetyn mukaan hankintayksikkö ei ole kuitenkaan edellyttänyt kuvausta koulutuksen järjestämisestä tarjouksen yhteydessä, joten hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi tällä perusteella.

Edelleen valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan kyydinvälitysjärjestelmä ei ole ollut voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella otettavissa käyttöön tarjouspyynnössä vaaditun mukaisesti 1.7.2018.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tavoitteeksi on asetettu käyttöönottoprojektin päättyminen ja kuljetusten tuleminen kyydinvälitykseen 1.7.2018 alkaen, joten kysymys on ollut hankintayksikön tavoitteesta, ei tarjouspyynnössä asetetusta edellytyksestä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä välityspalvelun alkamisajankohta on ilmaistu tavoitteena. Kyseessä ei ole siten ollut sitova määräaika. Lisäksi markkinaoikeus toteaa oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsotun, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä jo tarjouksentekohetkellä olisi käytettävissään hankinnan toteuttamisessa tarpeelliset resurssit. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä on sopimuksen täyttämisen alkaessa siihen edellytykset. Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida voittaneen tarjoajan kokemuksen ja osaamisen perusteella, että sillä on ollut riittävät edellytykset tarjota ainakin jossain määrin kyydinvälityspalvelua myös käyttöönottoprojektin alusta alkaen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi tällä perusteella.

Vielä valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan autoilijoille tarkoitettu laiteohjelmiston tukipalvelun palvelunumero on ollut maksullinen, joten voittaneen tarjoajan tarjous on myös tältä osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut "kyllä" kohtaan, jonka mukaan tukipalvelusta arkisin klo 8–16 välisenä aikana ei tule veloittaa hintaa eikä puhelinpalvelumaksuja. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty toimitettavaksi selvitystä vaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Annettu tarjous sitoo tarjoajaa ja hankintayksiköllä on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus luottaa siinä annettujen tietojen paikkansa pitävyyteen. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Voittanut tarjoaja on antamallaan tarjouksella nimenomaisesti sitoutunut siihen, että edellä mainitusta tukipalvelusta ei veloiteta hintaa eikä puhelinpalvelumaksuja. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajan ilmoitukseen.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi tälläkään valittajan esittämällä perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Satakunnan Aluetaksi Oy:n korvaamaan Lounais-Suomen Taxidata Oy oikeudenkäyntikulut 1.650 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.4.2019  Päivitetty 10.6.2019