MAO:192/19

Espoon kaupunki - urologiset hoitotarvikkeet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/140
Antopäivä: 23.4.2019

ASIAN TAUSTA

Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.8.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta urologisten hoitotarvikkeiden hankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja on 15.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 10 valinnut kohderyhmän 1 toimittajiksi Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.711.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Dentsply IH Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen hankinnan kohderyhmän 1 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.680 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut hankintayksikön virheellisen menettelyn korjaamista siten, että hankinta kilpailutetaan uudelleen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole suorittanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. Hankintayksikön olisi tullut sulkea Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjoukset pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Coloplast Oy:llä tai OneMed Oy:llä ei ole ollut valikoimissaan tarjouspyynnössä edellytettyä hankinnan kohteeseen kuuluvaa tuotetta BS07004 / 326152/ Kertakatetri Nelaton liukasteellinen 24–45 cm CH20. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankinnassa käytetään Sailab Fennica -luokitusta ja, että hankintayksikkö hyväksyy kyseisen luokituksen mukaiset kokomerkinnät.

Coloplast Oy:llä ei ole ollut koon CH20 kertakatetria Sailab Fennica-tietokannassa. OneMed Oy:llä ei ole ollut edellä mainittua katetria Suomen valikoimassaan. Lisäksi tarjousten laatuvertailu on suoritettu Coloplast Oy:n tarjouksen osalta virheellisesti. Hankintayksikkö ei ole myöskään perustellut laatuvertailun pisteytystä hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

Coloplast Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Coloplast Oy:llä ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä ja hankinnan kohteeseen kuuluvaa BS07004 / 326152/ Kertakatetri Nelaton liukasteellinen 24–45 cm CH20 Suomessa valikoimissaan. Kyseinen tuote on sisällytetty Coloplast Oy:n tarjoukseen, vaikka kertakatetria koskevia tuotetietoja ei ole ollut saatavilla paperisesta tuotekatalogista, Coloplast Oy:n internetsivuilta eikä Sailab Fennica -tietokannasta. Coloplast Oy:n tuotevalikoimasta ei ole maaliskuussa 2018 löytynyt kyseistä tuotetta.

Hankintayksiköllä on ollut perustu syy epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta ja voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoissaan esittämien tietojen oikeellisuutta. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole millään tavoin pyrkinyt varmistumaan siitä, että tarjoajilla on tosiasialliset mahdollisuudet toimittaa kohderyhmään 1 kuuluvat tuotteet.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 "hankinnan kohteen kuvaus" on edellytetty, että tarjottaviin tuotteisiin tulee olla vähintään suomenkieliset ja ruotsinkieliset käyttöohjeet saatavilla. Coloplast Oy:n CH20 kertakatetria ei ole Suomessa saatavilla ja tästä syystä tuotteen käyttöohjeita ei ole ollut saatavilla vaadituilla kielillä. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

OneMed Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

OneMed Oy:llä ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä ja hankinnan kohteeseen kuuluvaa BS07004 / 326152/ Kertakatetri Nelaton liukasteellinen 24–45 cm CH20 Suomessa valikoimissaan. OneMed Oy on sisällyttänyt tarjoukseen TwoStep-katetrin koossa CH20. Kyseisestä tuotteesta ei ole ollut mainintaa tai tietoja OneMed Oy:n internetsivuilla.

OneMed Oy:n tuotevalikoimasta ei ole ollut maaliskuussa 2018 löytynyt kyseistä tuotetta, joten tuotetta ei ole ollut saatavissa sopimuskauden alkaessa. Hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy epäillä, ettei tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pidä paikkaansa. Tästä huolimatta hankintayksikkö ei ole esittänyt tarjoajalle esimerkiksi lisäselvityspyyntöä eikä sulkenut tarjoajan tarjousta pois tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Lisäksi OneMed Oy:n tarjous on ollut käyttöohjeiden osalta tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnön liitteessä 1 "hankinnan kohteen kuvaus" on edellytetty, että tarjottaviin tuotteisiin tulee saatavilla olla vähintään suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. OneMed Oy:n CH20 kertakatetria ei ole ollut Suomessa saatavilla ja tästä syystä tuotteen käyttöohjeita ei ole ollut saatavilla vaadituilla kielillä. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintalain vastaisesti hyväksyessään OneMed Oy:n tarjouksen.

Tarjousten vertailun virheellisyys

Hankintayksikkö on arvioinut Coloplast Oy:n tarjouksen laatupisteiden osalta virheellisesti. Tarjouspyynnön liitteen 1 mukaan arvioitavia laatukriteerejä ovat olleet katetrin käyttöönoton helppous ja katetrin jäykkyys. Käyttöönoton helppouden osalta hankintayksikkö on muun muassa edellyttänyt, että katetripakkauksessa on katetrin aseptista käsittelyä helpottava tekijä.

Coloplast Oy on tarjonnut koekäyttöön SpeediCath-katetria, jossa ei ole ollut aseptista käsittelyä helpottavaa tekijää. Tästä huolimatta Coloplast Oy on koekäytön perusteella saanut arvosanan kiitettävä kyseisestä arviointikriteeristä. Coloplast Oy:lle olisi kyseisessä kohdassa tullut merkitä koekäyttölomakkeeseen rasti kohtaan "Ei", koska tuotteessa ei ole ollut aseptista käsittelyä helpottavaa tekijää. Kaikille kolmelle tarjoajalle on annettu samat täydet laatupisteet koekäytön perusteella, vaikka valittajan ja voittaneen tarjoajan tuotteissa on ollut eroavaisuuksia.

