MAO:95/19

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä - muutos- ja peruskorjausurakka

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - hyvitysmaksu

Diaarinumero: 2018/76
Antopäivä: 28.2.2019

ASIAN TAUSTA

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.1.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kauhajoen kaupungin keskusta-alueella sijaitsevan rakennuksen A muutos- ja peruskorjausurakan hankinnasta.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 7.2.2008 tekemällään hankintapäätöksellä § 8 muun ohella sulkenut Oy Gun Exin Finland Ltd:n tarjouskilpailusta ja valinnut Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy:n rakennusurakkatarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ylittänyt kansallisen kynnysarvon. Voittaneen tarjoajan tarjoushinnan perusteella hankinnan arvo on ollut 2.181.000 euroa.

Markkinaoikeus on 5.3.2018 antamallaan päätöksellä numero 127/18 hylännyt Oy Gun Exin Finland Ltd:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja hankintamenettelyn väliaikaisesta keskeyttämisestä.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 26.2.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Gun Exin Finland Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 200.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.187,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta. Valittaja on jättänyt hinnaltaan halvimman tarjouksen ja kutsuttu alustavaan sopimusneuvotteluun. Tämän jälkeen hankintayksikkö on kuitenkin ilmoittanut, että valittaja ei ole täyttänyt Suomen Asiakastieto Oy:n rating-yhteenvedon perusteella luottokelpoisuutta koskevaa vaatimusta eikä myöskään liikevaihtovaatimusta. Valittaja on hankintapäätöksellä suljettu tarjouskilpailusta. Hankintapäätöstä ei ole tältä osin tarkemmin perusteltu. Valittajan tekemän tiedustelun jälkeen hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouskilpailusta sulkemisen perusteeksi luottokelpoisuusluokan täyttymättömyyden.

Edellä kuvattu menettely on ollut virheellinen, sillä valittaja on tarjouksessaan toimittanut Bisnode Finland Oy:n raportin, jonka mukaan valittajan rating on ollut AA. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut edellytetty Suomen Asiakastieto Oy:n luokitusta.

Joka tapauksessa luottoluokitukseen liittyvistä syistä valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista. Hankintayksikön hankkima Suomen Asiakastieto Oy:n luokitusraportti osoittaa, että valittajan taloudellinen tilanne on tyydyttävällä tasolla (rating A), vaikka Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteri ei ole ajantasainen puuttuvan viimeisen tilikauden vuoksi. Suomen Asiakastieto Oy:n luokitusraportti ei sisällä nimenomaista tietoa luottokelpoisuudesta, kuten valittajan hankintayksikölle toimittama Bisnode Finland Oy:n luokitus, jossa on todettu valittajan luottokelpoisuuden olevan hyvä (AA). Hankintayksikön hankkimassa Suomen Asiakastieto Oy:n luokitusraportissa valittajan maksutapa on harhaanjohtavasti luokiteltu negatiiviseksi. Raportin mukaan valittajalla on Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä kaksi maksuhäiriömerkintää, jotka ovat aiheuttaneet maksutapaa koskevan luokituksen negatiivisuuden. Kyseiset merkinnät ovat johtuneet yli kolme vuotta ennen hankintamenettelyjä tehdyistä trattaprotestoinneista, joiden perusteena olevat saatavat on suoritettu viivytyksettä merkintöjen rekisteröinnin jälkeen Suomen Asiakastieto Oy:n raporteista selviävällä tavalla. Merkinnät ovat olleet vanhentuneita eikä niitä olisi tullut ottaa huomioon tässä asiassa eikä pitää rekisterissä.

Hyvitysmaksuvaatimus on perusteltu, sillä valittaja olisi virheettömässä menettelyssä voittanut tarjouskilpailun. Hyvitysmaksun määrää arvioitaessa on otettava huomioon hankintayksikön tietoinen menettely ja siihen liittyvät olennaiset virheet sekä valittajalle aiheutuneet kustannukset ja merkittävä vahinko positiivisen sopimusedun menettämisestä. Hyvitysmaksun määrän tulee olla lähellä kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Vastine

Vaatimukset

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.320 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Menettely ei ole ollut virheellistä. Suomen Asiakastieto Oy:n 1.2.2018 päivätyn rating-yhteenvedon perusteella valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua luottokelpoisuutta. Lisäksi saman raportin mukaan valittajan kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihto ei ole ollut tarjouspyynnössä ilmoitetun vähimmäisvaatimuksen mukainen.

