MAO:146/19

Vantaan kaupunki - ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelut

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2018/120
Antopäivä: 29.3.2019

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmän palveluhankinnasta neljän vuoden sopimuskaudelle, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Vantaan kaupungin konserni- ja asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja on 8.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 37 sulkenut muun ohella Mapon Finland Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut GSGroup Finland Oy:n (aiemmin PPCT Finland Oy) tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Mapon Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 38.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 420 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä asetettu referenssivaatimus on ollut epäselvä. Referenssivaatimuksesta ei ole ilmennyt, mitä ajoneuvoja referenssivaatimuksessa on tarkoitettu. Tarjouspyynnössä on ajoneuvojen lisäksi puhuttu siirrettävistä painonapillisista GPS-paikantimista, mobiilikäyttöliittymistä ja kiinteistä paikantimista. Tarjouspyynnössä asetetulla referenssivaatimuksella ei myöskään ole kyetty osoittamaan tarjoajan toimituskykyä.

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta hankintasäännösten vastaisesti. Valittaja on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut referenssivaatimukset kaikilta osin. Valittajan ilmoittamissa referensseissä ei ole kiinnitetty huomiota ajoneuvojen määrään vaan paikantimien määrään. Näitä paikantimia ovat olleet kiinteästi asennettavat painonapilliset GPS-laitteet, siirrettävät GPS-laitteet ja GPS-paikannuksella varustellut mobiilikäyttöliittymät. Valittajalla on ollut yli 5.000 asiakasta ja näillä asiakkailla yhteensä 55.000 paikanninta, isoimmalla asiakkaalla yli 2.500 paikanninta. Asiakkailla olevien paikantimien määrät ovat muuttuneet kuukausittain ja vuosittain autojen, urakoitsijoiden ja ihmisten määrien vaihtelun mukaisesti. Asiakkaat ovat voineet laittaa paikantimia seisontaan sesongin ulkopuolella ja siten säästää kustannuksissa. Asiakkaat ovat maksaneet paikantimien käytöstä vain käytetyn määrän mukaisesti. Tästä syystä paikantimien tarkkaa kuukausi- tai vuosimäärää ei ole ollut saatavissa.

Yhdellä valittajan tarjouksessa ilmoitetulla referenssiasiakkaalla on ollut yli 300 paikanninta, vaikka hankintayksikön tarkistamisen yhteydessä asiakkaan tilillä on näkynyt vain 246 ajoneuvoa tai paikanninta. Ajoneuvoissa olevien paikantimien lisäksi kyseisellä yrityksellä on ollut käytössä siirrettäviä paikantimia ja mobiilipaikantimia. Yrityksellä on lisäksi ollut paikantimia tuotantoajoneuvoissa, koneissa ja työntekijöiden omissa autoissa. Mainitun referenssiasiakkaan paikantimien kokonaismäärä on siten ylittänyt 300 kappaletta, kun on otettu huomioon myös siirrettävät paikantimet ja mobiilipaikantimet. Paikantimien kokonaismäärän arviointia on vaikeuttanut se, että tietoturvan ja yksityisyyden suojan takia ainoastaan kunkin ajoneuvon käyttäjät ovat nähneet tiedot. Lisäksi palkkahallinto on nähnyt ajoneuvon tiedot kerran kuukaudessa.

Valittaja on toimittanut hankintayksikölle esitteen ja linkin, josta vaaditut referenssit ovat käyneet ilmi. Ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikkö on antanut ymmärtää, että valittajan referenssit olisi tarkistettu ja ne olisivat kunnossa.

Tarjouspyyntö on lisäksi laadittu edellistä toimittajaa suosivaksi. Kyseinen edellinen toimittaja on saanut kilpailuetua, eivätkä tarjoajat ole siten olleet tasapuolisessa asemassa. Hankintayksiköllä on ollut käytössään voittaneen tarjoajan paikannuspalvelut jo aiemmin. Tarjoajille laitteiden asennus on yksittäinen kuluerä ja toimialalla asennus yhtäältä sekä palvelumaksu toisaalta erotellaan toisistaan, mutta tarjouspyynnössä asennus ja palvelumaksu on tullut ilmoittaa yhteisellä hinnalla. Hankintayksikkö on antanut merkittävää etua tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle. Yhdistämällä nämä hinnoittelut hankintayksikkö on antanut aiemmalle toimittajalle noin 50.000 euron edun muihin tarjoajiin verrattuna.

