MAO:161/19

Kuntien Tiera Oy - IT-laitteiden ja -ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelut

julkinen hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Diaarinumero: 2018/116
Antopäivä: 5.4.2019

ASIAN TAUSTA

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 13.12.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 11.1.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta IT-laitteiden ja -ohjelmistojen verkkokaupan ja lähitukipalvelun toimittamista koskevasta hankinnasta 36 kuukauden sopimuskaudelle ja mahdolliselle 12 kuukauden optiokaudelle.

Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja on 17.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Atea Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 200 miljoonaa euroa.

Dustin Finland Oy on 2.3.2017 valittanut Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtajan 17.2.2017 tekemästä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Kuntien Tiera Oy on 17.3.2017 tehnyt Atea Finland Oy:n kanssa sopimuksen 28.9.2015 tehdyn verkkokauppapalvelun toimittamista koskevan väliaikaisen puitesopimuksen jatkamisesta.

Markkinaoikeus on 1.3.2018 antamallaan päätöksellä numero 113/18 kumonnut Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtajan 17.2.2017 tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt Kuntien Tiera Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 5.000.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on päätöksessään lisäksi todennut, että mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kyseessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon päätöksessä mainitut seikat.

Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja on 9.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hankkia verkkokauppaa koskevat palvelut väliaikaisesti uuden kilpailutuksen ajaksi Atea Finland Oy:ltä.

Kuntien Tiera Oy on 11.3.2018 tehnyt väliaikaisen hankintasopimuksen verkkokauppapalvelun toimittamisesta Atea Finland Oy:n kanssa.

Kuntien Tiera Oy on 3.4.2018 valittanut markkinaoikeuden 1.3.2018 antamasta päätöksestä numero 113/18 korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiassa ratkaisua.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää sakon uhalla hankintayksikköä jatkamasta muutoksenhaun kohteena olevan sopimuksen toimeenpanoa. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee hankintayksikölle markkinaoikeuden 1.3.2018 antamassa päätöksessä numero 113/18 asetetun 5.000.000 euron uhkasakon maksettavaksi. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.750 eurolla viivästyskorkoineen sisältäen 6.000 euron oikeudenkäyntimaksun.

Perusteet

Hankintayksikön laajamittainen vuodesta 2015 jatkunut väliaikainen järjestely Atea Finland Oy:n kanssa ei ole enää hankintasäännösten tarkoittama väliaikainen järjestely, vaan kyseessä on laiton suorahankinta.

Hankinta on kilpailutettu jo kolme kertaa. Ensimmäisen samaa hankintaa koskevan, 5.8.2015 päivätyn hankintapäätöksen markkinaoikeus on kumonnut 7.6.2016 antamallaan päätöksellä numero 332/16 sekä velvoittanut hankintayksikön kilpailuttamaan hankinnan uudelleen. Seuraavan kerran hankintayksikkö on käynnistänyt samaa kohdetta koskevan hankintamenettelyn syksyllä 2016. Hankintayksikkö on kuitenkin keskeyttänyt hankinnan omalla päätöksellään hankintailmoituksessa havaittujen virheiden johdosta. Kolmannessa kilpailutuksessa tehty, 17.2.2017 päivätty hankintapäätös on kumottu markkinaoikeuden 1.3.2018 antamalla päätöksellä numero 113/18 ja hankintayksikkö on velvoitettu kilpailuttamaan hankinta uudelleen. Sekä 5.8.2015 että 17.2.2017 päivätyillä hankintapäätöksillä toimittajaksi on valittu Atea Finland Oy.

Markkinaoikeuden ratkaisuista huolimatta hankintayksikkö on järjestänyt kysymyksessä olevan hankinnan väliaikaisin järjestelyin Atea Finland Oy:n kanssa jo vuoden 2015 kesästä lähtien. Väliaikaisen järjestelyn aikainen tuotteiden myynti on ollut erittäin laajamittaista. Hankinta on ollut merkittävä paitsi laajuudeltaan myös kohteen toimintamallin puolesta. Hankinnan laitevalikoima on ollut ainutlaatuisen laaja kattaen suuren valikoiman nimikkeistöä lukuisista erilaisista laitteista aina konesalipalveluihin.

Lisäksi hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti hankkinut koko ajan uusia asiakkaita väliaikaisen järjestelyn piiriin. Vaikka hankintayksikkö on toiminut väliaikaisen sopimuksen nojalla, se on hankkinut jatkuvasti ja hankkii edelleen uusia ja isoja asiakkaita, joiden vuosittaiset laitehankinnat ovat suuruudeltaan noin 30–40 miljoonaa euroa.

Hankintayksikkö on myös markkinoinut kysymyksessä olevaa väliaikaista järjestelyä virheellisesti. Hankintayksikkö on esimerkiksi mainostanut sopimusta asiakkaille jo voimassaolevana ja oikeudellisesti selvänä internetsivuillaan julkaisemissaan tiedotteissa.

Hankintayksikön asiakkailla olisi ollut mahdollisuus tarvittaessa hankkia kysymyksessä olevat laitteet ja palvelut muutakin kautta. Väliaikainen järjestely on ollut epätavanomainen ja julkisia hankintoja koskevien periaatteiden vastainen. Hankintayksikön menettely ei ole täyttänyt hankintasäännösten mukaisia tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden edellytyksiä.

