MAO:187/19

Tuomi Logistiikka Oy - toimistokalusteet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/267


Antopäivä: 18.4.2019

ASIAN TAUSTA

Tuomi Logistiikka Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 17.3.2018 julkaistulla ja 25.4.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta toimistokalusteiden hankinnasta Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön kahden vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 15.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi Pa-Ri Materia Oy:n, Kinnarps Oy:n, Isku Interior Oy:n ja Oy Futra Ltd:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 6.680.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen tai

lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Valittaja on lisäksi vaatinut, että sille on toimitettava Isku Interior Oy:n, Kinnarps Oy:n, Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjousten yhteenvedot, hintaliitteet sekä hinnastot.

Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.78 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Pa-Ri Materia Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä on vaadittu, että kalusteiden suomenkieliset käyttö- ja hoito-ohjeet sekä tuote-esitteet ovat helposti löydettävissä toimittajan internetsivuilla. Pa-Ri Materia Oy ei ole esittänyt yhdestäkään tuotteesta vaadittua tuote-esitettä. Pa-Ri Materia Oy:n internetsivuilla on kylläkin ollut kuva jokaisesta tuotteesta sekä lyhyt kuvaus, mutta kyseessä ei ole ollut varsinaisesti tuote-esite, koska tuotteesta ei ole annettu olennaisia teknisiä tietoja, tarkempia materiaaleja taikka hoito-ohjeita.

Pa-Ri Materia Oy:n tarjoamat sähköiset työpöydät eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia, sillä tarjottujen tuotteiden säätökorkeus ei ole alkanut tarjoajan internetsivun tietojen perusteella 65 senttimetristä. Myöskään kyseisen tarjoajan tarjoamat liukuovikaapit eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia, sillä se on tarjonnut neljää eri liukuovikaappia, vaikka sen internetsivuilla on ollut vain yksi liukuovikaappi. Koska kaikkia kaappeja ei ole ollut tarjoajan internetsivuilla, eivät tuotteet ole täyttäneet vaatimusta, jonka mukaan muun ohella tuote-esitteiden on oltava internetsivuilla.

Myöskään Pa-Ri Materia Oy:n tarjoamat työtuolit eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaiset. Tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena on ollut, että tarjottavista tuotteista tulee löytyä kolmea eri selkänojan pituutta. Pa-Ri Materia Oy on tarjonnut Elsa-työtuolia kahdella eri tuotenumerolla. Pa-Ri Materia Oy:n internetsivuilla ei kuitenkaan ole ollut kuin yksi Elsa-työtuoli. Näin ollen Pa-Ri Materia Oy on tarjonnut vain yhtä työtuolimallia korkealla selkänojalla. Pa-Ri Materia Oy:n asianosaisjulkisesta tarjousmateriaalista tai internetsivuilta ei ole myöskään löytynyt tietoa siitä, mikä on tarjotun tuolin verhoilun Martindale-arvo tai onko tuotteesta olemassa vaaditulla tavalla vähintään viittä vakioväriä. Hankintayksikkö ei ole siten voinut todentaa tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuutta, ja Pa-Ri Materia Oy:n tarjous on tältäkin osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Pa-Ri Materia Oy:n tarjoama neuvottelupöytä ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä Pa-Ri Materia Oy on tarjonnut pöytää, jonka tuotenumero vastaa Pa-Ri Materia Oy:n hinnastossa pöytää, jonka kannen halkaisija on 90 senttimetriä. Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin antamissaan vastauksissa, että 90 senttimetrin halkaisija ei ole hyväksyttävä.

Myöskään Pa-Ri Materia Oy:n tarjoama neuvottelutuoli ei ole ollut tarjoajan internetsivujen perusteella tarjouspyynnön mukainen, koska se ei ole ympäriverhoiltu, on saatavana vain mustana eikä tuolista ole käsinojatonta versiota. Lisäksi tuolin Martindale-arvoa tai korkeudensäätöaluetta ei ole ilmennyt tarjousmateriaalista tai Pa-Ri Materia Oy:n internetsivuilta.