Tarjouspyynnöllä on haluttu sulkea muut tarjoajat tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on asetettu huomattava määrä soveltuvuusvaatimuksia, joilla on pyritty aiemman toimittajan uudelleen valintaan. Voittaneen tarjoajan kaikki avainhenkilöt ovat julkisuudessa olleiden tietojen perusteella vaihtuneet, joten epäselvää on, onko se täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta asiantuntijoiden osaamisesta ja kokemuksesta.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on asetettu referenssivaatimukseksi kaksi kohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Toisen näistä kohteista on tullut olla tarjouspyyntöä vastaavan kokoluokan toimituksesta (vähintään 300 ajoneuvoa). Vaatimus on liittynyt hankinnan kohteeseen ja ollut suhteutettu hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Se on myös ollut tasapuolinen ja syrjimätön. Vaatimuksessa ei ole ollut mitään epäselvää, koska siitä ei ole esitetty yhtään lisätietokysymystä.

Mainitussa referenssivaatimuksessa vähimmäismääräksi on asetettu 300 ajoneuvoa, joihin on asennettu paikannin. Vaatimuksesta on käynyt ilmi, että kysymys on ollut ajoneuvojen, ei paikantimien määrästä. Ajoneuvoissa saattaa olla useita eri paikantimia tai paikantimilla useita eri käyttäjiä, mutta hankinnan kannalta ratkaisevaa on ollut niiden ajoneuvojen lukumäärä, joihin on asennettu paikannin.

Valittaja on ilmoittanut kolme eri yritystä referensseinään, joiden tiedot on tarkistettu tarjouksessa mainituilta yhteyshenkilöiltä puhelimitse ja kirjallisesti. Yhteyshenkilöt ovat ilmoittaneet ensimmäisen referenssin kooksi 246 ajoneuvoa, toisen referenssin kooksi alle kaksisataa ajoneuvoa ja kolmannen referenssin kooksi tarkistuksen hetkellä 185 ajoneuvoa lisättynä myöhemmin tilattavilla 40–50 ajoneuvoyksiköllä. Valittaja ei ole siten täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta vähintään yhdestä tarjouspyyntöä vastaavan kokoluokan toimituksesta (300 ajoneuvoa) ja hankintayksikön on näin tullut sulkea valittaja tarjouskilpailusta.

Valittaja on ennen hankintapäätöksen tekemistä ottanut monta kertaa yhteyttä hankintayksikköön. Hankintayksikkö on kertonut valittajalle, missä vaiheessa tarjouskilpailu on, ja vastannut joihinkin valittajan esittämiin kysymyksiin.

Valittajan tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen esittämillä väitteillä siitä, valittajalla on yli 5.000 asiakasta ja näillä 55.000 paikanninta ja isoimmalla asiakkaalla jopa yli 2.500 paikanninta, ei ole liian myöhään esitettyinä asiassa merkitystä.

Hankintayksikkö ei ole suosinut voittanutta tarjoajaa. Myös tämän osalta on selvitetty referenssi- ja muut soveltuvuusvaatimukset.

Kuultavan lausunto

GSGroup Finland Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön referenssivaatimukset ovat olleet selkeitä ja ymmärrettäviä. Vaatimuksilla on varmistettu, että tarjouskilpailun voittanut yritys pystyy taloudellisesti ja asennusaikataulun mukaisesti toimittamaan hankinnan kohteena olevan järjestelmän.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjous on ollut edullisin ja täyttänyt kaikki tekniset, laadulliset, taloudelliset ja henkilöstön osaamisen kannalta vaaditut asiat. Valittajan kahdella referenssiyrityksellä on ollut yli 300 ajoneuvoa, vaikka referenssiyritykset ovat ilmoittaneet tätä pienemmät ajoneuvomäärät. Ajoneuvojen kokonaismäärään ovat kuuluneet yritysten tuotantoajoneuvoissa, urakoitsijoiden autoissa sekä henkilökunnan autoissa olevat paikantimet. Asiakkaiden kalusto on sisältänyt omistus-, vuokra- ja leasingautoja sekä koneita. Näiden lisäksi valittajan referenssiyrityksillä on ollut urakoitsijoiden sekä mahdollisten aliurakoitsijoiden koneita. Referenssien kalustomäärät ovat vaihtuneet viikoittain ja vain laskutuksesta on ilmennyt oikea paikannettava kalustomäärä.