Hankintayksikön menettely on ollut muita toimijoita syrjivää. Silloin, kun hankintayksikkö on tarkoituksella laatinut niin puutteellisen tai epäselvän hankintailmoituksen, että sen perusteella kilpailuolosuhteet ovat jääneet hyödyntämättä, menettely rinnastuu laittomaan suorahankintaan.

Vastine ja sen täydennys

Vaatimukset

Kuntien Tiera Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valittajan vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi tutkimatta ja hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.850 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on ollut hankintasäännösten nojalla oikeus tehdä kysymyksessä olevista IT-laitteista, -ohjelmistoista ja palveluista väliaikainen hankintasopimus markkinaoikeusprosessin ja hankinnan uudelleen kilpailuttamisen ajaksi. Hankintayksikön asiakkaat tarvitsevat välttämättä hankinnan kohteena olevia laitteita ja ohjelmistoja sekä niiden lähitukipalvelua koko ajan toiminnassaan. Väliaikainen hankintasopimus on hankintasäännösten mukainen myös siltä osin, että se ei ole estänyt eikä estä hankintamenettelyn korjaamista markkinaoikeuden päätöksellä.

Hankintayksikön verkkokauppaan ei ole liittynyt eikä tule liittymään uusia asiakkaita markkinaoikeuden 1.3.2018 antaman päätöksen numero 113/18 jälkeen. Uuden tarjouskilpailun valmistelu on aloitettu viipymättä, ja hankintayksikkö on julkaissut uudesta tarjouskilpailusta EU-ennakkotietoilmoituksen.

Hankintayksikön internetsivuillaan julkaisemat tiedotteet ovat olleet hankintasäännösten mukaisia ja totuudenmukaisia. Tiedotteissa on ilmaistu, että hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön, vaan kyseessä on väliaikainen sopimus. Myös markkinaoikeuden päätökset on kuvattu oikein.

Hankintayksikkö on järjestänyt väliaikaisen hankinnan tarjouskilpailun voittajan kanssa, mikä on yleinen käytäntö julkisissa hankinnoissa. Menettely ei ole ollut tältä osin muita toimijoita syrjivää.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kyseessä on hankintasäännösten vastainen suorahankinta ja että kokonaisuus huomioon ottaen asiassa ei ole enää merkitystä sillä, onko hankinnassa kyse sellaisesta tavara- tai palveluhyödykkeestä, jota hankintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

Hankintayksikön ja Atea Finland Oy:n välinen järjestely on hankintasäännösten vastainen, ja se on estänyt markkinaoikeuden käytössä olevien ensisijaisten oikeussuojakeinojen käytön. Kokonaisuus huomioon ottaen kyse ei ole enää väliaikaisesta järjestelystä. Valituksen kohteena oleva järjestely on ollut hyvin pitkäkestoinen ja laajamittainen. Lisäksi hankintayksikkö on koko järjestelyn ajan hankkinut uusia merkittäviä asiakkaita ja tahallisesti viivytellyt hankinnan kilpailutuksessa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on 4.6.2018 toimittanut lisävastineen.

Hankintayksikkö on 29.1.2019 markkinaoikeuden selvityspyynnön johdosta antanut selvityksen uuden tarjouskilpailun järjestämisestä ja väliaikaisen sopimuksen voimassaolon jatkamisesta. Selvityksestä on käynyt ilmi, että uutta tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu 5.2.2019 Hilma-ilmoituspalvelussa ja että hankintayksikkö on jatkamassa väliaikaista sopimusta uuden hankintamenettelyn vaatiman ajan. Hankintayksikön mukaan uusi väliaikainen sopimus olisi voimassa 1.2.2019–1.5.2019. Selvityksessä on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa.

Hankintayksikkö on aloittanut kilpailutukseen liittyvät toimet välittömästi markkinaoikeuden 1.3.2018 antaman päätöksen numero 113/18 jälkeen. Hankinnan valmistelun aikana hankintayksikkö on kohdannut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelta tulleita muuttujia, joiden vaikutusta kilpailutuksen valmistelun kokonaiskestoon ja väliaikaisen sopimuksen voimassaolosta sopimiseen ei ole voitu arvioida oikein tai niiden vaikutusta kilpailutukseen ei ole voitu välttää tai voittaa. Nämä tekijät ovat liittyneet puitejärjestelystä kiinnostuneiden asiakkaiden vuosibudjetointiin suhteessa asiakasvolyymien ilmoittamiseen tuleville operatiivisille vuosille 2019–2022, puitejärjestelystä kiinnostuneiden asiakkaiden lukumäärän merkittävään kasvuun, hankinnan toiminnallisiin muutoksiin ja muutoksiin teknologisissa vaatimuksissa sekä hankintayksikön sisäisessä resursoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Verkkokaupan keskeytymätön jatkuvuus on kriittinen tekijä hankintayksikön omistajille. Verkkokaupan keskeyttäminen aiheuttaisi riskin merkittävistä taloudellisista vahingoista muun ohella kunnalliseen huoltovarmuuteen ja yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin (esimerkiksi pelastuslaitoksiin, kouluihin ja sairaaloihin) ja voisi keskeyttää muiden hankintayksikön puitejärjestelyssä olevien asiakkaiden keskeisiä toimintoja. Välittömien taloudellisten vaikutusten lisäksi myös välilliset vaikutukset kuntien, kaupunkien ja muiden asiakkaiden toimintaan ja yhteiskuntaan tulee ottaa huomioon.

