MAO:671/18

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyyntiä

julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/578
Antopäivä: 27.12.218

Asian tausta

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö tai HUS) HUS-Logistiikka-liikelaitos on ilmoittanut 5.4.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyyntiä sekä siihen liittyviä jälleenmyyjän palveluja koskevasta hankinnasta 12 kuukauden sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talous- ja konsernijaosto on 16.8.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 38 valinnut Crayon Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 5–6 miljoonaa euroa vuodessa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.028,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on jätetty myöhässä. Hankintayksikkö ei olisi saanut hyväksyä voittaneen tarjoajan myöhässä saapunutta tarjousta tarjouskilpailuun.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut lopullisessa muodossaan tallennettuna Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 24.5.2017 kello 14.37 eli ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä, mutta voittanut tarjoaja ei ole painanut lähetä-painiketta. Voittaneelta tarjoajalta on myöhemmin pyydetty ja saatu vahvistus siitä, että se haluaa edellä mainittuun toimittajaportaaliin tallennetun tarjouksensa otettavaksi huomioon tarjouskilpailussa.

Tarjouksen lähettäjä vastaa siitä, että tarjous on lähetetty oikeaan aikaan oikeaan osoitteeseen asianmukaisilla välineillä. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asetetun määräajan noudattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoajilla on sama aika tarjouksen valmisteluun hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen. Siksi tarjous on suljettava tarjouskilpailusta, jos se on saapunut tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneeksi katsotaan myös sellainen tarjous, joka on myöhästynyt sähköiseen tiedonsiirtoon liittyneen teknisen ongelman vuoksi, ellei myöhästymisen voida osoittaa johtuneen hankintayksikön vastuulle kuuluvasta syystä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen myöhästyminen on johtunut voittaneen tarjoajan itsensä vastattavana olleesta seikasta. Tarjouksen myöhästymisen ei voida katsoa johtuneen hankintayksikön virheestä tai laiminlyönnistä.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on vielä pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Perusteet

Suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeen henkilötodistelun vastaanottamiseksi, mikäli markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan kirjallista ilmoitusta lähetä-painikkeen painamisesta ja sitä seuranneesta Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ilmoituksesta tarjouksen onnistuneesta lähettämisestä ei voida pitää riittävänä näyttönä voittaneen tarjoajan tarjouksen asianmukaisesta jättämisestä.

Tarjouspyynnön mukainen määräaika tarjousten jättämiselle on päättynyt 25.5.2017 kello 15.00. Tarjoukset on tullut tarjouspyynnön mukaan jättää sähköisesti määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaaliin.

Voittanut tarjoaja on 24.5.2017 ilmoittanut sähköpostitse, että se ei ole pystynyt toimittamaan Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta tarjouksen liitteenä vaadittua vapaamuotoista kuvausta tarjoajasta ja eräiden tarjouspyynnön vaatimusten täyttymisestä. Voittanut tarjoaja on samalla toimittanut kyseiset asiakirjat sähköpostin liitteenä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut määräaikaan mennessä muilta osin tallennettuna edellä mainittuun toimittajaportaaliin ja hankintayksikön käytettävissä. Tarjous edellä mainittuine täydennyksineen on sisältänyt kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Mainittuun toimittajaportaaliin ei ole kuitenkaan kirjautunut tietoa siitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta olisi painettu lähetä-painiketta.