Hankintayksikön referenssiksi asettamalla 300 ajoneuvon määrällä ei ole voitu varmistaa suoriutumista hankintasopimuksen vaatimista henkilöstö- ja teknisistä voimavaroista ja kokemuksista. Asetettu määrällinen referenssi ei ole taannut onnistunutta hankintaprosessia. Ajoneuvomäärä ei ole kertonut tarjoajan luotettavuudesta, prosessin läpiviemisestä, asentamisesta, osaamisesta, kokemuksesta, palvelusta tai taloudellisista seikoista. Tarjouspyynnössä olisi pitänyt huolellisesti ilmoittaa, mitä kalustoryhmiä paikannuksessa haetaan. Lisäksi hankintayksikön olisi tullut ilmoittaa, otetaanko määrässä huomioon esimerkiksi aliurakoitsijoiden autoissa olevat paikantimet, jotka referenssiyritys on ostanut, tilannut ja maksanut ajoneuvoihin.

Valittaja ei ole myöhemmin täydentänyt tai muuttanut ilmoittamiaan referenssejä.

Muut kirjelmät

Valittaja on antanut lisälausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta) sekä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava (8 kohta).

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia mainitun lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 88 §:n 7 kohdan mukaan ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä tai useammalla liitteessä D luetelluista tavoista hankinnan kohteen luonteen, määrän tai laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan. Liitteessä D on mainittu muun ohella luettelo merkittävimmistä suoritetuista tavarantoimituksista tai palveluista enintään viimeksi kuluneiden kolmen vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä vastaanottajasta.

Hankintamenettelystä

Hankinnan kohteena on ollut ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelu Vantaan kaupungille. Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on ollut 70 ja laadun 30 pistettä.

Tarjouspyynnön mukaan palvelun toimittajan on tullut vastata toimitukseen kuuluvien ohjelmistojen ja laitteiden kokonaisvaltaisesta toimittamisesta asennuksineen ja huoltoineen sisältäen tarvittavat varaosat.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintayksikkö ottaa paikannuslaitteet ja raportointijärjestelmäpalvelun käyttöön nykyisen sopimuksen piirissä olevissa noin 350 ajoneuvossa.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" kohdassa "Ladattavat liitetiedostot" on ilmoitettu, että tarjoajalla on oltava vähintään kaksi eri referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kohdassa on edellytetty lataamaan tarjouspyynnön liite 6 "Referenssit" ohjeiden mukaisesti täytettynä. Tarjouspyynnön liitteessä 6 on ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) eri referenssikohdetta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta laskettuna tarjouspyynnön jättöpäivästä. Tarjottavan referenssin tulee olla otettu hyväksytysti tuotantokäytössä vähintään vuoden ajan, jonka aikana Tarjoaja on vastannut tuotantokäytön tuesta ja ylläpidosta. Yhden (1) referenssin on oltava tarjouspyyntöä vastaavan kokoluokan toimituksesta (vähintään 300 ajoneuvoa). [– –]

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida referenssin vastaavuus tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun hankinnan kanssa. Tilaajalla on oikeus tarkistaa referenssi."

Tarjoajan on tullut täyttää kustakin referenssistä liitteen 6 taulukkoon "Palvelun/tuotteen tilaaja", "Tilaajan yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite (referenssin tarkistamista varten)", "Sopimuksen kesto (alkamispäivä)", "Sopimuksen arvo (€) vuodessa, alv 0 % (ei pakollinen)" sekä "Kuvaus palvelun / sopimuksen sisällöstä pääpiirteittäin ja Tarjoajan osuus hankinnassa".

