MAO:672/18

Pohjois-Karjalan hankintatoimi (aiemmin Joensuun seudun hankintatoimi) - monitoimilaitteet

julkinen hankinta - palautettu asia - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/775
Antopäivä: 27.12.2018

Asian tausta

Joensuun seudun hankintatoimi (jäljempänä myös hankintayksikkö tai Pohjois-Karjalan hankintatoimi) on ilmoittanut 30.10.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta monitoimilaitteiden hankinnasta ajalle 1.2.2016–31.1.2019 ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikkö on 13.1.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Businessforum Oy:n (nykyään Dustin Finland Oy) tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 850.000–870.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian aikaisempi käsittely ja ratkaisu markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

X-Partner Joensuu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna kymmenen prosenttia markkinaoikeuskäsittelyn aikana tehtyjen hankintojen arvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.750 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Voittanut tarjoaja on tarjonnut tietojärjestelmänä KYOfleetmanager-järjestelmää, joka on laitekannan monitorointisovellus. Monitorointisovellus ei ole vastannut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena olleita toiminnanohjausominaisuuksia.

Edellä mainittu järjestelmä ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen vikatilanteiden ja korjausaikojen raportoinnin osalta. Tarjouspyynnössä on muun ohella ilmoitettu, että raportit tulee saada suoraan järjestelmästä, tai mikäli raportit joudutaan generoimaan järjestelmästä, niin raportin tiedot on voitava todentaa suoraan järjestelmästä. Tämä on edellyttänyt, että vikatilannetietojen ja ylläpidon vasteaikojen on tullut kirjautua toiminnanohjausjärjestelmään. Voittaneen tarjoajan järjestelmä ei ole täyttänyt kyseistä vaatimusta. Voittaneen tarjoajan järjestelmällä pystytään monitoroimaan ja raportoimaan kaikkea laitekannan laitteiden sisältämää dataa ja laitteiden tekemiä hälytyksiä, mutta siinä ei ole huoltotietojen käsittelyyn liittyvää osiota lainkaan.

Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan kuvannut myöskään minkäänlaista integraatiota minkään toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Lisäksi, jotta tarjouspyynnössä vaadittu tietojen todettavuus olisi toteutettavissa, tulisi asiakkaan päästä palveluntarjoajan tai tämän alihankkijoiden toiminnanohjausjärjestelmiin. Näitä voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan tarjouksessaan mitenkään määritellyt tai kuvannut.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjoamiensa huoltopalvelujen tuottajiksi neljä eri yritystä. Voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan kuvannut tarjouksessaan omaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja sen käyttämistä palvelussa eikä myöskään kaikkien huoltokumppaniensa toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden rajapintoja tai tietojen siirtoa niistä tarjoamaansa järjestelmään.

Lisäksi voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta, että raportti joudutaan generoimaan toisesta järjestelmästä. Siten vikatilanteita ja korjausaikoja ei voida käsitellä voittaneen tarjoajan tarjoamassa ohjelmassa. Myöskään kuvausta toisesta järjestelmästä ei ole esitetty voittaneen tarjoajan tarjouksessa.

Myöskään voittaneen tarjoajan tarjouksen mukainen asiakkaalle annettava liitäntä järjestelmään ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjotun huoltosopimushinnan on tullut kattaa myös tarvittavat etähallintasovellukset ja liitäntä niihin asiakkaan huollon ylläpidolle ja että etävalvonnan on tullut lähettää virhe- ja vikailmoitukset laitteen toimittajalle tai huolto-organisaatiolle huoltotoimenpiteitä varten. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että etävalvonnan on tullut päivittää tilatieto myös, kun laite tulee toimintakuntoiseksi. Voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä ei ole kuitenkaan ollut huoltotietojen käsittelyyn liittyvää osiota lainkaan. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole myöskään kuvattu integraatiota mihinkään sovellukseen, joka käsittelisi huoltotiedot. Vaatimus liitännästä asiakkaan ylläpidolle on täyttynyt, mutta sisällöltään voittaneen tarjoajan tarjoaman sovelluksen ominaisuudet eivät ole vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia esimerkiksi tilatiedon päivityksen osalta.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen myöskään käytettävyysasteprosentin laskemisen osalta. Ilman toiminnanohjausjärjestelmää, joka kerää vian alkuhetken lisäksi luotettavan tiedon ajankohdasta, jolloin laite on saatu toimintakuntoiseksi, ei ole mahdollista laskea kokonaisaikaa, jonka laite on toimintakunnossa. Voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä ei pysty vastaanottamaan käytettävyysasteen laskemiseksi vaadittavaa huoltoinformaatiota. Näin ollen järjestelmä ei myöskään pysty laskemaan käytettävyysasteprosenttia.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut puutteita myös toiminnan kuvauksessa ja palvelun tuottamisen kuvauksessa. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että sillä on huoltopalvelun tuottamiseen neljä kumppania. Tämä on ollut riittämätön määrä suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin. Lisäksi tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaamaan paikallisia resursseja. Kahdella voittaneen tarjoajan kumppanilla ei ole maakunnassa resursseja lainkaan.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty virheellinen liite. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut liittää tarjoukseen esimerkkiraportti käytettävyysasteprosentista kolmen kuukauden ajalta ja kuvaus raportoinnin toteuttamisesta. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa tarjotun järjestelmän käyttöasteraportin. Tätä raporttia ei ole tarjouspyynnössä pyydetty. Voittanut tarjoaja ei sen sijaan ole liittänyt tarjoukseensa lainkaan vaadittua liitettä ja näyttöä käytettävyysasteprosentista.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty manipuloitu liite. Tarjoukseen liitetty huoltokutsuraportti on ollut Excel-laskentataulukko eikä järjestelmän generoima. Dokumentin metatietojen mukaan se on tehty käsin. Dokumentti ei ole voinut olla esimerkkiraportti tarjotusta järjestelmästä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitetty kuvaus tietojen tuhoamisesta ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Tarjouspyynnössä on eriytetty tietojen tuhoaminen erilliseksi prosessiksi, ei automaattisesti laitteen romutuksen yhteydessä tapahtuvaksi laitteen sisältämien tietojen tuhoamiseksi. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa vaadituksi kuvaukseksi alihankkijan selvityksen kokonaisvaltaisesta paketista, johon ovat kuuluneet kuljetukset, tietojen tuhoaminen ja kierrätys. Dokumenttien ja valittajan tietojen mukaan ei ole olemassa palvelua, jossa tämä alihankkijayritys kävisi loppuasiakkaan tiloissa tekemässä tietojen tuhoamista.

