MAO:189/19

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut

julkinen hankinta - asiavaltuutus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/372

Antopäivä: 23.4.2019

ASIAN TAUSTA

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.7.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vartiointipalveluiden hankinnasta.

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 25.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 155 hylännyt STSEC KY:n ja Viria Securi Oy:n muodostaman ryhmittymän tarjouksen ja valinnut Securitas Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 409.500 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

STSEC KY on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.375 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on jättänyt tarjouksen ryhmittymänä yhdessä Viria Security Oy:n (aiemmin Viria Securi Oy) kanssa. Ryhmittymä on ilmoittanut tarjouspyynnössä edellytetyiksi referensseikseen kolmen sairaanhoitopiirin kanssa voimassa olevat sopimukset. Ryhmittymä on ennen hankintapäätöksen tekemistä täsmentänyt hankintayksikölle sen pyynnöstä, että ryhmittymän ilmoittamat referenssit ovat koskeneet ryhmittymän toisen jäsenen, Viria Security Oy:n toimeksiantoja.

Hankintayksikkö on katsonut virheellisesti, että ryhmittymä ei täytä referenssien osalta kelpoisuusvaatimusta. Valittajan ja Viria Security Oy:n tarjouksesta on ilmennyt yksiselitteisesti, että tarjous annetaan ryhmittymänä ja kumpikin yritys tulisi osallistumaan hankinnan toteuttamiseen. Kumpikin ryhmittymän jäsen on yhdessä täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut edellytykset.

Hankintapäätös on virheellinen, kun siinä on katsottu ryhmittymän kielletyllä tavalla vaihtaneen referenssiä. Ryhmittymä ei ole vaihtanut aiemmin ilmoittamiaan referenssejä, vaan ainoastaan tarkentanut referenssien olevan ryhmittymän toisen jäsenen, Viria Security Oy:n referenssejä. Tarkennuksella ei ole ollut merkitystä tarjousten vertailussa.

Hankintayksikkö on menetellyt syrjivästi referenssivaatimuksen asettaessaan. Tarjouspyynnössä vartiointipalveluille asetettu edellytys toimittajan aiemmasta kokemuksesta sanottujen palvelujen tuottamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ei ole liittynyt hankinnan luonteeseen, ja se on estänyt tarjoajien tasapuolisen kohtelun sekä rajoittanut kilpailua tarpeettomalla tavalla.

Vastine

Vaatimukset

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.340 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan ja Viria Security Oy:n ryhmittymänä antaman tarjouksen tarjouskilpailusta, koska ryhmittymä ei ole täyttänyt tarjoajalle asetettua kelpoisuusvaatimusta.

Kyseessä olevan ryhmittyvän jäsenet ovat ilmoittaneet tarjouksessaan, että valittaja vastaa kokonaispalvelusta ja Viria Security Oy hälytyskeskuspalvelusta. Ryhmittymä voi vedota vain toisen jäsenen referenssiin tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi. Referenssit tässä asiassa on kuitenkin ilmoitettu valittajan nimissä, eikä Viria Security Oy:stä ole esitetty vartioimisliikelupaa. Lisäksi referenssien tarkentamisessa on ollut kyse kielletystä tarjouksen parantamisesta.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus asettaa kelpoisuusvaatimukseksi tarjoajan kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta tarjouskilpailun kohde huomioiden.

Kuultavan lausunto

Securitas Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikölle on 15.8.2018 toimitettu tarjous, jossa tarjouksen lähettäjäksi on ilmoitettu STSEC KY. Tarjouksen mukaan tarjoukseen on osallistunut ryhmittymä, jonka muodostavat STSEC KY ja Viria Security Oy. Mainittu tieto ryhmittymästä on ilmennyt myös tarjouksen liitteistä. Valittaja on lisäksi toimittanut hankintayksikölle 20.9.2018 päivätyn asiakirjan, jossa tieto tarjoamisesta ryhmittymänä on vahvistettu. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että kyse on ollut ryhmittymän tarjouksesta.

Markkinaoikeudelle 3.10.2018 toimitetussa valituksessa on ilmoitettu, että valittajana on STSEC KY ja että tarjoajana on ollut valittajan sekä Viria Security Oy:n muodostama ryhmittymä.

Markkinaoikeus on 6.3.2019 pyytänyt STSEC KY:tä täydentämään valitustaan ja ilmoittamaan, kuka tai ketkä asiassa toimivat valittajina.

STSEC KY on täydennyspyynnön johdosta ilmoittanut markkinaoikeudelle, että valittajana asiassa on yksin STSEC KY. Asiassa saadun selvityksen perusteella Viria Security Oy ei siten ole valittajana tässä asiassa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Voimassa olevan hankintalain säännökset vastaavat kysymyksessä olevilta osin kumotun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) säännöksiä, eikä näin ollen uuden lain säätämisellä voida katsoa olleen tarkoitus muuttaa vallinnutta oikeustilaa koskien tarjouksen tehneen yhteenliittymän yhteistä valitusoikeutta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus. Valitus voidaan tutkia ainoastaan silloin, kun kaikki yhteisen tarjouksen jättäneet ovat valittajina. Asiavaltuuden edellytyksenä on, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on konkreettisia vaikutuksia valittajien oikeusasemaan eli valittajilla on mahdollisuus saada tarjous hyväksytyksi tai saada hyvitysmaksu.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on ilmoittanut nimenomaisesti toimivansa yksin valittajana tässä asiassa, eikä tarjouksessa ryhmittymän jäseneksi nimetty Viria Security Oy ole ollut asiassa valittajana. Markkinaoikeus katsoo edellä esitetty huomioon ottaen, että valittajalla ei ole asiavaltuutta valituksen tekemiseen tarjouksen tehneen ryhmittymän puolesta. Valitus on siten jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta ja hylkää STSEC KY:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa STSEC KY:n korvaamaan Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Jari Tiainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.4.2019