Valittaja ei ole toimittanut tarjouksensa mukana vaadittua Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusta. Valittaja ei ole myöskään tarjouksensa kansilehdellä rastittanut kohtaa, joka on liittynyt luottokelpoisuuden ilmoittamiseen. Valittaja on tarjouslomakkeen viimeisen sivun liitteessä ilmoittanut "Kyllä" kohdassa "Pankin tai luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta, minimivaatimus Alfa rating A" ja tuonut neuvotteluihin toisen luottolaitoksen luokituksen. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan etusivulla, jonka valittajan edustaja on henkilökohtaisesti allekirjoittanut, on huomattavasti suurempi painoarvo kuin tarjouslomakkeen liitesivulla olevalla vastaavalla tiedolla.

Alalla toimiva yritys ei ole voinut olla epätietoinen siitä, että vaaditun luokituksen saa ainoastaan Suomen Asiakastieto Oy:stä. Kaikki muut tarjoajat ovat liittäneet tarjoukseensa vaaditun asiakirjan. Alfa Rating A on tunnettu sekä alalla yleisesti käytössä oleva luokitusvaatimus ja Suomen Asiakastieto Oy:n tavaramerkki. Mainittu vaatimus ei ole ollut myöskään kohtuuton.

Hankintayksiköllä ei ole mahdollisuuksia ryhtyä tulkitsemaan luottoluokittajan tietoja, joiden perusteella luokitus on tehty, vaan hankintayksikkö noudattaa vaatimuksen mukaista luottoluokitusta. Toimittajan on hoidettava mahdollinen virhe kuntoon luottoluokittajan kanssa.

Vastaselitys

Hankintayksikkö on virheellisesti väittänyt, että tarjouspyynnössä olisi esitetty vaatimus Suomen Asiakastieto Oy:n antaman selvityksen toimittamisesta. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu Suomen Asiakastieto Oy:tä missään kohdassa. Myöskään väite siitä, että Alfa Rating A olisi Suomen Asiakastieto Oy:n tavaramerkki, ei pidä paikkaansa, sillä Suomen Asiakastieto Oy:n käyttämä tavaramerkki on Rating Alfa. Joka tapauksessa, koska hankintailmoituksessa on käytetty ilmaisua, jossa on viitattu Alfa Ratingin lisäksi vastaavaan luottoluokitukseen, tarjouskilpailussa ei ole edellytetty tietyn toimijan antamaa luokitusta.

Valittaja ei ole antanut puutteellisia tai vääriä tietoja. Tarjouslomakkeella on ollut nimenomainen ohje, jonka mukaan erillisiä todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli vaaditut tiedot ovat Tilaajavastuu.fi-todistuksessa. Valittajan hyvän luottokelpoisuuden osoittava AA-luokitus on sisältynyt valittajan toimittamaan Tilaajavastuu.fi-raporttiin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintailmoituksessa on nimenomaisesti vaadittu Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating A luottoluokitusta.

Koska Suomessa Alfa Rating A:ta ei voi antaa mikään muu toimija kuin Suomen Asiakastieto Oy, muiden luottolaitoksien luottoluokituksia ei ole voitu hyväksyä.

Eri luottolaitosten luottoluokitusten tulee vastata toisiaan. Se, että valittajan Suomen Asiakastieto Oy:ltä saama luokittelu on ollut B ja samalla hetkellä valittaja on saanut Bisnode Finland Oy:ltä luokittelun AA, osoittaa, että luokittelut eivät vastaa toisiaan.