Tarjouspyynnön liitteessä 4 "Hintaliite" on pyydetty esittämään kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen palvelun toimittamiseen vaadittavat hinnat. GPS-laitteiden kuukausihinnan on tullut sisältää kaikki jatkuvien palvelujen hinnat (=kokonaiskuukausihinta). Hinnat on tullut ilmoittaa kiinteinä kokonaishintoina. Hinnat on pyydetty kiinteästi ajoneuvoon asennettavista anturitunnuksella varustetuista GPS-paikantimista, painonappi-toiminnallisista GPS-laitteista, siirrettävistä painonapillisista GPS-paikantimista sekä mobiilikäyttöliittymästä. Lisäksi on tullut ilmoittaa tuntihinta muille erikseen mahdollisesti tilattaville töille, kertakorvaus datan konversiosta vanhasta ja siirrosta tarjoajan järjestelmään sekä lisäkoulutuspäivän hinta, jota ei käytetä vertailussa.

Tarjouspyynnössä on edellytetty lataamaan liite 8 "Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus" ohjeiden mukaisesti täytettynä. Tarjouspyynnön kohdassa "Muut vaatimukset" on edellytetty, että tarjoajan tulee kyetä tarjoamaan mainitussa liitteessä vaadittu määrä vaatimukset täyttäviä asiantuntijaresursseja. Liitteessä 9 on pyydetty ilmoittamaan kolmesta henkilöstä perustiedot ja vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksena on ollut ICT-alan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden kokemus tietotekniikka-alalta.

Hankintayksikkö on saanut tarjouspyynnössä asetetussa määräajassa muun ohella seuraavat kysymykset ja antanut niihin seuraavat vastaukset:

"K: 2. Millainen seurantalaiteasennus kalustossa on tällä hetkellä olemassa? Pyydetään toimittamaan esimerkkivalokuvan ja mahdollisia kytkentäkuvia.

V: Nykyinen järjestelmä on hankittu kokonaispalveluna, johon on kuulunut myös asennukset. Jokainen toimittaja kytkee laitteet oman toimintatavan mukaisesti.

K: 3. Onko olemassa oleva seurantalaiteasennus purettu kalustosta pois ennen mahdollisen uuden laitteiston hankintaa, vai tapahtuuko purkaminen asennuksen yhteydessä? Voidaanko edellisen seurantalaitteiston asennusjohtosarjoja ja antenneja hyödyntää? Pyydämme toimittamaan näistä tietoa.

V: Vanhat laitteet on purettu ennen uusien asentamista, vanhoja asennusjohtoja ei voi hyödyntää.

K: 6. Pyydämme toimittamaan kalustoluettelon koko asennettavasta kalustosta:

Merkki, malli, vuosimalli, ajoneuvoluokka, asemapaikka, digipiirturi (ei/on, merkki), nykyinen seurantalaite (ei/on, millainen), lisävarusteet joihin seurantalaite kytketään

V: Ajoneuvotyypit, määrät ja lisälaitetyypit tällä hetkellä:

Henkilöautot n. 140 kpl
Pakettiautot n. 100 kpl
Kuorma-autot n. 46, joista kunnossapitoautoja n 10 kpl (yleisimmät merkit Scania, Volvo)
Työkoneet n. 45 kpl, joista kunnossapitokoneita n. 15 kpl (yleisimmät merkit Wille, Volvo, Valtra)
Lisälaitteet:
Sirotteluautomaatit n. 10 kpl (yleisimmät merkit Epoke, Rasco, Gmeiner)
Autoaurat n. 25 kpl (yleisimmät merkit Vikmet Hokke, AM 4000 HMX)
Tarkemmat ajoneuvo- ja lisälaitelistat toimitetaan projektin aloituskokouksen yhteydessä.

K: 7. Onko nykyisen seurantajärjestelmän toimittaja mukana tarjouskilpailussa siten, että asennettuna oleva seurantalaitekanta on ko-toimittajan (tai useiden toimittajien) etuna muihin nähden?

V: Tarjouskilpailu on avoin kaikille.

[– –]

K: Voiko nykyisiä paikannuslaitteita hyödyntää tässä kilpailutuksessa jokainen tarjooja? (onko omia vai vuokra/leasing) Onko ehtona, että jokainen tarjooja laittaa uuden laitteet kalustoon kiinni ja vanhat poistuu?

V: Tarjouksen kohteena on hankinta palveluna tarjouspyynnön mukaisesti."

Hankintayksikkö on saanut neljä tarjousta.

