MAO:140/19

Kouvolan Vesi Oy - lietteenkäsittelypalvelut

julkinen hankinta - tarjoajien valinta - neuvottelumenettely

Diaarinumero: 2018/347
Antopäivä: 28.3.2019

ASIAN TAUSTA

Kouvolan Vesi Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.4.2018 julkaistulla erityisalojen hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta lietteenkäsittelypalveluiden hankinnasta ajalle 1.10.2018–31.9.2023 sekä kahden vuoden optiokaudelle.

Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja on 28.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n (aiemmin Envor Protech Oy) ja EcoEnergy SF Oy:n ryhmittymänä tekemän tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.600.000 euroa.

Markkinaoikeus on 25.10.2018 antamallaan päätöksellä numero 538/18 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 26.11.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Gasum Oy, Oulun Biotehdas Oy, joka on sittemmin sulautunut Gasum Oy:öön, ja Riihimäen Biotehdas Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 360.000 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Neuvottelumenettelyyn valitun tarjoajaryhmittymä Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n tarjous on ollut epäselvä, kun sen on allekirjoittanut yksin Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Envor Group Oy:n puolesta.

Hankintapäätöksessä mainitusta tarjouskilpailun voittaneesta ryhmittymästä tai muista sen jäsenistä ei ole mainintaa Envor Group Oy:n tarjouksessa, joten tarjousta ei ole annettu tarjouskilpailun voittaneena ryhmittymänä. Epäselvää on, mikä tai mitkä tahot ovat olleet tarjouskilpailussa ehdokkaina tai tarjoajina, joten hankintayksiköllä ei ole ollut tarjouksen antajasta varmuutta. Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittanut tarjoaja pois tarjouskilpailusta.

Hankintamenettelyssä ei ole myöskään edellä mainitusta epäselvyydestä johtuen voitu yksiselitteisesti todeta, mitkä voimavarat voittaneen tarjouksen tekijällä on tosiasiassa olleet käytössä tarjouksen antamisen hetkellä ja myöhemmin sopimuskauden aikana.

Envor Group Oy ei kykene yksin ilman muiden yksiköiden voimavaroja toteuttamaan palvelua, kun sen tarjouksessa on esitetty, että palvelu tullaan toteuttamaan toisen yhtiön biokaasulaitoksella ja että kyseinen yhtiö on laitoksen ympäristöluvanhaltija sekä toiminnanharjoittaja.

Hankintayksikkö on toiminut vastoin hankintalainsäädäntöä valitessaan tarjouskilpailun voittajaksi ryhmittymän, joka ei ole jättänyt hankintamenettelyssä tarjousta. Oikein järjestetyssä tarjouskilpailussa hankintayksikön olisi tullut sulkea Envor Group Oy pois tarjouskilpailusta, jättää Envor Group Oy:n tarjouksen vertailu tekemättä ja valita valittajat tarjouskilpailun voittajaksi.

Vastine

Vaatimukset

Kouvolan Vesi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.607,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassa hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan osallistumishakemuksen ja tarjouksen on jättänyt ryhmittymä, johon ovat kuuluneet Envor Group Oy, Envor Biotech Oy, EcoProtech Oy ja EcoEnergy SF Oy. Ryhmittymän jäsenten tiedot ovat ilmenneet hankintayksikölle paitsi osallistumishakemuksesta myös jokaisen ryhmittymän jäsenen osalta täytetystä yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta (ESPD-lomake). ESPD-lomakkeilla on myös kuvattu kunkin ryhmittymän jäsenen asema ryhmässä. Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja on ilmoitettu ryhmittymän yhteyshenkilöksi ja valtuutetuksi edustajaksi. Kyseinen henkilö on ollut nimettynä kaikkien ryhmittymän jäsenten hallituksissa, joten hänellä on ollut toimivaltuus edustaa kaikkia ryhmittymän jäseniä tarjouskilpailussa.

Voittanut tarjoaja on vahvistanut tarjouksessaan, että osallistumishakemuksen perusteella tehdyn ehdokasarvioinnin yhteydessä annetut tiedot ovat ennallaan ja ryhmittymän kokoonpano on säilynyt muuttumattomana. Tarjouksesta ei myöskään ilmene, että voittaneen tarjoajan ryhmittymään olisi tehty muutoksia.

Myös valittajat ovat käyttäneet tarjouksessaan eri yhteyksissä kaikkien ryhmittymän jäsenten toiminimiä tai pelkästään toiminimeä Gasum Oy.

Valittajien esittämässä epäselvyydessä on korkeintaan kyse vähäisestä erehdyksestä, joka ei ole johtanut voittaneen tarjouksen epäselvyyteen.