Oy Gun Exin Finland Ltd on esittänyt, että hankintailmoituksessa on mainittu, että rakennuttaja edellyttää tarjoajalta vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta. Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa viitannut toiseen hankintailmoitukseen, jossa kysymyksessä olevaa kohtaa on muutettu siten, että hankinnassa on vaadittu nimenomaisesti Suomen Asiakastieto Oy:n lausuntoa yrityksen luottokelpoisuudesta.

Hankintayksikkö on esittänyt markkinaoikeuden lausumapyynnön johdosta antamassaan lausumassa, että se on erehdyksessä viitannut markkinaoikeudessa hankintailmoitukseen, joka on koskenut putkiurakkaosuutta. Joka tapauksessa tarjouspyynnössä on nimenomaisesti vaadittu toimittamaan luottolaitoksen antama selvitys yrityksen luottokelpoisuudesta ja tarjouspyynnön vaatimuksena on ollut, että luottoluokitus on Alfa Rating A.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 104 §:ää koskevissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 212) on todettu muun ohella, että tarjouspyyntö on hankintailmoitusta täydentävä asiakirja ja että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan sitä, mitä hankintailmoituksessa ilmoitetaan.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä lain 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tätä varten hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia vähimmäisliikevaihdosta tai varojen ja velkojen välisestä suhteesta. Hankintayksikkö voi myös vaatia riittävää vastuuvakuutusta.

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena on ollut Kauhajoen kaupungin keskusta-alueella sijaitsevan rakennuksen muutos- ja peruskorjausurakka.

Hankintailmoituksen kohdan "Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan" alakohdassa 2 on ilmoitettu muun ohella, että rakennusurakkahankinnan osalta osallistujan vuosittaisen liikevaihdon keskiarvon viimeiseltä kolmelta vuodelta tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Mainitussa hankintailmoituksen kohdassa on lisäksi mainittu, että osallistujan tulee toimittaa vahvistetut tilinpäätös- ja liikevaihtotiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta.

Lisäksi hankintailmoituksen kohdan "Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan" alakohdassa 3 on ilmoitettu seuraavaa:

"Arvioidaksemme tarjoajan hankinnan toteuttamiseen liittyvää taloudellista teknistä suorituskykyä, tarjoajalta pyydetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmenneiden selvitysten lisäksi seuraavat selvitykset kirjallisina:

-Luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta.
-Rakennuttaja edellyttää tarjoajalta vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luotto-luokitusta."

Hankinta-asiakirjoihin on kuulunut muun ohella "Urakkaohjelma" niminen asiakirja. Mainitun asiakirjan kohdassa 17.2.1 "Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös:
[– – ]

■ luottolaitoksen antama selvitys yrityksen luottokelpoisuudesta, vaatimusluokka Alfa Rating A.
■ selvitys yrityksen kolmen viimeisen vuoden liikevaihdosta."

Mainitussa urakkaohjelman kohdassa on lisäksi ilmoitettu seuraavaa:

"Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sellaista konsulttia tai urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut edellä mainittuja selvityksiä. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu annettuun määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu asianmukaisella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tätä edeltänyt urakoitsijan valintapäätös."

Tarjous on tullut jättää erillisellä lomakkeella. Lomakkeen etusivulla on ilmoitettu 13 erilaista selvitystä, joiden osalta tarjoajan on tullut ilmoittaa "Kyllä"- tai "Ei"-merkinnällä, ovatko kyseiset selvitykset tarjouksen liitteenä. Lomakkeessa on lisäksi mainittu, että mikäli Tilaajavastuu.fi-todistuksessa on kaikki vaaditut tiedot, ei erillisiä todistuksia tarvitse toimittaa.

Valittaja on lomakkeen kohtaan 11 "Selvitys kolmen (3) viimeisen vuoden liikevaihdosta" ilmoittanut "Kyllä". Sen sijaan kohtaan 12 "Selvitys yrityksen luottokelpoisuudesta" valittaja ei ole ilmoittanut mitään.

Valittajan tarjouksen liitteenä on kuitenkin ollut Tilaajavastuu.fi-raportti, jossa on kohdassa "Rating-tiedot" ilmoitettu, että yhtiön rating on "AA – Hyvä luottokelpoisuus". Mainitun raportin mukaan tiedot on tältä osin päivitetty 5.1.2018 ja tietojen lähde on Bisnode Finland Oy.