Valittaja on 20.2.2019 antanut hankintayksikön selvityksen johdosta lisälausuman, jossa se on todennut muun ohella seuraavaa.

Markkinaoikeuden 1.3.2018 annetussa päätöksessä numero 113/18 asetettu uhkasakko tulee tuomita maksettavaksi. Markkinaoikeus on päätöksellään 1.3.2018 kumonnut hankintapäätöksen 17.2.2017 ja kieltänyt hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai muutoin panemasta hankintapäätöstä täytäntöön asettamansa 5.000.000 euron sakon uhalla. Hankintayksikkö on tosiasiassa pannut virheellisen hankintapäätöksen täysimääräisesti täytäntöön ja osoittanut menettelyllään piittaamattomuutta markkinaoikeuden päätöksestä. Hankinnan väliaikaiselle järjestämiselle toteutuneessa laajuudessa ei ole ollut perusteita, vaan kyseessä on kumotun hankintapäätöksen täytäntöönpano ja laiton suorahankinta.

Hankintayksikkö ei ole noudattanut päävelvoitetta, eikä noudattamatta jättämiselle ole lain tarkoittamaa pätevää syytä. Hankintayksikkö on viivytellyt uuden kilpailutuksen järjestämisessä, ja hankintasopimus on syntynyt olosuhteiden perusteella. Väliaikaiselle sopimukselle ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta, eikä sopimusta ole edelleenkään päätetty. Väliaikaisen järjestelyn tuloksena hankintayksikkö on pannut kumotun hankintapäätöksen täytäntöön. Hankintayksikön menettelyn lopputulos on sama kuin mikä olisi seurannut markkinaoikeuden kumoaman hankintapäätöksen täytäntöönpanosta. Hankintailmoituksen mukaan varsinainen sopimuskausi on ollut kolme vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ja lisäksi hankinta on sisältänyt yhden vuoden optiokauden. Hankintayksikkö on siten tosiasiassa pannut hankintapäätöksen täytäntöön sekä ehdoiltaan että kestoltaan.

Hankinnan väliaikaisen järjestämisen tarkoituksena ei voi olla yksin se, että yhteishankintayksikkö turvaa oman normaalin liiketoimintansa jatkumisen. Hankintayksikön asiakkaat olisivat voineet tehdä hankinnat myös muutoin, sillä kyse on hyvin tavanomaisista ja yleisesti markkinoilta saatavissa olevista tuotteista ja palveluista. Kysymyksessä ei ole kiireellinen tai välttämätön hankinta, vaan kyse on puhtaasti uudentyyppisestä ratkaisusta toteuttaa tavanomainen hankinta.

Väliaikaisen järjestelyn aikainen tuotteiden myynti on ollut erittäin laajamittaista ja hankintayksikkö on sen voimassaoloaikana hankkinut uusia merkittäviä asiakkaita. Väliaikaisen sopimuksen jatkaminen mahdollisimman pitkään on ensisijaisesti hankintayksikön oman liiketoiminnan intressissä. Hankintayksikkö on viivytellyt kilpailutuksen järjestämisessä ja samaan aikaan tosiasiassa pannut markkinaoikeuden kumoaman hankintapäätöksen täytäntöön.

Hankintayksikkö on 6.3.2019 antamassaan lisävastineessa esittänyt, että valittaja ei voi enää vuosi valituksen vireille saattamisen jälkeen esittää asiassa uusia vaatimuksia. Vaatimus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi tulee siten jättää tutkimatta.

Hankintayksikkö on koko ajan noudattanut markkinaoikeuden antamia päätöksiä. Hankintayksikkö on aloittanut aina välittömästi markkinaoikeuden päätöksen jälkeen uuden kilpailutuksen valmistelut. Hankintayksikkö ei ole toteuttanut verkkokauppaa yhtäjaksoisesti yhdellä väliaikaisella sopimuksella, vaan väliaikaiset sopimukset ovat aina päättyneet viimeistään markkinaoikeuden ratkaisuun. Jokainen väliaikainen sopimus on ollut erillinen, ja kuten viimeisimmässä verkkokauppaa koskevassa ratkaisussaan 1.3.2018 markkinaoikeus on todennut, hankintaa ei ole pantu täytäntöön ja hankintapäätös on ollut kumottavissa.

Viimeisin kumottu hankintapäätös on tehty 17.2.2017 ja tätä hankintaa koskeva väliaikainen sopimus on päättynyt markkinaoikeuden ratkaisuun. Markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen on tehty uusi väliaikainen sopimus uuden kilpailutuksen valmistelun ja toteuttamisen ajaksi.

Hankintayksikkö on ottanut vain kilpailutuksessa listattuja omistajia asiakkaiksi palveluun. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen edes listattuja asiakkaita ei ole enää lisätty palvelun piiriin.