Pa-Ri Materia Oy:n tuoteryhmässä "Asiakas- ja odotustilojen tuolit / metallirunkoiset" tarjoamat tuotteet eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaiset, sillä Pa-Ri Materia Oy:n asianosaisjulkisesta tarjousaineistosta tai internetsivuilta ei ole ilmennyt, mikä on verhoiltujen tuolien kankaan Martindale-arvo tai onko tuotteissa vaadittua kahta istuinkorkeutta. Hankintayksikkö ei ole siten voinut todentaa, täyttävätkö tuotteet tarjouspyynnön vaatimukset. Tuotteet eivät ole myöskään olleet vaaditulla tavalla ympäriverhoiltuja.

Lisäksi Pa-Ri Materia Oy:n tarjoama modulaarinen sohva ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä mistään asianosaisjulkisesta tarjousaineistosta tai internetsivuilta ei ole ilmennyt, mikä on sohvassa käytetyn kankaan Martindale-arvo tai onko tuotteesta useita värivaihtoehtoja.

Vielä Pa-Ri Materia Oy on tarjonnut tuoteryhmään "Puhelinkopit ja tuolit" kahta tuotetta. Myöskään näitä tuotteita ei ole ollut tarjoajan internetsivuilla, joten tuotteet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että muun ohella kalusteiden kuvalliset tuote-esitteet tulee olla helposti löydettävissä toimittajan internetsivuilla.

Myös Oy Futra Ltd:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, sillä sekään ei ole esittänyt kaikista tuotteistaan vaadittua tuote-esitettä. Lisäksi tarjoajan internetsivuilla tai tarjouksen asianosaisjulkisessa versiossa ei ole mainittu, että sillä olisi tarjota suunnittelupalvelua.

Oy Futra Ltd:n tarjoama työtuoli on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjoaja on tarjonnut työtuoleiksi Magna Executive (korkea) -työtuolia sekä Magna Manager (keskikorkea) -työtuolia. Näiden osalta on kuitenkin todettu ainoastaan, että tuotteissa on perusverhoilu ja eri värejä. Mistään tarjousasiakirjoista ei ole ilmennyt, täyttävätkö tuotteet asetetut hankausarvot tai onko vakiovärejä vähintään viisi. Hankintayksikkö ei ole siten voinut todentaa, täyttävätkö tarjotut tuotteet tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjous ei ole täyttänyt myöskään tarjouspyynnön vaatimusta kolmesta eri selkänojan pituudesta, koska matalaselkänojaista tuolia ei ole tarjoajan internetsivuilla.

Samoin Oy Futra Ltd:n tarjoamat liukuovikaapit, neuvottelupöytä, asiakastuoli ja apupöytä eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia, sillä näitä tuotteita ei ole ollut tarjoajan internetsivuilla.

Vielä Oy Futra Ltd:n tarjoama neuvottelutuoli ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä sen tarjoaman tuolin korkeussäätö liikkuu tarjouspyynnön vaatimuksen vastaisesti 50 senttimetrin ja 63 senttimetrin välillä. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettu, että tuotteessa on perusverhoilu ja eri värejä. Mistään tarjousasiakirjoista ei ole ilmennyt, täyttääkö tuote hankausarvoja koskevat vaatimukset ja onko vakiovärejä vähintään viisi.

Myös EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Se on tarjonnut neuvottelupöytää, jonka jalusta ei sovellu 120 senttimetrin kannelle, vaan halkaisijaltaan pienemmälle kuin 90 senttimetrin kannelle. Hankintayksikkö on nimenomaisesti ilmoittanut, että 90 senttimetrin halkaisija ei ole hyväksyttävä.