Hankintayksikkö on 30.5.2017 selvittänyt asiaa voittaneelta tarjoajalta puhelimitse. Voittaneen tarjoajan esittämän mukaan sen tarjous oli jätetty asianmukaisesti ja lähetä-painiketta oli painettu, ja ongelma oli siten ilmeisesti johtunut Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin teknisestä häiriöstä. Voittanut tarjoaja on samassa yhteydessä myös vahvistanut, että se oli halunnut 24.5.2017 kello 14.37 mainittuun toimittajaportaaliin tallennetun tarjouksensa otettavaksi huomioon tarjouskilpailussa. Voittanut tarjoaja on 12.9.2017 hankintayksikön pyynnöstä antanut myös kirjallisen selvityksen asiasta.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hankintayksikön käytettävissä tietojärjestelmässä 24.5.2017 kello 14.37 eli ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Voittaneen tarjoajan tarjous on siten ollut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määräaikana käytettävissä viranomaisen tietojärjestelmässä. Myös oikeuskäytännössä on katsottu, että on riittävää, että tarjous on viranomaisen saatavilla määräaikana, vaikka se ei olisikaan viranomaisen hallussa siten, että viranomainen voisi siihen tosiasiassa tutustua.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että vähintään tarjouksen jättänyt henkilö ja mahdollisesti myös useampi muu henkilö oli nähnyt tietokoneen näytöllä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ilmoittaman vahvistuksen voittaneen tarjoajan tarjouksen vastaanottamisesta. Vaikka vastuu tarjouksen toimittamisesta hankintamenettelyn ehtojen mukaan on ollut tarjoajalla, tarjoajalla on ollut oikeus luottaa hankintayksiköltä saamaansa ilmoitukseen tarjouksen vastaanottamisesta.

Oikeuskäytännössä vahvistettuna lähtökohtana on se, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan hankintamenettelyn aikana antamiin tietoihin. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä voittaneen tarjoajan antaman selvityksen todenmukaisuutta. Voittaneen tarjoajan selvitystä edellä mainitun toimittajaportaalin toiminnan ongelmista tukee myös voittaneen tarjoajan 24.5.2017 hankintayksikölle lähettämä sähköpostiviesti, jossa voittanut tarjoaja on ilmoittanut ongelmista tarjouksen jättämisessä. Kyseisen viestin perusteella on selvää, että toimittajaportaalin käytössä on kyseisenä ajankohtana ollut jonkinlaisia ongelmia.

Voittanut tarjoaja on jo ennen tarjousajan päättymistä ilmoittanut, että Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa on ollut toimintahäiriö. Koska virhe on näyttänyt aiheutuneen hankintayksikön vastuulla olevan toimittajaportaalin virheellisestä toiminnasta, hankintayksikkö on voinut hyväksyä voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailuun.

Kysymys ei ole ollut myöhästymisestä, vaan tarjouksessa olleen muotovirheen korjaamisesta. Tarjous on Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin lokitietojen mukaan kiistatta ollut hankintayksikön käytettävissä tarjousajan päättymishetkellä, mutta se on sisältänyt muotovirheen, kun tarjoukseen ei ole tallentunut lähetä-painikkeen painallusta. Joka tapauksessa kysymys on ollut vähäisestä virheestä, jonka osalta tarjouksen täsmentäminen on hankintasäännösten mukaan mahdollista.

Tarjoajilla on ollut käytettävissään yhdenmukainen ja tasapuolinen tarjousaika, eikä tarjousten luottamuksellisuus tai tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ole vaarantunut. Vähäiselle virheelle, joka näyttää johtuneen hankintayksikön vastuulla olevasta seikasta, ei tule antaa sellaista merkitystä, joka johtaisi selvästi suhteellisuusperiaatteen vastaiseen lopputulokseen.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Crayon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.681 eurolla viivästyskorkoineen. Crayon Oy on vielä pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Perusteet

Kuultavan tarjous on toimitettu hankintayksikölle määräajassa. Hankintayksikön ei ole tullut sulkea kuultavan tarjousta tarjouskilpailusta myöhässä saapuneena.