Valittaja on 20.3.2019 antamassaan lisälausumassa esittänyt muun ohella, että uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista koskevaa vaatimusta ei ole tarvetta arvioida uutena vaatimuksena. Lisäksi vaatimus perustuu hallintolainkäyttölain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla olosuhteiden muutokseen.

Hankintayksikön väite siitä, että se olisi ottanut vain kilpailutuksessa listattuja omistajia asiakkaiksi palveluun ja että markkinaoikeuden päätöksen jälkeen edes listattuja asiakkaita ei ole lisätty palvelun piiriin, ei pidä paikkaansa. Valittaja on valituksessaan yksilöinyt ne asiakkaat, jotka ovat liittyneet järjestelyyn kilpailutuksen ulkopuolelta. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että väliaikainen järjestely on perustunut tarjouspyyntöön, jossa menettelyyn sitoutuneiden hankintayksiköiden määrä on kuvattu hyvin epäselvästi viitaten hankintayksikön osakasluetteloon. Vaikka hankintayksikkö ei olisikaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen lisännyt asiakkaita palvelun piiriin, se on sitä ennen voinut varsin vapaasti lisätä asiakkaita järjestelyynsä epäselvän tarjouspyynnön nojalla.

Hankintailmoituksella 5.2.2019 aloitettu hankintamenettely on keskeytetty maaliskuussa 2019. Kyseessä on ollut neljäs hankintailmoitus samasta hankinnasta. Ilmoituksen mukaan keskeyttämisen syynä on ollut se, että verkkokauppaa koskevaan kilpailutukseen on saapunut yli 140 lisäkysymystä, jotka ovat hankintayksikön mukaan osoittaneet, että tarjouspyynnön sisältöä ja vaatimuksia tulee korjata ja täsmentää. Keskeytysilmoituksessa on myös todettu, että koska hankintailmoitukseen tulee lukuisia korjauksia ja päivityksiä, tässä tapauksessa pelkkä korjausilmoitus ja tarjousajan pidentäminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä, vaan hankinta tulee keskeyttää ja julkaista korjattu sekä päivitetty hankintailmoitus uudestaan. Hankinnan keskeyttäminen ja hankintayksikön menettely asiassa viittaavat siihen, että hankintayksikkö viivyttelee tarkoituksellisesti hankinnan kilpailuttamisessa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vaatimuksen tutkiminen

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus jättää Dustin Finland Oy:n vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi tutkimatta, koska vaatimus on esitetty vasta vuoden kuluttua valituksen vireille saattamisesta.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää vireillä olevassa asiassa ainoastaan sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. Valittaja saa vaatia myös täytäntöönpanon kieltämistä tai tehdä muun sivuvaatimuksen.

Uhkasakkolain 5 §:n mukaan mainitussa laissa tarkoitettu asia pannaan vireille asianomaisten säännösten ja määräysten noudattamista valvovan viranomaisen aloitteesta tai esityksestä taikka sen hakemuksesta, jonka etua tai oikeutta asia koskee.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla olisi oikeus saattaa uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskeva vaatimus vireille markkinaoikeudessa erillisellä hakemuksella. Kyseistä vaatimusta ei siten ole esillä olevassa asiassa pidettävä hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettuna uutena vaatimuksena. Vaatimus on näin ollen tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Markkinaoikeudessa on Dustin Finland Oy:n valituksen johdosta arvioitavana, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti markkinaoikeuden 1.3.2018 antaman päätöksen numero 113/18 jälkeen 11.3.2018 tehdyn väliaikaisen hankintasopimuksen osalta. Asiassa ei siten tule arvioitavaksi, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti samaa hankintakokonaisuutta koskevien aiempien väliaikaisten järjestelyjen tai 6.2.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella aloitetun uuden hankintamenettelyn osalta.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 153 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Sanotun pykälän 2 momentin mukaan hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:
1) kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai
3) velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Edellä mainittua pykälää koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan se vastaa pääosin aikaisemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, vanha hankintalaki) 93 §:ssä säädettyä. Vanhan hankintalain 93 §:n esitöissä (HE 190/2009 vp s. 67) on todettu muun ohella, että mainitussa pykälässä säädetään hankintayksikön oikeudesta järjestää hankinta väliaikaisin toimin muutoksenhaun ajaksi. Oikeuskäytännössä on todettu, etteivät väliaikaiset järjestelyt, jotka päättyvät tuomioistuimen antaessa asiassa ratkaisunsa, vaaranna hakijan oikeusturvaa.

Vanhan hankintalain 93 §:n esitöissä (HE 190/2009 vp s. 67) on lisäksi todettu, että oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan ilman tarjouskilpailua aina siihen saakka, kunnes uusi tarjouskilpailu muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella on ehditty toteuttaa tilanteessa, jossa hankintayksikön järjestämiä palveluja käyttävien asiakkaiden etu on edellyttänyt palvelujen keskeytymätöntä järjestämistä.

