MAO:62/19

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmät

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/110
Antopäivä: 11.2.2019

ASIAN TAUSTA

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.12.2017 julkaistulla EU hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta sairaala apteekin keräilyvarastoautomaatiojärjestelmän hankinnasta.

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on 26.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 32 sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut keräilyvarastoautomaatiojärjestelmän toimittajaksi NewIcon Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 660.000 euroa.

Markkinaoikeus on 11.4.2018 antamallaan päätöksellä numero 224/18 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintayksikkö on allekirjoittanut hankintasopimuksen 3.5.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Becton Dickinson on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 82.700 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.864 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on hankintasäännösten vastaisesti suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, vaikka se on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksessa on ilmoitettu, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut pakolliset vaatimukset. Valittaja on myös toimittanut kaikki vaaditut lisäselvitykset.

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdissa A4 ja C10 on asetettu vaatimukset keräilyautomaatin enimmäiskoolle ja kapasiteetille, jotka valittajan tarjoama keräilyautomaatti on täyttänyt. Tarjouspyyntöaineistossa ei ole asetettu automaatin vähimmäiskokoa ja kapasiteettia koskevaa vaatimusta, eikä siitä ole myöskään käynyt ilmi, miten tilavaatimuksen täyttymistä tullaan arvioimaan ottaen huomioon vaatimus laitteen mahdollisimman suuresta koosta. Pelkästään laitteen koko ei kerro kaikkea sen varastointikapasiteetista.

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa C8 on asetettu keräilyautomaatin kahdentamista koskeva vaatimus. Kohdassa ei ole edellytetty, että kaikki osakomponentit olisi kahdennettu. Valittajan tarjoamassa tuotteessa on kahdennettu kaikki vaaditut osuudet. Tämän kohdan osalta ei ole edellytetty toimitettavaksi tarkentavaa lisäselvitystä siitä, miten kahdentaminen on laitteen teknisessä ratkaisussa toteutettu.

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa C9 on asetettu nimikkeiden jaottelua eri varastoissa koskeva vaatimus. Valittaja on tarjouksessaan kuvannut sen järjestelmän kahta erillistä keräilypäätä, mikä on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa C41 on asetettu vaatimus varastoautomaatiojärjestelmän häiriötilanteiden virheilmoituksista. Valittajan tarjouksessa on kuvattu, miten häiriöiden paikannus toteutetaan. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu kuvaamaan kaikkia järjestelmän häiriötilanteita vaan sitä, miten häiriöt paikannetaan. Tarjouksessa esitetty kuvaus on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Vastine

Vaatimukset

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 3.579,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on voitu sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdissa A4 ja C10 asetettuja vaatimuksia. Tarjottu keräilyvarastoautomaatti on ollut leveydeltään huomattavan pieni sallittuun tilavaraukseen nähden. Vaatimus on asetettu tarjoajien kanssa käydyn teknisen vuoropuhelun perusteella. Valittaja on tuolloin antanut ymmärtää, että se voi hyödyntää koko tilavarauksen.

Valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdissa C8 ja C9 asetettuja vaatimuksia. Tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, ovatko kaikki kahdentamisen kannalta olennaiset osakomponentit kahdennettu. Valittajan olisi tullut alan ammattimaisesti toimivana elinkeinonharjoittajan ymmärtää, että tarjouspyynnön mukainen kuvaus tullee olla muutakin kuin selvitys keräilypäiden kahdentamisesta.

Valittajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdassa C41 asetettua vaatimusta, koska siihen liitetyssä selvityksessä on kuvattu vain keräilyvarastoautomaatin häiriöitä eikä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla koko keräilyvarastoautomaatiojärjestelmän häiriöitä. Valittajan kuvaus on ollut myös hyvin suppea.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että sen tarjoama kokonaisuus on vaatimusten A4 ja C10 osalta täyttänyt tarjouspyynnön sanamuodon mukaiset vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikön ja tarjoajien välisten neuvottelujen sisällöt eivät ole tarjouksen sisällön arvioinnin kannalta relevantteja, eikä niitä voida ottaa huomioon tarjouksia arvioitaessa. Vaatimuksen C41 osalta tarjouksessa esitetty kuvaus on koskenut järjestelmää kokonaisuudessaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa, ja kyseessä ei ole epäolennainen puute tai virhe.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Satakunnan keskussairaalaan rakennettavan sairaala-apteekin uudistilaan sijoitettavasta keräilyvarastoautomaatiojärjestelmästä.

Tarjouspyynnön kohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" on seuraavalla tavalla ilmoitettu ne liitteet, joissa hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti:

­ "Ehdottomat vaatimukset (Liite 1)
­ Hinnat (Liite 2)
­ Huolto- ja kunnossapitosopimuksen hintaerittely (Liite 3)
­ Pisteytettävät ominaisuudet (Liite 4)
­ ARK-materiaali (Liite 5)
­ Sopimusluonnos (Liite 6)
­ Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (ks. tarjouspyynnön linkit)".

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Ladattavat selvitykset" on todettu seuraavaa:

"Lataa kuhunkin alla olevaan kohtaan siihen kuuluva selvitys liitteen 1 vaatimusten mukaisesti. Nimeä jokainen ladattava tiedosto kunkin kohdan mukaisesti. Esimerkki tiedoston nimestä: B2. Selvitys."

Edelleen tarjouspyynnön saman kohdan mukaan selvitys on tullut ladata muun ohella kohdissa C9, C10 ja C41.

Tarjouspyynnön liitteen 1 välilehdellä "Ehdottomat vaatimukset" on esitetty muun ohella vaatimukset A4, C8, C9, C10 ja C41.

Vaatimuksen A4 osalta liitteessä on todettu seuraavaa. "Keräilyvarastoautomaatin tulee sijoittua sille varatulle alueelle. Keräilyvarastoautomaatin maksimi mitat saavat olla; leveys: 3750mm x pituus: 10000mm x korkeus: 3200mm. (kts. pohjakuva). Varastointikapasiteetti tulee maksimoida ilmoitettuun tilavaraukseen."

Vaatimuksen C8 osalta on todettu seuraavaa. "Keräilyvarastoautomaattijärjestelmän varastointi- ja keräilyautomaatti on kahdennettu siten, että yhden varastointi- ja keräily-yksikön hajoaminen ei aiheuta katkosta keräilytoiminnolle. Tarjotun keräilyvarastoautomaattijärjestelmän tulee sisältää kaikki keräilyjärjestelmän kahdentamisen kannalta olennaiset osakomponentit."

Vaatimuksen C9 osalta on todettu seuraavaa. "Kahdennetussa varastoautomaatissa kunkin nimikkeen varastossa olevat pakkaukset on jaettuna koko ajan tasaisesti näiden varastojen välille. selvitys tarjoajalta: kuvaus järjestelmän varastointi- ja keräilyautomaatin kahdentamisesta."

Vaatimus C10 on kuvattu seuraavasti. "Keräilyvarastoautomaatissa varastoitavien jakelupakkausten määrä: Tarjoajan tulee tarjota tila- ja suorituskyky vaatimukset huomioiden kapasiteetiltaan mahdollisimman suurta laitetta (Kohta A4). Tarjoajan tulee liittää tarjouksen liitteeksi selvitys laitteen varastointi kapasiteetista. Selvityksestä tulee käydä ilmi laitteen varastointiin hyödynnettävän tilan tilavuus kuutioina. Keräilyvarastoautomaatissa varastoitavien jakelupakkausten maksimi määrät ja maksimi nimikemäärät käytettäessä laskennallisena kokojakaumana jonkin referenssikohteen (muu julkisen suomalaisen sairaala-apteekin, ilmoitettava käytetty referenssikohde) jo täysin toiminnassa olevan keräilyvarastoautomaatin jakelupakkausten kokojakaumaa."

