MAO:163/19

Kittilän kunta - Levin katujen talvihoitotyöt

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2018/380
Antopäivä: 5.4.2019

ASIAN TAUSTA

Kittilän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.7.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Levin katujen talvihoitotöiden hankinnasta ajalle 1.10.2018–31.5.2023.

Kittilän kunnanhallitus on 18.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 305 valinnut VM Peat avoin yhtiön tarjouksen.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnalle ei ole määritetty ennakoitua arvonlisäverotonta kokonaisarvoa. Saatujen tarjousten perusteella hankinnan kokonaisarvo on ollut noin 2–3 miljoonaa euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lumibois Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ja velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna muutoksenhaun ajalta 75.354 euroa. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 376.770 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.990 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole tarjoukseen liitetyn kalustoluettelon perusteella täyttänyt tarjouspyynnön kalustovaatimuksia teknisiltä ominaisuuksiltaan eikä riittävyydeltään.

Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut käytössään lainkaan aura-autoa, jolla tarjouspyynnön mukaan tulisi huolehtia kunnossapitoluokan 1 katujen aurauksesta. Voittaneen tarjoajan kalustoluettelossa ei ole myöskään yksilöity hiekoitukseen käytettävää kalustoa, eikä siinä ole ollut tietoa siitä, onko kysymyksessä sirotteleva hiekoituslaite ja hiekoitusleveyden säädöllä varustettu laitteisto. Kalustoluettelossa yksilöidyllä kalustolla ei ole myöskään ollut mahdollista suorittaa lumen poisajoa vaaditulla tavalla tehokkaasti ja tarpeetonta odotusaikaa välttäen, koska kalustoon kuuluu ainoastaan yksi painoltaan kevyen kuorma-auton perään kytkettävä perävaunu.

Voittaneen tarjoajan kalustoluettelon mukainen kalusto ei muutoinkaan ole ollut riittävä koko Levin alueen talvihoitotöiden suorittamiseen. Tie- ja katualueiden sekä kevyen liikenteen väylien puhtaanapito ei ole mahdollista yksistään pyöräkone- ja traktorikalustolla niiden rakenteellisten ajonopeuksien johdosta. Voittanut tarjoaja on lisäksi ilmoittanut tarjouksessaan, ettei se käytä palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Ainoastaan valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Vaatimus hyvitysmaksun määräämisestä oikeudenkäynnin ajalta perustuu siihen, että ensimmäinen sopimusvuosi kuluu valitusprosessin aikana.

Vastine

Vaatimukset

Kittilän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole asettanut tarjouspyynnössä erillisiä kalustovaatimuksia, vaan edellyttänyt, että tarjoajan resurssit ovat riittävät, jotta palvelua voidaan tuottaa vaatimusten mukaisesti. Näin toimitaan yleisesti väylien hoitoon liittyvissä urakoissa, ja tarjoajat voivat siten itse suunnitella palvelun tuottamisen vaatimat resurssit.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kaluston, jolla se on katsonut suoriutuvansa palvelun tuottamisesta sopimuksen mukaisesti. Hankintayksikkö on hyväksynyt ilmoitetun kalustoluettelon. Urakan tarkentavissa ohjeissa on käytetty suositusluonteisia ilmaisuja. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole olleet ristiriitaisia. Vertailuperusteina eivät ole olleet tarjotun kaluston tekninen laatu, lisälaitteiden ominaisuudet tai kaluston määrä. Valittajan epäily voittaneen tarjoajan kyvystä hoitaa urakan mukaisia töitä ei ole peruste sulkea tarjousta tarjouskilpailusta.

Kuultavan lausunto

VM Peat avoin yhtiö ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön liitteessä on ilmoitettu kaluston määrä-, laatu- ja lisävarustevaatimukset erittäin tarkasti. Tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, että kalustoa koskevia vaatimuksia ei olisi tullut noudattaa. Sillä, että tarjouspyynnössä ei ole asetettu mitään vaatimuksia erikseen, on tarkoitettu edellä mainittujen vähimmäisvaatimusten puitteissa tapahtuvaa tarjoajien harkinnassa olevaa kaluston valintaa. Tarjoajat eivät ole voineet tulla tarjouspyynnön perusteella siihen käsitykseen, että tarjous voidaan jättää kaluston osalta minkä sisältöisenä hyvänsä. Tämä on tullut olla selvää senkin vuoksi, että kalustoon liittyvät määrä- ja laatuvaatimukset ovat vaikuttaneet tarjoushintaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty kokonaisurakkatarjousta Kittilän kunnan kunnossapitovastuulla olevien Levin asemakaava-alueiden katujen ja niihin rinnastettavien muiden teiden, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotöistä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa aluekohtaisista vuosihinnoista on voinut saada 50 pistettä, lisä- ja muutostöiden hinnoista 20 pistettä, eräistä yksikköhinnoista 20 pistettä ja urakkaan tarjotun kaluston iän keskiarvosta 10 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Ohjeita tarjouksen tekemiseen" on todettu seuraavaa:

"Urakan kalustoluettelo esitetään tarjousliitteessä 3. Tilaaja ei aseta mitään vaatimuksia erikseen, mutta resurssien on oltava riittävät, jotta urakka voidaan suorittaa vaatimusten mukaisesti."