Vanhan hankintalain 93 §:n 1 momentin esitöissä (HE 190/2009 vp s. 67 ja 68) on todettu, että mainitun säännöksen mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan muutoksenhaun ajaksi, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Hankinnan järjestäminen edellyttää arviota siitä, onko hankinnan tarve välitön vai voidaanko hankinta lykätä muutoksenhaun ajaksi. Tarve hankinnan välittömälle järjestämiselle on lähtökohtaisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen tai hankinnassa on kyse sellaisesta tavara- tai palveluhyödykkeestä, jota hankintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa. Hankinnan arvolla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä arvioinnissa. Hankintayksikön oman toiminnan lisäksi vastaavin edellytyksin voidaan ottaa huomioon hankintayksikön asiakkaiden tarpeet esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhan hankintalain 11 §:ssä tarkoitettu yhteishankintayksikkö vastaa kilpailuttamisesta.

Vanhan hankintalain 93 §:n 2 momentin esitöissä (HE 190/2009 vp s. 68) on todettu, että säännöksellä rajoitetaan hankinnan väliaikaista järjestämistä siten, että väliaikaisjärjestely ei saa estää markkinaoikeuden käytössä olevien ensisijaisten oikeussuojakeinojen käyttöä vanhan hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyllä tavalla. Käytännössä säännös edellyttää, että hankintayksikkö rajoittaa väliaikaisjärjestelyn päättymään tuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai viimeistään silloin, kun virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu. Suositeltavaa on, että väliaikaista järjestelyä koskevien sopimusehtojen mukaan sopimus voidaan irtisanoa päättymään markkinaoikeuden ratkaisun johdosta.

Keskeinen tapahtumainkulku

Muutoksenhaun kohteena oleva järjestely on alun perin kilpailutettu 9.4.2015 julkaistulla hankintailmoituksella. Hankintayksikkö on tehnyt kyseisen hankintailmoituksen tarkoittamassa hankintamenettelyssä 5.8.2015 hankintapäätöksen, josta on valitettu markkinaoikeuteen. Tämän jälkeen hankintayksikkö on 28.9.2015 tehnyt väliaikaisen puitesopimuksen verkkokauppapalvelun toimittamisesta Atea Finland Oy:n kanssa. Sopimuksen kohdan 16.1 mukaan sopimus on ollut voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on antanut päätöksen asiassa tai, mikäli markkinaoikeuden päätöksessä niin määrätään, kunnes hankintayksikkö on saanut kilpailutettua verkkokauppapalvelun toimittamisen uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti.

Markkinaoikeus on 7.6.2016 antamallaan päätöksellä numero 332/16 kumonnut 5.8.2015 tehdyn hankintapäätöksen ja kieltänyt hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 1.000.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on päätöksessään lisäksi todennut, että mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa- ja lähitukipalveluja koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu.

Dustin Finland Oy on markkinaoikeudelle 1.9.2016 toimittamassaan hakemuksessa muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee hankintayksikölle markkinaoikeuden 7.6.2016 antamassa päätöksessä numero 332/16 asetun 1.000.000 euron uhkasakon maksettavaksi.

Markkinaoikeus on 23.5.2017 antamallaan päätöksellä numero 275/17 tuominnut markkinaoikeuden 7.6.2016 antamassa päätöksessä numero 332/16 hankintayksikölle määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon hankintayksikön maksettavaksi 20.000 euron suuruisena.

Hankintayksikkö on ilmoittanut 13.12.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 11.1.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta laitteiden ja ohjelmistojen verkkokaupan ja lähitukipalvelun toimittamista koskevasta hankinnasta 36 kuukauden sopimuskaudelle ja mahdolliselle 12 kuukauden optiokaudelle.

Hankintayksikkö on 17.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Atea Finland Oy:n tarjouksen.

Dustin Finland Oy on 2.3.2017 valittanut hankintayksikön 17.2.2017 tekemästä päätöksestä markkinaoikeuteen.

Hankintayksikkö on 17.3.2017 tehnyt Atea Finland Oy:n kanssa sopimuksen 28.9.2015 tehdyn verkkokauppapalvelun toimittamista koskevan väliaikaisen puitesopimuksen jatkamisesta. Sopimuksen kohdan 1.4 mukaan sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on antanut päätöksen 17.2.2017 tehtyä hankintapäätöstä koskevassa valitusasiassa tai, mikäli markkinaoikeuden päätöksessä niin määrätään, kunnes hankintayksikkö on saanut kilpailutettua verkkokauppapalvelun toimittamisen uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti.

Markkinaoikeus on 1.3.2018 antamallaan päätöksellä numero 113/18 kumonnut hankintayksikön 17.2.2017 tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 5.000.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on päätöksessään lisäksi todennut, että mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa laitteiden ja ohjelmistojen verkkokaupan ja lähitukipalvelun toimittamista koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon päätöksessä mainitut seikat.

Hankintayksikkö on 9.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt hankkia verkkokauppaa koskevat palvelut väliaikaisesti uuden kilpailutuksen ajaksi Atea Finland Oy:ltä.