Hankintayksikkö ei ole esittänyt, että Envor Group Oy toteuttaisi yksin hankinnan, joten asiassa ei ole tarpeen selvittää, täyttääkö Envor Group Oy yksin tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet hankintayksikön menetelleen hankintamenettelyssä virheellisesti valitessaan tarjouksen, vaikka voittaneen tarjoajan osallistumishakemuksen ja tarjouksen välillä on ollut olennainen ristiriita. Osallistumishakemuksen ehdokkaina ja tarjoajina ovat olleet eri tahot. Osallistumishakemuksessa ryhmittymän nimeksi määritelty Envor Group on eri kuin erillinen oikeushenkilö Envor Group Oy, joka on yksin jättänyt tarjouksen.

Voittaneen tarjoajan tarjous on epäselvä myös alihankinnan osalta. Osallistumishakemuksessa voitanut ryhmittymä on ilmoittanut, ettei se käytä alihankintaa. Tarjouksessa Envor Group Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankintaa ja liittänyt tästä liitteen tarjoukseen. Tarjouksen ensimmäisellä sivulla alihankintaa ei kuitenkaan ilmoiteta käytettävän.

Valittajat ovat esittäneet perusteet hyvitysmaksuvaatimukselleen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt lisävastineessaan, että voittaneen tarjouksen liitteissä 5, 5.1 ja 5.2 on mainittu tarjoajaksi ryhmittymän nimi Envor Group. Hankintayksikkö on myös tehnyt varsinaisen hankintasopimuksen 26.11.2018 osallistumishakemuksen jättäneen tarjouskilpailun voittaneen ryhmittymän kanssa. Voittaneen tarjouksen perusteella on lisäksi selvää, ettei tarjoaja käytä alihankkijoita.

Valittajien hyvitysmaksuvaatimus tulee hylätä lakiin perustumattomana. Mikäli voittaneen tarjoajan tarjous katsottaisiin tarjouspyynnön vastaiseksi, myös valittajien tarjousta tulee pitää tarjouspyynnön vastaisena siinä ilmeisen erehdyksessä ryhmittymän kokoonpanosta annettujen tietojen perusteella. Valittajilla ei olisi ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä.

Hyvitysmaksua arvioitaessa tulee huomioida se, että hankintayksikkö on toiminut asiassa vilpittömästi ja parhaan käsityksensä mukaisesti, eikä se ole pyrkinyt toimimaan hankintalainsäädännön vastaisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 4 §:n 8 kohdan mukaan toimittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja taikka rakennustyötä tai rakennusurakoita. Säännöksen 9 kohdan mukaan ehdokkaalla tarkoitetaan toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua 37 §:ssä tarkoitettuun rajoitettuun menettelyyn, 38 §:ssä tarkoitettuun neuvottelumenettelyyn, 39 §:ssä tarkoitettuun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, 41 §:ssä tarkoitettuun innovaatiokumppanuusmenettelyyn taikka 43 §:ssä tarkoitettuun suorahankintaan. Säännöksen 10 kohdan mukaan tarjoajalla tarkoitetaan toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen.

Erityisalojen hankintalain 38 §:n 1 momentin mukaan neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.

Erityisalojen hankintalain 62 §:n 3 momentissa on todettu muun ohella, että neuvottelumenettelyssä hankintailmoitus toimii pyyntönä lähettää osallistumishakemus ilmoituksessa ja muissa hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla.

Erityisalojen hankintalain 74 §:ssä on todettu muun ohella, että rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa hankintayksikön on kutsuttava yhtäaikaisesti ja kirjallisesti valitut ehdokkaat jättämään tarjouksensa tai osallistumaan neuvotteluihin.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja. Ehdokkaan ja tarjoajan valintaperusteiden on oltava toimittajien saatavilla. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikön on tarvittaessa vähennettävä valittujen tarjoajien määrää etukäteen ilmoitettujen perusteiden mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää seuraavat vaatimukset:

1) mikään 84 §:ssä ja julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 81 §:ssä tarkoitetuista poissulkemisperusteista ei koske ehdokasta tai tarjoajaa;

2) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:n 2 momentissa tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Erityisalojen hankintalain 90 §:n 1 momentin mukaan toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumishakemuksen tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Hankintayksikkö voi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoittaa, miten ehdokkaiden ja tarjoajien on yhdessä ryhmittymänä täytettävä hankintalain 85 §:ssä tarkoitetut vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta, hankintalain 86 §:ssä tarkoitetut vaatimukset teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä taikka 95 §:ssä tarkoitetut erityisehdot. Tällaisten ehdokkaiden ja tarjoajien ryhmittymiä koskevien lisäehtojen on oltava objektiivisesti perusteltuja ja oikeasuhteisia.