Valittaja on tarjouksensa liitteessä 6 ilmoittanut kolme referenssiä yhteyshenkilöineen. Sopimusten vuotuisiksi arvoiksi on ilmoitettu 55.000, 75.000 ja 39.000 euroa. Kuvaukseen palvelun/sopimuksen sisällöstä pääpiirteittäin ja tarjoajan osuuteen hankinnassa valittaja on kaikkien kolmen kohdalla ilmoittanut "Identtinen (100 %)". Valittajan vertailuhinta on ollut 337.806 euroa. Kertakorvaukseksi datan konversioon vanhasta ja siirrosta tarjoajan järjestelmään valittaja on ilmoittanut 2.000 euroa.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy ilmi, että hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä ollut yhteydessä valittajan ilmoittamien referenssien yhteyshenkilöihin sekä puhelimitse että sähköpostilla. Viitaten aiempiin puhelinkeskusteluihinsa mainittujen henkilöiden kanssa hankintayksikkö on pyytänyt heitä vielä vahvistamaan sähköpostilla, että valittajan kyseessä oleville yrityksille toimittama kokonaisuus ei ole ylittänyt 300 ajoneuvon määrää.

Hankintayksikkö on 8.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan ja erään toisen tarjoajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi sekä valinnut GSGroup Finland Oy:n tarjouksen.

Asian arviointi

Valituksen johdosta asiassa on ensin arvioitava, onko tarjouspyynnössä asetettu referenssivaatimus ollut hankintasäännösten mukainen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla asetettu vaatimus kahdesta referenssikohteesta, joista toisen on tullut olla "tarjouspyyntöä vastaavan kokoluokan toimituksesta (vähintään 300 ajoneuvoa)".

Hankinnan kohteena on ollut ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmäpalvelu, joka on ilmoitettu otettavan käyttöön noin 350 ajoneuvossa.

Markkinaoikeus toteaa tarjouspyynnön perusteella olevan selvää, että vaatimuksessa "vastaavan kokoluokan toimituksesta (vähintään 300 ajoneuvoa)" on viitattu nimenomaan ajoneuvojen määrään eikä paikannuslaitteiden määrään tai tietynlaisiin ajoneuvoihin. Referensseistä ei ole esitetty yhtään kysymystä, ja kaikki muut tarjoajat ovat referensseissään ilmoittaneet ajoneuvojen määrän. Referenssivaatimusta ei ole siten pidettävä valittajan esittämällä tavalla epäselvänä.

Markkinaoikeus myös katsoo, että vaatimuksella yhdestä vähintään 300 ajoneuvon kokoisesta referenssistä hankintayksikkö on voinut, kun otetaan huomioon kysymyksessä oleva hankinnan kohde, asianmukaisesti varmistaa, että tarjoajalla on riittävät valmiudet toteuttaa kysymyksessä oleva hankintasopimus. Vaatimus on lisäksi liittynyt hankinnan kohteeseen eikä sitä voida pitää hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen nähden suhteettomana.

Edellä todetun perusteella hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa asettaa kysymyksessä olevan referenssivaatimuksen.

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko valittaja suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi.

Hankintapäätöksessä valittajan sulkemista tarjouskilpailusta on perusteltu seuraavasti:

"Referenssien tiedot tarkistettiin liitteellä esitetyiltä yhteyshenkilöiltä puhelimitse ja kirjallisesti. Ensimmäisen referenssin yhteystieto ilmoitti toimituksen kooksi 246 ajoneuvoa, toinen referenssi ilmoitti määräksi alle kaksi sataa ajoneuvoa ja kolmas referenssi tarkistuksen hetkellä 185 ajoneuvoa sekä myöhemmin tilattavista 40–50 ajoneuvoyksiköstä. Tarjous ei täytä hankintayksikön vaatimusta vähintään yhdestä tarjouspyyntöä vastaavan kokoluokan toimituksesta (300 ajoneuvoa). Näin ollen tarjous ei täytä soveltuvuudelle asetettuja minimivaatimuksia ja se on hylättävä."

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että yhdellä sen referenssikohteista on ollut yli 300 paikanninta käytössä. Lisäksi valittajan mukaan sillä on ollut yli 5.000 asiakasta ja näillä asiakkailla yhteensä 55.000 paikanninta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti referenssivaatimus on koskenut ajoneuvojen eikä paikantimien määrää.