Voittaneen tarjoajan tuhoamistodistuksessa ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä vakuutusta tietojen tuhoutumisesta eikä kuvausta käytetystä tuhoamismenettelystä. Lisäksi esitetystä päivämäärästä ei ole voinut päätellä, onko kyseessä laitteen noutopäivä, tietojen tuhoamispäivä vai laitteen tuhoamispäivä.

Voittanut tarjoaja on tarjouskilpailun jälkeen muuttanut ja parantanut tarjoustaan. Valittajalle toimitetusta sähköpostikirjeenvaihdosta selviää muun ohella, että järjestelmä, jolla esimerkiksi huoltotietoja käsitellään, on muuttunut.

Vastine

Vaatimukset

Joensuun seudun hankintatoimi (nykyään Pohjois-Karjalan hankintatoimi) on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.870 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjousaikana hankintayksiköltä on kysytty, voiko huutokauppaan osallistua toimija, jolla järjestelmät ovat vasta PowerPoint-vaiheessa eivätkä käytännössä todennettavissa. Kysymykseen annetussa vastauksessa on ilmoitettu, että kaiken ei ole tarvinnut olla valmiina tarjoushetkellä vaan riittävää on ollut, että kaikki on valmiina sopimuskauden käynnistyessä. Tämä on ollut vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan ainoaksi asiakkaan käyttämäksi järjestelmäksi KYOfleetmanager-järjestelmän. Valittaja on käsittänyt virheellisesti, että mainittu järjestelmä ei olisi integroitavissa muihin järjestelmiin. Kyseinen järjestelmä on integroitavissa muihin järjestelmiin, jolloin tietoja saadaan järjestelmään useista eri tietokannoista. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Tarjoajaa on pyydetty kuvaamaan ainoastaan etähallintasovelluksen tiedot.

Vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta voittanut tarjoaja on vastannut tarjouksessaan tarjouspyynnön pisteytettävään kohtaan, että raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä, ja saanut puheena olevasta kohdasta nolla pistettä. Raportti saadaan tässäkin tilanteessa tarjotusta järjestelmästä, mutta tiedot tuotetaan integraation avulla toisesta tietokannasta. Raportin tiedot ovat kuitenkin todennettavissa.

Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä, ettei käytettävyysasteprosentin laskeminen ja raportoiminen olisi ollut järjestelmän avulla mahdollista, koska järjestelmä on integroitavissa muiden järjestelmien tuottamiin tietokantoihin. Tarjotusta järjestelmästä on ollut myös saatavilla laitteiden tila- ja huoltotiedot.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole ollut puutteita järjestelmän toiminnan kuvauksessa tai palvelun tuottamisen kuvauksessa. Tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaamaan käytettävä järjestelmä, minkä voittanut tarjoaja on tehnyt. Tarjouspyynnössä ei ole esitetty määrämuotoa tai sisältövaatimuksia kyseisen toiminnan kuvaukselle.

Voittanut tarjoaja on toimittanut myös takuu- ja huoltopalveluja koskevan prosessikuvauksen. Kuvaus ei ole antanut aihetta epäillä, että voittanut tarjoaja ei selviäisi tarjouspyynnössä vaadituista velvoitteista.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole esitetty vääriä tai harhaanjohtavia raportteja. Tarjouspyynnössä on pyydetty jättämään eri raportointivaihtoehdoista ja muista sopimuskaudella toimitettavista dokumenteista informatiivinen esimerkkiraportti. Esimerkkiraportin sisällölle ei ole asetettu tarjouspyynnössä erityisiä vaatimuksia, joten tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta esimerkkiraportissa olleiden puutteiden vuoksi olisi ollut kohtuuton ja hankintasäännösten vastainen seuraus.

Voittanut tarjoaja on liittänyt käytettävyysasteprosenttiraportin esimerkkiraportiksi käyttöasteprosenttiraportin. Koska kyseessä on ollut informatiivinen esimerkkiraportti, eikä esimerkkiraportti ole vaikuttanut vertailun lopputulokseen, hankintayksikkö on lähettänyt voittaneelle tarjoajalle täsmennyspyynnön. Tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta virheellisen esimerkkiraportin vuoksi olisi ollut kohtuuton seuraamus. Voittanut tarjoaja on lähettänyt täydennyspyynnön jälkeen esimerkkiraportin käytettävyysasteprosentin osalta.

Tuhoamisprosessiin liittyen valittaja ei ole voinut tietää voittaneen tarjoajan ja sen alihankkijan sopimuksen sisältöä. Liitetty tuhoamistodistuksen esimerkki on ollut informatiivinen. Myöskään valittajan lähettämä raportti tietojen tuhoamisesta ei ole sisältänyt kaikkia tarjouspyynnössä vaadittuja tietoja. Esimerkkiraportista ei ole käynyt ilmi, onko dokumentin päivämäärä tietojen tuhoamispäivämäärä vai raportin päivämäärä.

Hankintapäätös on tehty ainoastaan tarjouksesta ilmenneiden tietojen perusteella. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen voittaneen tarjoajan kanssa on käyty sähköpostikeskustelua valittajan esittämien lisätietopyyntöjen johdosta. Asiakkaan suuntaan näkyvä järjestelmä ei ole missään vaiheessa muuttunut mihinkään toiseen.

Kuultavan lausunto

Businessforum Oy (nykyään Dustin Finland Oy) on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä on ollut kaikki tarjouspyynnössä vaaditut ominaisuudet. Tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa on vahvistettu, että tarjousvaiheessa järjestelmien ei ole tarvinnut vielä olla käytössä. Siten esimerkiksi tarjouspyynnössä vaadittujen esimerkkiraporttien ei ole tarvinnut vielä olla autenttisesti etähallintajärjestelmästä ajettuja raportteja vaan esimerkkejä raporttityypeistä.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty huoltoteknikon raporttia vaan vikatilannetietoja ja niiden korjausaikoja. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty kuvausta toiminnanohjausjärjestelmän integraatiosta huoltokumppanien toiminnanohjausjärjestelmiin. Kyseisen kaltainen integraatio ei ole myöskään ollut tarpeellinen voittaneen tarjoajan tarjoamalle ohjelmistolle tarjouspyynnön vaatimusten täyttämiseen.

Voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä käytettävyysasteprosentin laskeminen ja raportoiminen tapahtuvat vaaditussa formaatissa automaattisesti. Raportti, jonka valittaja on väittänyt olleen käyttöasteraportti, on ollut esimerkki formaatista, jossa asiakas saa erilaisia raportteja voittaneen tarjoajan järjestelmästä. Myös väitetysti manipuloidussa liitteessä on ollut kyse siitä, että voittanut tarjoaja on toimittanut aitoa raporttia vastaavan mallin.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukana toimitetussa esitteessä on ollut selkeä kuvaus tietojen tuhoamisen prosessista. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tietojen tuhoamista asennuspaikalla.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukana toimitetussa tuhoamistodistuksen raporttipohjassa on ollut vakiokenttänä sarjanumero, tietojen tuhoamispäivä, käsittelijätieto sekä vapaatekstikenttä, johon on tullut maininta käytetystä tuhoamismenetelmästä sekä vakuutus tietojen tuhoutumisesta.

Voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole parannettu eikä muutettu tarjousten jättämiselle varatun ajan jälkeen. Hankintayksikölle on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pidetyssä kokouksessa näytetty, että kaikki toiminnot ovat olemassa tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla ja siten kuin voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään muun ohella esittänyt, että voittaneen tarjoajan ohjelmiston toimittaja on vahvistanut, että järjestelmässä ei ole ollut huollon- tai palvelunohjausominaisuutta.

Se seikka, että palvelu ei ole ollut tarjouksentekohetkellä tarjoajalla valmiina, ei ole voinut poistaa tarjoajalta velvoitetta kuvata tarjottavaa palvelua. Hankintayksikön ei olisi tullut luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksen sisältöön, koska järjestelmästä ei ole saanut vaatimusten mukaista käytettävyysasteraporttia kolmen kuukauden ajalta eikä tarjous ole sisältänyt kuvausta integroinnista muiden järjestelmien tietokantoihin. Tarjouspyynnössä pyydetyn järjestelmän tuottaman esimerkkiraportin on tullut olla tarjottavasta järjestelmästä.

Vaadittujen esimerkkiraporttien sisällölle on tarjouspyynnössä asetettu erityisiä vaatimuksia muun ohella tietoturvatodistukseen liittyen. Voittaneen tarjoajan esittämä todistus ei ole ollut näiden vaatimusten mukainen. Se seikka, että voittaneen tarjoajan esittämässä todistuksessa on ollut tyhjää tilaa, ei ole merkinnyt, että niihin olisi voinut jotain kirjata.

Markkinaoikeuden päätös numero 635/16

Markkinaoikeus on 27.10.2016 antamassaan päätöksessä numero 635/16 katsonut, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa toimitettu kuvaus tietojen tuhoamisprosessista on ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Hankintayksikön menettely ei ole siten ollut tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin osalta virheellistä.

Markkinaoikeus on kuitenkin katsonut, että hankintayksikön menettely on ollut virheellistä siltä osin kuin hankintayksikkö on täsmennyspyynnöllään varannut voittaneelle tarjoajalle tilaisuuden toimittaa tarjousten jättämisen jälkeen esimerkin käytettävyysasteraportista. Markkinaoikeus on katsonut, että hankintayksikön pyytämä täydennys on merkinnyt sitä, että voittaneelle tarjoajalle on annettu mahdollisuus parantaa tarjoustaan saattamalla tarjouspyynnön vastainen tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi, eikä kyse ole siten ollut sallitusta tarjouksen tarkentamisesta.

Markkinaoikeus on edellä mainittuun viitaten katsonut, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Todettu hankintamenettelyn virheellisyys huomioon ottaen asiassa ei ole markkinaoikeuden mukaan ollut tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Markkinaoikeus on päätöksellään numero 635/16 kumonnut Joensuun seudun hankintatoimen hankintapäällikön 13.1.2016 tekemän hankintapäätöksen monitoimilaitteiden hankinnasta ja velvoittanut Joensuun seudun hankintatoimen korvaamaan X-Partner Joensuu Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.750 eurolla. Lisäksi markkinaoikeus on hylännyt Joensuun seudun hankintatoimen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian käsittely ja ratkaisu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Dustin Finland Oy on valittanut edellä mainitusta markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Dustin Finland Oy on vaatinut muun ohella, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja saattaa voimaan hankintayksikön 13.1.2016 tekemän hankintapäätöksen. Lisäksi Dustin Finland Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa X-Partner Joensuu Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa viivästyskorkoineen.

Joensuun seudun hankintatoimi on valituksen johdosta antamassaan selityksessä ilmoittanut yhtyvänsä valitukseen ja vaatinut, että X-Partner Joensuu Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

X-Partner Joensuu Oy on valituksen johdosta antamassaan kahdessa selityksessään vaatinut muun ohella, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Dustin Finland Oy:n korvaaman sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Korkein hallinto-oikeus on 27.12.2017 antamallaan päätöksellä taltionumero 6761 jättänyt Joensuun seudun hankintatoimen markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen myöhässä tehtynä tutkimatta. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta X-Partner Joensuu Oy:n vaatimuksen siitä, että hankintayksikköä on kiellettävä tekemästä väliaikaista hankintasopimusta Dustin Finland Oy:n kanssa, ja vaatimuksen siitä, että hankintayksikkö on määrättävä tekemään väliaikainen hankintasopimus X-Partner Joensuu Oy:n kanssa. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian, kumonnut markkinaoikeuden päätöksen ja palauttanut asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus on edellä mainitussa päätöksessään katsonut toisin kuin markkinaoikeus, että Dustin Finland Oy:lle annettu mahdollisuus täsmentää tarjoukseensa liittämäänsä käytettävyysasteen esimerkkiraporttia ei ole johtanut tarjouksen hankintasäännösten vastaiseen parantamiseen eikä vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan hankintayksikkö ei näin ollen ole ollut velvollinen sulkemaan Dustin Finland Oy:n tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta markkinaoikeuden päätöksessä todetulla perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan markkinaoikeuden ei siten olisi tullut mainitsemallaan perusteella kumota hankintapäätöstä eikä kieltää sen täytäntöönpanoa. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään edelleen todennut, että markkinaoikeus ei ole päätöksessään lausunut kaikista X-Partner Joensuu Oy:n markkinaoikeuteen toimittamassa valituksessa esittämistä hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista valitusperusteista ja että korkein hallinto-oikeus ei ota asiaa näiltä osin ensi asteena ratkaistavakseen. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että markkinaoikeuden tulee asian ratkaistessaan lausua myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä asiaa markkinaoikeudessa edellisen kerran käsiteltäessä esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Palautetun asian käsittely markkinaoikeudessa

X-Partner Joensuu Oy:n lausuma

Vaatimukset

X-Partner Joensuu Oy on viitannut alkuperäisiin vaatimuksiinsa ja tämän lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön ja Dustin Finland Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sille menetettyä katetuottoa helmikuusta 2016 lähtien. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden aiemman päätöksen osalta 4.650 eurolla viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Dustin Finland Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja palautetun asian osalta markkinaoikeudessa yhteensä 7.316 eurolla.