Myös EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjoamat asiakastuolit ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, sillä tarjoajan internetsivujen tai asianosaisjulkisen tarjouksen mukaan tuoleista ei ole olemassa korotettua istuinkorkeutta, vaan korkeudet ovat 44 senttimetriä (verhoilematon) ja 45 senttimetriä (verhoiltu). Tuolit eivät ole myöskään olleet ympäriverhoiltuja. Tuolit eivät ole siten vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Lisäksi EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjoamia puhelinkoppeja ei ole löytynyt tarjoajan internetsivuilta, joten ne ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Valittajalle on toimitettava Isku Interior Oy:n, Kinnarps Oy:n, Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjousten yhteenvedot, hintaliitteet sekä hinnasto. Valittajalla on tarjouskilpailuun osallistuneena tarjoajana oikeus saada nämä tiedot arvioidessaan oikeusturvansa toteutumista. Minkään tarjoajan tarjous ei ole voinut tässä tavallisten toimistohuonekalujen hankinnassa sisältää liikesalaisuuksia ainakaan niiltä osin, miltä valittaja on pyytänyt saada nähdä valittujen tarjoajien tarjoukset. Hankinnassa on kyse tavanomaisten toimistohuonekalujen hankinnasta. Julkisesti internetissä oleva kaluste, jonka tuote-esite on vaadittu julkisesti internetistä löydettäväksi, ei voi olla tarjoukseen päätyessään salassa pidettävä liikesalaisuus. Vastaavia toimistohuonekaluja on kilpailutettu säännönmukaisesti ja pitkään ilman tuotteisiin, tuoteluetteloihin tai hinnastoihin kohdistuvia liikesalaisuusmerkintöjä. Lisäksi ratkaisuperusteena on ollut pelkkä hinta, joten tarjoajien on tullut tarjota edullisinta ja yksinkertaisinta kalustetta menestyäkseen vertailussa.

Vastine

Vaatimukset

Tuomi Logistiikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.318 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjoukset eivät ole olleet tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouspyynnössä on ollut vaatimuksena, että kalusteet täyttävät hintaliitteessä ja tarjouspyynnössä mainitut ehdottomat vaatimukset. Kaikki valittajan mainitsemat yritykset ovat tarjouksissaan vastanneet, että vaatimus täyttyy. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa Pa-Ri Materia Oy:n, Oy Futra Ltd:n ja EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjouksissaan ilmoittamien tietojen paikkansapitävyyteen. Hankintayksikölle ei ole tarjousten perusteella syntynyt epäilystä siitä, etteivätkö tarjouksissa annetut tiedot pitäisi paikkaansa. Hankintayksikkö ei ole voinut perustaa arviotaan mihinkään sellaiseen materiaaliin, mikä ei ole käynyt tarjouksista ilmi. Mikäli tarjottu tuote tai palvelu ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, asiaa arvioidaan sopimuskaudella sopimusrikkomuksena sen mukaisine seuraamuksineen.

Tarjouspyynnön vaatimusta tuote-esitteiden saatavuudesta internetsivuilla ei ole asetettu tarjoajille vaan toimittajille. Näin ollen ennen sopimuskauden alkamista internetsivuilta ei ole tarjouspyynnössä edellytetty löytyvän suomenkielisiä käyttö- ja hoito-ohjeita eikä kuvallisia tuote-esitteitä. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään tuotteen kuvaa lukuun ottamatta asetettu minkäänlaisia ehtoja sille, mitä tietoja tuote-esitteen tulee sisältää.

Pa-Ri Materia Oy:n tuotekuvastosta on käynyt ilmi sen tarjoamat tuotteet yksityiskohtineen. Lisäksi Pa-Ri Materia Oy, Oy Futra Ltd ja EFG Toimistokalusteet Oy ovat nimenomaisesti ilmoittaneet tarjottujen tuotteiden vastaavan tarjouspyyntöä ja että vaatimukset hankauskestävyydestä täyttyvät.

Valittaja on pyytänyt hankintayksiköltä muiden tarjoajien tarjoukset nähtäväksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Hankintayksikkö on toiminut valittajan pyynnön mukaisesti. Isku Interior Oy:n ja Kinnarps Oy:n tarjoukset on merkitty kokonaisuudessaan liikesalaisiksi, eikä hankintayksikkö ole niitä tästä syystä voinut luovuttaa valittajalle. Lisäksi Pa-Ri Materia Oy:n tarjouksesta osia on merkitty liikesalaisiksi, eikä hankintayksikkö ole näitä tietoja sen vuoksi voinut toimittaa valittajalle.

Kuultavien lausunnot

Pa-Ri Materia Oy on esittänyt, että se on tarjouksessaan antanut erillisen tuote-esitteen, josta jokaisen tuotteen ominaisuudet ovat olleet selvästi nähtävissä ja josta tuotteiden vaatimustenmukaisuus on ollut selvästi todennettavissa.

Pa-Ri Materia Oy:n internetsivuilla olevassa verkkokaupassa on vain osa Pa-Ri Materia Oy:n malliston tuotteista. Verkkokauppa on suunnattu pääsääntöisesti yksityisille asiakkaille, jotka tilaavat tuotteet suoraan verkkokaupasta. Yksittäinen verkkokauppaostaja ei aseta tuotteille erityisiä vaatimuksia, joita julkisissa hankinnoissa tuotteiden osalta tyypillisesti asetetaan. Tästä syystä Pa-Ri Materia Oy on luonut julkisen sektorin asiakkaille oman kuvaston sekä julkisen hinnaston.