Valittaja ei ole edes markkinaoikeudessa esittänyt, että vastoin hankintapäätöksessä todettua jollain sen referenssikohteista olisi ollut vähintään 300 ajoneuvossa valittajan toimittama paikannin käytössä.

Valittaja on viitannut tarjouksensa liitteenä toimittamaan esitteeseen, josta on ilmennyt myös sen referenssejä. Kysymyksessä olevassa esitteessä on osiossa "Referenssit" mainittu kuusi yhtiötä, joiden perässä on kunkin asianomaisen yhtiön kohdalla ollut seuraavat merkinnät: " > 150 kpl pakettiautoja, > 100 kpl työkoneita, > 100 kpl henkilö- ja pakettiautoja, > 50 kpl kuorma-autoja, > 80 kpl koneita, > 100 kpl kuorma-autoja". Lisäksi osiossa on ollut maininta "Useat kaupungit ja kunnat 10–50 kpl". Markkinaoikeus toteaa, että siltä osin kuin esitteessä mainittuja referenssejä ei ole ilmoitettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla liitteessä 6, hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta ottaa niitä huomioon. Esitteen perusteella ei ole ollut myöskään pääteltävissä, että vaatimus vähintään 300 ajoneuvosta olisi täyttynyt yhdenkään referenssin osalta.

Markkinaoikeus toteaa vielä, ettei mahdollisilla valittajan ja hankintayksikön edustajan välillä käydyillä keskusteluilla tarjouksen jättämisen jälkeen ole merkitystä sen arvioinnissa, ovatko valittajan referenssit täyttäneet tarjouspyynnössä niille asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö ei ole siten menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi.

Asiassa on vielä arvioitava valittajan väitteiden johdosta, onko voittanutta tarjoajaa suosittu kilpailutuksessa, koska hankintayksiköllä on ollut tämän tarjoamat paikannuspalvelut käytössään jo aiemmin.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on hintaliitteessä vaatinut ilmoittamaan edellä kuvatut kokonaishinnat. Hinnoittelutapaa ei voida pitää aikaisempaa tarjoajaa suosivana vain sen johdosta, ettei asennusta ja palvelumaksua ole hintaliitteessä eroteltu. Markkinaoikeus myös toteaa, että kysymyksiin annetuissa vastauksissa hankintayksikkö on ilmoittanut, että vanhat laitteet tullaan purkamaan ennen uusien asentamista eikä vanhoja asennusjohtoja voida hyödyntää. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hintaliitteen ja vertailuhinnan perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, ettei voittanut tarjoaja olisi ottanut hinnoittelussaan huomioon myös asennusta. Valittajan tarjous on ollut halvin, ja voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tarjoukset ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Tarjoajien vertailuhintoihin sisältyneet kertakorvaukset datan konversioon vanhasta ja siirrosta tarjoajan järjestelmään ovat olleet enintään 2.000 euroa, joten niidenkään perusteella asiassa ei ole pääteltävissä, että voittanut tarjoaja olisi saanut valittajan esittämää 50.000 euron etua muihin tarjoajiin verrattuna. Hankintayksikön ei siten tältäkään osin voida katsoa menetelleen virheellisesti.

Markkinaoikeus toteaa vielä, ettei asiassa esitetyn perusteella ole muutoinkaan ilmennyt, että voittanutta tarjoajaa olisi suosittu kilpailutuksessa ja muut tarjoajat haluttu sulkea tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ei voida pitää muita tarjoajia syrjivinä. Neljästä tarjoajasta kolme on täyttänyt edellä hankintasäännösten mukaiseksi arvioidun referenssivaatimuksen. Toinen soveltuvuusvaatimusten täyttämättömyyden vuoksi tarjouskilpailusta suljettu tarjoaja ei ollut lainkaan täyttänyt liitettä asiantuntijoiden osaamisesta ja kokemuksesta, mikä ei osoita vaatimuksen syrjivyyttä. Siltä osin kuin valittaja on pyytänyt markkinaoikeutta tarkistamaan voittaneen tarjoajan ilmoittamien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut kaikki kolme henkilöä ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset koulutuksen tasosta ja kokemuksen pituudesta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Mapon Finland Oy:n korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Reima Jussila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 8.4.2019