MAO:99/19

Parikkalan kunta - rantatien rakennusurakka

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/314
Antopäivä: 28.2.2019

ASIAN TAUSTA

Parikkalan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.5.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rantatien rakentamista ja maanrakennustyötä koskevasta rakennusurakasta.

Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunta on 4.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 66 valinnut Maanrakennus Kosonen Oy:n tarjouksen.

Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunta on 29.6.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 71 hylännyt Palvelukoneet Sairanen Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen perusteella ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.8.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Palvelukoneet Sairanen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset.

Perusteet

Valittaja on tehnyt urakoitsijan valintaa koskevasta hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen hankintayksikölle, joka on hylännyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Valittaja on käsittänyt muutoksenhakuohjauksen perusteella, että jatkovalitus on tullut tehdä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on kuitenkin päättänyt, että asia kuuluu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintapäätös on ollut virheellinen, sillä voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Voittaneen tarjoajan tarjoama hinta ei ole sisältänyt kevyen liikenteen väylän muuttamista. Valittajan tarjous on sisältänyt mainitun hinnan.

Valittajan tarjous on toimitettu hankintayksikölle 23.5.2018. Hankintayksikkö on tiedustellut valittajalta puhelimitse tarjoukseen liittyviä asioita 24.5.2018. Tämän vuoksi on herännyt epäilys, että valittajan tarjous on avattu aiemmin kuin mitä hankintayksikön avauspöytäkirjaan on kirjattu.

Tarjousten vertailu on ollut virheellistä. Valittajan referenssit ovat perustuneet kokonaisurakoihin. Voittanut tarjoaja on puolestaan toiminut aliurakoitsijana lähes kaikissa referensseissään. Valittajan kokemuksen vastaavanlaisista urakoista olisi tullut oikeuttaa referenssien osalta täysiin pisteisiin. Lisäksi valittaja on osoittanut urakan työnjohtajaksi rakennusmestarin, joka on toiminut rakennusmestarina 40 vuotta ja valvonut vastaavanlaisia urakoita.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää valituksen.

Perusteet

Valitusta ei ole tehty määräajassa. Päätökset muutoksenhakuohjeineen on annettu tiedoksi hankintasäännösten mukaisesti.

Menettely ei ole ollut virheellistä. Päätös kevyen liikenteen väylän vaihtoehdon toteuttamisesta on tehty ennen hankintapäätöstä, joten vaihtoehtohinta on otettu huomioon vertailussa. Toinen tarjous on sisältänyt vaihtoehdon ja toiseen tarjoukseen esitetty lisähinta on otettu huomioon vertailua tehtäessä.

Valittajan tarjousta ei ole avattu ennen tarjouskilpailun päättymistä. Saapuneet tarjoukset ovat olleet lokerikossa, johon hallinnon lisäksi ei ole vapaata pääsyä. Tarjoukset on avattu tarjousajan päättymisen jälkeen ohjeiden mukaisesti kahden viranhaltijan läsnä ollessa. Avaustilanteessa molemmat tarjoukset ovat olleet suljettuja eikä avaustilanteessa ole tullut esille sellaista poikkeavuutta, joka olisi antanut viitettä väärinkäytöksen mahdollisuudesta. Valittajalle on tehty lisätiedusteluja lautakunnan valmistelun yhteydessä.

Hankinnan kokonaistaloudellisuuden perusteet on vahvistettu ennen hankinnan käynnistämistä ja menettelyä. Pisteytystä on noudatettu valintaa tehtäessä. Valittajan tarjouksessa on esitetty referenssit puutteellisesti, sillä muun ohessa vastaavan työnjohtajan referenssit ovat puuttuneet kokonaan. Valittajalle on annettu mahdollisuus täydentää referenssejä. Referenssien pisteytyksessä on otettu huomioon saadut täydennystiedot tasapuolisen harkinnan mukaan.

Muut kirjelmät

Valittaja on antanut lisäselvityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 134 §:n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on mainitun lain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Hankintalain 134 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 226) mukaan pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 82 §:ssä säädettyä. Aiemmin voimassa olleen 82 §:n 1 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan valittajakohtaisesti tarkasteltuna ratkaiseva määräaika muutoksenhaun käytölle alkaa siitä ensimmäisestä päätöksestä, jolla on valittajan oikeusasemaan mainitussa laissa tarkoitettu vaikutus.

Hankintalain 147 §:ssä säädetään hankinta-asioissa noudatettavista muutoksenhakuajoista. Pykälän 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintayksikkö on 4.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Maanrakennus Kosonen Oy:n tarjouksen. Saadun selvityksen perusteella kyseinen päätös on annettu 11.6.2018 tiedoksi valittajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksianto on asiassa saadun selvityksen perusteella sisältänyt lainmukaisen valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Valittaja on tämän jälkeen tehnyt hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintayksikkö on 29.6.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen. Mainittu päätös on annettu valittajalle tiedoksi 2.7.2018. Valittaja on tämän jälkeen 25.7.2018 toimittanut asiassa valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka on 3.8.2018 antamallaan päätöksellä jättänyt valituksen tutkimatta, koska asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 134 §:n 1 momentin perusteella hankintaoikaisun tekeminen ei pidennä määräaikaa, jossa valitus on markkinaoikeuteen tehtävä. Asiassa ei ole ilmennyt, että valittajalle toimitettu, 4.6.2018 tehty hankintapäätös tai siihen liittyvä muutoksenhakuohje olisi ollut puutteellinen tai virheellinen. Edellä todetun perusteella määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on valittajan osalta alkanut kulua siitä, kun valittaja on saanut tiedon 4.6.2018 tehdystä hankintapäätöksestä valitusosoituksineen. Edellä selostetun mukaisesti valittajan on katsottava saaneen tiedon mainitusta hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen 11.6.2018. Hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on siten päättynyt 25.6.2018. Koska valitus markkinaoikeuteen on tehty vasta 15.8.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Jukka Koivusalo sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.3.2019