Vaatimuksia tuote-esitteiden ja hoito-ohjeiden saatavuudesta internetsivuilla ei ole asetettu tarjoajille vaan toimittajille. Ennen sopimuskauden alkamista internetsivuilta ei ole edes edellytetty löytyvän asiakirjoja.

Isku Interior Oy, Kinnarps Oy ja Oy Futra Ltd eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tuotteiden on tullut olla löydettävissä internetsivuilta jo tarjousta annettaessa. Väite siitä, että tarjouspyynnön vaatimusta tuote-esitteiden saatavuudesta internetsivuilla ei ole asetettu tarjoajille vaan toimittajille, on virheellinen. Hankintayksikkö on pyrkinyt keinotekoisesti tekemään eron termien "tarjoaja" ja "toimittaja" välillä, vaikka hankintayksikkö on itse käyttänyt näitä kahta termiä synonyymeinä tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjouspyynnössä on moneen otteeseen viitattu toimittajaan tarkoittaen tällä samaa kuin tarjoajalla.

Lisäksi missään kohtaa tarjouspyyntöä ei ole täsmennetty, että kysymyksessä olevan vaatimuksen tulisi täyttyä vasta sopimuskaudella. Päinvastoin vähimmäisvaatimus on tarjouspyynnössä esitetty siinä muodossa, että sen tulee täyttyä samalla hetkellä ja samassa laajuudessa kuin muidenkin esitettyjen vaatimusten. Tarjouspyynnössä on muun ohella ilmoitettu, että lähetetyt tarjoukset sitovat jokaista tarjoajaa, kun tarjous on saapunut tilaajalle ja tilaaja on avannut tarjouksen, ja että tarjottu tavara, palvelu tai muu hyödyke on tällöin oltava valmis toimittamaan täysin tarjouksen mukaisesti.

Pa-Ri Materia Oy on toimittanut tarjouksensa mukana tuotekuvaston, josta on ilmennyt tuotteen ominaisuudet. Hankintayksikkö on kuitenkin ilmoittanut, että tarjoukseen tulee liittää vain hintaliite ja hinnasto, ei tuotekortteja. Näin ollen tarjottujen tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuus on ollut mahdollista tarkistaa ainoastaan tarjoajien internetsivuilta.

Muut kirjelmät

Tuomi Logistiikka Oy on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että sille toimitetaan Isku Interior Oy:n, Kinnarps Oy:n, Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjousten yhteenvedot, hintaliitteet sekä hinnastot.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajalle on annettu muiden tarjoajien tiedot nähtäväksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Hankintayksikön mukaan Isku Interior Oy:n ja Kinnarps Oy:n tarjoukset on merkitty kokonaisuudessaan liikesalaisiksi, eikä hankintayksikkö ole niitä tästä syystä voinut luovuttaa valittajalle. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt, että Pa-Ri Materia Oy:n tarjouksesta osia on merkitty liikesalaisiksi, eikä hankintayksikkö ole näitä tietoja sen vuoksi voinut toimittaa valittajalle.

Markkinaoikeus on toimittanut valittajalle hankintayksikön julkisiksi ilmoittamat tarjousten osat. Näihin ovat sisältyneet kaikkien tarjoajien osalta tarjouslomake sekä Pa-Ri Materia Oy:n tarjouksesta lisäksi hintaliite sekä Oy Futra Ltd:n osalta hintaliite ja tuotehinnasto. Asiassa ei ole ilmennyt, että tarjouksista olisi laadittu valittajan mainitsema yhteenveto. Näin ollen valittajalle on toimitettu Oy Futra Ltd:n osalta kaikki sen vaatimat asiakirjat. Sen sijaan valittajalle ei ole toimitettu sen vaatimista ja markkinaoikeudelle toimitetuista asiakirjoista Pa-Ri Materia Oy:n tuotehinnastoa eikä Isku Interior Oy:n ja Kinnarps Oy:n osalta hintaliitettä ja tuotehinnastoa.

Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä olevat salassa pidettäväksi ilmoitetut asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajan esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä on säädetty asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 tai 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Asiassa on markkinaoikeudessa ratkaistavana kysymys siitä, ovatko Pa Ri Materia Oy:n, Oy Futra Ltd:n ja EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjoukset olleet valittajan väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastaisia. Näin ollen markkinaoikeus ei arvioi Isku Interior Oy:n ja Kinnarps Oy:n tarjousten sisältöä. Lisäksi Pa-Ri Materia Oy:n tuotehinnastolla ei ole jäljempänä todetulla tavalla merkitystä sen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa. Kun otetaan huomioon markkinaoikeuden asiassa antaman ratkaisun sisältö ja sen perusteet, valittajan vaatimat asiakirjat, joiden on ilmoitettu sisältävän liikesalaisuuksia, eivät ole sellaisia, että ne olisivat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn markkinaoikeudessa, eikä niitä koskevan tiedon antamatta jättäminen myöskään vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on näin ollen hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena ovat olleet toimistokalusteet Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön. Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on esitetty muun ohella seuraavat vaatimukset:

"Kalusteet täyttävät hintaliitteessä ja tarjouspyynnössä mainitut ehdottomat vaatimukset."

"Kalusteiden verhoilukankaiden hankauksenkesto on vähintään 50 000 Martindalea (ei koske pöytäseinäkkeitä). Työtuolien verhoilukankaiden hankauksenkesto on vähintään 100 000 Martindalea."

"Kalusteiden suomenkieliset käyttö- ja hoito-ohjeet sekä kuvalliset tuote-esitteet ovat helposti löydettävissä toimittajan internet-sivuilla."

"Toimittajalla on suunnittelupalvelu, joka auttaa tilaajaa valitsemaan sopivat kalusteet kalustettavaan tilaan. Toimittaja tutustuu kalustettavaan kohteeseen paikanpäällä ja laatii kohteesta kirjallisen kalustesuunnitelman. Suunnittelupalvelu sisältyy tarjouksen hintoihin. Edellä mainittu koskee etupäässä alle kansallisen kynnysarvon olevia hankkeita, joita ei minikilpailuteta."

Tarjoajien on tullut ilmoittaa "Kyllä"- tai "Ei"-merkinnällä, ovatko kysymyksessä olevat vaatimukset täyttyneet.

Tarjouspyynnön kohdassa "Muut asiat" on lisäksi ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Jokainen toimitettu tarjous on sitova, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon (OikTL 7 §). Lähetetyt tarjoukset sitovat jokaista tarjoajaa, kun tarjous on saapunut tilaajalle ja tilaaja on avannut tarjouksen. Tarjottu tavara, palvelu tai muu hyödyke on tällöin oltava valmis toimittamaan täysin tarjouksen mukaisesti."

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut hintaliite, joka tarjoajien on tullut palauttaa tarjouksensa mukana. Hintaliitteellä on esitetty kutakin tuotetta koskevat ehdottomat vaatimukset. Tarjoajien on tullut ilmoittaa hintaliitteelle kunkin tuotteen osalta tuotteen nimi, tuotenumero ja euromääräinen kappalehinta.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty seuraavaa kysymys:

"En löytänyt tarjouspyynnöstä kohtaa minne tallennettaisiin tuotetiedot. Tuleeko tuotetiedoista liitteeksi vain hinnastoliite sekä hintaliite johon kirjataan kalusteen nimi ja koodi eikä lainkaan tuotekorttia?"

Hankintayksikkö on antanut kysymykseen seuraavan vastauksen:

"Tarjoukseen tulee liittää vain hintaliite ja hinnasto, ei tuotekortteja."