Vaatimuksen C41 osalta on todettu seuraavaa. "Kaikista keräilyvarastoautomaattijärjestelmän häiriötilanteista tulee hälytys, josta käy selkeästi ilmi missä häiriö on, jotta paikannus voidaan tehdä nopeasti. Selvitys tarjoajalta: Miten tämä on toteutettu keräilyvarastoautomaattijärjestelmässä?"

Tarjouspyynnön liitteen 1 välilehdellä "Ohjeet" on annettu seuraavat hankinnan kohdetta ja sen osien rajausta koskevat määritelmät:

­ "Keräilyvarastoautomaattijärjestelmä: Koko järjestelmä ohjelmistoineen, joka sisältää keräilyvarastoautomaatin sekä siihen liittyvät kaikki laitteet, kuljettimet ja muut osat.
Keräilyvarastoautomaatti: Keräilyvarastoautomaattijärjestelmän lääkevarasto, joka sisältää keräilyvarastoyksikköjä.
­ Keräilyvarastoyksikkö: Yksittäinen lääkevarasto, jossa lääkkeiden keräily ja varastointi ohjelmoidaan keräilyrobottien avulla.
­ Kahdennettu järjestelmä: Kahdennetussa järjestelmässä lääkkeet ovat varastoitu kahdessa keräilyvarastoyksikössä tasaisesti."

Asian arviointi

Valittajan mukaan sen tarjoama ratkaisu on täyttänyt tarjouspyyntöaineistossa asetetut ehdottomat vaatimukset A4, C8, C9, C10 ja C41. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjoama ratkaisu ei ole täyttänyt vaatimuksia.

Valittaja on tarjouksessaan vastannut jokaiseen ehdottomia vaatimuksia koskevaan kohtaan "k", eli kyllä. Lisäksi valittajan tarjoukseen on liitetty vaadittu selvitys kohdista C9, C10 ja C41.

Hankintapäätöksen liitteenä olevan asiakirjan mukaan valittajan tarjous on ollut vaatimuksen C41 osalta tarjouspyynnön vastainen seuraavin perustein:

"Ehdottomana vaatimuksena oli häiriötilanteiden paikannus koko keräilyvarastoautomaattijärjestelmän osalta ja selvitys siihen liittyen. Selvityksenne on annettu ainoastaan keräilyvarastoautomaatin keräilyhäiriöistä. Hankintayksikkö ei näin ollen pysty tarjouksenne selvityksen perusteella varmistumaan, että tarjouksenne täyttää ehdottoman vaatimuksen C41."

Valittaja on tarjouksensa vaatimusta C41 koskevassa liitteessä kuvannut häiriötilanteiden virheilmoituksia ja virheen poistamista. Kuvaus on ollut muutaman rivin mittaisena hyvin suppea, eikä siinä ole kuvattu koko järjestelmän virheilmoituksia, vaan kuvaus on koskenut lähinnä keräilyvarastoautomaatin häiriötilanteita. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö, joka on edellyttänyt selvitystä virheilmoitusjärjestelmän toiminnasta koko hankittavan järjestelmän osalta, ole tältä osin menetellyt virheellisesti katsoessaan valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Koska hankintayksikkö on voinut jo edellä mainitulla perusteella sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asianosaiskulut on oikeudenkäyntikulujen lisäksi tarkoitettu korvattavaksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Kun asiassa ei ole voitu todeta, että valittajalle olisi aiheutunut oikeudenkäynnistä tavanomaisesta poikkeavia erityisiä kuluja, on vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta hylättävä.

Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä ei arvonlisäverolain 34 ja 102 §:ssä säädetty huomioon ottaen ole oikeutta vähentää hankinnan kohdetta koskevaan liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Becton Dickinsonin korvaamaan Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.194,80 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.2.2019