Valittajan tarjoukseen on lisäksi ollut liitettynä yrityksen tuloslaskelmat muun ohella kolmelta edelliseltä tilikaudelta. Liikevaihdosta ilmoitettujen tietojen mukaan tilikaudelta 1.9.2016–31.8.2017 liikevaihto on ollut 2.359.349,61 euroa, tilikaudelta 1.9.2015–31.8.2016 liikevaihto on ollut 1.707.538,99 euroa ja tilikaudelta 1.9.2014–31.8.2015 liikevaihto on ollut 1.240.241,36 euroa.

Tarjouslomakkeessa on lisäksi ollut kohta "Rakennusurakkatarjouksen liite", jossa on ollut alakohta "Pankin tai luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta. Minimivaatimus Alfa Rating A". Lisäksi lomakkeessa on ollut alakohta "Tieto yrityksen keskimääräisestä liikevaihdosta viimeisen kolmen vuoden ajalta". Valittaja on ilmoittanut molempiin kohtiin "Kyllä".

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö ja valittaja ovat 1.2.2018 järjestäneet alustavan sopimusneuvottelun, jossa on käyty läpi valittajan tarjousta. Neuvottelusta laaditussa pöytäkirjassa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakoitsijan tarjouksen liitteenä on Tilaajavastuu.fi-todistus, jossa on esitetty tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitys urakoitsijan luottokelpoisuudesta, Bisnode Finland Oy AA. Lisäksi on selvitys kolmen viimeisen vuoden liikevaihdosta sekä selvitys toteuttavan henkilön koulutuksesta ja pätevyydestä.

Todettiin, että urakoitsijan toimittamat liitteet ovat hyväksyttävät.

Urakoitsijan luottoluokitus tarkistettiin sopimusneuvottelun jälkeen Suomen asiakastieto Oy:n rekisteristä ja todettiin sen olevan B, joka ei täytä rakennuttajan tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämää luottoluokitusvaatimusta Alfa Rating A, mistä urakoitsijalle ilmoitettiin. Kysyttäessä urakoitsija totesi, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen."

Hankintayksikkö on 2.2.2018 lähettänyt valittajalle kirjeen, jossa on muun ohella ilmoitettu, että Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin mukaan yrityksen Rating Alfa on B, joka ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä vaatimustasoa. Tämän lisäksi kirjeessä on mainittu, että valittajan kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihto alittaa vaatimukseksi esitetyn 1,5 miljoonaa euroa. Kirjeessä on vielä mainittu, että tämän vuoksi valittajan tarjouksen hylkäämistä tullaan esittämään hankintayksikön rakennustoimikunnalle ja hallitukselle.

Hankintayksikkö on 8.2.2018 tehnyt hankintapäätöksen, jossa se on muun ohella sulkenut valittajan tarjouskilpailusta ja valinnut rakennusurakan osalta Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy:n tarjouksen.

Asian arviointi

Hankintailmoituksessa on edellä todetusti edellytetty, että tarjoaja toimittaa luottolaitoksen lausunnon yrityksen luottokelpoisuudesta. Tarjouslomakkeessa on lisäksi viitattu pankin tai luottolaitoksen lausuntoon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan mainittu, että luottokelpoisuutta koskevaksi lausunnoksi hyväksyttäisiin ainoastaan Suomen Asiakastieto Oy:n antama lausunto. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjoaja on voinut perustellusti lähteä siitä, että tarjouskilpailussa hyväksytään myös Bisnode Finland Oy:n lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta.

