MAO:673/18

Someron kaupunki - Kiiruun koulun soittimien ja musiikin välineistö

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/105 ja 2018/133
Antopäivä: 27.12.2018

Asioiden tausta

Someron kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.6.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kiiruun koulun soittimien ja musiikin välineistön tavarahankinnasta.

Someron kaupungin tekninen lautakunta on 26.9.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 97 valinnut Power-Sound Ky:n tarjouksen ja 21.11.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 129 kumonnut ensiksi mainitun hankintapäätöksen, sulkenut Power-Sound Ky:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Musamaailma Oy:n tarjouksen.

Someron kaupungin tekninen lautakunta on 19.12.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 143 kumonnut 21.11.2017 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen, sulkenut Power-Sound Ky:n ja Musamaailma Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta ja päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn sekä 16.1.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 5 kumonnut edellä mainitun hankintaoikaisupäätöksen, sulkenut Power-Sound Ky:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Musamaailma Oy:n tarjouksen.

Someron kaupungin tekninen lautakunta on 20.2.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 17 kumonnut 16.1.2018 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen, sulkenut Power-Sound Ky:n ja Musamaailma Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta ja päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn.

Someron kaupungin tekninen lautakunta on 12.3.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 30 kumonnut 20.2.2018 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen, sulkenut Power-Sound Ky:n ja Musamaailma Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta ja päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 90.000–100.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Markkinaoikeuden asia dnro 2018/105

Valitus

Vaatimukset

Musamaailma Oy on, muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tultua hankintaoikaisupäätöksellä kumotuksi, vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.837,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessään virheellisesti katsonut, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö ei ole päätöksessään perustellut, mihin se on perustanut arvionsa valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudesta. Hankintayksikkö on aiemmin hankintamenettelyssä käsitellyt tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta perusteellisesti ja päätynyt 16.1.2018 tekemässään päätöksessä siihen, että valittajan tarjous on ollut kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Samaan lopputulokseen hankintayksikkö on päätynyt myös 21.11.2017 tekemässään päätöksessä. Valittajan tarjous on ollut ainoa tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Vastine

Vaatimukset

Someron kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 465 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tehnyt uuden hankintaoikaisupäätöksen 12.3.2018, jolla muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös on kumottu. Valitus on hylättävä puuttuvan oikeudellisen intressin vuoksi.

Valitus on jätetty markkinaoikeuteen 12.3.2018 eli samana päivänä, kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös on kumottu, ja valittaja on itsekin todennut valitusajan loppuvan 13.3.2018. Hankintayksikkö ei voi olla vastuussa jo alkuaan tarpeettoman valituksen oikeudenkäyntikuluista.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sillä on oikeudellinen intressi saada markkinaoikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikulujen osalta. Valitus on ollut perusteltu, sillä hankintayksikön tekemä hankintapäätös on ollut virheellinen. Valitus on toimitettu markkinaoikeudelle 12.3.2018 kello 13.16. Hankintayksikkö on kumonnut kyseisen hankintaoikaisupäätöksen 12.3.2018 kello 18 alkaneessa kokouksessa. Valittaja on saanut tiedon tehdystä hankintaoikaisupäätöksestä vasta 15.3.2018 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Ristiriitaisen ja perustelemattoman päätöksen kumoaminen on joka tapauksessa johtunut valittajan tekemästä valituksesta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että valittaja on ollut tietoinen siitä, että hankintayksikkö on käsitellyt valittajan tekemää hankintaoikaisupyyntöä kokouksessaan 12.3.2018. Valittajalla on ollut valituksen jättäessään tiedossa, että päätösesitys on ollut valittajan intressin mukainen, vaikka päätös onkin tehty sen vastaisesti.

Markkinaoikeuden asia dnro 2018/133

Valitus

Vaatimukset

Musamaailma Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen siltä osin kuin valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.545 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut ainoa tarjouspyynnön mukainen tarjous ja hankintayksikön olisi tullut valita se.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut tarjota käsillä olevassa positiossa 11 tuotetta "ukulelen seinäteline". Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on ilmoitettu ainoastaan tuotteiden kappalemäärä, mutta ei tuotteen ominaisuuksiin liittyviä lisätietoja tai -vaatimuksia tai esimerkkituotteita. Hankintayksikkö ei siten ole asettanut ukulelen telineelle mitään erityisiä vaatimuksia, eikä tarjouspyynnössä ole edellytetty, että tuote on nimenomaan ukulelen seinäteline. Tarjoaja on voinut lähteä siitä, että tarjotun tuotteen tulee soveltua ukulelen seinätelineeksi, joksi valittajan tarjoama K&M 16280 seinäteline on soveltunut erinomaisesti.

