MAO:138/19

Lappeenrannan kaupunki - tilintarkastuspalvelut

julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2018/169
Antopäivä: 28.3.2019

ASIAN TAUSTA

Lappeenrannan kaupunkikonsernin hankintapalvelut on ilmoittanut 14.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien Lappeenrannan kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tilivuosille 2018–2021 ja optiokaudelle tilivuosille 2022–2023.

Lappeenrannan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) kaupunginvaltuusto on 26.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 27 valinnut BDO Audiator Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 400.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

KPMG Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon valittajan nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan työkokemusta täysimääräisesti eikä siten ole ottanut sitä oikein huomioon laatuvertailussa. Laatupisteiden laskentaperusteet eivät ole myöskään ilmenneet hankintapäätöksestä riittävän selvästi.

Valittajan tarjouksessaan nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla on ollut kokemusta kuntakonsernin eli kunnan sekä sen tytäryhteisöjen päävastuullisena tilintarkastajana yli kymmenen vuotta. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on laskenut, että kyseistä kokemusta olisi ollut tasan kymmenen vuotta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen henkilötietolomakkeen täyttöohje on ohjannut valittajan tapaa ilmoittaa päävastuulliseksi nimetyn tilintarkastajan työkokemus. Valittajan tarjouksessa on päävastuulliseksi nimetyn tilintarkastajan osalta kirjattu henkilötietolomakkeeseen kokemukseksi kymmenen tilintarkastusvuotta ajanjaksolla 01/2008–12/2017. Ajanjakson perään on merkitty "jatkuu edelleen". Lomakkeessa on lisäksi ilmoitettu ajanjakso, jona päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut kuntakonsernin tytäryhteisön päävastuullisena tilintarkastajana tarjouksen tekemisen hetkeen asti lomakkeen täyttöohjeen mukaisesti kuukausina ja vuosina "kk/v".

Valittaja on kirjanpitolain ja kuntalain perusteella voinut olla siinä käsityksessä, että henkilötietolomakkeeseen merkitty ajanjakso ja sen jälkeen tehty merkintä "jatkuu edelleen" on ilmaissut selvästi, että päävastuulliseksi nimetylle tilintarkastajalle kertyy työkokemusta koko kuntakonsernista myös tarjouksen jättämisen jälkeen. Hankintayksikön olisi tästä esitystavasta tullut ymmärtää, että työkokemuksesta olisi tältä osin pitänyt antaa valittajalle täydet viisi pistettä kustakin sanotun henkilötietolomakkeen arviointikohdasta eli yhteensä kymmenen pistettä.

Valittajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on aloittanut referenssikunnassa tilintarkastajana 1.1.2008 ja hänellä on näin ollen tullut täyteen täysiin pisteisiin oikeuttava kymmenen vuoden kokemus vuoden 2018 alusta eli ennen tarjousten jättämisen määräpäivää 15.1.2018. Kokemus on siten tarjouksen antamisen hetkellä ylittänyt kymmenen vuotta 15 päivällä.

Hankintapäätöksen vertailutaulukosta ei ole ilmennyt, minkä vuoksi valittajan nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tilintarkastuskokemusta vastaavankokoisesta tai suuremmasta kunnasta tai kuntakonsernin tytäryhteisöstä ei ole otettu huomioon täysiin pisteisiin oikeuttavana.

Hankintayksikkö on ilmoittanut valittajalle hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, että tilintarkastajan kokemukseen on laskettu mukaan täydet vuodet ja kuukaudet. Tarjouspyynnöstä ei ole kuitenkaan ilmennyt, että vuosien lisäksi kokemukseen lasketaan mukaan vain täydet kuukaudet, joten laskentatapaa ei voida pitää tarjouspyynnön mukaan hyväksyttävänä ja se on loukannut tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.

Vastine

Vaatimukset

Lappeenrannan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi Lappeenrannan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ilmoitetut tilintarkastuskokemuksen pisteytysperusteet ja henkilötietolomakkeen kyseessä olevat kohdat ovat olleet selkeät ja yksiselitteiset. Laskenta- ja tarkasteluperusteet ovat olleet tarjouspyynnössä sekä henkilötietolomakkeessa ilmenevinä tietoina tarjoajien tiedossa tarjousten laatimisvaiheessa, joten hankintamenettely on ollut tarjoajien kannalta tasapuolinen.

Tarjouksissa ilmoitetun tilintarkastuskokemuksen määrän tarkastelu ja pisteyttäminen on suoritettu tarjouspyynnöstä ilmenevällä tavalla täysien vuosien perusteella. Mikäli tilintarkastuskokemuksen määrän tarkastelu olisi haluttu ulottaa päivien tasolle, hankintayksikkö olisi pyytänyt henkilötietolomakkeella kokemuksen esittämistä muodossa alkaen "pv/kk/v" ja päättyen "pv/kk/v". Päivien tarkkuustaso ei ole kuitenkaan ollut tarkoituksenmukainen.