Hankintamenettelyn kulku

Hankintayksikkö on julkaissut tarjouskilpailua koskevan ilmoituksen 6.4.2018 hankinnan toteuttamiseksi erityisalojen hankintalain 38 §:n mukaisella neuvottelumenettelyllä. Hankintayksikkö on pyytänyt menettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaita jättämään osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn.

Hankintayksikkö on saanut osallistumishakemukset Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n muodostamalta ryhmittymältä sekä Gasum Oy:n, Riihimäen Biotehdas Oy:n ja Oulun Biotehdas Oy:n muodostamalta ryhmittymältä. Kumpikin ryhmittymä on valittu tarjoajiksi neuvottelumenettelyyn.

Hankintayksikkö on käynyt kummankin tarjoajan kanssa yhden neuvottelun, minkä jälkeen hankintayksikkö on 8.6.2018 toimittanut tarjouspyynnöt kummallekin tarjoajalle.

Osallistumishakemusohjeen kohdassa 5.1 "Ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn ja neuvottelukutsu" on muun ohella ilmoitettu neuvottelumenettelyyn mukaan pääsemisen edellytykseksi, että ehdokkaan on täytettävä ESPD-lomake kaikkien ryhmittymän jäsenten osalta.

Osallistumishakemusohjeen kohdassa 10.2 "Ryhmittymänä tarjoaminen" on muun ohella ilmoitettu, että ehdokas voi osallistua hankintaan ryhmittymänä tai käyttää alihankkijoita. Ehdokkaan määräysvallassa olevien konserniyhtiöiden voimavaroja ei automaattisesti pidetä ehdokkaan itsensä voimavaroina. Jos ehdokas haluaa vedota määräysvallassaan olevien konserniyhtiöidensä voimavaroihin, on osallistumishakemus ja tarjous tehtävä ryhmittämänä, jossa ko. voimavaroja luovuttavat konserniyhtiöt ovat mukana. Konserniyhtiön on tällöin tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen.

Varsinaisessa tarjouspyynnössä kohdassa 7 "Tarjousten käsittely" on muun ohella ilmoitettu, että valittava palveluntuottaja voi olla myös tarjoajien muodostama ryhmittymä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen liitelomakkeella 3 "Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus" on muun ohella pyydetty ilmoittamaan tarjoajan nimi ja lisäksi ovatko osallistumishakemuksessa ilmoitetut tiedot säilyneet ennallaan seuraavasti:

"Tiedot ovat ennallaan
Tarjoaja vakuuttaa, että kaikki ehdokasarvioinnin yhteydessä käsitelty asiakirja-aineisto on edelleen paikkansapitävää ja voimassaolevaa

Tiedot ovat muuttuneet
Tarjoaja toimittaa tämän tarjouksen liitteenä uudet asiakirjat, mikäli ehdokasarvioinnissa toimitettujen asiakirjojen sisältönä olevaan asiantilaan on tullut muutoksia ehdokasvaiheen jälkeen. Tarjoaja ilmoittaa erikseen liitteessä, miltä osin jo toimitettua asiakirjaa korvataan tai laajennetaan."

Tarjoajan on tullut sanotun liitteen mukaisesti merkitä lomakkeeseen, mikäli tiedot ovat ennallaan tai muuttuneet.

Hankintapäätöksessä 28.8.2018 on todettu, että kaksi ehdokasta jätti osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn ja molemmat tarjoajaryhmittymät ovat jättäneet määräaikaan mennessä tarjouksen. Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n muodostama ryhmittymä on valittu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tarjoajaksi.

Asian arviointi

Valittajat ovat esittäneet, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti valitessaan tarjoajaksi tahon, joka on eri kuin neuvottelumenettelyyn osallistumishakemuksen jättänyt ryhmittymä.

Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n muodostaman ryhmittymän osallistumishakemuksen liitteestä 3 kohdasta "Ehdokkaan nimi" ilmenee, että osallistumishakemus on jätetty kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden muodostamana ryhmittymänä. Ryhmittymä on jättänyt jokaisesta ryhmittymän jäsenestä myös ESPD-lomakkeen, joissa kaikissa mainitaan osallistuvan ryhmän nimeksi Envor Group. Lisäksi kussakin ESPD-lomakkeessa osassa II A "Talouden toimijaa koskevat tiedot" Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja on nimetty kunkin ryhmittymän jäsenen yhteyshenkilöksi ja ESPD-lomakkeen osassa II B "Talouden toimijan edustajia koskevat tiedot" ryhmittymän laillisesti valtuutetuksi edustajaksi. Kyseinen henkilö on myös allekirjoittanut ryhmittymän osallistumishakemuksen ja myöhemmin annetun tarjouksen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitelomakkeella 3 tarjoajan nimeksi on ilmoitettu Envor Group Oy. Lomakkeella on ilmoitettu, että tarjoaja ei käytä alihankkijoita. Tarjoaja on valinnut lomakkeesta rastittamalla kohdan, jossa tarjoaja vakuuttaa kaikkien ehdokasarvioinnin yhteydessä käsitellyn asiakirja-aineiston olevan edelleen paikkansapitävää ja voimassaolevaa.