Hankintayksikkö on 11.3.2018 tehnyt väliaikaisen hankintasopimuksen verkkokauppapalvelun toimittamisesta Atea Finland Oy:n kanssa. Sopimuksen kohdassa 2 "Väliaikaisen hankinnan taustaa ja perusteet" on todettu seuraavaa:

"Sopijaosapuolet ovat 17.3.2017 allekirjoittaneet Sopimuksen väliaikaisen puitesopimuksen jatkamisesta Tilaajan verkkokauppapalvelusta (jäljempänä ’Jatkosopimus’). Jatkosopimuksen mukaan 28.9.2015 allekirjoitettua väliaikaista puitesopimusta jatketaan siihen asti, kun markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa asiassa diaarinumero 2017/114. Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa em. asiassa 1.3.2018. Edellä mainittu Jatkosopimus on siten päättynyt 1.3.2018.

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan markkinaoikeuden päätöstä on noudatettava heti eikä hankintaa voida jatkaa verkkokauppaa koskevan 17.2.2017 tehdyn hankintapäätöksen ja em. väliaikaisten sopimusten perusteella. Tästä syystä Tiera on aloittanut välittömästi uuden kilpailutuksen valmistelun verkkokauppapalvelusta.

Ottaen huomioon mitä markkinaoikeuden ratkaisussa [on] todettu puitejärjestelyn käyttöön oikeutettujen hankintayksikköjen yksilöimisestä selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoissa, tulee Tieran selvittää uutta kilpailutusta varten verkkokaupan tulevilta käyttäjiltä heidän kiinnostuksensa uuteen kilpailutukseen. Lisäksi tarjouspyyntömateriaaliin on tehtävä muitakin päivityksiä, joten uuden kilpailutuksen käynnistäminen voidaan aloittaa aikaisintaan arvioilta syys-marraskuussa 2018.

Tieran verkkokaupan asiakkaat tarvitsevat ainakin jossain määrin nykyisiä laitteita ja tarvikkeita ja tältä osin markkinaoikeus on myös ratkaisussaan MAO 275/17 viitannut yhteishankinnan asiakkaiden välttämättömiin hankintoihin verkkokaupan kautta.

Edellä mainitusta syystä on tarpeen sopia verkkokauppapalvelun jatkamisesta uuden kilpailutuksen ajaksi. Väliaikainen hankinta voidaan ulottaa vain verkkokaupan nykyisiin asiakkaisin eikä verkkokauppaan voi liittyä uusia asiakkaita."

Sopimuksen kohdassa 3 "Väliaikaisen hankinnan kohde" on todettu seuraavaa:

"Tällä väliaikaisella hankintasopimuksella sovitaan Verkkokauppapalvelun hankkimisesta väliaikaisesti Toimittajalta vastaavin ehdoin, kuin aikaisemmin solmitut väliaikaiset puitesopimukset. Väliaikainen hankinta voidaan toteuttaa enintään siihen asti, kun Tilaaja on kilpailuttanut uuden verkkokaupparatkaisun. Väliaikainen hankintasopimus päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019."

Hankintayksikkö on 3.4.2018 valittanut markkinaoikeuden päätöksestä 1.3.2018 korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiassa ratkaisua.

Hankintayksikkö on 5.4.2018 julkaissut EU-ennakkotietoilmoituksen ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen verkkokauppaa ja elinkaaripalvelujen toimittamista koskevasta hankinnasta. Ennakkotietoilmoituksen kohdassa VI.3 "Lisätiedot" on todettu seuraavaa:

"Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on saattaa tiedoksi, että Kuntien Tiera Oy tulee kilpailuttamaan uudelleen verkkokauppakonseptinsa, johtuen yhteishankintoja koskevan oikeuskäytännön muuttumisesta sekä markkinaoikeuden edellistä kilpailutusta koskevasta ratkaisusta. Hankinnan kohde ja laajuus ja toimintamalli voi jossain määrin muuttua edellisistä kilpailutuksista.

Hankinnan valmistelu on aloitettu ja todennäköinen aikataulu kilpailutukselle tulee olemaan syksyllä 2018."

Hankintayksikkö on 6.2.2019 julkaissut EU-hankintailmoituksen ICT-laitteiden, -palvelujen ja -ohjelmistojen verkkokauppaa koskevasta hankinnasta. Hankinta on sittemmin keskeytetty 8.3.2019 julkaistulla keskeytysilmoituksella. Ilmoituksen kohdassa VI.3 "Lisätiedot" on todettu seuraavaa:

"Kuntien Tieran ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen verkkokauppaa koskeva hankinta joudutaan keskeyttämään. Keskeyttämisen syynä on se, että verkkokauppaa koskevaan kilpailutukseen on saapunut yli 140 lisäkysymystä, jotka ovat osoittaneet, että tarjouspyynnön sisältöä ja vaatimuksia tulee korjata ja täsmentää. Lisäksi hankintasopimuksen ehdot sekä hankinnan kohde tulee päivittymään tehtävien korjausten myötä. Koska hankintailmoitukseen tulee lukuisia korjauksia ja päivityksiä, eivät pelkkä korjausilmoitus ja tarjousajan pidentäminen ole tässä tapauksessa riittäviä toimenpiteitä, vaan hankinta tulee keskeyttää ja julkaista korjattu sekä päivitetty hankintailmoitus uudestaan. Uusi hankintailmoitus pyritään julkaisemaan viikolla 12. Uuden hankintailmoituksen ohessa tullaan julkaisemaan keskeytettävään kilpailutukseen saapuneet kysymykset ja vastaukset sekä niiden pohjalta tehdyt muutokset kohtineen taulukkona."

