MAO:188/19

Helsingin kaupunki - AV-laitteet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksun edellytykset

Diaarinumero: 2018/344
Antopäivä: 23.4.2019

ASIAN TAUSTA

Helsingin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.5.2018 julkaistulla ja 23.5.2018 sekä 22.6.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta AV-laitteiden hankinnasta asennuksineen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on 11.7.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 36 muun ohella sulkenut Studiotec Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Electro Waves Oy:n tarjouksen.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 28.8.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 157 poistanut 11.7.2018 tehdyn hankintapäätöksen § 36 ja ratkaissut asian uudelleen valitsemalla Studiotec Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.800.000 euroa.

Markkinaoikeus on 3.10.2018 tekemällään päätöksellä numero 488/18 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 19.10.2018.

Valitus

Vaatimukset

Electro Waves Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 170.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.937,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt kolme kohtaa, jotka ovat olleet selvästi tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouspyynnön kohteena on ollut ensinnäkin näyttö, mutta voittaneen tarjoajan tältä osin tarjoaman tuotteen merkki ja malli on ollut AMX ACV-100, joka ei ole näyttö. Voittaneen tarjoajan ilmoituksen mukaan tarjottu laite on ollut AV-ohjauspaneeli, mutta tuotemerkin ja -mallin perusteella kyse saattaa olla myös konferenssikamerasta. Tarjouspyynnön kohteena on ollut myös konferenssikamera, mutta voittaneen tarjoajan tältä osin tarjoaman tuotteen merkki ja malli on ollut JBL LSR70Sp, joka on kaiutin. Tarjouspyynnön kohteena on edelleen ollut konferenssijärjestelmän keskuslaite, mutta voittaneen tarjoajan tarjouksessa on tältä osin mainittu "Studiotec työ".

Voittanut tarjoaja on alkuperäistä hankintapäätöstä koskevassa hankintaoikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut, että edellä mainituissa kolmessa kohdassa yhtiön tarjouksen rivit ovat menneet sekaisin tarjouksen kopiointivaiheessa, eli niissä on ollut ilmeinen kirjoitusvirhe. Hinnat ovat olleet oikein, mutta tuotteet ovat vaihtuneet. Hankintayksikkö on puolestaan perustellut oikaistua päätöstään kaikissa kolmessa kohdassa siten, että virhe ei ole vaikuttanut tarjouksen sisältöön eikä sen vertailukelpoisuuteen.

Alkuperäinen hankintapäätös ei ole edellä mainituissa kohdissa perustunut lainkaan sen arvioimiseen, täyttävätkö näissä kohdin tarjotut tuotteet vaaditut tekniset vähimmäiskriteerit. Tarjotut tuotteet on suljettu tarjouskilpailusta ainoastaan sillä perusteella, että ne ovat olleet ihan muuta kuin mitä tarjouspyynnössä on pyydetty. Tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta on ollut ainoa oikea ratkaisu. Ratkaisu ei ole myöskään loukannut tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta, koska Studiotec Oy:n tarjous on ollut ainoa, jossa on ollut todetun kaltainen virhe. Alkuperäisessä hankintapäätöksessä ei ole sovellettu lakia virheellisesti, eikä hankintayksikkö olisi sen vuoksi saanut tehdä hankintaoikaisua ilmoittamillaan perusteilla.

Tarjousten täsmennyttäminen on hankintayksikön harkintavaltaan kuuluva oikeus, jonka käyttämättä jättäminen ei merkitse sitä, että lain soveltamisessa olisi tapahtunut virhe. Kyse ei ole ollut sellaisesta kirjoitusvirheestä, jonka hankintayksikkö olisi edes voinut pyytää korjaamaan. Kyse ei ole ollut epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta tai virheestä. Täsmentäminen olisi tarkoittanut pikemminkin sitä, että hankintayksikkö olisi pyytänyt tarjoajaa tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen toiseen tuotteeseen.

Hankintaoikaisun yhteydessä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on arvioitu uudelleen myös muilta kuin edellä mainituilta osin. Tässä arvioinnissa hankintayksikkö on katsonut, että Studiotec Oy:n tarjouspyynnön välilehden 2 rivin 326 pilarikaiutinta koskeva tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, koska tarjottu tuote on ollut esimerkkilaitetta vastaava. Tosiasiassa tarjottu kaiutin ja esimerkkilaite eivät ole vastanneet toisiaan teknisiltä ominaisuuksiltaan. Tarjouspyynnössä pilarikaiuttimelle ei ole asetettu erikseen teknisiä vaatimuksia. Esimerkkilaite on ollut L-Acoustic Syva tai vastaava. Tässä tapauksessa esimerkkilaite ja sen ominaisuudet ovat olleet korostetussa roolissa, koska ainoastaan niiden perusteella tarjoaja on voinut arvioida sitä, millaisia teknisiä ja toiminallisia ominaisuuksia pyydetyltä tuotteelta on edellytetty.