Voittanut tarjoaja on kuvannut tarjouksensa liitteessä tarjouspyynnön kohteena olevan lietteenkäsittelyn tapahtumista ryhmittymään kuuluvan yhtiön laitoksella ja myös nimennyt toisen ryhmittymän jäsenyhtiön laitoksen varajärjestelmäksi. Edelleen voittanut tarjoaja on käyttänyt tarjouksensa liiteasiakirjoissa 5, 5.1 ja 5.2 nimeä Envor Group ja muissa asiakirjoissa nimeä Envor Group Oy.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei voittaneen tarjoajan kanssa käydyissä neuvotteluissa ole tullut esiin, että hankintapäätöksen mukaiseen voittaneeseen tarjoajaryhmittymään olisi tullut muutoksia.

Asiassa on selvitetty, että varsinainen hankintasopimus on tehty Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että ehdokas ja tarjoaja vastaavat osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisuudesta. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2015:64 katsottiin, että ehdokas ja tarjoaja vastaavat osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa sisällöstä ja näin ollen muun ohella siitä, että ehdokkaana tai tarjoajana toimiva taho on asianmukaisesti yksilöity ja että hankintayksikölle on esitetty kyseisen tahon soveltuvuuden arvioimiseksi vaaditut selvitykset hankintamenettelyn ehtojen mukaisesti ja sisällöltään oikein. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan samaa sovelletaan myös silloin, kun tarjous annetaan ryhmittymänä.

Markkinaoikeus toteaa, että ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuuden arvioiminen edellyttää, että hankintayksiköllä on käytettävissään ehdokkaista ja tarjoajista riittävät tiedot. Hankintayksikkö vastaa muun ohella siitä, että ehdokkailta ja tarjoajilta tässä tarkoituksessa vaadittavat selvitykset ovat erityisalojen hankintalain mukaisia ja soveltuvuuden arvioimiseksi riittäviä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan osallistumishakemus- ja tarjousasiakirjat ovat sisältäneet jossain määrin ristiriitaisia tietoja ehdokkaana ja tarjoajana olleen ryhmittymän nimen käytön osalta.

Voittanut tarjoaja on kuitenkin nimenomaisesti ilmoittanut osallistumishakemuslomakkeellaan, että hakemus on jätetty ryhmittymänä, jonka jäseninä ovat olleet Envor Group Oy, Envor Biotech Oy, EcoProtech Oy ja EcoEnergy SF Oy. Ryhmittymän jäsenten tarkemmat tiedot on puolestaan yksilöity ESPD-lomakkeilla, jossa on muun ohella annettu edellä mainittu valtuutus Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtajalle edustaa kutakin yhtiötä. Varsinaisessa tarjouksessaan voittanut tarjoaja on vakuuttanut kaikkien ehdokasarvioinnin yhteydessä käsitellyn asiakirja-aineiston olevan edelleen paikkansapitävää ja voimassaolevaa. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut perustellusti ymmärtää tarjouksen olleen sanotun ryhmittymän yhdessä jättämä. Hankintayksiköllä on siten ollut oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön tarjoajatahona toimineen ryhmittymän kokoonpanosta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajaryhmittymän tarjous on asiassa esitetyn selvityksen perusteella tehty nimenomaan Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n muodostamana ryhmittymänä, joka on erityisalojen hankintalain 90 §:n 1 momentin mukaisesti voinut käyttää ryhmittymän jäsenten voimavaroja hankinnan toteuttamiseen. Kysymys ei siten ole ollut Envor Group Oy:n yksin tekemästä tarjouksesta. Tältä osin asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että voittaneen tarjoajaryhmittymän tarjouksessa on käytetty nimiä Envor Group ja Envor Group Oy eri yhteyksissä. Ehdokkaana ja tarjoajana toimiva taho sekä käytettävissä olleet voimavarat eivät edellä todetuin tavoin ole jääneet voittaneen tarjoajan osallistumishakemuksen ja tarjouksen perusteella epäselviksi.

Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt vastoin hankintalainsäädäntöä valitessaan Envor Group Oy:n, Envor Biotech Oy:n, EcoProtech Oy:n ja EcoEnergy SF Oy:n ryhmittymänä jättämän tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin erityisalojen hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Gasum Oy:n ja Riihimäen Biotehdas Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kouvolan Vesi Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.607,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomari Jari Tiainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.4.2019