Hankinnan väliaikainen järjestäminen

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön ja Atea Finland Oy:n välinen järjestely ei ole sen pitkäkestoisuudesta ja laajamittaisuudesta johtuen enää hankintasäännösten tarkoittama väliaikainen järjestely, vaan kyseessä on laiton suorahankinta. Valittajan mukaan hankintayksikön asiakkailla olisi ollut mahdollisuus tarvittaessa hankkia kysymyksessä olevat laitteet ja palvelut muutakin kautta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on hankkinut uusia asiakkaita kysymyksessä olevan järjestelyn piiriin ja tahallisesti viivytellyt hankinnan kilpailutuksessa. Valittajan mukaan hankintayksikön menettely on ollut syrjivää.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sillä on ollut hankintalain nojalla oikeus tehdä väliaikainen hankintasopimus hankinnan uudelleen kilpailuttamisen ajaksi. Hankintayksikön mukaan sen asiakkaat tarvitsevat välttämättä koko ajan toiminnassaan hankinnan kohteena olevia laitteita ja ohjelmistoja sekä niiden lähitukipalvelua. Hankintayksikön mukaan väliaikaisen hankinnan tekeminen tarjouskilpailun voittajan kanssa ei ole ollut muita toimijoita syrjivää.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on hankintalain 153 §:n nojalla oikeus järjestää hankinta muutoksenhaun ajaksi väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintayksikkö voi järjestää hankinnan ilman tarjouskilpailua aina siihen saakka, kunnes uusi tarjouskilpailu muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella on ehditty toteuttaa tilanteessa, jossa hankintayksikön järjestämiä palveluja käyttävien asiakkaiden etu edellyttää palvelujen keskeytymätöntä järjestämistä. Näin ollen, mikäli hankinnan tarve on välitön ja peruste väliaikaisjärjestelylle siten olemassa, voidaan hankinta järjestää väliaikaisesti siihen asti, kunnes virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun jälkeen ehditty korjata. Hankinnan väliaikainen järjestäminen on hankintalain 153 §:n vastaista silloin, kun kyse on muusta kuin välttämättömän palvelun järjestämisestä tai kun palvelun järjestämistä laajennetaan muutoin kuin välttämättömällä tavalla hankintapäätöksen tultua muutoksenhaun johdosta kumotuksi.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden päätöksen 1.3.2018 jälkeen 11.3.2018 tehnyt voittaneen tarjoajan kanssa väliaikaisen hankintasopimuksen verkkokauppapalvelun toimittamisesta. Sopimuksen kohdassa 3 "Väliaikaisen hankinnan kohde" on todettu, että sopimus on voimassa väliaikaisena siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on kilpailuttanut uuden verkkokaupparatkaisun. Mainitun kohdan mukaan sopimus päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019. Hankintayksikkö on siten rajoittanut väliaikaisen järjestelyn päättymään silloin, kun virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu, eli tässä tapauksessa, kun hankinnasta on järjestetty uusi kilpailutus. Asiassa saadun selvityksen perusteella uuden hankintamenettelyn toteuttaminen on viivästynyt ja hankintayksikkö on tästä johtuen jatkanut väliaikaisen sopimuksen voimassaoloa. Hankintayksikön mukaan uusi väliaikainen sopimus olisi voimassa 1.2.2019–1.5.2019.

Markkinaoikeuden päätöksestä 1.3.2018 ilmenevällä tavalla kysymyksessä olevan puitejärjestelynä toteutetun hankinnan tavoitteena on ollut tarjota kuntatoimijoille kustannustehokas ja vaivaton tapa hankkia ICT-laitteita, -ohjelmistoja ja -palveluja. Kyseisten laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen loppuasiakkaan tilauskanavana on toiminut samassa yhteydessä kilpailutetun tarjoajan ylläpitämä verkkokauppa.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevien ICT-laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen osalta on ollut kyse sellaisista hankinnoista, joita yhteishankintayksikön asiakkaat ovat tarvinneet koko ajan toiminnassaan ja joiden hankkiminen on ollut välttämätöntä asiakkaiden palvelujen keskeytymättömäksi järjestämiseksi. Hankintayksikkö on siten voinut järjestää kysymyksessä olevan hankinnan väliaikaisesti ilman tarjouskilpailua siihen saakka, kunnes uusi tarjouskilpailu on ehditty toteuttaa.

Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko väliaikaiseen järjestelyyn markkinaoikeuden päätöksen 1.3.2018 jälkeen liittynyt uusia asiakkaita ja väliaikaista järjestelyä siten laajennettu hankintasäännösten vastaisesti. Lisäksi asiassa on arvioitava, onko hankintayksikkö viivytellyt hankinnan uudelleen kilpailuttamisessa tarpeettomasti siten, että kyse ei ole enää ollut hankintalain 153 §:n mukaisesta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sen verkkokauppaan ei ole liittynyt uusia asiakkaita markkinaoikeuden päätöksen 1.3.2018 jälkeen. Hankintayksikön mukaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen edes kilpailutuksessa listattuja asiakkaita ei ole lisätty palvelun piiriin.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikön internetsivuilla on julkaistu markkinaoikeuden 1.3.2018 antamaa päätöstä koskeva tiedote, jossa on todettu, että verkkokauppaa käyttävillä senhetkisillä asiakkailla on edelleen mahdollisuus tehdä hankintoja verkkokaupasta kuten siihenkin asti.

