MAO:144/19

Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - poroaitaurakka

julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/366 ja 2018/367

Antopäivä: 29.3.2019

ASIOIDEN TAUSTA

Liikennevirasto (nykyisin Väylävirasto, jäljempänä myös hankintayksikkö) on hankintailmoitusta julkaisematta pyytänyt 11.8.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia poroaidan rakennusurakasta rataosuudelle Koivu – Muurola – Rovaniemi.

Liikennevirasto on 4.9.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Winco Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 28.9.2018.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Asia diaarinumero 2018/366

Valitus

Vaatimukset

VS Turva-aidat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.865 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti päättänyt sulkea VS Turva-aidat Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle sillä perusteella, että VS Turva-aidat Oy olisi ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen. Päätöksessä viitattua virhettä ei ole toteennäytetty hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla.

Lisäksi päätöksen mukaan valittajan tarjouksesta olisi puuttunut vaadittuja tietoja. Päätös on tältä osin puutteellisesti yksilöitynä virheellinen. Lisäksi hankintayksikön olisi tullut varata tarjoajalle tilaisuus täydentää tarjousta mahdollisesti puuttuvan tiedon tai asiakirjan osalta.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.320 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asiassa on kysymys rautatiehen liittyvää poroaitaa koskevasta rakennusurakasta, joka arvoltaan alittaa erityisalojen hankintasäännösten mukaisen kynnysarvon. Poroaitaurakan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 500.000 euroa. Kilpailutuksella saatu arvonlisäveroton sopimushinta on puolestaan 1.059.030,40 euroa. Hankinnassa on kysymys rakennusurakasta, jonka osalta kynnysarvo on 5.548.000 euroa.

Lainsäädännössä rautatiellä tarkoitetaan varsinaisen radan lisäksi rautatiealuetta ja sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi. Rataliikenteen turvaamiseksi rakennettava poroaita on näin ollen osa rautatietä. Radan varteen rakennettava poroaita kuuluu siis sisältönsä puolesta erityisalojen hankintalain piiriin, mutta euromääräisestä arvostaan johtuen poroaitaurakka on tässä tapauksessa kuitenkin jäänyt erityisalojen hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta eikä päätökseen VS Turva-aidat Oy:n sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle ole liitetty valitusosoitusta markkinaoikeuteen.

Siinä tapauksessa, että valitus tutkittaisiin, se tulee hylätä. VS Turva-aidat Oy on voitu sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska yhtiö on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen.

Lisäksi tarjouspyynnön mukaan alihankkijoille on asetettu samat vaatimukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä kuin tarjoajille ja tarjouksessa on tullut toimittaa vastaavat selvitykset kuin tarjoajien osalta. VS Turva-aidat Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu alihankkijoiksi kaksi sellaista yritystä, joista ei ole toimitettu vaadittuja selvityksiä. Hankintayksiköllä on oikeus ja mahdollisuus pyytää tarjoajalta täydennystä puutteelliseen tarjoukseen. Velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole, vaan hankintayksiköllä on asiassa harkintavaltaa.

Päätös VS Turva-aidat Oy:n sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle on perusteltu riittävän yksilöidysti ottaen huomioon tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten yksiselitteisyys ja VS Turva-aidat Oy:n tarjoukseensa liittämä luettelo alihankkijoista.

Vastaselitys

VS Turva-aidat Oy on antamassaan vastaselityksessä toistanut valituksessaan esittämänsä vaatimukset perusteineen.

Asia diaarinumero 2018/367

Valitus

Vaatimukset

VS Wood Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.865 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti päättänyt sulkea VS Wood Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle muun ohella sillä perusteella, että yhtiöllä on samoja omistajia ja vastuuhenkilöitä kuin VS Turva-aidat Oy:llä, joka on suljettu tarjouskilpailun ulkopuolelle ammattitoiminnassa tapahtuneen vakavan virheen johdosta. Päätöstä on perusteltu myös sillä, että VS Wood Oy:llä ei julkaistujen tilinpäätöstietojen mukaan ole ollut toimintaa ainakaan 2014–2017 ja että kysymyksessä on pöytälaatikkoyhtiö. Nämä eivät ole hyväksyttäviä poissulkemisperusteita. Kyse on kahdesta toisistaan erillisestä yhtiöstä. Lisäksi päätöksessä viitattua VS Turva-aidat Oy:tä koskevaa vakavaa virhettä ammattitoiminnassa ei ole toteennäytetty hankintasäännöksissä edellytetyllä tavalla.

Lisäksi päätöksen mukaan valittajan tarjouksesta olisi puuttunut vaadittuja henkilöstö- ja alihankkijatietoja. Päätös on tältä osin puutteellisesti yksilöitynä virheellinen. Hankintayksikön olisi lisäksi tullut varata tarjoajalle tilaisuus täydentää tarjousta mahdollisesti puuttuvan tiedon tai asiakirjan osalta sikäli kuin tietoja olisi mahdollisesti puuttunut.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksenalaisen päätöksen hankinnassa on kyse rautatiehen kuuluvasta urakasta. Sisältönsä puolesta hankinta kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin, mutta hankinnan euromääräisestä arvosta johtuen hankinta jää erityisalojen hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen valituksen käsittely ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan ja valitus on jätettävä tutkimatta.