Kuultava on jättänyt tarjouksensa tarjouspyynnössä vaadittua kahta selvitystä lukuun ottamatta Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaaliin 24.5.2017 kello 14.37 eli yli vuorokausi ennen tarjousajan päättymistä. Kuultavan edustaja on yrittänyt tallentaa edellä mainittuun toimittajaportaaliin myös hankintayksikön viittaamat kaksi selvitystä siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän jälkeen kuultavan edustaja on painanut lähetä-painiketta. Kuultavan edustaja on tällöin saanut tietokoneensa näytölle ilmoituksen tarjouksen onnistuneesta lähettämisestä. Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin palveluntarjoaja Cloudia Oy on vahvistanut mainitun ajankohdan lokitiedoistaan sekä lisäksi todennut, että kyseiseen toimittajaportaaliin tallennettu tarjous on ollut valmis ja sisältänyt kaikki pakolliset tiedot ja että kyseisessä vaiheessa tarjous on tarkastettu ja se on sisältänyt lähettämiseen vaadittavat tiedot. Kuultavan edustajalla ei ole ollut syytä epäillä sitä, etteikö tarjouksen lähettäminen olisi onnistunut. Kuultavan edustaja on toimittanut edellä mainitut kaksi selvitystä samana päivänä eli 24.5.2017 kello 15.42 erikseen sähköpostitse hankintayksikölle.

Kuultava on toimittanut tarjouksensa hankintayksikölle ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä siten, että se on ollut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hankintayksikön käytettävissä niin, että tarjousta voidaan käsitellä ennen tarjousajan päättymistä.

Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa on ollut tarjouksen tallentamishetkellä jonkinlainen toimintahäiriö. Jos kuultavan edustaja olisi epäillyt, että sähköpostitse toimitettujen tarjouksen liitteiden lisäksi tarjouksen lähettäminen muilta osin mainitun toimittajaportaalin kautta olisi voinut epäonnistua, hän olisi liittänyt koko tarjouksen hankintayksikölle lähettämäänsä sähköpostiviestiin.

Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaali on sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jonka häiriöt ovat hankintayksikön vastuulla. Kuultavan kyseiseen toimittajaportaaliin tallennettu tarjous on saapunut lopullisessa muodossaan viranomaisen ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan tietojärjestelmään tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Kysymys on joka tapauksessa ollut vähäpätöisestä muotovirheestä. Toimittajaportaali ei ole tallentanut saapunutta tarjousta lähetetyksi tietojärjestelmässä olleen virheen vuoksi. Hankintayksikkö on voinut pyytää asiassa tarjoajalta selvitystä ja selvityksen perusteella katsoa, että kuultavan tarjous on saapunut määräajassa. Menettely ei ole ollut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vastaista, koska kuultavalla on ollut sama määräaika tarjouksen valmisteluun kuin muilla tarjoajilla. Muotovirheellä ei ole ollut merkitystä tarjouksen lopulliseen sisältöön. Hankintayksikkö ei tälläkään perusteella ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään kuultavan tarjouksen mukaan tarjouskilpailuun.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt, että voittaneen tarjoajan vastuulla on ollut varmistua siitä, että tarjous on lähtenyt määräajassa erityisesti, koska voittanut tarjoaja ei ole saanut vastaanottokuittausta lähetyksestä. Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin palveluntarjoajan Cloudia Oy:n lausunnon mukaan järjestelmän lokitietoihin ei ole tallentunut virheitä tai katkoja, jotka olisivat voineet estää tarjouksen lähettämisen. Cloudia Oy:n lausunto tukee näkemystä siitä, että voittanut tarjoaja ei ole tarjousta lähettäessään painanut lähetä-painiketta.

Kyseessä ei ole ollut tarjouksessa olevan muotovirheen korjaaminen, vaan myöhästyneen tarjouksen hyväksyminen. Myöhästyneen tarjouksen hyväksyminen tarjouskilpailuun on hankintasäännösten vastaista.

Voittanut tarjoaja ei ole esittänyt asiassa riittävää näyttöä siitä, että tarjouksen lähettänyt henkilö olisi painanut lähetä-painiketta, tai siitä, että edellä mainitussa toimittajaportaalissa olisi ollut jonkinlainen toimintahäiriö. Asiassa ei ole myöskään esitetty luotettavaa selvitystä siitä, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi ollut hankintayksikön käsiteltävissä tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla ennen tarjousajan päättymistä tai että viivästys olisi johtunut kyseisen toimittajaportaalin toimintahäiriöstä.