Valittajan nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan työkokemus kunnassa ja kuntakonsernissa on pisteytetty oikein. Nimetyllä henkilöllä ei ole ollut tarjouksen jättöhetkellä yli kymmentä vuotta tilintarkastuskokemusta päävastuullisena tilintarkastajana vastaavankokoisesta tai suuremmasta kunnasta. Lisäksi valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut päävastuullisen tilintarkastajan kokemuksen olevan vastaavan kokoisesta tai suuremmasta kuntakonsernista kymmenen vuotta ja eritellyt kokemuksen määrän kuukausina ja vuosina. Tämä kokemus on tarjouspyynnön mukaisesti oikeuttanut 2,5 pisteeseen kummastakin kohdasta.

Hankintayksikkö on tiedustellut valittajalta sähköpostitse ennen hankintapäätöksen tekemistä tarkennusta nimetyn päävastuullisen tilintarkastajan työkokemuksen osalta. Valittaja on tällöinkin ilmoittanut työkokemuksen pituudeksi kymmenen vuotta.

Laatuvertailun pisteytys on riittävällä tavalla ilmennyt hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousvertailutaulukosta sekä valittajalle hankintapäätöksen tekemisen jälkeen 11.4.2018 lähetetystä laadun pisteytyksen yhteenvedosta.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

BDO Audiator Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten pisteytyksen ja tarjousvertailun tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnössä on mainittu selvästi, miten tarjoajan ilmoittama päävastuulliseksi nimetyn tilintarkastajan kokemus vertaillaan. Mitään valittajan esittämiä virheitä ei ole tapahtunut.

Valittaja on ilmoittanut päävastuullisen tilintarkastajan työkokemukseksi kymmenen tilintarkastusvuotta ajanjaksolla 01/2008–12/2007 tarjouspyynnön henkilötietolomakkeella. Ajanjakson perään on merkitty "jatkuu edelleen". Valittajan nimeämälle päävastuulliselle tilintarkastajalle on tullut tarjouksen jättämisen hetkellä 15.1.2018 täyteen kymmenen kokemusvuotta. Kun otetaan huomioon tilintarkastuksen normaali suoritusajankohta, nimetyllä päävastuullisella tilintarkastajalla ei ole ollut tosiasiassa tarjouksen jättöhetkellä sanottua kokemusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousvertailun perusteena on henkilön kokemus vuosissa. Vertailun kannalta on oleellisesta, että asiassa vertaillaan nimetyn henkilön tilintarkastuskokemusta vuosina ja kuukausina, ei tarkastettujen tilikausien perusteella.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt ilmoittaneensa tarjouspyynnön liitteenä olevalla henkilötietolomakkeella tarkastettuihin tilikausiin perustuvan päävastuullisen tilintarkastajan työkokemuksen. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut työkokemuksen alkamisajankohdaksi sen kuukauden, jolloin tarkastusta koskeva työ on käynnistynyt.

Tilintarkastajan kokemusvuosina pidetään vakiintuneesti tarkastettuja tilikausia vastaavaa aikaa, mikä on ilmennyt myös tarjouspyynnön liitelomakkeesta. Vastuunalaisen tilintarkastajan kokemuksen alkamisajankohdaksi on ilmoitettu tarkastetun tilintarkastusvuoden alkamiskuukausi. Tarjouspyynnössä tai henkilötietolomakkeella ei ole ollut nimenomaista mainintaa muusta laskentatavasta, joten valittaja on voinut perustellusti olettaa ilmoitustavan olleen tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikön näkemys ainoastaan täysien kokemusvuosien ja kuukausien huomioon ottamisesta on virheellinen. Tarjouspyynnön mukaan kaikki kokemus lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta päävastuullisena tilintarkastajana tutkinnon suorittamisen jälkeen otetaan huomioon. Lisäksi tarjouspyynnön liitelomakkeella on kehotettu ilmoittamaan kokemus mahdollisimman tarkasti.

Tarjouspyynnössä tai henkilötietolomakkeella ei ole eritelty, minkä suuruinen ylitys kymmenen vuoden suhteen on riittävä. Pisteytys on tullut toteuttaa siten, että mikä tahansa kymmenen vuoden ylitys on oikeuttanut täysiin pisteisiin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa. Edelleen pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Hankintayksikön on yksilöitävä vertailuperusteiden suhteellinen painotus hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista.

Tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" mukaan tarjouksen valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että kokonaishinnan painoarvo on ollut 50 prosenttia ja laadun painoarvo 50 prosenttia.