Vielä valittaja on vaatinut, että sille toimitetaan sähköisesti metatietoineen Dustin Finland Oy:n salassa pidettäväksi ilmoitettu käytettävyysasteen esimerkkiraportti.

Perusteet

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on virheellinen siltä osin kuin siinä on todettu, että voittaneen tarjoajan tarjouksen täydennys olisi toimitettu hankintayksikölle ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tosiasiassa hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta täydennystä vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään mainittu, että esimerkkiraporttien tietosisällöllä ei olisi merkitystä. Koska voittanut tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa käytettävyysasteen esimerkkiraporttia, sen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Asiassa on myös arvioitava, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut täydennyksen jälkeenkään käytettävyysasteen esimerkkiraportin osalta tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Voittaneen tarjoajan tietojentuhoamisprosessista toimittama todistus ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia, koska siinä ei ole ollut vakuutusta tietojen tuhoutumisesta eikä kuvausta käytetystä tuhoamismenettelystä. Todistuksen päivämäärästä ei ole voinut myöskään päätellä, onko kyseessä laitteen noutopäivä vai tietojen tai laitteen tuhoamispäivä. Lisäksi kyseinen tietojentuhoamiskäsittely on tarkoitettu nimenomaisesti kierrätykseen tuotaville, käytöstä poistetuille laitteille. Se ei siten ole erillinen tietoturvapalvelu. Todistuksessa ei ole myöskään kuvattu monitoimitulostimien skannattujen asiakirjojen tai muiden tietojen tuhoamista.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta, koska se ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä vaadittua kuvausta raportoinnin toteuttamisesta eikä tarjouspyynnön mukaista esimerkkiraporttia. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu, että vikatilanteita koskeva raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen on tullut liittää kuvaus raportoinnin toteuttamisesta ja esimerkkiraportti. Voittanut tarjoaja on tältä osin liittänyt tarjoukseensa "help desk seuraa laitteita" nimisen asiakirjan sekä KYOfleetmanager-järjestelmän esitteen. Voittanut tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa kuvausta siitä, miten raportointi toisesta järjestelmästä toteutetaan, eikä siitä, mikä tämä toinen järjestelmä on. KYOfleetmanager-järjestelmän esite ei ole kuvannut sitä, miten vikatilanteet ja korjausajat raportoidaan. KYOfleetmanager-järjestelmä ei ole myöskään voinut olla kyseinen toinen järjestelmä, koska se on ilmoitettu pääjärjestelmäksi.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetystä KYOfleetmanager-järjestelmän esitteestä on käynyt ilmi, että kyseinen sovellus on "fleet monitoring application" ja että sillä voidaan monitoroida hälytyksiä (alerts). Sovelluksessa ei ole kuitenkaan huoltohistoriaa tai toiminnanohjausominaisuuksia, joten vikatilanteita ja niihin kuluneita korjausaikoja ei voida sen avulla raportoida. Vikatilanne ja hälytys ovat eri asioita.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetty "help desk seuraa laitteita" niminen asiakirja ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen esimerkkiraportti, vaan kuvakaappaus KYOfleetmanager-sovelluksen monitorointinäkymästä, jossa ovat näkyneet laitteet, viimeisin pollausajankohta, laitteen status sekä laitteen mittarilukemat. Esimerkkiraportissa olisi kuitenkin tullut näkyä laitteiden kaikki toteutuneet vikatilanteet esimerkiksi kolmen kuukauden ajalta taaksepäin sekä kaikkien vikojen korjausajankohdat ja vian selitys. Koska voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyssä asiakirjassa ei ole ollut kyseisiä tietoja, se on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä ollut huoltokutsuraportti ei ole myöskään ollut tarjouspyynnön mukainen. Kyseessä on ollut manuaalisesti täytettävä Excel-laskentataulukko eikä järjestelmän generoima raportti. Se ei ole myöskään sisältänyt niitä tietoja, joita vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen esimerkkiraportissa olisi tullut olla. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä erityisesti painottanut raportin todenperäisyyttä, jotta se voi olla varma siitä, että raportin tietoja ei ole muutettu. Hankintayksikön ei olisi siten tullut hyväksyä raporttia, joka on tehty manuaalisesti muokkaamalla.

Hankintayksikön lausuma

Vaatimukset

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 530 eurolla ja markkinaoikeudessa 2.462 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeus ei voi enää käsitellä käytettävyysasteraportin täsmentämistä, koska korkein hallinto-oikeus on jo ratkaissut kyseisen seikan. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöskään päätöksellään muuttanut markkinaoikeuden päätöstä liittyen tietojentuhoamisprosessiin, eikä markkinaoikeus voi siten ottaa tätä seikkaa enää uudelleen käsittelyyn. Palautetussa asiassa on siten kysymys enää niistä valittajan valitusperusteista, joihin aiemmassa markkinaoikeuden päätöksessä ei ole otettu kantaa.

Hankintayksikkö on viitannut asiassa aiemmin lausumaansa ja lisäksi esittänyt muun ohella, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut ainoaksi käytettäväksi järjestelmäksi KYOfleetmanager-järjestelmän. Kyseinen järjestelmä on kuitenkin integroitavissa muihin järjestelmiin, jolloin tietoja saadaan useista eri tietokannoista. Valittaja on ilmeisesti siinä virheellisessä käsityksessä, että järjestelmä ei olisi integroitavissa muihin järjestelmiin ja olisi paljon suppeampi kuin mitä se tosiasiassa on.

Kaikkien järjestelmän esimerkkiraporttien arvioinnissa on otettava huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä lausutut seikat esimerkkiraporttien merkityksestä tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta. Kysymyksessä olevat esimerkkiraportit ovat olleet tarjouspyynnön samassa osiossa ja toiminnallisuudet ovat olleet tarjouspyynnössä samanarvoisia.

Lisäksi, mikäli hankintayksikkö olisi katsonut kysymyksessä olevat esimerkkiraportit puutteellisiksi, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti hankintayksiköllä olisi ollut oikeus pyytää voittanutta tarjoajaa täsmentämään kyseisiä raportteja eikä täsmentäminen olisi johtanut tarjouksen parantamiseen. Näin ollen tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta esimerkkiraportin puutteellisuuden vuoksi olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ja ollut kohtuuton seuraamus tarjoajalle.