Kyseisen kohdan mukaan tarjoukseen on myös tullut liittää urakan toimintasuunnitelma. Urakan toimintasuunnitelman on tullut sisältää urakkaan osallistuvan henkilöstön mitoitus ja yksityiskohtainen sitova toimintasuunnitelma, jossa esitetään millä tavalla urakka suoritetaan vaatimusten mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdan III.1.3 "Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle" mukaan ehdot valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olleessa yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa (ESPD), jonka IV osan "Valintaperusteet" alakohdassa C "Tekninen ja ammatillinen pätevyys" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla on käytettävissään seuraavat työvälineet, kalusto tai tekniset laitteet hankintasopimuksen toteuttamiseksi:

Vaatimukset työvälineille, kalustolle tai teknisille laitteille:

Urakan kalustoluettelo tarjousliitteessä 3. Tilaaja ei aseta mitään vaatimuksia erikseen, mutta tarjoajien tulee esittää käytettävä kalusto tarjousliitteissä 3 ja 4 eli tulee esittää yksityiskohtainen sitova toimintasuunnitelma, jossa esitetään ne resurssit, joilla urakka suoritetaan vaatimusten mukaisesti.

Vaatimukset täyttyvät:".

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdassa 3.1 "Urakkaan kuuluvat talvihoitotyöt" ja vastaavasti urakkasopimusluonnoksen kohdassa 2.1 on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakkaan kuuluvat työt tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen tai tarjouspyyntöasiakirjoista viitattavien ohjeiden, määräysten, laatuvaatimusten ja työselitysten mukaisesti ellei toisin ole mainittu."

Urakkaohjelman kohdassa 3.2 "Urakoitsijan hankinnat, kalusto ja henkilöstö" on myös todettu seuraavaa:

"Tilaaja edellyttää, että urakan katu- ja yleisellä tiealueella tehtävissä kunnossapitotöissä käytettävät tienhoitoajoneuvot (myös liikennetraktorit, pyöräkoneet) lisälaitteineen ja varusteineen täyttävät lakien ja niihin rinnastettavien yleisten määräysten (työturvallisuus), tämän urakan työselityksissä ja tehtäväkorteissa asetetut vaatimukset tai niille erikseen annetut laatuvaatimukset."

Tarjouspyynnön liitteessä "Urakan tarkentavat ohjeet/määräykset sekä määrätiedot" kohdan 3 "Hoitotöitä koskevat muut tarkennukset ja erityisvaatimukset" alakohdassa 3.6 "Kalustovaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Kp1 -luokan kaduilla pääsääntöisenä aurauskalustona tulee olla tienhoitoon tarkoitettu aura-auto, joka on varustettu vähintään kääntyvällä yksisiipisellä vinoetuauralla sekä alusterällä. Tilapäisesti ja aura-autoa täydentävä auraukseen soveltuu myös suurikokoinen pyöräkone tai liikennetraktori (n. 16 … 18 tn), joka on varustettu kääntyvällä yksisiipisellä vinoetuauralla sekä polanteiden poistoon soveltuvalla auran lisälaitteella tai alusterällä. Palteiden kaatoa varten kalusto tulee varustaa palteenkaatajalla tai muulla vastaavalla laitteella tai palteiden kaatoon tulee järjestää urakoitsijan toimesta muutoin.

Kp 1–2 luokan kevyen liikenteen väylillä sekä kp 2–4 luokan kaduilla sekä sorateillä aurauskalustoksi soveltuu alue- tai vinoetuauralla varustettu pyöräkuormaaja (n. 6 … 18 tn) tai vastaavan kokoinen liikennetraktori, joka on varustettu alueauralla ja lingolla. Em. kaluston varustukseen tulee kuulua myös siipilumikauha liittymien ja näkemäalueiden puhdistusta varten. Muu menetelmä täytyy hyväksyttää erikseen tilaajalla.

Levin Torin ja muiden Levikeskuksen torialueiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden (etenkin koulut ja päiväkodit) aurauskalustoksi soveltuu pienikokoinen pyöräkone (esim. Bobcat tai vast.), joka on varustettu alue- ja siipilumikauhalla.

Liukkauden torjunta hiekoittamalla on pääosin suoritettava kalustolla, joka on varustettu erillisellä säädettävällä sirottelevalla hiekoituslaitteella:
- hiekoitusleveyden säätö 2 … 12 m
- kalusto soveltuu niin kevyen liikenteen väylien kuin ajoratojen piste- ja linjahiekoitukseen

Lisäksi myös muissa talvihoitokoneissa (kuten pyöräkoneet, liikennetraktorit) tulee olla valmius liukkauden torjuntaan pintaa karhentamalla sekä hiekoituslaitteen asentamiseen.