Hankintapäätöksen virheellisyys

Hankintayksikkö ei ole perustellut laatuvertailun pisteyttämistä tai tarjousvertailua hankintapäätöksessään katetrin käyttöönoton helppouden ja katetrin jäykkyyden arvioinnin osalta. Samojen pisteiden antaminen tarjouksille ei ole poistanut hankintayksikön velvollisuutta perustella tarjousvertailu. Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankintapäätöksen perustelematta tarjousvertailun osalta.

Vastine

Vaatimukset

Espoon kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä.

Tarjouspyynnössä on kohderyhmittäin lueteltu ne tuotteet teknisine ominaisuuksineen, joita tarjoajan on tullut tarjota. Tarjouspyynnössä sekä sen liitteessä 5 "Hinnasto" on mainittu tiedot, jotka tarjoajan on tullut kunkin tuotteen osalta täyttää. Tarjouspyynnön sivulla 16 on edellytetty, että tarjoaja on lukenut tarjouspyynnön liitteenä olevan hankinnan kohteen kuvauksen ja sitoutunut tarjouksessaan siihen, että tarjottavat tuotteet ja palvelut ovat täyttäneet siinä esitetyt vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että "Tarjottavat tuotteet ovat tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia". Sen sijaan tarjouspyynnössä ei ole ollut mainintaa siitä, että tarjottavat tuotteet on tullut olla Suomen markkinoilla tarjousten jättöhetkellä.

Tarjoajien tasapuolinen kohtelu on edellyttänyt, että hankintayksikkö on perustanut tarjousten vertailun ainoastaan tarjousasiakirjoissa esitettyihin seikkoihin. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Coloplast Oy ja OneMed Oy ovat antaneet tarjoukset kohderyhmään 1 tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Kumpikin tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnön mukaisia tuotteita kaikkiin edellytettyihin kohtiin ja tarjoajat ovat täyttäneet hankintayksikön hankinnalle asetetut vaatimukset. Hankintayksiköllä ei ole ollut hankintapäätöstä tehdessään syytä epäillä tarjousten sisältämien tietojen oikeellisuutta.

Hankintayksikölle ei ole ilmennyt tietoja, joiden perusteella hankintayksiköllä olisi ollut perusteltu syy epäillä, että voittaneiden tarjoajien tuotteet tai valikoima ei täyttäisi tarjouspyynnössä edellytettyjä vaatimuksia.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankinnan kohteen kuvauksen kohdassa 6 on kuvattu tarjousten laadun vertailuperusteet kohderyhmän 1 "Urologinen kertakatetri" osalta. Kohderyhmästä on ollut mahdollista saada 30 laatupistettä ja 70 hintapistettä.

Hankintayksikön asiantuntijatyöryhmä on suorittanut kohderyhmään 1 laatuvertailuun toimitettujen tuotteiden koekäytön. Tarjousvertailun tuotteet on arvioitu tarjouspyynnössä esitettyjen laadun arviointiperusteiden mukaisesti. Coloplast Oy:n tarjoaman SpeediCath-katetrin katetripakkauksessa on ollut tarjouspyynnön mukaisesti katetrin aseptista käsittelyä helpottava tekijä. Valittajan esittämä väite virheellisestä tarjousvertailusta on ollut perusteeton, sillä tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että aseptinen käsittelyä helpottava tekijä on itse tuotteessa.

Hankintapäätöksen perustelut

Hankintapäätöksessä on perusteltu tarjoajien saamia laatupisteitä hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Kohderyhmän 1 "Urologinen kertakatetri" laadun arviointi on suoritettu tarjouspyynnössä esitetyin tavoin. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta koekäyttölomakkeesta on käynyt ilmi tarjouksille laadusta annetut pistemäärät jokaisen vertailuperusteen osalta sekä tarjouksille annetut kokonaispistemäärät. Laadun arviointi sekä tarjousten pisteytys on kuvattu hankintapäätöksessä yksiselitteisesti.

Hankintayksikkö on edellä esitetyllä tavalla kohdellut tarjoajia hankintasäännösten edellyttämällä tavoin tasapuolisesti, tarjouskilpailu on järjestetty lain vaatimuksia noudattaen ja hankintayksikkö on noudattanut tarjouspyynnössä ilmoitettuja ehtoja.

Kuultavien lausunnot

Coloplast Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.345 eurolla viivästyskorkoineen.

Coloplast Oy on esittänyt, että sen tekemä tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä hankintayksiköllä ole ollut syytä epäillä tarjouksen oikeellisuutta. Hankintayksikön kannalta on ollut merkityksellistä se, että tarjous ja sen tarjottava tuote ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Coloplast Oy:lla on ollut valikoimassaan hankintayksikön tarjouspyynnössä edellyttämä kertakatetri, jonka Sailab Fennica tuotelaji on ollut BS07004 ja Coloplast Oy:n tuotenumero 053600. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimusta siitä, että tarjottavan tuotteen on oltava tarjoajan tuotevalikoimassa Suomessa.

Kertakatetrin pakkauksessa on käytetty geneeristä REF-numeroa 5360. Suomessa kertakatetrin tuotenumero on ollut 53600, kuten tarjouksesta käy ilmi. Suomessa tuotenumeroon on lisätty numerosarjan perään yksi 0 eli 53600, kun taas Ruotsissa tuotenumeroon on lisätty 5 eli 53605. Näin ollen tuotenumeron perusteella Coloplast Oy:n tarjoama kertakatetri on ollut tarjouspyynnön mukainen tuote. Hankintayksikkö on voinut tarjouksen perusteella arvioida, että Coloplast Oy on tarjonnut tarjouspyynnön mukaista kertakatetria. Tarjottu katetri on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoaja on sitoutunut toimittamaan kertakatetreja tarjouspyynnön mukaisesti.