Aiemman hankinnan perusteella esimerkkikaiuttimen maahantuoja on tarjonnut kyseistä kaiutinta marraskuussa 2017 kappalehintaan 4.114 euroa. Valittaja on puolestaan tarjonnut nyt käsiteltävässä hankinnassa pilarikaiuttimeksi Alcons QR24/110 -kaiutinta kappalehintaan 3.684 euroa. Studiotec Oy on tarjonnut pilarikaiuttimeksi tuotetta JBL CBT 70J-1. Valittajan tiedossa ei ole, millä hinnalla Studiotec Oy on tarjonnut kaiutinta, mutta valittaja on itse tarjonnut sitä toisessa hankinnan kohdassa kappalehintaan 676 euroa. Studiotec Oy:n hinta kaiuttimelle on todennäköisesti ollut tätä alhaisempi, koska yhtiö on JBL-kaiuttimien maahantuoja.

Vaikka kaiuttimen hinta ei suoraan kerro sen teknisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista, hinta kuitenkin kuvastaa sitä, minkä tasoisesta tuotteesta on kysymys. Valittajan tarjoama Alcons-kaiutin on vastannut tässä suhteessa hyvin esimerkkikaiutinta, mitä ei voida sanoa Studiotec Oy:n tarjoamasta kaiuttimesta. Esimerkkikaiuttimen hinta on ollut noin kuusinkertainen ja valittajan tarjoaman kaiuttimen hinta noin

5,5-kertainen Studiotec Oy:n tarjoamaan kaiuttimeen verrattuna. Yksin tämä tosiasiassa osoittaa, että hankintayksikön hankintaoikaisussa esittämä perustelu siitä, että Studiotec Oy:n tarjoama tuote on ollut esimerkkilaitetta vastaava, ei ole pitänyt paikkaansa. Hankintayksikön olisi tullut sulkea Studiotec Oy:n tarjoama tuote tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Studiotec Oy:n tarjoama JBL-kaiutin ei ominaisuuksiltaan ole lähelläkään esimerkkikaiuttimen tasoa. On lisäksi otettava huomioon, että muualla tarjouspyynnössä esimerkkilaitteeksi on nimetty juuri JBL CBT 70J-1. Jos hankintayksikkö olisi pitänyt kyseistä kaiutinta riittävänä myös tarjouspyynnön välilehden 2 rivillä 326, on epäselvää, miksi kyseiseen kohtaan ei kuitenkaan ole merkitty tätä kaiutinta, vaan L-Acoustic Syva, jonka hinta on JBL-kaiuttimeen verrattuna kuusinkertainen.

Jos myös valittaja olisi tarjonnut tarjouspyynnön välilehden 2 rivillä 326 JBL-laitetta, valittajan tarjous olisi voittanut tarjouskilpailun, koska valittajan tarjouksen kokonaishinta olisi laskenut 12.367 eurolla. Kyseinen määrä koostuu kaiuttimien ja niihin sopivien kattoripustusrautojen muodostamasta kokonaisuudesta. Lopputulos olisi tällöin ollut se, että valittajan tarjouksen kokonaishinnaksi olisi muodostunut 1.733.693,65 euroa, joka olisi ollut halvempi kuin Studiotec Oy:n 1.736.000 euron hintainen tarjous.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.160 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen havaittiin, että tarjousten teknisten vaatimusten arviointiperusteita on sovellettu virheellisesti eikä edellytys tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta ole toteutunut. Mikäli vaatimuksia olisi sovellettu yhdenmukaisesti, se olisi johtanut Studiotec Oy:n tarjouksen arvioimiseen tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen hyväksymiseen tarjousvertailuun. Hankintayksikölle tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus arvioitiin uudelleen ja hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen johdosta aiempi hankintapäätös poistettiin ja asia ratkaistiin uudelleen valitsemalla Studiotec Oy:n hinnaltaan halvin tarjous.