Lumen poisajotyöhön mitoitettava/käytettävä kalusto ja kalustomäärä tulee olla sellainen, että poisajotyö tulee tehtyä tehokkaasti ja tarpeetonta odotusaikaa välttäen. Poisajokalusto tulee varustaa lumen poisajoon soveltuvalla (laillisella) lavalla, jonka koko on vähintään noin 30 m­. Kuorma-autokalusto tulee olla kokonaispainoluokaltaan vähintään n. 26 tn ja ylipäänsä sellainen, että ajotyössä voidaan noudattaa alueella vallitsevia yleisiä enimmäisnopeusrajoituksia. Muussa tapauksessa urakoitsijan tulee osoittaa selkeästi, että kalustolla saavutetaan vastaavat työtehot kuin em. kalustovaatimuksilla."

Työvaiheisiin liittyvät sisällölliset vaatimukset ovat käyneet tarkemmin ilmi tarkentavista ohjeista ja määräyksistä, tehtäväkohteista ja työkohdekartoista.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole tarjoukseen liitetyn kalustoluettelon perusteella täyttänyt tarjouspyynnön kalustovaatimuksia teknisiltä ominaisuuksiltaan eikä riittävyydeltään. Valittaja on myös esittänyt, että tarjouspyynnön liitteessä on ilmoitettu kaluston määrä-, laatu- ja lisävarustevaatimukset erittäin tarkasti, eikä tarjouspyynnöstä ole käynyt ilmi, että kalustoa koskevia vaatimuksia ei olisi tullut noudattaa. Tarjoajat eivät ole voineet tulla tarjouspyynnön perusteella siihen käsitykseen, että tarjous voidaan jättää kaluston osalta minkä sisältöisenä hyvänsä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole asetettu erillisiä kalustovaatimuksia, vaan tarjouspyynnössä on ainoastaan edellytetty, että resurssit ovat riittävät, jotta palvelua voidaan tuottaa vaatimusten mukaisesti. Näin on yleisesti toimittu väylien hoitoon liittyvissä urakoissa, ja tarjoajat ovat siten voineet itse suunnitella palvelun tuottamisen vaatimat resurssit.

Asiassa on näin ollen ensiksi arvioitava, onko tarjouspyyntö laadittu hankintalain 67 §:ssä tarkoitetulla tavalla niin selväksi, että sen perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä ja hankintamenettelyssä on aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Edellä selostetusti tarjouspyynnössä on yhtäältä ilmaistu, että hankintayksikkö ei aseta kalustolle mitään vaatimuksia erikseen, mutta resurssien on oltava riittävät, jotta työt voidaan suorittaa vaatimusten mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajaa on ohjeistettu esittämään käytettävä kalusto tarjouksen liitteillä eli tarjoajan on tullut esittää yksityiskohtainen ja sitova suunnitelma siitä, miten työt voidaan suorittaa vaatimusten mukaisesti.

Toisaalta tarjouspyynnön ja urakkasopimusluonnoksen sekä siihen sisältyneen urakkaohjelman mukaan työt on tullut suorittaa tarjouspyyntöasiakirjoissa viitattujen ohjeiden, määräysten ja laatuvaatimusten mukaisesti, ellei toisin ole mainittu. Tarjouspyynnön liitteessä "Urakan tarkentavat ohjeet/määräykset sekä määrätiedot" kohdan 3 "Hoitotöitä koskevat muut tarkennukset ja erityisvaatimukset" alakohdassa 3.6 "Kalustovaatimukset" on katsottava esitetyn suositusluonteisten ohjeiden lisäksi myös määräyksiä esimerkiksi kunnossapitoluokan 1 katujen aurauskalustoon liittyen.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön perusteella tarjoajille ei ole ollut riittävän selvää, mitä hankintayksikkö on tarkoittanut sillä, että kalustolle ei aseteta mitään vaatimuksia erikseen, kun hankintayksikkö on toisaalta asettanut tarjouspyyntöasiakirjoissa myös kalustoa koskevia noudatettavaksi tarkoitettuja määräyksiä. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajat ovat voineet perustellusti käsittää eri tavoin sen, onko hankintayksikön ollut tarkoitus asettaa tarjoajia sitovia kalustovaatimuksia ja sen, missä määrin kalustoa koskevat ohjeet tai määräykset ovat olleet suositusluonteisia ja missä määrin velvoittavia. Kyseisillä seikoilla on voinut olla olennaista merkitystä hankinnassa käytettävään kalustoon, tarjoushintaan ja siten myös tarjousten vertailukelpoisuuteen.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut kalustovaatimusten osalta siinä määrin epäselvä, ettei tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ole tullut tarjouskilpailussa turvatuksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi:
1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä enettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Hyvitysmaksun määrääminen ei tule hankintalain 155 §:n 1 momentin nojalla toissijaisena seuraamuksena tämän hankintamenettelyn osalta kysymykseen.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Kittilän kunta aikoo edelleen toteuttaa Levin katujen talvihoitotöiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kittilän kunnanhallituksen 18.9.2018 tekemän hankintapäätöksen § 305. Markkinaoikeus kieltää Kittilän kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Kittilän kunnan korvaamaan Lumibois Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.990 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kittilän kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pekka Savola ja Jari Tiainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.4.2019