Toissijaisesti valitus on hylättävä. VS Wood Oy on haamutoimija, jonka taustalla oleva tosiasiallinen toimija VS Turva-aidat Oy on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. Tällä perusteella hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea kumpikin yritys tarjouskilpailun ulkopuolelle. Niillä on samat omistajat ja samoja vastuuhenkilöitä. Lisäksi VS Wood Oy:n tarjouksessa on ollut muitakin tarjoajan soveltuvuuteen liittyviä puutteita. Poissuljentapäätöksen kiertäminen haamutoimijalla tai pöytälaatikkoyhtiöllä ei ole hankintalainsäädännön yleisten periaatteiden mukaista.

VS Wood Oy:n tarjouksessa on työn suorittajien osalta viitattu yhteistyöyritykseen. Yritys lienee kuitenkin jo tarjouksentekohetkellä ollut VS Wood Oy:n itsensä tiedossa, koska tarjouksessa on ilmoitettu, mitä työehtosopimusta yhteistyöyritys noudattaa ja miten sen työterveyshuolto on järjestetty. Yrityksen nimeä ei kuitenkaan ole mainittu, mikä on tarjouspyynnön vastaista. Tarjouksessa olisi pitänyt kertoa, mikä yritys alihankkijana tulee suorittamaan työn, jos varsinaisella tarjoajalla itsellään ei ole työntekijöitä. Toimimaton pöytälaatikkoyhtiö ei lähtökohtaisesti voi tulla kysymykseen urakan toteuttajana muutoin kuin mahdollisesti erityistapauksessa.

Vastaselitys

VS Wood Oy on antamassaan vastaselityksessä toistanut valituksessaan esittämänsä vaatimukset perusteineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valitusten tutkiminen

Väylävirasto on vaatinut, että valitukset tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomina.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti. Erityisalojen hankintalain 128 §:n mukaan muutoksenhakuun sanotussa laissa tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa säädetään. Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on siten se, että valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 10 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettua toimintaa varten tehtäviin hankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin.

Erityisalojen hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään.

Erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat yhtä tai useaa 6–9 §:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliittymät (viranomaishankintayksikkö).

Erityisalojen hankintalain 8 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan liikenteen palvelujen alalla sellaisten verkkojen rakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja tarjoamiseen, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia kuljetuspalveluita muun ohella rautateitse. Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 257) on todettu, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa on ratalain tarkoittama radanpito eli rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelu, hankinta, rakentaminen, kunnossapito ja liikenteen ohjaus. Radanpito liittyy rautatieverkon toimintaan.

Väylävirasto on erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikkö. Seuraavaksi on arvioitava, onko asiassa kysymys erityisalojen hankintalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta hankinnasta. Ratalain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rautatiellä tarkoitetaan yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan radanpidolla tarkoitetaan rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa. Markkinaoikeus katsoo, että tässä asiassa hankinnan kohteena oleva poroaita on rataliikenteen turvaamiseksi tarvittava rakennelma ja näin ollen osa rautatietä. Poroaidan rakentaminen puolestaan on radanpitoa. Näin ollen asiassa on kysymys erityisalojen hankintalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta hankinnasta.

Erityisalojen hankintalain 13 §:n 2 momentin mukaan sanottua lakia ei sovelleta kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava, ylittääkö kysymyksessä olevan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo erityisalojen hankintalaissa tarkoitetun kynnysarvon.

Asiassa on kysymys rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta, jonka osalta erityisalojen hankintalain 13 §:n mukainen kynnysarvo on vuonna 2018 ollut 5.548.000 euroa. Hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500.000 euroa ja arvonlisäverottomalta urakkahinnaltaan korkein tarjous on ollut 1.287.000 euroa. Hankinnan kokonaisarvo on siten jäänyt alle erityisalojen hankintalain 13 §:ssä tarkoitetun kynnysarvon. Valitukset on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asioissa annetut ratkaisut huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajat ovat kiistäneet hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset perusteeltaan ja esittäneet, että valitukset eivät ole olleet ilmeisen perusteettomia. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole julkaissut hankintailmoitusta ja tarjouspyynnössä on todettu, että kysymyksessä on kynnysarvon alittava erityisalojen hankinta. Lisäksi muutoksenhaun kohteina oleviin päätöksiin on liitetty oikaisuohjeen lisäksi nimenomainen ilmoitus siitä, että markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa asiassa. Olisi hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valitukset tutkimatta ja hylkää VS Turva-Aidat Oy:n sekä VS Wood Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asiassa diaarinumero 2018/366 markkinaoikeus velvoittaa VS Turva-Aidat Oy:n korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 1.320 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Asiassa diaarinumero 2018/367 markkinaoikeus velvoittaa VS Wood Oy:n korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 1.980 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeustuomari Markus Mattila ja asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 8.4.2019