Muut kirjelmät

Valittaja on antamassaan selvityksessä markkinaoikeuden lausumapyyntöön suullisen käsittelyn toimittamisen tarpeellisuudesta todennut, ettei se pidä suullisen käsittelyn toimittamista asiassa tarpeellisena.

Hankintayksikkö on puolestaan antamassaan selvityksessä ilmoittanut pitävänsä suullisen käsittelyn toimittamista tarpeellisena kuultavan nimeämän todistajan kuulemiseksi. Hankintayksikkö on kuitenkin ilmoittanut, ettei se nimeä omia todistajia.

Kuultava on vastaavasti antamassaan selvityksessä ilmoittanut pitävänsä suullisen käsittelyn toimittamista asian selvittämiseksi tarpeellisena. Siltä varalta, että suullinen käsittely päätetään toimittaa, kuultava on nimennyt todistajaksi yhtiön palveluksessa olevan työntekijän, jonka osalta todistusteemaksi on ilmoitettu tarjouksen jättämiseen liittyvät seikat.

Markkinaoikeus on tämän jälkeen vielä varannut hankintayksikölle ja kuultavalle mahdollisuuden esittää tarpeelliseksi katsomansa selvityksen koskien näiden esittämää teknistä häiriötä Tarjouspalvelu.fi-portaalissa.

Hankintayksikkö on antamassaan selvityksessä todennut, että sen saama tieto teknisestä häiriöstä on perustunut kuultavan asiassa antamaan selvitykseen. Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa, kuten kaikissa muissakin vastaavissa verkkopalveluissa, on aika ajoin toimintahäiriöitä, eikä hankintayksiköllä ole ollut aihetta epäillä kuultavan antaman selvityksen todenmukaisuutta. Teknisen häiriön todentaminen jälkeenpäin on useissa tapauksissa mahdotonta muulla tavalla kuin henkilötodistelulla.

Kuultava on antamassaan selvityksessä todennut, että se on pyytänyt Cloudia Oy:ltä lisäselvitystä siitä, kerääkö Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaali lokitietoja käyttäjien virhetapahtumista. Cloudia Oy:n selvityksessä on todettu, että lokitiedot eivät viittaa järjestelmähäiriöihin. Jotta ongelma voitaisiin selvittää tarkemmin, tätä varten kuultavan olisi toimitettava tarkka kuvaus virhetilanteesta mukaan lukien aikaleima, virheilmoitus ja mahdollinen kuvakaappaus virheestä. Kuultavalla ei ole mahdollisuutta jälkikäteen toimittaa teknistä selvitystä tarjouksen liitteen lataamatta jättämiseen tai tarjouksen lähettämiseen liittyen. Cloudia Oy:ltä saatu selvitys ei kuitenkaan yksiselitteisesti sulje pois teknisen toimintahäiriön mahdollisuutta. Selvityksen mukaan lokiin tallentuu tieto käyttäjän palveluun tekemistä pyynnöistä. Lisäksi lokiin tallentuu tieto siitä, onko pyyntö suoritettu onnistuneesti. Järjestelmässä on voinut olla tekninen häiriö niin tarjouksen liitteen lataamisessa kuin tarjouksen lähettämisessä. Se, että kuultava on onnistuneesti tallentanut kolme tarjouksen liitettä, ei osoita sitä, että neljännen liitteen tai tarjouksen lähettämisen yhteydessä toimintahäiriötä ei olisi ollut.

Valittaja on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen.

Hankintayksikkö on toimittanut lisälausuman.