Coloplast Oy:n Suomen internetsivuilla tai suomenkielisissä esitteissä ei ole ollut tietoa kyseisestä kertakatetrista tarjouksentekohetkellä. Coloplast Oy ei vielä virallisesti ollut tuonut kertakatetria Suomen markkinoille sen vähäisen kulutuksen vuoksi. Vaikka tuotteesta ei ole ollut tietoa Suomen internetsivuilla, on kertakatetria valmistettu ja se on ollut saatavilla Ruotsin varastosta Suomeen 1–2 päivän sisällä tilauksesta. Suomeen tilattaviin tuotteisiin on saatavilla suomenkieliset pakolliset asiakirjat kuten käyttöohjeet. Kertakatetrin tuotetiedot on lisätty Coloplast Oy:n Suomen internetsivuille.

Coloplast Oy:n kertakatetria CH20 ei ole ollut Sailab Fennica tietokannasta tarjouksen tekohetkellä, eikä tarjouspyynnössä ole sitä vaadittu. Coloplast Oy:n kertakatetrin kokomerkintä on ollut Sailab-luokituksen mukainen, kuten saman kertakatetrituoteperheen muut EASICATH-tuotteet. Sailab-MedTech Finland ry ylläpitää terveydenhuollon tarvikkeiden Sailab Fennica -tietokantaa, jonka nimikkeistöä eri organisaatiot käyttävät esimerkiksi tuotetietojen haussa. Sailab on maksullinen ja vapaaehtoinen tietokanta, jonne esimerkiksi hoitotarvikealan yritykset ovat voineet vapaaehtoisesti viedä tuotteittaan. Tietokanta ei ole tyhjentävä luettelo markkinoilla olemassa olevista katetreista, eikä se nauti julkista luotettavuutta. Sailab Fennican kotisivuilla on ilmoitettu, että "Tuotetietoja päivitetään koko ajan, nimikkeitä kerran kuussa ja uusi nimikkeistö julkaistaan aina kuukauden ensimmäisenä päivänä.".

Kertakatetri voidaan lisätä Sailab Fennica -tietokantaan milloin tahansa, jolloin se päivittyy tietokantaan edellä mainitun ajan kuluessa. Kun hankintayksikkö on valinnut Coloplast Oy:n tuotteen valikoimaansa, niin katetria koskevat tiedot tullaan lisäämään vapaaehtoisesti Sailab-tietokantaan.

Coloplast Oy:n koekäytön perusteella laatuarvioidussa Speedicath-katetrissa on ollut aseptista käyttöä helpottava tekijä. Tuotteen käyttäjä on voinut avata kertakatetripakkauksen molemmista päistä ja käyttää pakkausta asettimena. Lisäksi tuotteen materiaali on ollut itsessään aseptista käsittelyä helpottava tekijä. Tuote on materiaaliltaan sopivan joustava ja jämäkkä, joten tuotteen käyttäjä on voinut katetroida koskematta katetrin virtsaputkeen menevään osaan.

OneMed Oy on esittänyt, että sen tarjous on vastannut tarjouspyyntöä ja valittajan esittämät väitteet ovat perusteettomia. OneMed Oy:llä on ollut tuotteistossa kokoa CH20 oleva kertakatetri, joka on samaa tuoteperhettä muiden tarjottujen tuotteiden kanssa. Kyseinen tuote on ilmoitettu yrityksen nettikaupassa. OneMed Oy on sitoutunut tarjouksessa toimittamaan kyseistä tuotetta sopimuskauden alusta ja tuote on kohdistettu vain Espoon kaupungin käyttöön tuotteen vähäisen kysynnän vuoksi. Erikoistuotetta ei ole mainittu kaikessa markkinointimateriaalissa vaan materiaalissa on keskitytty yleensä päätuotteisiin ja –kokoihin. OneMed Oy on toimittanut asiakkaille aina sopimuskauden alussa sopimuksen vaatimat tiedot ja käyttöohjeet kieliversioineen asiakkaan pyynnön mukaisesti.

Sailab Fennica on terveydenhuollon tietokanta ja yleinen työkalu julkisissa hankinnoissa. Tietokanta on perustunut yhdistyksen jäsenten vapaaehtoisuuteen ylläpitää tietokannan tietoja. Näin ollen se on kattanut tuotetiedot vain niiltä osin kuin tietokannan jäsenet ovat ne sinne vieneet. Toisin kuin valittaja on väittänyt, ei ole sisältänyt koko tuotenimikkeistöä tuotetietoineen.

Vastaselitys

Valittaja on antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavan.

Voittaneiden tarjousten tarjouspyynnön vastaisuus

Coloplast Oy:llä ja OneMed Oy:llä ei ole ollut tarjouksen jättöhetkellä valikoimissaan tarjouspyynnössä edellytettyä hankinnan kohteeseen kuuluvaa CH20 kokoluokan kertakatetria Sailab Fennica -luokituksen mukaisesti. Tarjouspyynnössä on mainittu kaikki hankinnan kohteena olevat tuotteet nimenomaisesti Sailab Fennica -luokituksen mukaisesti.