Studiotec Oy:n tarjouksen virheitä on tarjouspyynnön liitetiedosto AV0400:n välilehden 2 rivien 62, 66 ja 72 tuotteiden osalta kohdeltu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleenarvioinnissa tasapuolisesti ja syrjimättömästi muiden tarjoajien vastaaviin virheisiin nähden.

Electro Waves Oy on tarjouksessaan jättänyt tarjouspyynnön liitetiedosto AV0400:n välilehden 1 rivin 93, välilehden 2 rivien 33, 52, 71 ja 108 sekä välilehden 3 rivin 55 tuotteiden osalta kokonaan yksilöimättä, mitä tuotetta positioon tarjotaan. Mainituissa kohdissa on ilmoitettu vain toimittajan nimi.

Sekä Studiotec Oy:llä että Electro Waves Oy:llä on ollut tarjouksissaan sellaisia virheitä, joita hankintayksiköllä olisi ollut oikeus pyytää täsmentämään. Alkuperäisen hankintapäätöksen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa yhtiöiden tarjousten virheiden kohtelu on ollut perusteettomasti toisistaan poikkeavaa. Hankintaoikaisupäätöksen yhteydessä suoritetussa uudelleenarvioinnissa molempien kyseisten tarjoajien tarjousten virheitä on käsitelty tasapuolisesti ja niiden on katsottu jäävän kokonaisarviossa vaille olennaista merkitystä, sillä käsiteltäessä tarjousta kokonaisuutena tarjotut laitteet ja niiden nimet, tiedot ja hinnat ovat olleet asiayhteydestä pääteltävissä tai yhdistettävissä oikeille riveille. Virheet eivät ole vaikuttaneet tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin, tarjousten sisältöön eivätkä siten tarjousten vertailukelpoisuuteen.

Studiotec Oy:n tarjouksen poikkeamaa esimerkkilaitteesta tarjouspyynnön liitetiedosto AV0400:n välilehden 2 rivin 326 pilarikaiuttimen osalta on kohdeltu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleenarvioinnissa tasapuolisesti ja syrjimättömästi muiden tarjoajien vastaaviin virheisiin nähden. Tarjottu tuote on hyväksytty, vaikka tarjotun kaiuttimen äänenpaine (MAX SPL 131dB SPL Peak) on poikennut esimerkkilaitteesta (MAX SPL 137 dB SPL Peak). Poikkeama ei ole ollut laitteen käyttötarkoitus huomioon ottaen merkittävä, ja tarjotun laitteen suorituskyky on arvioitu riittäväksi vaadittuun käyttötarkoitukseen eli puhekäyttöön kyseisessä tilassa. Myös valittajan tarjoaman laitteen kohdalla on hyväksytty poikkeama tarjouspyynnön esimerkkilaitteeseen nähden. Valittajan kyseiseen positioon tarjoaman tuotteen äänenpaine on ollut MAX SPL 134dB SPL Peak. Hankintayksikkö ei ole ottanut kantaa tarjottujen tuotteiden välisiin muihin mahdollisiin tasoeroihin, vaan arvioitavana on ollut se, täyttävätkö tarjotut tuotteet niiden käyttötarkoitukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Vastaavasti tarjouspyynnön liitetiedosto AV0400:n välilehden 4 rivin 53 näytön osalta on hyväksytty valittajan tarjoama tuote, vaikka tarjouspyynnön teknisenä vähimmäisvaatimuksena on esitetty UHD-resoluutio ja tarjotun laitteen resoluutio on ollut ainoastaan FullHD-tasoinen. Tarjotun laitteen suorituskyky on kuitenkin arvioitu riittäväksi vaadittuun käyttötarkoitukseen.

Tarjouspyyntö on sisältänyt kaikkiaan noin 600 tuoteriviä. Hankinnan kohteen kokonaisuuteen suhteutettuna valittajan vetoamien kiistanalaisten tuotepositioiden osuus on ollut pieni. Hankintayksikkö on noudattanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleenarvioinnissa tasapuolisia ja syrjimättömiä kriteerejä sekä suhteellisuuden vaatimuksia.