Valittaja on toimittanut kaksi lisälausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Hankintayksikkö ja asiassa kuultavana oleva Crayon Oy ovat pyytäneet, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valmisteluistunnon toimittamisesta sekä suullisesta käsittelystä hankinta-asioissa säädetään mainitun lain 4 luvun 10 ja 11 §:ssä sekä 14 §:ssä. Saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 167 §:n 1 momentin mukaan valitukseen sovelletaan sen lisäksi, mitä mainitussa laissa säädetään, hallintolainkäyttölakia.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Viimeksi mainitun pykälän 3 momentin mukaan, jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että suullisen käsittelyn toimittaminen henkilötodistelun vastaanottamiseksi on tarpeen, mikäli markkinaoikeus katsoo, että Crayon Oy:n kirjallista selvitystä lähetä-painikkeen painamisesta ja sitä seuranneesta Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ilmoituksesta tarjouksen onnistuneesta lähettämisestä ei voida pitää riittävänä näyttönä tarjouksen asianmukaisesta jättämisestä. Hankintayksikkö ei ole nimennyt omia todistajia, mutta on esittänyt, että suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeen Crayon Oy:n nimeämän todistajan kuulemiseksi.

Crayon Oy on esittänyt, että suullisen käsittelyn toimittaminen on asian selvittämiseksi tarpeen. Crayon Oy on nimennyt todistajana kuultavaksi yhtiön palveluksessa olevan työntekijän, jonka kuulemisen todistusteemaksi on ilmoitettu tarjouksen jättämiseen liittyvät seikat.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ja Crayon Oy ovat pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista erityisesti sen selvittämiseksi, onko Crayon Oy:n edustaja painanut tarjousta jättäessään Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin lähetä-painiketta ja saanut toimittajaportaalista ilmoituksen tarjouksen onnistuneesta lähettämisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluissa todetulla tavalla asiassa on kuitenkin pidettävä ratkaisevana sitä, katsotaanko Crayon Oy:n tarjous jätetyn hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa ja jos näin ei ole, onko tarjouksen saapuminen hankintayksikölle tarjousajan päättymisen jälkeen johtunut teknisestä häiriöstä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa on ilmeisen tarpeetonta. Näin ollen hankintayksikön ja Crayon Oy:n pyynnöt suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 68 §:n 3 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava määräaika tarjousten tekemiselle.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 172) on lain 74 §:n 1 momentin säännökseen liittyen todettu muun ohella, että tarjous tulee hylätä hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomana, jos se on saapunut myöhässä.

Hallintolain 2 §:n 2 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan muun ohella kunnallisissa viranomaisissa.

Hallintolain 17 §:n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

Myös hallintoasioihin sovellettavan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n esitöiden (HE 17/2002 vp s. 37) mukaan lähettäjän vastuu koskee hänen omaa toimintaansa. Näin ollen lähettäjä vastaa muun ohella siitä, että hän käyttää asioinnissaan toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen ilmoittamaa yhteystietoa. Lähettäjä vastaa myös siitä, että viesti tulee perille määräajan kuluessa, jos viestin toimittamiselle on asetettu jokin määräaika.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Pykälän 2 momentin mukaan, jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdosta, että viranomaisen käyttämä sähköinen tiedonsiirtomenetelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida esittää, sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta voidaan esittää luotettava selvitys.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt Crayon Oy:n myöhässä saapuneen tarjouksen tarjouskilpailuun.

Asiassa on siten kyse siitä, onko Crayon Oy:n tarjouksen katsottava jätetyn hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa, ja jos näin ei ole, onko tarjouksen saapuminen hankintayksikölle tarjousajan päättymisen jälkeen johtunut teknisestä häiriöstä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia Oracle-tuotteiden ja -palvelujen jälleenmyynnistä sekä siihen liittyvistä jälleenmyyjän palveluista. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut jättää 25.5.2017 kello 15.00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaaliin.