Väliaikaisen hankintasopimuksen kohdassa 2 "Väliaikaisen hankinnan taustaa ja perusteet" on todettu, että väliaikainen hankinta voidaan ulottaa ainoastaan verkkokaupan senhetkisiin asiakkaisiin eikä siihen voi liittyä uusia asiakkaita. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että hankintayksikkö on aloittanut välittömästi uuden kilpailutuksen valmistelun ja että hankintayksikkö selvittää uutta kilpailutusta varten verkkokaupan tulevilta käyttäjiltä heidän kiinnostuksensa uuteen kilpailutukseen. Mainitun kohdan mukaan tarjouspyyntömateriaaliin on lisäksi tehtävä muitakin päivityksiä, joten uuden kilpailutuksen käynnistäminen voidaan aloittaa aikaisintaan arviolta syys-marraskuussa 2018.

Hankinnasta on 5.4.2018 julkaistu EU-ennakkotietoilmoitus, jossa on todettu, että hankinnan valmistelu on aloitettu ja todennäköinen aikataulu kilpailutukselle tulee olemaan syksyllä 2018. EU-hankintailmoitus on kuitenkin julkaistu vasta 6.2.2019 ja hankintamenettely on sittemmin keskeytetty 8.3.2019 julkaistulla keskeytysilmoituksella.

Hankintayksikkö on esittänyt selvitystä niistä sekoista, joiden vuoksi hankinnan kilpailuttaminen on viivästynyt. Kyseiset seikat ovat liittyneet muun ohella puitejärjestelystä kiinnostuneiden asiakkaiden vuosibudjetointiin suhteessa asiakasvolyymien ilmoittamiseen, puitejärjestelystä kiinnostuneiden asiakkaiden lukumäärän merkittävään kasvuun, hankinnan toiminnallisiin muutoksiin ja muutoksiin teknologisissa vaatimuksissa sekä hankintayksikön sisäisessä resursoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole katsottavissa, että hankintayksikön verkkokauppapalveluun olisi markkinaoikeuden päätöksen 1.3.2018 jälkeen liittynyt uusia asiakkaita. Kun lisäksi otetaan huomioon edellä tapahtumien ajallisesta kulusta esitetty sekä hankinnan kohteen laatu ja laajuus, ei nyt esillä olevassa asiassa ole myöskään katsottavissa, että hankintayksikkö olisi viivytellyt hankinnan kilpailuttamisessa tarpeettomasti siten, että kysymys ei olisi enää ollut hankintalain 153 §:n mukaisesta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin sen vuoksi, että uusi hankintamenettely on sittemmin keskeytetty.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan nyt kysymyksessä olevia ICT-laitteita, ohjelmistoja ja palveluja voittaneelta tarjoajalta 11.3.2018 tehdyllä väliaikaisella sopimuksella. Hankintayksikön menettelyä ei voida myöskään pitää muita toimittajia syrjivänä.

Uhkasakon tuomitsemista koskeva vaatimus

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee hankintayksikölle markkinaoikeuden 1.3.2018 antamassa päätöksessä numero 113/18 asetetun 5.000.000 euron uhkasakon maksettavaksi.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Markkinaoikeus on 1.3.2018 antamallaan päätöksellä numero 113/18 kumonnut Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtajan 17.2.2017 tekemän hankintapäätöksen koskien laitteiden ja ohjelmistojen verkkokaupan ja lähitukipalvelujen toimittamista sekä kieltänyt Kuntien Tiera Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 5.000.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan, mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kyseessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon päätöksessä mainitut seikat.

Hankintayksikkö on 3.4.2018 valittanut markkinaoikeuden päätöksestä 1.3.2018 korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiassa ratkaisua. Markkinaoikeuden päätös ei siten ole lainvoimainen.

Markkinaoikeuden päätöksessä 1.3.2018 todetulla tavalla julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös on siten uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaisesti säädetty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta ja näin ollen uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, vaikka päätös ei ole lainvoimainen.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että hankintayksikkö ei ole viivytellyt hankinnan kilpailuttamisessa tarpeettomasti siten, että kysymys ei olisi enää ollut hankintalain 153 §:n mukaisesta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä. Koska kysymys on ollut hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä, hankintayksikön ei ole katsottava tehneen hankintasopimusta hankintapäätöksen 17.2.2017 perusteella tai panneen sitä muutoin täytäntöön markkinaoikeuden päätöksen 1.3.2018 vastaisesti. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että uuden tarjouskilpailun aikataulun viivästymisestä huolimatta uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi ei ole perusteita.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, eikä asiassa ole esitetty perusteita uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi. Valitus ja vaatimus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen ja Dustin Finland Oy:n vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi.

Markkinaoikeus velvoittaa Dustin Finland Oy:n korvaamaan Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.850 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomari Riikka Innanen ja asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.4.2019