MAO:660/18

KL-Kuntahankinnat Oy - ICT-laitteiden leasingrahoitukset ja elinkaarenhallintapalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/135
Antopäivä: 21.12.2018

ASIAN TAUSTA

KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.2.2018 julkaistulla sekä 15.2.2018, 20.2.2018 ja 22.2.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelujen hankinnasta neljän vuoden sopimuskaudelle.

KL-Kuntahankinnat Oy on 14.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut muun ohella Atea Finance Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut 3Step IT Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 273.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Atea Finance Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.092,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut sitoutuvansa toimittamaan palvelut tarjouspyynnön mukaisina.

Hankintayksikön väittämillä valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuksilla ei ole ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Hankintayksikön väittämät valittajan tarjouksen puutteet eivät ole olleet valittajaa suosivia tai muita tarjoajia syrjiviä eivätkä ne ole vaarantaneet tarjousten yhteismitallisuutta. Valittajan tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta on ollut kohtuutonta ja suhteellisuusperiaatteen vastaista.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Valittaja on hyväksynyt tarjouksessaan tarjouspyynnön mukaisesti, että käyttöomaisuuden hallintarekisteripalvelu sekä siihen liittyvä käyttöönotto ja vähintään kerran järjestettävä koulutus kuuluvat vuokran hintaan. Valittaja on tarjouksessaan hyväksynyt myös tarjouspyynnön vaatimuksen, jonka mukaan toimittaja ei edellytä asiakkaan laitteiden vakuuttamista. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että vakuutus voidaan sisällyttää hinnoitteluun. Valittaja ei ole edellyttänyt, että asiakkaan tulisi vakuuttaa laitteet. Valittaja on lisäksi hyväksynyt tarjouksessaan tarjouspyynnön vaatimuksen raportoida tehdyn tietoturvauksen laitekohtaisesti hallintarekisteripalvelussa sekä tarjouspyynnössä esitetyt hallintarekisterin tietokenttiä koskevat vaatimukset.

Laitehallintarekisterin osalta valittaja on antamansa vakuutuksen lisäksi sitoutunut esittelemään rekisterin hankintayksikölle sekä tarjouspyynnön valmisteluun osallistuneille asiakkaille.

Hankinnasta on julkaistu kolme korjausilmoitusta, joissa kaikissa on muutettu tarjoajan kannalta olennaisia seikkoja. Koska hankintamenettelyn epäselvyys on johtunut hankintayksikön menettelystä, hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajalta selvitystä seikoista, joiden osalta hankintayksikkö on ollut epävarma valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Vastine

Vaatimukset

KL-Kuntahankinnat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.940 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittaja on antanut tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen.

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että hallintarekisteripalvelu sisältyy tarjottuihin hintoihin. Valittaja on palvelukuvauksessaan tarjonnut palvelua erillisveloituksellisena. Valittaja ei ole siten sisällyttänyt muiden tarjoajien tavoin hallintarekisteripalvelun kustannuksia tarjouksensa hintoihin.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, ettei toimittaja edellytä asiakkaalta laitteiden vakuuttamista. Valittajan tarjouksen ehto, jonka mukaan kaikki vuokrakohteet on vakuutettava, on ollut tarjouspyynnön vastainen ja vaikuttanut merkittävästi asiakkaiden velvoitteisiin ja sopimusehtoihin. Valittajan tarjouksen mukaan vakuutus voidaan sisällyttää hintoihin. Tarjouspyynnön mukaan hintoja ei saa muuttaa tarjotusta, joten kyse on ollut tarjouspyynnön vastaisesta varaumasta.

Tarjouspyynnössä on lisäksi vaadittu, että toimittaja raportoi tehdyn tietoturvauksen laitekohtaisesti hallintarekisteripalvelussa. Valittaja on ilmoittanut toteuttavansa raportoinnin erillisenä xls- ja/tai pdf-tiedostona asiakkaille. Valittajan tarjous on siten tälläkin perusteella ollut tarjouspyynnön vastainen.

Valittajan tarjouksen palvelukuvaus on ollut puutteellinen tarjouspyynnön hallintarekisteriä koskevien vaatimusten osalta. Valittajan palvelukuvauksesta on kohteen tietokentistä puuttunut toimipiste, toimittajaluettelo, vuokra vuokrakaudella, vuokra-aika, vuosittaiset vuokrakustannukset sekä vähintään kaksi räätälöitävissä olevaa kenttää. Valittajan palvelukuvauksesta ei ole ilmennyt, että kyseiset kentät olisi ollut mahdollista räätälöidä tarjottuun palveluun.