Valittaja on toimittanut tarjouksensa mukana Tilaajavastuu.fi-raportin, josta on ilmennyt, että yhtiön rating on AA, eli yhtiöllä on hyvä luottokelpoisuus. Tarjouspyyntölomakkeen täyttöohje huomioon ottaen riittävää on ollut se, että luottokelpoisuus on ilmennyt mainitusta Tilaajavastuu.fi-raportista, eikä merkitystä ole sillä hankintayksikön esittämällä seikalla, että valittaja ei ole liittänyt raporttia tarjoukseen tai rastittanut lomakkeen etusivulla luottokelpoisuuteen liittyvää kohtaa. Kun lisäksi hankintailmoituksessa on mainittu, että vaatimuksena on ollut Rating Alfa A tai vastaava, on valittaja voinut tarjousta laatiessaan perustellusti lähteä siitä, että Bisnode Finland Oy:n antama rating "AA – Hyvä luottokelpoisuus" on tarjouskilpailun vaatimukset täyttävä. Näin ollen hankintayksikkö on toiminut hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuun nähden virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta luottokelpoisuuteen liittyvistä syistä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole myöskään mainittu, että liikevaihtoa koskevan vaatimuksen täyttyminen olisi tullut osoittaa Suomen Asiakastieto Oy:n raportin perusteella. Sen sijaan hankintailmoituksessa on edellytetty tilinpäätöstietojen toimittamista. Kuten edellä on selostettu, valittaja on tarjouksessaan toimittanut tiedot, joiden perusteella sen kolmen viimeisen vuoden keskimääräinen liikevaihto on ylittänyt vaaditun 1.500.000 euron rajan. Valittaja on siten täyttänyt vähimmäisliikevaihtoa koskevan vaatimuksen. Näin ollen hankintayksikkö on toiminut virheellisesti sulkiessaan valittajan liikevaihtovaatimukseen liittyvillä perusteilla tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 26.2.2018. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälässä säädetään tarkemmin 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta hyvitysmaksusta. Pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä vanha hankintalaki) 95 §:ssä säädettyä.

Vanhan hankintalain 95 §:ää koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän menettely on edellä todetuin tavoin ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista siltä osin kuin se on arvioinut, että valittaja ei ole täyttänyt luottokelpoisuutta ja liikevaihtoa koskevia vaatimuksia.

Valittajan todellisesta mahdollisuudesta voittaa tarjouskilpailu markkinaoikeus toteaa, että hankinta-asiakirjojen perusteella kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta. Valittajan tarjoushinta on ollut hankintapäätöksen ja tarjousasiakirjojen mukaan 2.121.561 euroa, kun taas voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut 2.181.000 euroa. Valittajalla olisi näin ollen ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset täyttyvät.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälä vastaa vanhan hankintalain 95 §:ssä säädettyä. Tätä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 70) mukaan hyvitysmaksun suuruutta arvioitaessa markkinaoikeuden tulee ottaa huomioon ensisijaisesti hankintayksikön virheelliseen toimintaan liittyvät seikat, kuten virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo sekä hakijana olevalle tarjoajalle aiheutuneet kustannukset ja muu vahinko. Valittajalla on velvollisuus näyttää toteen virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrä.

Hankintasopimuksen arvo on voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella ollut 2.181.000 euroa. Valittaja on vaatinut hyvitysmaksuna 200.000 euroa. Valittaja ei ole esittänyt selvitystä sille aiheutuneista kustannuksista ja vahingosta. Mainittuihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus harkitsee hyvitysmaksun määräksi 150.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on vaatinut osana oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi myös sellaisia kuluja, jotka ovat liittyneet kirjelmöintiin hankintayksikölle ennen hankintapäätöksen tekemistä. Lisäksi korvattaviksi vaadittuihin kuluihin on sisällytetty kuluja, jotka ovat liittyneet Suomen Asiakastieto Oy:lle tehtyyn oikaisupyyntöön. Näiltä osin kyse on sellaisista kustannuksista, joista valittajalla ei ole oikeutta saada oikeudenkäyntikuluina korvausta. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Suupohjan Koulutuskuntayhtymän maksamaan Oy Gun Exin Finland Ltd:lle hyvitysmaksuna 150.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Suupohjan Koulutuskuntayhtymän korvaamaan Oy Gun Exin Finland Ltd:n oikeudenkäyntikulut 7.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Suupohjan Koulutuskuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Jukka Koivusalo sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.3.2019