Asiassa on lisäksi otettava huomioon, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajalla ei tarvitse vielä tarjoushetkellä olla käytössään kaikkia resursseja eikä kaikkien tarjouksessa mainittujen ominaisuuksien olla valmiina. Tämä on myös saatettu kaikkien tarjoajien tietoon tarjousaikana tarjoajien kysymyksiin annetuissa vastauksissa.

Dustin Finland Oy:n lausuma

Vaatimukset

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.126,25 eurolla ja markkinaoikeudessa 6.667 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Dustin Finland Oy on viitannut asiassa aiemmin lausumaansa ja lisäksi esittänyt muun ohella, että valittajan esittämät esimerkkiraportteja koskevat valitusperusteet on jo ratkaistu lainvoimaisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Näin ollen Dustin Finland Oy:n tarjouksen liitteiden todenmukaisuutta tai sitä, miten esimerkkiraportit on luotu, ei tule enää käsitellä markkinaoikeudessa. Yhtiö on lisäksi esittänyt, että markkinaoikeus on jo aiemmalla päätöksellään ratkaissut lainvoimaisesti tietojentuhoamisprosessiin liittyvät seikat. Korkein hallinto-oikeus ei ole arvioinut asiaa toisin. Asia on näiltä osin lainvoimaisesti ratkaistu, eikä sitä tule enää ottaa uudelleen käsiteltäväksi markkinaoikeudessa.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus on jo ratkaissut asian lainvoimaisesti siltä osin kuin valittaja on esittänyt Dustin Finland Oy:n tarjouksen täydentämisen esimerkkiraportin osalta johtaneen tarjouksen parantamiseen. Markkinaoikeuden ei tule siten enää käsitellä tätä kysymystä.

KYOfleetmanager on ainoa etähallintasovellus, jonka Dustin Finland Oy on tarjonnut hankintayksikön käyttöön. Tarjoukseen ei ole missään vaiheessa tehty sisällöllisiä muutoksia. Tietokonejärjestelmien kilpailutuksiin liittyy kuitenkin olennaisena osana se, että järjestelmää kehitetään sovellusintegraatioin vastaamaan tilaajan tarpeita. Tarvittavat lisäosat järjestelmään valmistetaan luonnollisesti vasta siinä vaiheessa, kun hankinta on voitettu ja kehitystyöhön on syytä investoida. Tarjoaja vastaa siitä, että järjestelmä toimii tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla hankinnan alkamisajankohtana.

Dustin Finland Oy:n hankintayksikölle toimittamat esimerkkiraportit sisältävät yrityksen liikesalaisuuksia, eikä niitä tule luovuttaa valittajalle. Esimerkkiraporttien sisältämät tiedot eivät ole vaikuttaneet tarjousten vertailuun.

Vastaselitys

X-Partner Joensuu Oy on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoaman KYOfleetmanager-järjestelmän valmistajalta saadun tiedon mukaan integraatiota muihin tietokantoihin ei ole olemassa eikä järjestelmästä voi saada käytettävyysasteraporttia. Koska esimerkkiraportit eivät voi olla KYOfleetmanager-järjestelmästä, niiden on pakko olla väärennettyjä. Kyseisillä asiakirjoilla on mahdollisesti harhautettu hankintayksikköä ja saatu tarjottu järjestelmä vastaamaan tarjouspyyntöä. Korkein hallinto-oikeus ei ole päätöksessään käsitellyt esimerkkiraporttien sisältöä, totuudenmukaisuutta tai sitä, miten ne on luotu.

Muut kirjelmät

Dustin Finland Oy on toimittamassaan lisälausumassa esittänyt muun ohella, että se on tarjouksen jättäessään sitoutunut täyttämään tarjouspyynnön vaatimukset myös etähallinnan osalta. Yhtiön tarjoama tuote on vastannut kaikilta osin hankintayksikön asettamia edellytyksiä. Dustin Finland Oy on lisäksi toimittanut markkinaoikeudelle tuotteen valmistajan Kyocera Document Solutions Finland Oy:n vahvistuksen siitä, että yhtiön tarjoama KYOfleetmanager-järjestelmä on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset myös käytettävyysasteraportin osalta.

Raportoinnin toteuttamisen kuvaukselle ei ole asetettu tarjouspyynnössä nimenomaisia tai yksityiskohtaisia sisältövaatimuksia. Dustin Finland Oy on ladannut tarjouksensa liitteeksi sellaisen kuvauksen, jota hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa pitänyt riittävänä. Kuvaus ei ole myöskään vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vaatimuksen tutkiminen

X-Partner Joensuu Oy on palautetussa asiassa markkinaoikeudessa vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön ja Dustin Finland Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sille menetettyä katetuottoa helmikuusta 2016 lähtien. Vaatimuksessa on katsottava olevan kyse luonteeltaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 107 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausta koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukainen alioikeus.

Edellä esitetyn perusteella X-Partner Joensuu Oy:n edellä mainittu vaatimus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Tiedon antaminen asiakirjasta

X-Partner Joensuu Oy on vaatinut, että sille toimitetaan sähköisesti metatietoineen voittaneen tarjoajan salassa pidettäväksi ilmoitettu käytettävyysasteen esimerkkiraportti.

Markkinaoikeus toteaa, että X-Partner Joensuu Oy:n vaatimuksen on katsottava kohdistuvan voittaneen tarjoajan korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittaman vastaselityksen liitteenä 2 olleeseen käytettävyysasteen esimerkkiraporttiin, joka on merkitty salassa pidettäväksi. Kyseessä oleva asiakirja on toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten X-Partner Joensuu Oy:n esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluissa todetulla tavalla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta markkinaoikeus ei enää palautetun asian yhteydessä käsittele X-Partner Joensuu Oy:n esittämiä voittaneen tarjoajan käytettävyysasteraportin toimittamiseen liittyviä valitusperusteita. Tähän nähden voittaneen tarjoajan salassa pidettäväksi ilmoitetun käytettävyysasteen esimerkkiraportin tiedoilla ei voida katsoa olevan sillä tavoin merkitystä palautetun asian käsittelyssä markkinaoikeudessa, että tiedon antamatta jättäminen kyseisestä asiakirjasta vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen markkinaoikeus hylkää X-Partner Joensuu Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Markkinaoikeus toteaa, että X-Partner Joensuu Oy on palautetussa asiassa markkinaoikeudessa edelleen esittänyt voittaneen tarjoajan käytettävyysasteraportin toimittamiseen liittyviä valitusperusteita.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että voittaneelle tarjoajalle annettu mahdollisuus täsmentää tarjoukseensa liittämäänsä käytettävyysasteen esimerkkiraporttia ei ole johtanut tarjouksen hankintasäännösten vastaiseen parantamiseen eikä vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään palauttanut asian markkinaoikeuteen, koska markkinaoikeus ei ole aiemmassa päätöksessään lausunut kaikista valittajan hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista valitusperusteista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta markkinaoikeus ei enää palautetun asian yhteydessä käsittele X-Partner Joensuu Oy:n esittämiä voittaneen tarjoajan käytettävyysasteraportin toimittamiseen liittyviä valitusperusteita.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että X-Partner Joensuu Oy on palautetussa asiassa markkinaoikeudessa edelleen esittänyt voittaneen tarjoajan tietojentuhoamisprosessista toimittamaan todistukseen liittyviä valitusperusteita.