Hankintayksikkö on 16.8.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Crayon Oy:n tarjouksen. Hankintapäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Asiassa saadun selvityksen mukaan Crayon Oy:n tarjous on ollut lopullisessa muodossaan tallennettuna hankintajärjestelmään 24.5.2017 klo 14:37 eli ennen asetettua määräaikaa, mutta Crayon Oy:n käyttäjä ei ole painanut hankintajärjestelmän Lähetä-painiketta. Crayon Oy:ltä on pyydetty ja saatu vahvistus siitä, että Crayon Oy haluaa tallennetun tarjouksen huomioitavaksi tarjouskilpailussa."

Hankintayksikkö ja Crayon Oy ovat esittäneet, että Crayon Oy:n tarjous on ollut hankintayksikön käytettävissä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 24.5.2017 kello 14.37 eli ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Hankintayksikön ja Crayon Oy:n mukaan Crayon Oy:n tarjous on ollut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määräaikana käytettävissä viranomaisen tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Crayon Oy on lisäksi esittänyt, että sen edustaja on tarjousta jättäessään 24.5.2017 painanut toimittajaportaalissa lähetä-nappia ja saanut tietokoneensa näytölle vahvistuksen tarjouksen lähettämisestä. Crayon Oy on vielä esittänyt, että sen edustaja ei ole saanut liitettyä tarjoukseensa kahta tarjouspyynnössä vaadittua selvitystä ja on tästä johtuen lähettänyt kyseiset liitteet 24.5.2017 hankintayksikölle sähköpostitse.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa saapumisesta määräajassa hankintayksikölle.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella Crayon Oy:n tarjous on ollut ennen tarjousajan päättymistä tallennettuna Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaaliin, mutta se on jäänyt tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä lähettämättä tarjousportaalista hankintayksikölle. Saadun selvityksen mukaan Crayon Oy:n tarjous on Cloudia Oy:n toimesta siirretty toimittajaportaalista hankintayksikölle sittemmin vasta 30.5.2017 eli tarjousajan päättymisen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että vaikka Crayon Oy:n edustaja olisikin painanut toimittajaportaalin lähetä-painiketta ja saanut toimittajaportaalista ilmoituksen tarjouksen onnistuneesta lähettämisestä, niin edellä mainitun selvityksen perusteella tarjouksen lähettämisen ei ole katsottava onnistuneen, vaan tarjous on jäänyt toimittajaportaaliin esikatselutilaan. Koska Crayon Oy:n tarjouksen lähettämisen ei ole katsottava onnistuneen, asiassa ei ole tarpeen arvioida, onko Crayon Oy:n tarjous ollut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hankintayksikön käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä olisi voitu käsitellä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että Crayon Oy:n tarjous ei ole saapunut hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa.

Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko Crayon Oy:n tarjouksen saapuminen hankintayksikölle tarjousajan päättymisen jälkeen johtunut teknisestä häiriöstä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintayksikkö ja Crayon Oy ovat esittäneet, että tarjouksen saapuminen hankintayksikölle tarjousajan päättymisen jälkeen on johtunut toimittajaportaalissa tarjouksen jättämisen ajankohtana olleesta teknisestä häiriöstä.

Markkinaoikeus toteaa, että viranomaisen ostopalveluna hankkiman ja viranomaisen lukuun toimivan tietojärjestelmän mahdollista virheellistä toimintaa on arvioitava kuten viranomaisen omaa tietojärjestelmää. Tähän nähden Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin mahdollista virheellistä toimintaa on arvioitava kuten hankintayksikön omaa tietojärjestelmää.

Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin ylläpitäjän Cloudia Oy:n selvityksen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjous on ilmoituksen määräajan päättyessä ollut valmis ja sisältänyt kaikki pakolliset tiedot. Viimeinen merkintä tarjoukselta on 2017-05-24 14:37:17, jolloin toimittaja on siirtynyt tarjouksen lähetys-välilehdelle. Tässä vaiheessa tarjous on tarkastettu ja se on sisältänyt lähettämiseen vaadittavat tiedot. Järjestelmän tietojen mukaan lähetystä ei ole kuitenkaan tehty kertaakaan lähetä-painikkeella. Järjestelmän lokitietoihin ei ole tallentunut virheitä tai katkoja, jotka olisivat voineet estää tarjouksen lähettämisen, joten mielestämme estettä tarjouksen lähettämiselle ei ole ollut."