Vastaselitys

Electro Waves Oy on esittänyt, että markkinaoikeuden on velvoitettava hankintayksikkö korvaamaan sille hyvitysmaksua, koska hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe, minkä lisäksi on riittävän luotettavasti todettavissa, että Electro Waves Oy:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n välinen kilpailu on ollut hyvin tasainen, kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja se, että tarjouspyyntö on sisältänyt kaikkiaan noin 600 tuoteriviä. Tarjousten välinen ero kokonaishinnassa on ollut vain noin 0,6 prosenttia Studiotec Oy:n tarjouksen hyväksi. Sen vuoksi jo yhden artikkelin eli esimerkiksi pilarikaiuttimen kohdalla tapahtuneen hankintayksikön virheen korjaaminen olisi johtanut siihen, että Electro Waves Oy:n tarjous olisi voittanut tarjouskilpailun.

Hankintayksikkö on ilmoittanut vasta vastineessaan jälkikäteen, mitä ominaisuuksia pilarikaiuttimelta on edellytetty. Tämä olisi pitänyt ilmoittaa jo tarjouspyynnössä eikä esittää tarjouspyynnössä pelkkää esimerkkilaitetta, jonka tasoista laitetta ei loppujen lopuksi ole haettu. Hankintayksikkö ei ole kiinnittänyt huomiota tarjottujen tuotteiden muihin mahdollisiin tasoeroihin.

Hyvitysmaksun määrän osalta on otettava huomioon hankinnan huomattava noin 1,8 miljoonan euron arvo. Valittajalle urakan saamisella olisi ollut erittäin suuri taloudellinen merkitys. Tätä kuvastaa esimerkiksi se, että hankinnan arvo on ollut merkittävä suhteessa yhtiön koko liikevaihtoon, joka on vuonna 2017 ollut noin 9,7 miljoonaa euroa. Yksistään liikevoiton menetys on ollut merkittävä ja vähintään vaaditun hyvitysmaksun suuruinen. Objektiivisesti arvioiden tarjouksen tekeminen noin 600 tuoteriviä sisältäneeseen tarjouspyyntöön on ollut erittäin työläs ja siten huomattavia kustannuksia aiheuttanut prosessi.

Muut kirjelmät

Helsingin kaupunki on esittänyt, että siinäkään tapauksessa, että markkinaoikeus katsoisi hankintayksikön menetelleen virheellisesti, hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät ole täyttyneet. Valittajalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua, sillä myös valittajan tarjoukseen on sisältynyt tarjouspyynnön esimerkkilaitteista ja jopa teknisistä vähimmäisvaatimuksista poikkeavia tuotteita.

Mikäli markkinaoikeus katsoisi hankintayksikön menetelleen virheellisesti Studiotec Oy:n tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuutta arvioidessaan, olisi myös valittajan tarjous tullut samoilla perusteilla sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuu tarjoajalle lähtökohtaisesti aina jossain määrin kustannuksia, ja nämä kustannukset ovat kohdistuneet yhtäläisesti kaikkiin tarjoajiin. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjoajalla ei ole ollut oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Näin ollen ainakaan tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia ei voida pitää osoituksena valittajalle aiheutuneista vahingoista.

Siinäkään tapauksessa, että markkinaoikeus katsoisi kaikkien hyvitysmaksun määräämisen edellytysten täyttyvän, menettelyssä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin laatu ei ole ollut luonteeltaan niin moitittava, että se antaisi aiheen määrätä valittajan vaatima lähes korkein hankintasäännösten mahdollistama hyvitysmaksu.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 172) mukaan tarjousten hankinta-asiakirjojen mukaisuus on varmistanut osaltaan myös keskenään vertailukelpoisten tarjousten saamisen ja tarjousvertailun tasapuolisuuden. Lainkohdan nojalla hankintayksikön tulee lähtökohtaisesti hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa hankinta-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Tarjous tulee hylätä hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomana, jos se on saapunut myöhässä. Korkeimman hallinto-oikeuden 19.3.2010 antaman päätöksen taltionumero 568 mukaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsee syrjivää kohtelua paitsi muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien osalta myös niiden mahdollisten tarjoajien osalta, jotka luottaen siihen, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173 ja 174) on pykälän 2 momentin osalta todettu lisäksi, että vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta. Hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 174) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Esitöissä on vielä todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintalain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Hankintamenettelystä

Hankinnan kohteena on ollut AV-laiteurakka rakenteilla olleeseen Keskustakirjasto Oodiin tarjouspyynnön liitteiden suunnitelmaesimerkkien mukaisesti. Urakka on kattanut suunnitelman mukaiset kiinteästi asennettavat laitteet ja järjestelmät AV-tekniikan tarvikehankintoineen paikoilleen asetettuina ja toimintakuntoon saatettuina.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjottuihin tuotteisiin liittyvät vähimmäisvaatimukset on lueteltu Excel tiedostoissa AV0400.xlsx ja AV0400K.xlsx.