Tarjouspyynnön mukaan laadun arvioinnissa tarjouksessa nimettyjen henkilöiden kokemusta ja osaamista verrataan henkilötietolomakkeissa (tarjouspyynnön liitteet 1A–1G) annettujen tietojen perusteella.

Tarjouspyynnön mukaan vertailuryhmän 1 osuus laatupisteistä on 30 prosenttia ja ryhmän muodostavat päävastuullinen tilintarkastaja sekä hänen varahenkilönsä. Vertailuryhmän 1 osalta laatu vertaillaan seuraavasti:

"Tilintarkastuskokemuksen määrä päävastuullisena tilintarkastajana JHT / JHTT tai KHT -tutkinnon suorittamisen jälkeen vuosina. Kaikki kokemus lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta päävastuullisena tilintarkastajana tutkinnon suorittamisen jälkeen huomioidaan.
alle 5 vuotta, 0 p
5–10 vuotta, 2,5 p
yli 10 vuotta, 5 p

Tilintarkastuskokemuksen määrä JHT / JHTT tai KHT -tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaavankokoisesta tai suuremmasta kunnasta päävastuullisena tilintarkastajana, lakisääteisestä tilintarkastuksesta.
alle 5 vuotta, 0 p
5–10 vuotta, 2,5 p
yli 10 vuotta, 5 p

Tilintarkastuskokemuksen määrä JHT / JHTT tai KHT tutkinnon suorittamisen jälkeen kuntakonsernin tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana vastaavankokoisesta tai suuremmasta kuntakonsernista.
alle 5 vuotta, 0 p
5–10 vuotta, 2,5 p
yli 10 vuotta, 5 p"

Pisteiden laskun ja vertailun osalta tarjouspyynnössä on todettu seuraavaa:

"Kummassakin vertailuryhmässä jokaiselle henkilölle annetaan pisteet. Henkilöiden saamista pisteistä kummassakin vertailuryhmässä lasketaan keskiarvo.

Vertailuryhmässä 1 eniten laatupisteitä saanut yritys saa 30 vertailupistettä ja muut skaalataan kaavalla: vertailtava pistemäärä/korkein pistemäärä x 30 (30 % laadun painoarvo lukuna).

Vertailuryhmässä 2 eniten laatupisteitä saanut yritys saa 20 vertailupistettä ja muut skaalataan kaavalla: vertailtava pistemäärä/korkein pistemäärä x 20 (20 % laadun painoarvo lukuna).

Lopuksi lasketaan yhteen tarjoajan hintapisteet ja laadun pisteet. Eniten pisteitä saanut tarjoaja voittaa tarjouskilpailun."

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta, BDO Audiator Oy:ltä ja KPMG Oy Ab:lta. Tarjousvertailussa BDO Audiator Oy on saanut kokonaispistemääräksi 88,893 pistettä ja KPMG Oy Ab 87,056 pistettä.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Valittaja ei ole perustanut vaatimuksiaan tarjouspyynnön epäselvyyteen, vaan tarjousten laatuarvioinnin ja pisteytyksen virheellisyyteen vertailuryhmän 1 osalta. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan käsitys hankintamenettelyn mahdollisesta virheestä tai asian oikeudellisesta luonteesta ei sido tuomioistuinta. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on ensisijaisesti ratkaistava kysymys siitä, onko hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat laadittu siten, että ne ovat turvanneet tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Asiassa on siten arvioitava, onko tarjouspyyntö laadittu hankintalain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla siten, että sen perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnössä on laatuvertailun toteuttamistavasta ja pisteytyksestä vertailuryhmän 1 osalta ilmoitettu, että tarjoaja saa 5 pistettä, kun tarjoajan nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan työkokemus on yli kymmenen vuotta, 2,5 pistettä, kun kokemusta on 5–10 vuotta ja 0 pistettä, kun kokemusta on alle viisi vuotta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien nimeämien henkilöiden kokemus ja osaaminen vertaillaan henkilötietolomakkeissa (tarjouspyynnön liitteet 1A–1G) annettujen tietojen perusteella. Edelleen tarjouspyynnössä on vertailuryhmän 1 osalta todettu, että tilintarkastuskokemuksen määrä päävastuullisena tilintarkastajana JHT- / JHTT- tai KHT-tutkinnon suorittamisen jälkeen otetaan huomioon vuosina.