Hankintayksikön pyytämän, valittajan tarjoaman tuotteen valmistajalta saadun lausunnon mukaan tuote soveltuu ukulelelle. Lausunnossa todetaan myös, että tuotteiden K&M 16280 ja 16590 materiaali ja laatu vastaavat toisiaan ja että vähäisiä eroja on muotoilussa (design). Kyseisen lausunnon perusteella hankintayksikkö on aluksi päätynyt siihen, että valittajan tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö ei ole muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä esittänyt syytä sille, miksi se on sivuuttanut pyytämänsä lausunnon. Tarjouskilpailusta sulkeminen on myös ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista ottaen huomion sen, että ukulelen teline on muodostanut pienen osan hankinnasta, noin 0,27 prosenttia tarjouksen kokonaishinnasta.

Hankintaoikaisupäätökseen on liitetty musiikin lehtorin antama lausunto, mutta päätöksestä ei ilmene, millä tavalla lausunto on otettu huomioon päätöksenteossa ja mitä tietoja lausunnon antajalla on ollut käytössä. Lausunnon johtopäätös on perustunut lähinnä siihen, että ukulelet sijoitetaan luokan keskellä olevaan tolppaan. Kyseinen seikka ei ole ilmennyt tarjouspyyntöasiakirjoista. Lausunto ei siten ole perustunut tarjouspyynnön vaatimukseen. Lausunnonantajalla on myös ollut virheellinen käsitys K&M 16280 -telineen ominaisuuksista. Se, että K&M 16280 -teline on säädettävä, ei merkitse, että teline ei olisi tukeva. Päinvastoin voidaan todeta, että tuotteen säätöominaisuus pikemminkin tukee tuotteen monipuolista käyttöä ja vähentää näin myös siihen asennettavien soittimien, kuten ukulelen putoamisriskiä. Huonosti telineeseen asetettuna ukulele on myös putoamisvaarassa riippumatta telineestä. Mikään teline ei myöskään suojaa ukulelea tippumiselta, mikäli telineeseen törmätään.

Vastine

Vaatimukset

Someron kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.022,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Valittaja on tarjonnut ukulelen seinätelineeksi kitaratelinettä. Hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohteeksi täsmällisesti nimenomaan ukulelen seinätelineen ilman lisämääreitä "tai vastaava" tai "tai soveltuva". Hankintayksikön on tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Hankintayksikölle on ollut tärkeää, että koululaisympäristöön ja aktiiviseen käyttöön tuleville arvokkaille soittimille hankintaan nimenomaan ukulelen säilyttämiseen suunnitellut telineet, jolloin soittimien mahdollisimman turvallisesta säilytyksestä voidaan varmistua. Vaatimus ei myöskään ole ollut kohtuuton. Markkinoilla on ollut tarjouspyynnön mukaisia ukulelen seinätelineitä, joita toinen tarjoaja on kyennyt tarjoamaan.

Valittajan tarjoaman tuotteen valmistajan lausunnon mukaan valittajan tarjoama seinäteline on suunniteltu nimenomaisesti kitaroille ja on siitä johtuen kiinnitysosaltaan huomattavasti leveämpi kuin nimenomaan ukulelelle suunniteltu seinäteline.

Päätöksen liitteenä olevan musiikin lehtorin lausunnon mukaan valittajan tarjoama seinäteline ei ole ukulelelle sopiva eikä riittävän varma teline, eikä sen vuoksi koulukäyttöön sopiva. Sen mukaan valittajan tarjoama seinäteline ei ole napakka vaan säätöominaisuudestaan johtuen löysä, joka voi johtaa huonosti asennetun ukulelen heilumiseen ja tippumiseen.

Seinätelineen arvolla ei ole merkitystä arvioitaessa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjoamaa seinätelinettä käytetään tyypillisesti eri soittimille, kuten ukuleleille. Hankintayksikön näkemys valittajan tarjoaman seinätelineen tarjouspyynnön vastaisuudesta on perustunut siihen, että kyseinen tuote soveltuu myös kitaroille. Tuotteen monikäyttöisyys ei voi olla esteenä sille, ettei kyseinen tuote täyttäisi tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta "ukulelen seinäteline".