Pääsääntöisesti esimerkkilaite on nimettynä ’tai vastaava’, jos laite liittyy huoltosopimukseen tekniseen yhteensopivuuteen tai toiminnallisten näkökohtien vuoksi, on käytetty tiettyä tuotemerkkiä (mm. MacBook, MacPro jne.)."

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Tarjouksen poissulkemisperusteet on mainittu ESPD lomakkeessa. "

Tarjouspyynnön liitteenä olleen asiakirjan "AV-JÄRJESTELMÄT, AV- LAITELUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, AV-0400" välilehdellä 2 "2. kerroksen AV-järjestelmät" on rivillä 62 ilmoitettu laitenimikkeestä ja ominaisuuksista seuraavaa:

"Näyttö
- 75" - 80 " kosketusnäyttö
- Vähintään UHD / 60 Hz
- RS-ohjausväylä
- Mahdollisuus etähallintaan
- Kirkkaus vähintään 3000cd/m2
- VESA-kiinnitys".

Saman välilehden rivillä 66 on ilmoitettu laitenimikkeestä ja ominaisuuksista seuraavaa:

"Konferenssikamera
- Vähintään 1080p / 60Hz
- Vähintään 100° kuvauskulma
- USB-liitäntä
- Sisäiset mikrofonit
- Kiinnitys mahdollisuus näytön yläreunaan."

Saman välilehden rivillä 72 on todettu laitenimikkeestä ja ominaisuuksista seuraavaa:

"Konferenssijärjestelmän keskuslaite
- Näytönohjaus
- Järjestelmän äänitasonsäätö
- Tuki ulkoiselle mikrofonille sekä kameralle
- Mahdollisuus liityntäpisteen liittämiseen CAT-kaapeloinninkautta
- Mahdollisuus etähallintaan."

Saman välilehden rivillä 326 on todettu laitenimikkeestä ja ominaisuuksista seuraavaa:

"Pilarikaiuttimet
- Kattoasennus".

Saman rivin sarakkeessa "Esimerkkityypit" on ilmoitettu seuraavaa: "L-Acoustic Syva tai vastaava".

Pilarikaiuttimien lukumääräksi on esitetty neljä kappaletta.

Saman asiakirjan välilehdellä 4 "Koko kiinteistön kattavat järjestelmät" on tuoteryhmässä "D3 Info-näytöt" rivillä 53 ilmoitettu laitenimikkeestä ja ominaisuuksista seuraavaa:

"65"
- UHD
- 24/7käyttöön soveltuva
- Vähintään 2000nits/m2
- Automaattinen kirkkauden säätö
- Matta".

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä toimitetussa ja sen täyttämässä asiakirjassa "AV-JÄRJESTELMÄT, AV-LAITELUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, AV-0400" välilehdellä 2 "2. kerroksen AV-järjestelmät" on rivillä 62 todettu tarjotun laitteen merkistä ja mallista seuraavaa: "AMX ACV-100". Saman välilehden rivillä 66 on todettu tarjotun laitteen merkistä ja mallista seuraavaa: "JBL LSR705p". Saman välilehden rivillä 72 on todettu tarjotun laitteen merkistä ja mallista seuraavaa: "Studiotec työ". Saman välilehden rivillä 326 on todettu tarjotun laitteen merkistä ja mallista seuraavaa: "JBL CBT J-1 pilarikaiutin 2-tie".

Valittajan tarjouksen liitteenä toimitetussa ja sen täyttämässä asiakirjassa "AV-JÄRJESTELMÄT, AV-LAITELUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, AV-0400" välilehdellä 4 "Koko kiinteistön kattavat järjestelmät" on rivillä 53 todettu tarjotun laitteen merkistä ja mallista seuraavaa: "Dynascan DS652LR5".

Alkuperäisen hankintapäätöksen kohdassa "Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Caverion Suomi Oy – AV tekniikan ja Studiotec Oy:n tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle tarjouspyynnössä asetettuja teknisiä vaatimuksia. Tarjottujen tuotteiden poikkeamat tarjouspyyntöön olivat huomattavia ja erosivat merkittävästi tarjouspyynnössä pyydettyjen laitteiden vaatimuksista. Poikkeamat on eritelty liitteen 4 vertailutaulukossa.