Tarjoajan ilmoittaman tuotteen on tullut olla jo tarjouksen jättöhetkellä Sailab Fennica -luokituksen ja kokomerkinnän mukainen, ja siten Sailab Fennica -järjestelmässä tarjouksen jättöhetkellä. Mikäli tarjottavalla tuotteella ei ole ollut Sailab Fennica -luokitusta taikka kokomerkintää tarjoushetkellä, tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä asetetulla ehdolla ja vaatimuksella Sailab Fennica -järjestelmän luokituksesta ja kokomerkinnästä tosiasiallisesti poissulkenut mahdollisuuden, että tarjoajalla ei tarvitsisi olla tarjouksen jättöhetkellä tarjottuja tuotteita Sailab Fennica -järjestelmässä.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Vaikka oikeuskäytännössä on katsottu riittävän, että tarjoajalla on tuotteet tai tarvittavat resurssit käytössään vasta sopimuskauden alkaessa, tulee merkittävin painoarvo antaa tarjouspyynnön mukaiselle sanamuodolle. Tarjouspyyntö on laadittu epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi siten, ettei se ole mahdollistanut yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön syrjivyys

Lisäksi tarjouspyyntö on ollut tarjoajia syrjivä siltä osin, kuin hankintayksikkö on vaatinut tarjoajia tarjoamaan ainoastaan samaan tuoteperheeseen kuuluvia katetreja. Hankintayksikkö ei ole esittänyt mitään perustetta, miksi tarjottujen kokojen tulee kuulua samaan tuoteperheeseen. Vaatimus on ollut syrjivä ja kilpailua rajoittava. Katetrien ominaisuudet on tullut määritellä tarjouspyynnössä siten, että tarjotut tuotteet täyttävät katetreille asetetut vaatimukset. Mikäli kaikki tarjotut katetrit soveltuvat käyttöön, ei ole mitään syytä rajoittaa kilpailua siten, että katetrien tulee kuulua samaan tuoteperheeseen.

Hankintapäätöksen perusteleminen

Hankintayksikkö ei ole perustellut, mikä Coloplast Oy:n tuotteen aseptinen tekijä on. Coloplast Oy on omassa lausunnossaan todennut, että katetripakkaus voidaan avata molemmista päistä, johon hankintayksikkökin on edellä mainitulla aseptisella tekijällä viitannut. Aseptisuudella tarkoitetaan sitä, että tuotetta voidaan käyttää infektioiden syntyä estävästi tai niitä ehkäisemällä. Se, että katetrin pakkauksen on voinut avata molemmista päistä, ei ole ollut aseptisuutta helpottava tekijä. Lisäksi terveydenhuoltoon tarkoitettu tuotepakkaus voidaan lähestulkoon aina tavalla tai toisella avata molemmista päistä. Näin ollen on selvää, että Coloplast Oy:n tuotteessa ei ole ollut aseptisuutta helpottavia tekijöitä. Vaikka paketin avaamiseen liittyvä tekijä olisikin aseptisuutta helpottava tekijä, olisi vertailu suoritettu päällekkäin laadun vertailua koskevien muiden kriteerien kanssa.

Asiantuntijaryhmän ilmoittaminen

Tarjouspyynnössä ei ole tuotu ilmi sitä, millä tavoin tuotteita arvioivien asiantuntijaryhmän jäsenten suorittama laadun vertailu käytännössä suoritetaan. Hankintalain avoimuus ja syrjimättömyys edellyttävät, että tarjoajat voivat jo ennakolta tietää, mihin tarjousten vertailu tulee perustumaan ja miten asiantuntijaryhmän sisällä arvioinnin suorittaneiden henkilöiden arvioinneista muodostetaan pisteytyksen kokonaistulos. Lisäksi hankintayksikkö ei ole pyytänyt valittajalta tarjouspyynnön mukaisesti näytekappaleita, joiden perusteella laadun vertailu ylipäätään olisi suoritettu.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antamassaan lisävastineessa esittänyt seuraavan.

Tarjouspyynnössä on yksilöity tarjottavat tuotteet sekä niiltä vaaditut ominaisuudet. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjottu tuote on merkitty SaiLab Fennica -tietokantaan. Tuotteiden määrittelyssä on käytetty hankintayksikön asettamien teknisten eritelmien lisäksi Sailab Fennica -luokitusta ja -nimikkeistöä. Tuotteille asetetut tekniset ominaisuudet ja vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä täsmällisesti. Lisäksi tarjouspyynnössä, sen liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja liitteessä 5 "Hintaliite" on todettu, että "hankinnassa käytetään SaiLab Fennica -luokitusta. Hankintayksikkö hyväksyy Sailab-luokituksen mukaisesti olevat kokomerkinnät".

Vaatimus samaan osa-alueeseen tarjottavien tuotteiden kuulumisesta samaan tuoteperheeseen ei ole ollut syrjivä eikä hankintasäännösten vastainen. Hankintayksikön kohderyhmissä 1, 2 ja 3 asettamalla tuoteperhettä koskevalla vaatimuksella on erityistä merkitystä tuotteiden sopimuskauden aikaisessa käytössä. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt, että tarjoaja tarjoaa tiettyä tuoteperhettä, vaan tarjoaja on voinut tarjousta laatiessaan tarjota sopivammaksi katsomaansa tuoteperhettä.

Hankintayksikkö on kuvannut tarjouspyynnön liitteessä 1 laadun arvioinnin perusteet. Tarjoajilla on tarjousta antaessaan ollut tieto niistä laadun ominaisuuksista jotka ovat vaikuttaneet tarjousten arviointiin. Kohderyhmän 1 vertailuun osallistuneille tarjoajille on lähetetty kirjallinen pyyntö toimittaa tarjouspyynnössä mainittu katetri koekäyttöä varten. Koekäyttö on järjestetty hankintayksikön tiloissa 17.10.2017.