Valittajan tarjoaman tuotteen valmistajan lausunnosta ei ilmene, että tarjottu seinäteline olisi poikennut käyttötarkoitukseltaan hankintayksikön mainitsemasta ja hyväksymästä K&M 16590 -telineestä.

Hankintayksikön vetoaminen riskeihin soittimien vahingoittumisesta ja putoamisvaarasta on liioiteltua, tarkoitushakuista ja tarjouspyynnön vastaista. Hankintayksikön näkemys, jonka mukaan valittajan tarjoamassa seinätelineessä ei voida säilyttää ukuleleja turvallisesti, on perustunut yksinomaan musiikin lehtorin antamaan lausuntoon, joka on poikennut tuotteen valmistajan antamasta lausunnosta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että valittajan tarjoama seinäteline ei ole ollut monikäyttöinen seinäteline, vaan kitaran seinäteline.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asioiden arvioinnin lähtökohdat

Valittaja on valittanut markkinaoikeuteen hankintayksikön 20.2.2018 tekemästä hankintaoikaisupäätöksestä (dnro 2018/105) sekä 12.3.2018 tekemästä hankintaoikaisupäätöksestä, jolla ensiksi mainittu hankintaoikaisupäätös on kumottu (dnro 2018/133).

Hankintayksikkö on 12.3.2018 tekemällään päätöksellä kumonnut aikaisemman 20.2.2018 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen siitä tehdyn valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa.

Aiemman päätöksen kumoaminen on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta 20.2.2018 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 20.2.2018 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön kumottua hankintaoikaisupäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (hankintalaki) säädettyä seuraamusta.

Edellä todettu huomioon ottaen 20.2.2018 tehty hankintaoikaisupäätös on menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta. Näin ollen lausuminen Musamaailma Oy:n valituksesta asiassa dnro 2018/105 raukeaa pääasian osalta.

Tarjouspyyntö ja valittajan tarjous

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia musiikin opetuksen välineistöstä Kiiruun kouluun.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjoukselle asetetut vaatimukset" on todettu, että tarjoajan tulee tarjota kaikkia hintalomakkeilla ilmoitettuja tuotteita ja mikäli yksi tai osa tuoteriveistä on tarjoamatta, tarjous hylätään. Kohdassa on myös todettu, että tarjouslomakkeella tulee ilmoittaa www-osoite, josta saa lisätietoa tarjotusta tuotteesta, tai mikäli se ei ole mahdollista, tarjoukseen tulee liittää erilliset tuotekuvaukset tai tuotekortit.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kuvaus" on todettu, että tarjottujen tuotteiden tulee olla laadukkaita, yleisesti käytettyjä tuotteita, jotka soveltuvat opetusvälineiksi.

Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on myös todettu seuraavaa:

"Tilaaja varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjottu tuote (tai tarjottuja tuotteita) ennen päätöksen tekemistä, mikäli tarjotun tuotteen laatu tai ominaisuudet eivät selviä tarjouksesta tai tuote on tilaajalle vieras. Mikäli tilaaja ei tuotteen tarkistuksessa ole tyytyväinen tuotteen ominaisuuksiin, sointiin tai soitettavuuteen, tilaaja varaa itselleen oikeuden vaatia tuotteen tai tuotteiden vaihtamista laatumääritykset täyttävään tuotteeseen.

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi ennen lopullista tilausta. Tilaajalla on oikeus vaihtaa tuotetta perustellusta syystä. Tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin tilausmääriin."

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa taulukossa on esitetty tarjottavia tuotteita koskevat vaatimukset. Muutoksenhaun kohteena olevassa tuotepositiossa 11 "Ukulelen seinäteline" on esitetty kappalemääräksi 25, mutta ei muita tietoja. Useimmissa muissa tuotepositioissa on esitetty lisäksi viitteellinen tuotemerkki, esimerkiksi positiossa 9 "Kitaran teline" lisätietona on ollut "K&M seinäteline tai vastaava".

Valittaja on tarjouksessaan tarjonnut positioon 11, kuten myös kitaran telinettä koskevaan positioon 9, tuotetta K&M 16280. Tarjouksessa position 11 osalta on lisätietona ollut linkki tarjoajan verkkosivustolle sekä todettu seuraavaa: "Laadukas seinäteline. Säädettävyyden ansiosta toimii monipuolisesti erilaisten kielisoittimien kanssa." Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kyseisen tuotteen valmistajan nimike tuotteelle on ollut kitaran seinäteline (guitar wall mount).