Tarjouspyynnön liitelomakkeen 1A kohdassa 4 on pyydetty ensin ilmoittamaan nimetyn henkilön osalta otsikon mukainen kokemus yhteensä tarkastuspäivinä. Lomakkeessa on ilmoitettu, että vaihteluväliä ei hyväksytä. Kohdassa, johon sanottu kokemus on tullut merkitä, on ollut valmiina teksti "[vuotta]". Tämän lisäksi on pyydetty ilmoittamaan, kuinka monta tilintarkastusvuotta nimetyllä henkilöllä on. Edelleen lomakkeessa on pyydetty ilmoittamaan, mistä alkaen ja mihin päättyen nimetyllä henkilöllä on kokemusta muodossa "kk/v". Tarjouspyynnön liitteen 1B kohdassa 4 on todettu vastaavaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön henkilötietolomakkeet 1A ja 1B ovat olleet kohdan 4 osalta siltä osin ristiriitaisia, että niissä on pyydetty ilmoittamaan kokemus tarkastuspäivinä, vaikka tarjousvertailussa pisteytyksen perusteena on ollut työkokemuksen määrä vuosina. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole myöskään ilmoitettu, miten edelleen jatkuvaa työkokemusta arvioidaan tarjousvertailussa. Tarjouspyyntöasiakirjoista on kuitenkin selvästi ilmennyt vertailun perustuvan kokemusvuosiin ja tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan tätä koskeva tieto edellä todetuin tavoin muodossa "[vuotta]" sekä "kk/v". Markkinaoikeus katsoo, että ammattimaisen tarjoajan on tullut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ymmärtää, että tarjousten vertailussa arviointi perustuu kokemusvuosiin ja että kokemusta arvioidaan kuukauden tarkkuudella. Edelleen jatkuvan työkokemuksen osalta ratkaisevia ovat siten olleet täydet kuukaudet eli tarjousten jättämispäivää edeltävän kuukauden loppuun mennessä kertynyt kokemus.

Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat joka tapauksessa ilmoittaneet henkilötietolomakkeilla nimettyjen tilintarkastajien kokemuksen vuosimääräisenä ja valittaja on tämän lisäksi ilmoittanut tilintarkastuskokemuksen määrän tarkastuspäivinä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen tarjouspyyntö ei ole ollut sillä tavoin epäselvä tai ristiriitainen, että tarjoajat eivät olisi voineet sen perusteella antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntöä ei siten ole pidettävä hankintasäännösten vastaisena.

Tarjousten vertailu

Hankintayksikkö on antanut tarjousvertailussa valittajalle päävastuullisen tilintarkastajan kokemuksesta henkilötietolomakkeen 1A kohdassa 4 ilmoitetun perusteella 2,5 pistettä eli arvioinut, että nimetyllä henkilöllä on ollut lomakkeessa tarkemmin määriteltyä tilintarkastuskokemusta 5–10 vuotta.

Valittaja on esittänyt, että sen olisi pitänyt saada edellä mainitusta kohdasta täydet viisi pistettä, koska päävastuullisen tilintarkastajan työkokemus on ylittänyt 10 vuotta 15 päivällä ja jatkunut vielä tarjouksen jättämisen jälkeenkin tammikuussa 2018.

Edellä todetuin tavoin tarjoajan on tarjouspyynnön mukaan tullut saada viisi pistettä, kun päävastuullisen tilintarkastajan kokemus ylittää kymmenen vuotta.

Valittaja on tarjouksensa liitteenä olleen henkilötietolomakkeen 1A kohdassa 4 ilmoittanut päävastuulliseksi nimeämänsä tilintarkastajan työkokemukseksi vastaavankokoisesta tai suuremmasta kunnasta tutkinnon suorittamisen jälkeen "10 vuotta, 123 tarkastuspäivää yhteensä" ja ilmoittanut kokemuksen ajankohdaksi "01/2008–12/2007 (jatkuu edelleen)". Tarjoukset on tullut jättää 15.1.2018 mennessä ja valittajan tarjous on päivätty 15.1.2018.

Tarjouksen jättämisen jälkeen valittaja on hankintayksikön tiedusteltua asiaa vahvistanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetyn henkilön kokemuksen olevan kymmenen vuotta. Markkinaoikeus toteaa, että mainittujen tietojen perusteella vertailussa arvioitava kokemus ei ole ylittänyt kymmentä vuotta. Edellä todetusti vertailussa on tarjouspyynnön perusteella tullut ottaa huomioon täydet kuukaudet, eikä yksittäisiä päiviä ole voitu ottaa huomioon. Myöskään tarjouksen jättämisen jälkeen mahdollisesti kertynyttä kokemusta ei ole voitu ottaa huomioon vertailussa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut pisteyttää valittajan tarjouksen suorittamallaan tavalla. Hankintayksikön ei siten ole katsottava menetelleen tarjousten vertailussa valittajan esittämin tavoin virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa KPMG Oy Ab:n korvaamaan Lappeenrannan kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Innanen ja Jari Tiainen.


HUOMAA


Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 
Julkaistu 5.4.2019