Tarjouspyynnöstä esitettyjen kysymysten yhteydessä on todettu, että asiantuntijaryhmä koostuu Espoon kaupungin työntekijöistä. Sillä kuinka monesta henkilöstä arviointiryhmä on koostunut, ei ole ollut merkitystä laadun arvioinnissa vaan arviointi on toteutettu tarjouspyynnössä mainituin perustein. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia hankintasäännösten edellyttämällä tavalla tasapuolisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintamenettely

Espoon kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia urologisista hoitotarvikkeista. Hankinta on jaettu seitsemään kohderyhmään, joista kohderyhmä 1 on koostunut erikokoisista urologisista kertakäyttöisistä katetreista.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellisen edullisuus, ja tarjousten vertailussa hinnan painoarvo on ollut 70 pistettä ja laadun painoarvo 30 pistettä. Tarjouspyynnön mukaan kaksi suurimman pistemäärän saanutta toimittajaa valitaan sopimustoimittajaksi. Hankintayksikkö on saanut tarjoukset kohderyhmään 1 yhteensä kolme tarjousta.

Hankintayksikkö on 15.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjoukset kohderyhmän 1 osalta.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tarjouspyyntö on voitu sen sanamuodon mukaisesti ymmärtää siten, että tuotteiden on tullut tosiasiallisesti olla tarjouksen jättöhetkellä Sailab Fennica -tietojärjestelmässä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjottu tuote on merkitty SaiLab Fennica -tietokantaan. Tuotteiden määrittelyssä on käytetty hankintayksikön asettamien teknisten eritelmien lisäksi Sailab Fennica -luokitusta ja -nimikkeistöä. Tuotteille asetetut tekniset ominaisuudet ja vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä täsmällisesti. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä.

Tarjouspyynnön kohdassa II.1.4 "Lyhyt kuvaus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankinnassa käytetään Sailab Fennica -luokitusta. Hankintayksikkö hyväksyy Sailab-luokituksen mukaisesti olevat kokomerkinnät.

--

Tarkempi toimituksen kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1. ’Hankinnan kohteen kuvaus’ "

Markkinaoikeus toteaa tarjouspyynnön liitteen 1 tuotteita koskevissa vaatimuksissa edellytetyn, että "Kaikilla tarjotuilla tuotteilla tulee olla terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain (629/2010) mukainen hyväksyntä ja tarjottavien tuotteiden tulee olla terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan EU-direktiivin 93/43/EEC mukaisia (CE-hyväksyntä)."

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjousten valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjousta laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellä mainitulla tavalla ilmoittanut käyttävänsä hankinnassa Sailab Fennica -luokitusta. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on tarkennettu tuotteita koskevia vaatimuksia ja lisäksi tarjouspyynnön hintaliitteessä on edellytetty, että tarjoajat täyttävät pyydetyt tiedot jokaisesta tuotteesta. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnön voida katsoa olleen valittajan esittämällä tavalla sanamuodoltaan tarjoajille epäselvä.

Tarjouspyynnön syrjivyys

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan kohde määriteltävä siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu. Hankinnan kohde on määriteltävä viittaamalla muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi säädettyihin esteettömyysvaatimuksiin.

Edelleen pykälän 3 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön tarjouspyyntö on ollut tarjoajia syrjivä siltä osin, kuin hankintayksikkö on vaatinut tarjoajia tarjoamaan ainoastaan samaan tuoteperheeseen kuuluvia katetreja.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tuoteperhettä koskevalla vaatimuksella on ollut erityistä merkitystä tuotteiden sopimuskauden aikaisessa käytössä. Tarjouspyynnössä on kohderyhmien 1, 2 ja 3 osalta edellytetty, että kuhunkin kohderyhmään tarjottavien tuotteiden tulee kuulua samaan tuoteperheeseen. Tarjoaja on voinut tarjousta laatiessaan tarjota sopivimmaksi katsomaansa tuoteperhettä.

Tarjouspyynnössä on tältä osin todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee tarjota kohderyhmään 1 kaikkia pyydettyjä kokoja. Tähän kohderyhmään tarjottujen kokojen tulee kuulua samaan tuoteperheeseen: käyttövalmiiden katetrien tulee pitää olla samaa tuoteperhettä ja liukasteellisten katetrien samaa tuoteperhettä."

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankintansa kohde, kunhan se noudattaa tarjoajien tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteita. Hankinnan sisällön kuvauksessa ei saa viitata muun ohella tiettyyn tavaramerkkiin tai tuotetyyppiin siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Markkinaoikeus katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että hankintayksikön asettama edellä selostettu vaatimus tarjottavien tuotteiden kuulumisesta samaan tuoteperheeseen ei ole suosinut tiettyä tarjoajaa tai syrjinyt tarjoajia, koska tarjoaja on voinut tarjousta laatiessaan valita, mitä tuoteperhettä se tarjoaa.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 74 § 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n mukaan ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen;
2) tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Valittaja on esittänyt, että Coloplast Oy:llä ja OneMed Oy:llä ei ole ollut valikoimassaan BS07004/326152/Kertakatetri Nelaton liukaste 25–45cm CH20 kertakatetria, jonka seurauksena tarjoajien tarjoukset olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta. Coloplast Oy:n katetrista ei ole ollut saatavissa tuotetietoja tarjoajan internetsivuilta, tuotekatalogista eikä Sailab Fennica -tietokannasta. OneMed Oy:n katetrista ei ole ollut saatavissa tuotetietoja tarjoajan internetsivuilla tai tuotekatalogissa. Valittajan mukaan tarjoajilla ei ole ollut kertakatetria saatavissa sopimuskauden alkaessa. Lisäksi valittajan mukaan OneMed Oy:n tarjoukseen ei ole ollut saatavissa tarjouspyynnön mukaisia käyttöohjeita.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, eikä hankintayksiköllä ole ollut hankintapäätöstä tehdessään syytä epäillä tarjousten sisältämien tietojen oikeellisuutta. Voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella hankintayksikkö on arvioinut, että tarjotut tuotteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset ja tarjoaja pystyy toimittamaan tuotteita tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla. Tarjouspyynnössä ei ole ollut mainintaa siitä, että tarjottavat tuotteet on tullut olla Suomen markkinoilla tarjousten jättöhetkellä. Hankintayksikkö on tehnyt arvioinnin sille annettujen tarjousten perusteella.