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan 12.3.2018 tekemällään päätöksellä valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että ukuleletelineeksi tarjottu kitarateline ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Vastaavasti hankintayksikkö ei saa edellyttää tarjoajien käyttävän tarjouksia laatiessaan muita kuin tarjouspyynnöstä ilmeneviä tietoja.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohteen positiossa 11 sinänsä yksiselitteisesti "ukulelen seinätelineeksi" muita vaatimuksia asettamatta tai ilmaisua täsmentämättä. Sen sijaan useimmissa muissa tuotepositioissa hankintayksikkö on kuvannut hankinnan kohdetta laajemmin tai viitannut esimerkkituotteisiin.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todettu perusteella hankintayksikkö ei ole yksiselitteisesti asettanut tarjouspyynnössä vaatimusta, että seinätelineen on tullut olla yksinomaan ukulelen säilyttämiseen suunniteltu ja soveltuva. Tarjoajat ovat voineet lähteä siitä, että minkälainen tahansa ukulelelle soveltuva seinäteline täyttää tarjouspyynnön vaatimukset, ja tarjouspyynnön perusteella on voinut antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tuotteista on tullut toimittaa selvityksenä linkki lisätietoihin tai tuotekuvauksia. Valittaja onkin liittänyt tarjoukseensa tällaisen linkin ja kuvannut sitä, että kyseinen seinäteline säädettävyytensä vuoksi soveltuu useille soittimille.

Valittajan tarjoaman K&M 16280 -seinätelineen valmistaja on lausunnossaan vertaillut sitä yksinomaan ukulelea varten suunniteltuun 16590 -seinätelineeseen todeten seuraavaa:

"The 16590 Ukulele wall mount is designed only for the size of a Ukulele that is much smaller than a regular guitar. In correspondence 16280 offers a bigger yoke as it s designed for acoustic and electric guitars. So you can surely also use 16280 for a Ukulele but 16590 not for a regular A or E guitar. The material and quality is quite similar with only smaller differences in the design of the wall holder and yoke."

Hankintapäätöksen liitteenä on myös ollut musiikin lehtorin lausunto. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, etteivät lausunnossa esille tuodut näkökohdat esimerkiksi säilytyksen turvallisuuteen liittyen ole tulleet ilmi tarjouspyynnöstä, eikä niille voida antaa merkitystä asian arvioinnissa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittaja on tarjouspyynnön mukaisesti tarjonnut ukulelelle soveltuvaa seinätelinettä. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on katsonut valittajan tarjouksessaan tarjoaman seinätelineen tarjouspyynnön vastaiseksi ja sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintaoikaisupäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös, siltä osin kuin sillä on ratkaistu asia uudelleen sulkemalla molemmat saadut tarjoukset tarjouskilpailusta ja siirtymällä neuvottelumenettelyyn, voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi ja vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Someron kaupunki aikoo edelleen toteuttaa Kiiruun koulun musiikin opetuksen ja välineistön hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava ja vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa dnro 2018/105 kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä muutoksenhaun kohteena ollut hankintaoikaisupäätös on kumottu vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintayksikön 12.3.2018 tekemästä päätöksestä käy ilmi, että päätös on perustunut ainakin osittain valittajan asiassa dnro 2018/105 esittämiin seikkoihin. Valittajan on oikeussuojansa säilyttämiseksi ollut perusteltua valmistautua valituksen jättämiseen riippumatta siitä, miten hankintayksikkö valittajan tekemää hankintaoikaisuvaatimusta käsittelisi. Lisäksi asiassa dnro 2018/133 asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asioiden näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa dnro 2018/105.

Asiassa dnro 2018/133 markkinaoikeus kumoaa Someron kaupungin teknisen lautakunnan 12.3.2018 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 30 siltä osin kuin sillä on ratkaistu asia uudelleen sulkemalla molemmat saadut tarjoukset tarjouskilpailusta ja siirtymällä neuvottelumenettelyyn. Markkinaoikeus kieltää Someron kaupunkia tekemästä hankintasopimusta ensiksi mainitun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Someron kaupungin korvaamaan Musamaailma Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa dnrot 2018/105 ja 2018/133 yhteensä 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Someron kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019