Crayon Oy on toimittanut markkinaoikeudelle Cloudia Oy:n 24.5.2018 päivätyn selvityksen, jossa on todettu seuraavaa:

"Web-palvelimen lokiin tallentuu tieto käyttäjän palveluun tekemistä pyynnöistä. Lisäksi lokiin tallentuu tieto onko pyyntö suoritettu onnistuneesti (loki toimitettu asiakkaalle). Mikään lokitiedoissa ei viittaa siihen että käyttäjä ei olisi pystynyt lisäämään liitteitä tarjoukselle. Käyttäjä on myös onnistunut useaan otteeseen lisäämään liitteitä tarjoukseen. Ongelman tarkempaa selvittämistä varten tarvitsisimme tarkan kuvauksen virhetilanteesta ml. aikaleima, virheilmoitus ja mahdollinen kuvakaappaus virheestä.

Lokitietojen mukaan järjestelmässä ei ole ollut häiriöitä ja estettä liitteiden lisäämiselle ei ole ollut."

Crayon Oy on esittänyt, että sillä ei ole mahdollisuutta jälkikäteen toimittaa teknistä selvitystä tarjouksen lähettämiseen liittyen. Crayon Oy:n mukaan Cloudia Oy:ltä saatu selvitys ei kuitenkaan yksiselitteisesti sulje pois teknisen toimintahäiriön mahdollisuutta.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa olisi ollut kysymyksessä olevana ajankohtana tekninen häiriö. Myöskään sitä seikkaa, että Crayon Oy on lähettänyt kaksi tarjouksensa liitettä hankintayksikölle sähköpostitse, ei ole pidettävä riittävänä osoituksena siitä, että toimittajaportaalissa olisi ollut kysymyksessä olevana ajankohtana tekninen häiriö, joka olisi estänyt tarjouksen lähettämisen ja vastaavasti vastaanottamisen mainittua portaalia käyttäen.

Kuten edellä on selostettu, lainvalmistelutöissä on lähdetty siitä, että hankintayksikölle myöhässä saapuneet tarjoukset tulee sulkea tarjouskilpailusta hankintalain 74 §:n 1 momentin nojalla hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomina. Myöhässä saapuneiden tarjousten hyväksymisen mukaan tarjouskilpailuun 74 §:n 2 momentin nojalla ei näin ollen ole katsottava tulevan kysymykseen.

Crayon Oy:n tarjouksen on edellä todetulla tavalla katsottava saapuneen hankintayksikölle vasta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Edellä todetulla tavalla asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa olisi ollut kysymyksessä olevana ajankohtana tekninen häiriö.

Edellä esitetty huomioon ottaen hankintayksikön olisi tullut sulkea Crayon Oy:n tarjous tarjouskilpailusta 74 §:n 1 momentin nojalla hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomana. Jättäessään sulkematta Crayon Oy:n myöhässä saapuneen tarjouksen tarjouskilpailusta hankintayksikkö on näin ollen menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa Oracle-tuotteiden ja palvelujen jälleenmyyntiä sekä siihen liittyviä jälleenmyyjän palveluja koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus sisältää 6.000 euron oikeudenkäyntimaksun, kun asiassa määrättävä oikeudenkäyntimaksu on 4.000 euroa. Vaadituista oikeudenkäyntikuluista on siten vähennettävä 2.000 euroa.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Crayon Oy:n pyynnöt suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus kumoaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talous- ja konsernijaoston 16.8.2017 tekemän hankintapäätöksen § 38. Markkinaoikeus kieltää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Dustin Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.028,75 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Crayon Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019