Coloplast Oy on esittänyt, että sillä on ollut kyseinen CH20-koon katetri valikoimassaan. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty sitä, että tarjottavan tuotteen on oltava tarjoajan tuotevalikoimassa Suomessa. Coloplast Oy:n katetria ei ole ollut Sailab-tietokannassa, mutta tuote on ollut lisättävissä kyseiseen tietokantaan. Tuote on ollut saatavissa sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön mukaisesti.

OneMed Oy on esittänyt, että sillä on ollut kyseinen CH20-koon katetri valikoimassaan, mutta kyseistä katetria ei ole ollut tarjouksen tekohetkellä kaikessa yrityksen markkinointimateriaalissa. Kyseiselle katetrille on ollut saatavissa tarjouspyynnössä edellytetyt käyttöohjeet.

Markkinaoikeudelle annetusta selvityksestä ilmenee, että tarjoajat ovat täyttäneet tarjouspyynnön mukaisen syöttölomakkeen tarjouspyynnön mukaisesti ja ilmoittaneet hintaliitteessä Sailab-luokituksen mukaisesti hankintaohjelmassa olevat kokomerkinnät.

Tarjoajan on tullut syöttää syöttölomakkeelle tarjottavan tuotteen kuvaus, tuotenumero, kappalemääräinen pakkauskoko ja pienin toimitettava kappalemäärä. Tarjottavaan tuotteen kuvaus on ollut nimi, malli tai muu tunniste. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjousta muun ohella tuotteesta:

"BS07004 / 326152/ Kertakatetri Nelaton liukaste 25–45 cm CH20"

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus kohdassa 13 "Käyttöohjeet" on todettu seuraavaa:

"Tarjottaviin tuotteisiin tulee olla vähintään suomenkieliset ja ruotsinkieliset käyttöohjeet saatavilla."

Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä 5 "hintaliite" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hintaliitteelle tulee täyttää pyydetyt tiedot jokaisesta tuotteesta, eikä sarakkeita saa lisätä tai poistaa. Tarjoaja tarjoaa kaikki valikoimassa olevat koot (myös tilavuus/vetoisuus/aukkokoko) täydellisin tiedoin tähän hintaliitteeseen. Hankintayksikkö hyväksyy Sailab-luokituksen mukaisesti hankintaohjelmassa olevat kokomerkinnät."

Voittaneet tarjoajat ovat tarjouksissaan sitoutuneet toimittamaan BS07004/326152/Kertakatetri Nelaton liukaste 25–45cm CH20 kokoluokan katetrin, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Voittaneet tarjoajat ovat ilmoittaneet tarjouspyynnön sähköisellä hintaliitelomakkeella muutkin edellytetyt tiedot ja lisäksi erikseen vahvistaneet tarjoavansa kaikkia pyydettyjä kokoja. Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n markkinaoikeudessa esittämästä selvityksestä käy ilmi, että niillä on ollut kyseessä olevaa CH20 kertakatetria saatavilla valikoimassaan. OneMed Oy on täyttänyt hintaliitteen mukaisesti kaikki edellytetyt tiedot, ja Coloplast Oy on täyttänyt Sailab-tuotenumeroa lukuun ottamatta kaikki hintaliitteessä edellytetyt tiedot. Lisäksi annetusta selvityksestä käy ilmi, että tarjoajien tuotteisiin on saatavilla tarjouspyynnössä vaaditut käyttöohjeet.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt, että tuotetta tulisi olla Suomessa saatavilla tarjouksen tekohetkellä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on tuotteita koskevissa vaatimuksissa vielä esitetty, että "tarjoajan tulee tarjota tähän tarjouspyyntöön uusinta valikoimassaan olevaa versiota tuotteestaan".

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa. Tarjoajat ovat ilmoittaneet tarjouspyynnön mukaiset tuotteiden kokotiedot.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellä mainitulla tavalla ilmoittanut käyttävänsä hankinnassa Sailab Fennica -luokitusta. Markkinaoikeus katsoo hankintayksikön pyrkineen tällä ilmoituksellaan varmistumaan siitä, että tarjoajat täyttävät tarjouksensa hintaliitteen tavalla, jolla tarjousten vertailukelpoisuus toteutuu. Toisaalta hankintayksikkö on tarjouspyynnössä myös edellyttänyt tarjoajien tarjoavan uusinta valikoimansa versiota tuotteistaan.

Se seikka, että voittaneilla tarjoajilla ei ole ollut kyseistä CH20-koon katetria tarjousten antamishetkellä rekisteröitynä Sailab Fennica -tietokantaan ei ole esitetyn selvityksen perusteella katsottava olleen tarjouspyynnössä tarjottavilta tuotteilta edellytetyn vastaista eikä vaarantaneen tarjousten vertailukelpoisuutta tai tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjoukset olisivat antaneet hankintayksikölle perustellun aiheen epäillä, että tarjoajien kyseessä olevat katetrit eivät täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida voittaneiden tarjoajien edellä mainittujen tuotteiden täyttäneen hankinnan kohteena oleville tuotteille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Siten hankintayksikkö ei ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Coloplast Oy:n ja OneMed Oy:n tarjouksia tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailu

Hankintalain 68 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteessä on oltava kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.