Markkinaoikeus on jo aiemmassa päätöksessään numero 635/16 lausunut X-Partner Joensuu Oy:n valitusperusteista koskien voittaneen tarjoajan soveltuvuutta sen tarjoukseen liitetyn tuhoamistodistuksen osalta. X-Partner Joensuu Oy ei ole korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuultavana esittänyt tähän liittyviä seikkoja eikä siten voi enää palautetussa asiassa markkinaoikeudessa vedota kyseisiin seikkoihin. Näin ollen markkinaoikeus ei enää palautetun asian yhteydessä käsittele X-Partner Joensuu Oy:n esittämiä voittaneen tarjoajan tietojentuhoamisprosessista toimittamaan todistukseen liittyviä valitusperusteita.

Edellä esitetyn johdosta asiassa on markkinaoikeuteen palautetulta osin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen muiden X-Partner Joensuu Oy:n esittämien valitusperusteiden osalta.

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 91) on todettu, että tarjouksen poissulkemista tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua tarjousvertailussa ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on tästä syystä velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Oikeuskäytännössä on samoin vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalla lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittää, että tarjouksessa on sitouduttu tarjouspyynnössä edellytetyn hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa. Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely hankintapäätöksen tekohetkellä.

Tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia monitoimilaitteista. Tarjouspyynnön kohdan "Etähallinnan vaatimukset" mukaan laitetoimittajan tulee järjestää toimiva etähallinta siihen liittyvine palveluineen toimittamalleen uudelle laitekannalle. Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa järjestelmälle on esitetty muun ohella seuraavat vaatimukset:

"Raportointivaatimukset:
Järjestelmän on kerättävä tieto kaikista tapahtumista laitteittain ja siltä on pystyttävä tarvittaessa ottamaan vähintään seuraavat raportit:
* Käytettävyysaste% 3 kk:n ajalta. Lasketaan kaavalla: Kokonaisaika, minkä laite on ollut toimintakunnossa jaettuna tarkastelujakson työtuntien määrällä (laskentaperuste 8 tuntia/päivä)

[ – – ]

* Virhetilannetiedot pyydettäessä
* Vikatilanteet ja niiden korjausajat pyydettäessä
Järjestelmästä saatavat raportit tulee saada suoraan järjestelmästä tai mikäli raportit joudutaan koostamaan (generoimaan) järjestelmästä niin raportin tiedot on voitava todentaa suoraan järjestelmästä, jotta tilaaja voi olla varma, että raportin tietoja ei ole muokattu. Käytettävyysasteraportti ja raportti vikatilanteista ja niiden korjausajoista tulee toimittaa asiakkaalle automaattisesti jokaisen 3 kk:n seurantajakson päätyttyä.

- Lisäksi on toimitettava kuvaus etähallintasovelluksen seuraavista asioista:
* Järjestelmän valmistaja
* Järjestelmän tietoturvataso

[ – – ]

* Järjestelmän toiminnan kuvaus
* Palvelun tuottamisen kuvaus, henkilöresurssit."

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa "Huoltosopimus, huolto ja varaosat" on mainittu etävalvontaan liittyen seuraavaa:

"- Tarjotun huoltosopimushinnan tulee kattaa myös tarvittavat etähallintasovellukset ja liitynnän niihin asiakkaan huollon ylläpidolle.
- Tarjotun huoltohinnan tulee kattaa myös laitteen etävalvonta. Etävalvonnan tulee lähettää virhe- ja vikailmoitukset laitteen toimittajalle/huolto-organisaatiolle huoltotoimenpiteitä varten. Etävalvonnan tulee päivittää tilatieto myös kun laite tulee toimintakuntoiseksi.

[ – – ]

- Takuu- ja huoltopalveluista on toimitettava prosessikuvaus ja kuvattava raportointi sekä ilmoitettava paikalliset huoltoresurssit."

Tarjouspyynnön kohdassa 6 on ilmoitettu hankinnan kohteen kriteerit. Etähallinnan osalta vähimmäisvaatimuksena on ilmoitettu muun ohella, että tarjoukseen on tullut liittää kuvaukset järjestelmän tietoturvatasosta, tietoturvakäytännöistä (esimerkiksi autentikointi järjestelmään) ja tietoturvastandardeista. Lisäksi vähimmäisvaatimuksena on ilmoitettu, että tarjoukseen on tullut liittää järjestelmän toiminnan kuvaus sekä palvelun tuottamisen kuvaus ja henkilöstöresurssit.

Samassa tarjouspyynnön kohdassa on edelleen ilmoitettu, että järjestelmästä on pystyttävä tarvittaessa ottamaan raportti muun ohella käytettävyysasteprosentista kolmen kuukauden ajalta, virhetilannetiedoista sekä vikatilanteista ja niiden korjausajoista.

Kaikkien edellä mainittujen raporttien osalta on edellytetty kuvausta raportoinnin toteuttamisesta sekä esimerkkiraporttia. Lisäksi pisteytettävänä seikkana on kaikkien edellä mainittujen raporttien osalta käytetty sitä, miten raportit on luotu. Kaikkien osalta kaksi pistettä on saanut, mikäli raportti saadaan suoraan järjestelmästä. Nolla pistettä taas on saanut, mikäli raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Edelleen puheena olevassa tarjouspyynnön kohdassa on ilmoitettu vähimmäisvaatimuksena, että edellä mainittujen raporttien sisältämät tiedot pystytään todentamaan järjestelmästä tai järjestelmistä. Vielä vähimmäisvaatimuksena on edellytetty, että käytettävyysasteraportti sekä raportti vikatilanteista ja niiden korjausjoista toimitetaan asiakkaalle automaattisesti jokaisen kolmen kuukauden seurantajakson päätyttyä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Huoltosopimus" tarjoajan on tullut vahvistaa vastaamalla "kyllä", että tarjotut hinnat kattavat myös tarvittavat etähallintasovellukset ja liitynnän niihin asiakkaan huollon ylläpidolle.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikölle on ennen tarjousten jättämistä esitetty seuraava kysymys:

"Voiko huutokauppaan osallistua toimija jolla järjestelmät ovat vasta Power Point -vaiheessa, eivät siis käytössä eivätkä todennettavissa?"