[– –]

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy – AV tekniikan sekä Studiotec Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Electro Waves Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen täyttäen tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset täysin tai vain vähäisin, liitteen 4 vertailutaulukossa eritellyin, hyväksyttävissä olevin poikkeamin."

Hankintapäätöksen liitteenä 4 olleissa asiakirjoissa "Keskustakirjaston sähköurakan alaisen AV-laiteurakan tarjousten vertailutaulukko" ja "Hylkäysperusteet" on todettu Studiotec Oy:n tarjouksesta tarjouspyynnön liitteen "AV-JÄRJESTELMÄT, AV-LAITELUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, AV-0400" välilehden 2 rivin 62 osalta "tarjottu laite ei ole näyttö" ja että "tarjottu laite hylätään", rivin 66 osalta "tarjottu laite ei ole kamera tai tuotekoodi virheellinen" ja että "tarjottu laite ei täytä pyydettyjä vaatimuksia" sekä rivin 72 osalta "tarjottu tuote ei ole pyydetyn kaltainen tai on väärä" ja että "tarjottu tuote ei täytä pyydettyjä vaatimuksia".

Electro Waves Oy:n tarjouksesta hankintapäätöksen edellä mainituissa asiakirjoissa on todettu välilehden 4 rivin 53 osalta seuraavaa: "Tarjotun laitteen resoluutio FullHD-tasoinen. Kuitenkin näytön koko ja kirkkaus ovat tässä tapauksessa tärkeämpiä ominaisuuksia kuin resoluutio. Tarjottu tuote hyväksytään."

Studiotec Oy:n Helsingin kaupungille toimittamassa hankintaoikaisuvaatimuksessa 21.7.2018 on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouspyyntötiedoston AV0400 kolmessa (3) kohdassa hankintayksikkö on hylännyt tarjotun tuotteen perustellen sitä sillä, että tarjottu tuote ei ole pyydetyn kaltainen, se on väärä tai tuotekoodi virheellinen.

Näissä kolmessa (3) kohdassa Studiotec Oy:n tarjouksen rivit ovat menneet sekaisin tarjouksen kopiointivaiheessa eli niissä on ilmeinen kirjoitusvirhe (hinnat olivat oikein mutta tuotteet vaihtuneet), koska:

1) Välilehti 2 rivi 62: tarjottu AV-ohjauspaneelia kun pyydettiin näyttöä. Hinta 3370€ oli kuitenkin oikein ja tarkoitetusta vaatimukset täyttävästä BenQ RM7501K-näytöstä. Samaa näyttöä on pyydetty kohdassa 2-24, johon Studiotec Oy on ilmoittanut BenQ RM7501K-näytön oikein ja saman hinnan 3370€.
2) Välilehti 2 rivi 66: tarjottu kaiutinta kun pyydettiin konferenssikameraa. Hinta 871€ oli kuitenkin oikein ja tarkoitetusta vaatimukset täyttävästä AMX-ACV-100 konferenssikamerasta: Samaa kameraa on pyydetty kohdissa 2-28, 2-47, 2-84, 2-103, 2-124, 2-143, 2-258, joihin Studiotec Oy on ilmoittanut AMC-ACV-100 kamera -laitteen oikein ja saman hinnan 871€.
3) Välilehti 2 rivi 72: tarjottu työtä kun pyydettiin keskuslaitetta. Hinta 1652€ oli kuitenkin oikein ja tarkoitetusta vaatimukset täyttävästä Altona HVDS-300-KIT -keskuslaitteesta, joka on sama kuin tarjouspyynnön esimerkkilaite. Samaa keskuslaitetta on pyydetty kohdissa 2-34, 2-53, 2-90, 2-103, 2-109, 2-130, 2-149, 2-264, joihin Studiotec Oy on ilmoittanut Altona HVDS-300-KIT -keskuslaitteen oikein ja saman hinnan 1652€."

Edellä esitetyt hankintaoikaisussa mainitut tiedot Studiotec Oy:n tarjouksen hinnoista ja eri riveillä esitetyistä tiedoista ovat vastanneet yhtiön tarjouksen sisältöä sillä poikkeuksella, että edellä hankintaoikaisuvaatimuksen lainauksen kohdassa 3 mainittu tuote on merkitty tarjoukseen nimellä "Atlona", eikä kyseistä tuotetta ole ilmoitettu välilehden 2 rivillä 103.

Muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen kohdassa "Oikaisu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Lautakunta päättää oikaista keskustakirjasto Oodin AV-laite ja -järjestelmähankinnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, § 141 tekemän valtuutuksen pohjalta tehdyn toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, § 36.