Hankintalain 93 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Jos hankintayksikkö käyttää muissa kuin tavarahankinnoissa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, sen on esitettävä tätä koskevat perustelut hankinta-asiakirjoissa, hankintapäätöksessä taikka hankintamenettelyä koskevassa erillisessä kertomuksessa.

Valittaja on esittänyt, että tarjousten laadullinen vertailu on suoritettu hankintasäännösten vastaisesti. Laatuvertailussa olleessa katetrissa ei ole ollut aseptista käsittelyä helpottavaa tekijää, jonka seurauksena Coloplast Oy:n tarjoukselle olisi tullut antaa aseptista käsittelyä koskevasta arvioinnista nolla pistettä. Hankintayksikkö ei ole myöskään ilmoittanut arviointiryhmän jäseniä, eikä sitä, millä tavalla arviointiryhmän antamat pisteet huomioidaan vertailupisteitä laskettaessa. Lisäksi valittaja on esittänyt, että siltä ei ole pyydetty koekäytössä arvioitavaa tuotetta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Coloplast Oy:n katetrin katetripakkauksessa on ollut tarjouspyynnön mukaisesti katetrin aseptista käsittelyä helpottava tekijä. Hankintayksikkö mukaan tarjouspyynnön mukainen koekäyttö on suoritettu 17.10.2017. Hankintayksikkö on lähettänyt kohderyhmän 1 vertailuun osallistuville tarjoajille kirjallisen pyynnön toimittaa tarjouspyynnössä mainittu katetri koekäyttöä varten. Arvioinnin ovat suorittaneet Espoon kaupungin työntekijät ja arviointi on suoritettu tarjouspyynnössä ilmoitettujen laatukriteerien mukaisesti.

Coloplast Oy on esittänyt, että laatuarvioidussa Speedicath–katetrissa on ollut aseptista käyttöä helpottava tekijä. Tuotteen käyttäjä on voinut avata kertakatetripakkauksen molemmista päistä, jos hän on voinut käyttää pakkausta asettimena. Lisäksi tuotteen materiaali itsessään on ollut aseptista käsittelyä helpottava tekijä.

Tarjouspyynnössä laadun vertailuperusteiksi on ilmoitettu käyttöönoton helppous ja katetrin jäykkyys. Näiden kriteerien tarkempi sisältö ja arvioinnissa huomioitavat seikat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus seuraavasti:

"Kohderyhmän 1 arvioitavia laatukriteerejä ovat:

1. Arvioidaan katetrin käyttöönoton helppoutta
2. Arvioidaan katetrin jäykkyyttä

Ominaisuutta 1 (katetrin käyttöönoton helppous) arvioidaan koekäyttötilanteessa kokoustilaolosuhteissa asiantuntijatyöryhmän toimesta. Käyttöönoton helppoutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin ja niiden toiminnallisuuteen:

• Katetripakkaus on avattavissa ilman voimaa tai erityistä tarkkuustyötä
• Katetripakkauksessa on avaamista helpottava tekijä (kuten tarra, jolla pakkauksen voi kiinnittää seinään tai altaan reunaan
• Katetripakkauksessa on katetrin aseptista käsittelyä helpottava tekijä

Tarjotut tuotteet pisteytetään niin, että mikäli asiantuntijaryhmä arvioi tuotteen käyttöönoton helppouden olevan edellä mainittujen seikkojen perusteella kiitettävällä tasolla, tuote saa laatuvertailuun 10 pistettä. Mikäli tuotteen käyttöönoton helppouden arvioidaan olevan edellä mainittujen seikkojen perusteella tyydyttävällä tasolla, tuote saa laatuvertailuun 5 pistettä. Mikäli tuotetta ei ole edellä mainittujen seikkojen perusteella arvioituna toiminnallisesti helppo käyttöönottaa, tuote saa laatuvertailuun 0 pistettä.

Ominaisuutta 2 (katetrin jäykkyys) arvioidaan koekäyttötilanteessa kokoustilaolosuhteissa asiantuntijatyöryhmän toimesta. Katetrin jäykkyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

• Tunnustellaan katetrin jäykkyyttä käsin taivuttamalla katetria. Katetri, joka tuntuu taivutuksessa jäykimmältä, on laadultaan paras.
• Katetrin päästä/kannasta otetaan kiinni ja katetria pidetään kohtisuoraan ylöspäin. Katetri, jonka rakkoon vietävä kärki taipuu vähiten, on laadultaan paras.

Tarjotut tuotteet pisteytetään niin, että mikäli asiantuntijaryhmä arvioi tuotteen jäykkyyden olevan edellä mainittujen seikkojen perusteella kiitettävällä tasolla, tuote saa laatuvertailuun 20 pistettä. Mikäli tuotteen jäykkyyden arvioidaan olevan edellä mainittujen seikkojen perusteella tyydyttävällä tasolla, tuote saa laatuvertailuun 5 pistettä. Mikäli tuote ei ole edellä mainittujen seikkojen perusteella arvioituna riittävän jäykkä, tuote saa laatuvertailuun 0 pistettä."

Markkinaoikeus toteaa, että käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta hankintayksiköllä on harkintavaltaa sovellettavien kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee kuitenkin käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Tässä asiassa vertailuperusteet on ilmoitettu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja ne ovat liittyneet hankinnan kohteeseen. Annetusta selvityksestä ilmenee, että Coloplast Oy:n tarjoaman katetrin pakkausta on voitu käyttää asettimena ja tuotteen materiaali itsessään on aseptista käsittelyä helpottava tekijä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida, että katetripakkauksessa on ollut tarjouspyynnön mukainen katetrin aseptista käsittelyä helpottava tekijä.