Hankintayksikkö on saanut kuusi tarjousta. Hankintayksikkö on 15.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi Pa-Ri Materia Oy:n, Kinnarps Oy:n, Isku Interior Oy:n ja Oy Futra Ltd:n. Valittaja on sijoittunut tarjousvertailussa kuudenneksi.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt muun ohella, että Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, sillä niiden internetsivuilla ei ole ollut tuote-esitteitä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Oikeuskäytännössä on samoin vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalla lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittää, että tarjouksessa on sitouduttu tarjouspyynnössä edellytetyn hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa. Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely hankintapäätöksen tekohetkellä.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä ei ole erikseen määritelty, että jo ennen sopimuskauden alkamista tulisi täyttyä vaatimus siitä, että kalusteiden suomenkieliset käyttö- ja hoito-ohjeet sekä kuvalliset tuote-esitteet ovat löydettävissä toimittajan internetsivuilla. Tarjouspyynnön yleisluontoisesta viittauksesta siihen, että tarjous sitoo tarjoajaa sillä hetkellä kun tarjous avataan ja että tarjottava palvelu on tällöin oltava valmis toimittamaan tarjouksen mukaisesti, ei ole voinut päätellä, että tuote-esitteiden tulisi olla löydettävissä internetistä ennen sopimuskauden alkamista. Siten tarjouspyynnön perusteella riittävää on ollut se, että kukin tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan kyseisen vaatimuksen täyttyvän. Kun sekä Pa Ri Materia Oy että Oy Futra Ltd ovat tarjouksessaan ilmoittaneet kyseisen ehdon täyttyvän, ei niiden tarjouksia ole pidettävä tarjouspyynnön vastaisina tuote-esitteisiin liittyvien syiden vuoksi.

Valittaja on lisäksi esittänyt usean Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjoaman tuotteen osalta, että tuotteet eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia, koska kyseisiä tuotteita ei ole löytynyt tarjoajien internetsivuilta joko lainkaan tai niitä ei ole ollut internetsivuilla tarjouspyynnössä vaadituilla ominaisuuksilla. Vielä valittaja on esittänyt, että eräiden tuotteiden osalta tarjouksista ei ole käynyt ilmi, täyttävätkö ne muun ohella hankauskestävyyttä, mittoja tai erilaisia värivaihtoehtoja koskevat vaatimukset.

Kuten edellä on todettu, tarjouspyyntöä ei ole voinut tulkita sillä tavalla, että tuotteiden esitteet ja tiedot olisi tullut olla tarkistettavissa tai luettavissa tarjoajien internetsivuilta ennen sopimuskauden alkua. Lisäksi hankintayksikkö on nimenomaisesti ilmoittanut hankintamenettelyn aikana, että tarjoukseen tulee liittää vain hintaliite ja hinnasto, mutta ei tuotekortteja. Tarjouspyynnössä ei ole siten edellytetty toimitettavan tuotteista ja niiden ominaisuuksista tarkempia tietoja tai vaadittu, että tuotetiedot olisivat muutoin tarkistettavissa.

Edellä sanotun perusteella tuote ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, että sen tietoja ei ole ollut tarkistettavissa tarjouksesta tai tarjoajan internetsivuilta. Hankintayksikkö on voinut lähtökohtaisesti luottaa siihen, että tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan tarjoamaan tarjouspyynnön mukaista tuotetta. Molemmat tarjoajat ovat lisäksi erikseen ilmoittaneet tarjouksessaan, että tarjouspyynnössä asetetut tuotteiden hankauskestävyyttä koskevat vaatimukset täyttyvät. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että sekä Pa-Ri Materia Oy että Oy Futra Ltd ovat hintalomakkeellaan täyttäneet nyt kysymyksessä olevien tuotteiden nimet, numerot ja hinnat. Asiassa ei ole ilmennyt, että tarjouksissa olisi ollut kysymyksessä olevien tuotteiden osalta seikkoja, joiden perusteella hankintayksiköllä olisi ollut syytä epäillä, että tarjouspyynnön vaatimukset eivät joidenkin tuotteiden osalta täyttyisi. Näin ollen Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjoamat tuotteet eivät ole olleet valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisia.

Vielä markkinaoikeus toteaa, että Oy Futra Ltd on tarjouksessaan erikseen ilmoittanut, että sillä on tarjouspyynnössä vaadittu suunnittelupalvelu. Näin ollen sen tarjous ei ole ollut tältäkään osin tarjouspyynnön vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Koska markkinaoikeus on edellä katsonut, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Pa-Ri Materia Oy:n ja Oy Futra Ltd:n tarjouksia tarjouskilpailusta, asiassa ei ole tarpeen valittajan oikeussuojan kannalta lausua tarjouskilpailussa valitsematta jääneen EFG Toimistokalusteet Oy:n tarjouksen väitetyistä tarjouspyynnön vastaisuuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Martela Oyj:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Tuomi Logistiikka Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.318 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Jukka Koivusalo sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.4.2019