[– –]

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä saadun selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että toisin kuin lautakunnan 19.6.2018, § 141 tekemän valtuutuksen mukaisesti toimialajohtajan päätöksessä 11.7.2018, § 36 katsottiin, Studiotec Oy tosiasiallisesti täyttää tekniset vähimmäisvaatimukset."

Lisäksi hankintaoikaisupäätöksen kohdassa "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Studiotec Oy:n tarjoamien tuotteiden tekniset vähimmäisvaatimukset, joiden osalta tarjouksen katsotaan täyttävän tarjouspyynnön mukaisuuden vähimmäisvaatimukset:

Tarjouspyyntötiedosto AV0400

1) Välilehti 2 rivi 62 Näyttö 75" - 80" kosketusnäyttö
2) Välilehti 2 rivi 66 Konferenssikamera
3) Välilehti 2 rivi 72 Konferenssijärjestelmän keskuslaite

Tiedot ko. laitteista olivat Studiotec Oy:n tarjouksen liitteenä olevan Excel tiedoston eri riveillä. Laitteiden tiedot oli erehdyksessä ilmoitettu väärillä riveillä, mutta kyseinen virhe on merkityksetön, sillä tarjottujen laitteiden nimet, tiedot sekä hinnat olivat yhdistettävissä oikeille riveille. Virhe ei vaikuttanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin, eikä tarjouksen sisältöön ja siten vertailukelpoisuuteen.

[– –]

Myös Electro Waves Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus on arvioitu uudestaan."

Hankintaoikaisupäätöksen kohdassa "Johtopäätökset" on vielä todettu seuraavaa:

"Lautakunta katsoo, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ei ole päätöksessä 11.7.2018, § 36 täyttänyt tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa tarjoajien teknisten vähimmäisvaatimusten osalta on sallittu poikkeamia siten, että joidenkin laitteiden vaatimusten poikkeamat ovat johtaneet tarjouksen hylkäämiseen, kun toisen laitteen kohdalla vastaava poikkeama on hyväksytty. Tämän vuoksi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi on tehtävä uudestaan kaikkien tarjoajien kesken.

[– –]

Electro Waves Oy:n ja Studiotec Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia täyttäen tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset täysin tai vain vähäisin, liitteessä 4 eritellyin, hyväksyttävissä olevin poikkeamin."

Hankintapäätöksen liitteenä olleessa taulukossa on esitetty tuoteriveittäin muun ohella tarjouspyynnön laitenimikkeitä ja ominaisuuksia koskeva vaatimus, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksen tekniset perustelut sekä se, onko tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus johtanut tarjouksen tarjouskilpailusta poissulkemista koskevan perusteen olemassaoloon. Studiotec Oy:n tarjouksesta taulukossa on tarjouspyynnön liitteen "AV-LAITELUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, AV-0400" välilehden 2 rivien 62, 66 ja 72 osalta todettu teknisenä perusteluna seuraavaa:

"Tarjotun tuotteen tiedot on ilmoitettu väärällä rivillä, mutta tarjotun laitteen nimi, tiedot sekä hinta on yhdistettävissä oikealle riville. Virhe ei vaikuta tarjouksen sisältöön eikä siten sen vertailukelpoisuuteen."

Samassa asiakirjassa on Studiotec Oy:n tarjouksesta todettu tarjouspyynnön liitteenä olleen edellä mainitun asiakirjan välilehden 2 rivin 326 osalta seuraavaa: "Tarjottu tuote on esimerkkilaitetta vastaava."

Samassa asiakirjassa on Electro Waves Oy:n tarjouksesta todettu tarjouspyynnön liitteenä olleen edellä mainitun asiakirjan välilehden 4 rivin 53 osalta seuraavaa: "Tarjotun laitteen suorituskyky on riittävä vaadittuun käyttötarkoitukseen."