Hankintayksikölle on esitetty arviointiryhmän jäseniä koskeva seuraava kysymys:

"Mainitsette tarjouspyynnöllä asiantuntijaryhmän. Ketä asiantuntijaryhmään kuuluu?"

Hankintayksikkö on vastannut seuraavasti:

"Espoon kaupungin työntekijöitä."

Hankinnan kohteen kuvauksessa on ilmoitettu, että laadun vertailuperusteita arvioidaan koekäyttötilanteessa kokoustilaolosuhteissa asiantuntijaryhmän toimesta. Hankintayksikkö on edellä mainitulla tavalla ilmoittanut, että arviointiryhmään kuuluu Espoon kaupungin työntekijöitä. Hankintasäännöksissä ei ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta ilmoittaa arviointiryhmän jäsenten nimiä tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä. Hankintayksikön tulee huomioida tarjouksia vertailtaessa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutuminen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa suorittaa tarjousten laadullisten vertailuperusteiden arvioinnin arviointiryhmän suorittamana koekäyttönä ja nimetä kyseisen arviointiryhmän. Asiassa ei ole ilmennyt, että arviointiryhmän suorittama laadun arviointi olisi tapahtunut vastoin tarjouspyynnössä kuvattua tarjottujen tuotteiden vertailutapaa tai että se olisi muutoin vaarantanut hankintaoikeudellisten periaatteiden toteutumisen hankintamenettelyssä.

Hankintapäätöksen perusteleminen

Hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Säännöksen esitöiden mukaan (HE 108/2016 vp. s. 221) pykälän 2 momentissa täsmennetään kuitenkin päätöksen perusteluvelvollisuutta siten, että hankintapäätöksen perusteluissa on riittävää kertoa vain keskeisimmät perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Hankintayksikön ei näin ollen tarvitse esimerkiksi yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen kustakin vertailuperusteesta saama pistemäärä perustuu, kunhan tarjouksen ansiot ja saadun pistemäärän perusteet käyvät muutoin ilmi perusteluista. Erityisen laajoissa, kymmeniä tai satoja tuotteita sisältävissä hankinnoissa hankintayksikön ei tarvitse yksilöidä erikseen, miten kutakin vertailuperustetta on sovellettu kuhunkin tarjoukseen jokaisessa tuotteessa tai tuoteryhmässä, vaan piste-eroja voitaisiin kuvata tätä yleisemmällä mutta hankinnan luonteeseen nähden riittävän kuvaavalla tasolla.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on perustellut hankintapäätöksessä tarjousvertailusta annetut pisteet puutteellisesti. Hankintapäätöksessä on ilmoitettu koekäytön perusteella annetut laadulliset pisteet, mutta annettujen pisteiden sanallinen perustelu ei ole ollut riittävää.

Hankintayksikkö on esittänyt, että koekäytössä kunkin vertailuperusteen osalta on annettu pisteet tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Eri vertailuperusteista saatavat pisteet lasketaan yhteen tarjoajakohtaisesti tarjousvertailussa. Hankintayksikön mukaan laadun arviointi ja tarjousten pisteytys on kuvattu sekä tarjouspyynnössä että hankintapäätöksessä yksiselitteisesti. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta koekäyttölomakkeesta on ilmennyt tarjouksille annetut pisteet jokaisen vertailuperusteen osalta ja lisäksi annetut kokonaispistemäärät.

Tarjouspyynnössä on todettu, että laadullisista vertailuperusteista on mahdollista saada vertailuun yhteensä 30 pistettä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" on kirjoitettu auki kriteerit, joilla laatuvertailun pisteet lasketaan.

Hankintayksikön 15.3.2018 tekemässä hankintapäätöksessä vertailussa olleita tuotteita on perusteltu seuraavasti:

"Kaikkien tarjottujen tuotteiden arvioitiin olevan käyttöönoton helppoudeltaan ja jämäkkyydeltään kiitettävällä tasolla. Kaikki tarjotut tuotteet saivat lopulliseen vertailuun 30 laatupistettä."

Hankintapäätöksen liitteenä olleesta vertailuasiakirjasta on ilmennyt tarjouksille annetut hinta- ja laatupisteet. Tarjousten vertailuasiakirjan mukaan tarjouskilpailun voittanut Coloplast Oy on saanut tarjousten vertailussa yhteensä 100 pistettä, OneMed Oy 99,452 ja valittaja 97,534 pistettä. Hankintapäätöksessä on edellä mainitulla tavalla ilmoitettu, että kaikki tarjoajat ovat saaneet koekäytön perusteella 30 laatupistettä tarjousvertailuun. Laatuvertailu on suoritettu Espoon kaupungin työntekijöiden toimesta koekäyttötilaisuudessa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu tarjousten vertailu- ja arviointiperusteet. Hankintayksikkö on hankintapäätöksessä kuvannut sen, millä tavalla tarjoukset on vertailtu tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankintapäätöksen sinänsä lyhyiden perusteluiden ei ole katsottava merkitsevän sitä, että hankintayksikkö olisi menetellyt myöskään hankintapäätöksen perustelemisen osalta hankintasäännösten vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja Coloplast Oy:n kohtuulliseksi harkitut oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Dentsply IH Oy:n korvaamaan Espoon kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla ja Coloplast Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.345 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala ja asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 30.4.2019