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti:

"Ennen huutokauppakutsun lähettämistä hankintatoimi käy läpi kaikkien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Mikäli joku tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se hylätään. Hankintalain mukaan kaiken ei tarvitse olla valmiina tarjoushetkellä vaan riittää, että kaikki on valmiina sopimuskauden käynnistyessä. Tarjous on sitova."

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Vikatilanteet ja niiden korjausajat sekä huoltokutsuraportointi

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta, koska se ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä vaadittua kuvausta raportoinnin toteuttamisesta eikä tarjouspyynnön mukaista esimerkkiraporttia. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu, että vikatilanteita koskeva raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan liittänyt tarjoukseensa kuvausta siitä, miten raportointi toisesta järjestelmästä toteutetaan, eikä siitä, mikä tämä toinen järjestelmä on. Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä ollut huoltokutsuraportti ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska se ei ole ollut järjestelmän generoima raportti vaan manuaalisesti täytettävä Excel-laskentataulukko. Valittajan mukaan kyseinen raportti ei ole myöskään sisältänyt niitä tietoja, joita vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen esimerkkiraportissa olisi tullut olla.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä on integroitavissa muihin järjestelmiin, jolloin tietoja saadaan järjestelmään useista eri tietokannoista. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta voittanut tarjoaja on vastannut tarjouksessaan tarjouspyynnön pisteytettävään kohtaan, että raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä, ja saanut puheena olevasta kohdasta nolla pistettä. Hankintayksikön mukaan raportti saadaan tässäkin tilanteessa tarjotusta järjestelmästä, mutta tiedot tuotetaan integraation avulla toisesta tietokannasta. Raportin tiedot ovat kuitenkin todennettavissa. Hankintayksikkö on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole esitetty vääriä tai harhaanjohtavia raportteja. Hankintayksikön mukaan esimerkkiraporttien sisällölle ei ole asetettu tarjouspyynnössä erityisiä vaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että vikatilanteita ja niiden korjausaikoja koskevat raportit tulee saada suoraan järjestelmästä, tai mikäli raportit joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä, raportin tiedot on voitava todentaa järjestelmästä tai järjestelmistä. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta kuvausta raportoinnin toteuttamisesta sekä esimerkkiraporttia, joka on tullut ladata tarjoukseen.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut vikatilanteita ja niiden korjausaikoja koskevaan kohtaan, että raportti joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on lisäksi ollut tarjouspyynnössä edellytetty kuvaus raportoinnin toteuttamisesta sekä vikatilanteita ja niiden korjausaikoja koskeva esimerkkiraportti. Voittanut tarjoaja on lisäksi vastannut "kyllä" tarjouspyynnön vaatimukseen siitä, että kysymyksessä olevien raporttien sisältämät tiedot pystytään todentamaan järjestelmästä tai järjestelmistä.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta tarjouksessaan ilmoittanut, että raporttia ei saada suoraan järjestelmästä vaan se joudutaan kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Tämä on ollut tarjouspyynnön mukaan sallittua, ja mainittu seikka on otettu huomioon tarjousten vertailussa. Voittanut tarjoaja on saanut kyseisestä kohdasta tarjouspyynnön mukaisesti nolla pistettä. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole siten ollut tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, ettei siinä ole kuvattu mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin.

Voittanut tarjoaja on lisäksi vikatilanteiden ja niiden korjausaikojen osalta liittänyt tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytetyn kuvauksen raportoinnin toteuttamisesta sekä vikatilanteita ja niiden korjausaikoja koskevan esimerkkiraportin. Raportoinnin toteuttamista koskevan kuvauksen tai esimerkkiraportin sisällölle ei ole tarjouspyynnössä asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia, eikä kyseisten asiakirjojen sisällöllä ole ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Voittaneen tarjoajan tarjousta ei siten voida raportoinnin toteuttamista koskevan kuvauksen tai esimerkkiraportin sisällön perusteella pitää tarjouspyynnön vastaisena.

Voittanut tarjoaja on lisäksi tarjouksessaan ilmoittanut, että kysymyksessä olevien raporttien sisältämät tiedot pystytään todentamaan järjestelmästä tai järjestelmistä. Hankintayksikkö on voinut lähtökohtaisesti luottaa tähän voittaneen tarjoajan ilmoitukseen. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjotun järjestelmän ei ole tarvinnut olla vielä tarjouksen jättöhetkellä valmis. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä ei ole tarvinnut vielä tarjouksen jättöhetkellä olla kaikkia tarjouspyynnössä edellytettyjä ominaisuuksia eikä asiassa ole siten merkitystä sillä, onko toimitettu esimerkkiraportti saatu suoraan järjestelmästä vai ei. Hankintayksikön on tullut arvioida voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta tarjousasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Valittajan markkinaoikeudelle toimittamilla voittaneen tarjoajan tarjoaman järjestelmän toimittajan lausumilla järjestelmän sisältämistä ominaisuuksista ei ole siten merkitystä arvioitaessa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole edellä mainituilta osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Valittaja on vielä esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä ei ole ollut huoltotietojen käsittelyyn liittyvää osiota tai toiminnanohjausominaisuuksia, joten vikatilanteita ja niihin kuluneita korjausaikoja ei voida sen avulla raportoida.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitulla tavalla tarjotun järjestelmän ei ole tarvinnut olla vielä tarjoushetkellä valmis. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole edellä mainituilta osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Käytettävyysasteprosentin laskeminen