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on ottanut käsiteltäväkseen hankintaoikaisun muun ohella Studiotec Oy:n sille tekemän vaatimuksen johdosta. Vaatimuksen esittämisen yhteydessä Studiotec Oy on esittänyt, että sen tarjouksen liitteenä olleessa tuotetaulukossa välilehden 2 riveillä 62, 66 ja 72 tarjottujen tuotteiden tiedot on ilmoitettu väärällä rivillä, mutta tarjotun laitteen nimi, tiedot sekä hinta ovat olleet yhdistettävissä oikealle riville.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on alkuperäisellä hankintapäätöksellään sulkenut Studiotec Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta muun ohella sillä perusteella, että tarjouksen liitteenä olleessa tuoteluettelossa on esitetty tarjouspyyntöä vastaamattomia tuotteita, minkä on myöhemmin katsottu johtuneen väärälle riville syöttämistä koskeneesta tarjoajan virheestä. Markkinaoikeus toteaa, että samalla hankintayksikkö on kuitenkin hyväksynyt Electro Waves Oy:n tarjouksen, jonka sisältämä info-näyttö ei ole hankintapäätöksenkään mukaan täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia näytön tarkkuudesta. Hankintayksikkö ei ole myöskään varannut tarjoajille mahdollisuutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai tarjota muuta lisäselvitystä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta alkuperäiseen hankintapäätökseen johtaneessa hankintamenettelyssä. Hankintayksikön menettelyn ei voida katsoa tältä osin olleen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusten mukaista.

Edellä esitetyn perusteella alkuperäiseen hankintapäätökseen johtaneessa hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe, minkä johdosta hankintayksikkö on voinut tehdä hankintaoikaisun hankintalain 132 §:n nojalla.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään oikaissut alkuperäistä hankintapäätöstä muun ohella siten, että Studiotec Oy:n tarjouksessa väärillä riveillä esitetyt tuotteet on kohdistettu tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattuja tuotteita vastaaville oikeille riveille. Hankintayksikön voidaan katsoa tältä osin täsmentäneen Studiotec Oy:n tarjousta yhtiön hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyjen tarjouksen virhettä koskeneiden tietojen mukaisesti. Studiotec Oy:n alkuperäisessä tarjouksessaan tarjoamien väärien tuotteiden hinnat ovat edellä hankintaoikaisuvaatimuksessa kuvatulla tavalla vastanneet muussa kohdin tarjousta tarjouspyynnön mukaisesti tarjottujen vastaavien tuotteiden hintoja. Koska kyseessä on ollut tarjouksen hinnoittelun tekniseen ilmeiseen virheeseen rinnastuva virhe, joka on voitu korjata tarjousten jättämisen määräajan päättymiseen mennessä jätetystä tarjouksesta ilmenevillä tiedoilla, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut täsmentää Studiotec Oy:n tarjousta tältä osin.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään kuitenkin hyväksynyt Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n tarjoamat pilarikaiuttimet, vaikka asiassa saadun selvityksen perusteella ne eivät ole vastanneet tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn esimerkkikaiuttimen ominaisuuksia enimmäisäänenpaineeltaan. Hankintayksikkö ei ole myöskään sulkenut Electro Waves Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta, vaikka yhtiö on tarjonnut info-näyttöä, jonka tarkkuus ei ole hankintayksikön esittämän mukaan vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa tältä osin edellytettyä UHD-tasoa. Valittaja ei ole kiistänyt tältä osin hankintayksikön esittämää.

Markkinaoikeus katsoo, että sekä Studiotec Oy:n että Electro Waves Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyyntöä vastaamattomia pilarikaiuttimien enimmäisäänenpaineen osalta. Electro Waves Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä myöskään info-näytön tarkkuuden osalta. Näiden tarjousten tarjouspyynnön vastaisuus on ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut sulkea Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua ainoastaan hankintalain 74 §:n 2 momentin puitteissa. Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n tarjousten täsmentäminen olisi käytännössä tarkoittanut tarjottujen tarjouspyynnön vastaisten tuotteiden vaihtamista toisiin, mikä ei ole sallittua hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden mukaan. Hankintayksikkö ei ylipäänsä voi olla sulkematta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaista tarjousta ilman, että tarjouspyynnön vastaisuus edes pyritään poistamaan pyytämällä tarjoajaa täsmentämään tai täydentämään tarjoustaan.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 19.10.2018. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälässä säädetään tarkemmin 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta hyvitysmaksusta. Pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä vanha hankintalaki) 95 §:ssä säädettyä.

Vanhan hankintalain 95 §:ää koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Virheettömässä menettelyssä hankintayksikkö olisi sulkenut Studiotec Oy:n ja Electro Waves Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta. Asiassa ei siten ole riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi virheettömässä hankintamenettelyssä ollut hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty ja hyvitysmaksua koskeva vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellisestä menettelystä huolimatta ei asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ole kohtuutonta, että valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Vastaavasti ei ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus hylkää Helsingin kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.4.2019