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen käytettävyysasteprosentin laskemisen osalta. Valittajan mukaan ilman toiminnanohjausjärjestelmää ei ole mahdollista laskea kokonaisaikaa, jonka laite on toimintakunnossa. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä ei pysty vastaanottamaan käytettävyysasteen laskemiseksi vaadittavaa huoltoinformaatiota eikä siten pysty myöskään laskemaan käytettävyysasteprosenttia.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei sillä ole ollut syytä epäillä, että käytettävyysasteprosentin laskeminen ei olisi voittaneen tarjoajan tarjoaman järjestelmän avulla mahdollista, koska järjestelmä on integroitavissa muiden järjestelmien tuottamiin tietokantoihin. Hankintayksikön mukaan tarjotusta järjestelmästä on ollut myös saatavilla laitteiden tila- ja huoltotiedot.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä mainitulla tavalla pyydetty tarjoajaa ilmoittamaan, saadaanko käytettävyysasteprosenttia koskeva raportti suoraan järjestelmästä vai joudutaanko se kasaamaan tai generoimaan toisesta järjestelmästä tai järjestelmistä. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kyseinen raportti saadaan suoraan järjestelmästä. Hankintayksikkö on voinut lähtökohtaisesti luottaa tähän voittaneen tarjoajan ilmoitukseen.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjotun järjestelmän ei ole tarvinnut olla vielä tarjouksen jättöhetkellä valmis. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Hankintayksikön on tullut arvioida voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta tarjousasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole tältä osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Asiakkaalle annettava liitäntä järjestelmään

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitetty asiakkaalle annettava liitäntä järjestelmään ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä ei ole ollut lainkaan huoltotietojen käsittelyyn liittyvää osiota. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole myöskään kuvattu integraatiota mihinkään sovellukseen, joka käsittelisi huoltotiedot. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoaman sovelluksen ominaisuudet eivät ole vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia myöskään tilatiedon päivityksen osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä on integroitavissa muihin järjestelmiin. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Hankintayksikön mukaan tarjotusta järjestelmästä on ollut myös saatavilla laitteiden tila- ja huoltotiedot.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä mainitulla tavalla edellytetty, että tarjotun huoltosopimushinnan tulee kattaa tarvittavat etähallintasovellukset ja liitäntä niihin asiakkaan huollon ylläpidolle. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjotun huoltohinnan tulee kattaa myös laitteen etävalvonta ja että etävalvonnan tulee lähettää virhe- ja vikailmoitukset laitteen toimittajalle tai huolto-organisaatiolle huoltotoimenpiteitä varten. Edelleen tarjouspyynnössä on edellytetty, että etävalvonnan tulee päivittää tilatieto myös, kun laite tulee toimintakuntoiseksi.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjotut hinnat kattavat myös tarvittavat etähallintasovellukset ja liitynnän niihin asiakkaan huollon ylläpidolle. Hankintayksikkö on lähtökohtaisesti voinut luottaa tähän voittaneen tarjoajan ilmoitukseen. Edellä todetusti tarjotun järjestelmän ei ole tarvinnut olla vielä tarjoushetkellä valmis. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään pyydetty tarjoajaa kuvaamaan mahdollisia järjestelmäintegraatioita tai yhteyksiä muihin järjestelmiin. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole tältä osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Järjestelmän tietoturvataso

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut toimittaa kuvaus järjestelmän tietoturvatasosta, mutta voittanut tarjoaja on toimittanut ainoastaan tiedot tarjoamastaan KYOfleetmanager-järjestelmästä järjestelmän tietoturvakuvauksena, ei muista jälkikäteen lisätyistä sovelluksista ja niiden rajapinnoista tähän sovellukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä mainitulla tavalla ilmoitettu, että tarjoajan on toimitettava kuvaus järjestelmän tietoturvatasosta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen on tullut ladata kuvaus järjestelmän tietoturvatasosta, tietoturvakäytännöistä (esimerkiksi autentikointi järjestelmään) ja tietoturvastandardeista.

Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa tarjoamansa KYOfleetmanager-järjestelmän tietoturvatason kuvauksen, joka on muun ohella sisältänyt tietoja tietoturvakäytännöistä ja standardeista. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjouksessa olisi tullut kuvata muiden, järjestelmään mahdollisesti myöhemmin integroitavien järjestelmien tietoturvatasoa. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole edellä mainituilta osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Järjestelmän toiminta ja palvelun tuottaminen sekä henkilöstöresurssit

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut puutteita myös järjestelmän toiminnan ja palvelun tuottamisen kuvauksessa. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan ilmoittamat neljä kumppania huoltopalvelujen tuottamiseen on ollut riittämätön määrä suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaamaan paikallisia resursseja. Kahdella voittaneen tarjoajan kumppanilla ei ole ollut resursseja kysymyksessä olevassa maakunnassa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole ollut puutteita järjestelmän toiminnan tai palvelun tuottamisen kuvauksessa. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaamaan käytettävä järjestelmä, minkä voittanut tarjoaja on tehnyt. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut myös takuu- ja huoltopalveluja koskeva prosessikuvaus ja että kuvaus ei ole antanut aihetta epäillä, että voittanut tarjoaja ei selviäisi tarjouspyynnössä vaadituista velvoitteista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä mainitulla tavalla ilmoitettu, että tarjoajan on toimitettava kuvaus järjestelmän toiminnasta ja palvelun tuottamisesta sekä henkilöstöresursseista. Lisäksi tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla ilmoitettu, että takuu- ja huoltopalveluista on toimitettava prosessikuvaus ja kuvattava raportointi sekä ilmoitettava paikalliset huoltoresurssit.

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa mukana tarjouspyynnössä vaaditut kuvaukset, joissa on muun ohella ilmoitettu voittaneen tarjoajan huollon resurssit. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu tarkempia vaatimuksia kuvausten sisällölle eikä paikallisten huoltoresurssien määrälle. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole edellä mainituilta osin pidettävä valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisena.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen väitetty muuttaminen

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja on tarjouskilpailun jälkeen muuttanut tarjoustaan. Valittajan mukaan sille toimitetusta voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta on käynyt muun ohella ilmi, että voittaneen tarjoajan tarjoama järjestelmä on muuttunut.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintapäätöksen tekemisen jälkeen voittaneen tarjoajan kanssa on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa valittajan esittämien lisätietopyyntöjen johdosta. Hankintayksikön suuntaan näkyvää järjestelmää ei ole missään vaiheessa muutettu.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että hankintayksikkö on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan käytettävyysasteen esimerkkiraportin osalta. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan tarjousta olisi täsmennetty muilta osin.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan viittaamissa voittaneen tarjoajan ja hankintayksikön välisissä sähköpostiviesteissä on kuvattu niitä järjestelmiä, jotka integroidaan voittaneen tarjoajan tarjoamaan järjestelmään. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että voittanut tarjoaja olisi muuttanut tarjoustaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Hankintamenettely ei ole siten ollut tältä osin valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan asian käsittelystä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää X-Partner Joensuu Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää X-Partner Joensuu Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Tutkituilta osin markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa X-Partner Joensuu Oy:n korvaamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 530 eurolla ja markkinaoikeudessa 2.462 eurolla sekä Dustin Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.126,25 eurolla ja markkinaoikeudessa 6.667 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019