Valittajan tarjouksessaan antama vakuutus, jonka mukaan valittaja on sitoutunut valituksi tullessaan esittelemään vaatimusten mukaisen laitehallintarekisterin hankintayksikölle ja tarjouspyynnön valmisteluun osallistuneille asiakkaille ennen puitesopimuksen solmimista, ei ole osoittanut tarjouksen olleen tarjouspyynnön mukainen. Tarjoaja on esitellyt laitehallintarekisterin olevan teknisiltä ominaisuuksiltaan tarjouspyynnön mukainen. Laitehallintarekisterin esittelyllä ei ole tarkoitettu tarjoajan hintojen tai kustannusrakenteiden esittelyä eikä esittely ole osoittanut valittajan tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi tältä osin.

Valittajan tarjouksessaan antamat tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia koskevat "Kyllä"-vastaukset ovat olleet ristiriidassa tarjouksen liitteissä esitettyyn ja mahdollistaneet muita tarjoajia merkittävästi edullisemman tarjouksen. Valittajan erikseen veloitettavan hallintarekisterin ja vuokrakohteiden vakuuttamista koskevien ehtojen hyväksyminen olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun. Lisäselvityksen pyytäminen kyseisistä kohdista olisi johtanut valittajan tarjouksen merkittävään muuttamiseen.

Kuultavan lausunto

3Step IT Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintamenettelystä

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelujen hankinnasta.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiksi hinta 75 prosentin painoarvolla ja laatu 25 prosentin painoarvolla. Laadun osalta vertailuperusteina on ollut referenssiasiakkaiden tyytyväisyys10 prosentin painoarvolla sekä tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 15 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnössä on kohdan "Laadulliset vertailutekijät – Pisteytettävät vaatimukset" alakohdassa "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset" edellytetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tarjoaman palvelun tulee täyttää kaikki liitteessä 4.1 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä liitteessä 4 Palvelun vaatimukset kuvatut pakolliset vaatimukset. Mikäli tarjous ei täytä kaikkia pakollisia vaatimuksia, tullaan tarjous hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.

Liittees[s]ä 4.1 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset kaikkien pisteytettävien kohtien osalta ’Kyllä’ vastaus edellyttää ominaisuuden sisältymistä tarjottuihin hintoihin."

Tarjouspyynnön liitteessä 4 on kuvattu palveluihin liittyvät vaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Hylkäämisperusteet" on edellytetty seuraavaa:

"Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen sekä sisällettävä kaikki tarjoajan ja tarjouksen arvioimiseksi sekä vertailemiseksi pyydetyt tiedot.

Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tarjouspyynnön vastaiset ehdot tai varaumat johtavat tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta."

Hankintayksikkö on vastaanottanut määräajassa kolme tarjousta. Hankintayksikkö on 14.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan ja erään toisen tarjoajan tarjoukset tarjouskilpailusta ja valinnut 3 Step IT Oy:n tarjouksen.

Asian arviointi

Valittajan mukaan sen tarjous on suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintapäätöksessä valittajan tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta on perusteltu ensiksi sillä, että valittajan tarjouksessa käyttöomaisuuden hallintarekisteripalvelu ei ole sisältynyt tarjoushintaan.

Tarjouspyynnön liitteen 4.1 kohdan "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset – Hallintarekisteri" alakohdan 1 "ICT-käyttöomaisuuden hallintarekisterin yleiset vaatimukset" kohdassa 1.1 on edellytetty muun ohella, että "[k]äyttöomaisuuden hallintarekisteripalvelu sekä siihen liittyvä käyttöönotto ja vähintään kerran järjestettävä koulutus kuuluvat vuokran hintaan".

Valittaja on tältä osin tarjouksessaan ilmoittanut kyseisen vaatimuksen täyttyvän. Valittaja on kuitenkin ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleessa palvelukuvauksessa, että Atea Finance Oy tarjoaa asiakkaille laitehallintaan erikseen veloitettavan niin sanotun laiterekisterin. Valittajan tarjouksessa on lisäksi ilmoitettu, että palvelun hinnoittelu perustuu sarjanumeroperusteisesti laitemääriin ja laskutetaan sovitun ajanjakson perusteella erikseen ja että palvelu voidaan myös sisällyttää leasingrahoituksella hankitun kohteen kuukausivuokraan.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on sinänsä ilmoittanut kysymyksessä olevan vaatimuksen osalta, että vaatimus täyttyisi. Toisaalta valittajan tarjouksessa on edellä todetulla tavalla ollut tarjouspyynnön vaatimuksen vastainen ilmoitus. Tarjouksesta ei ole siten yksiselitteisesti käynyt ilmi, onko hallintarekisteripalvelu sisältynyt tarjoushintaan. Kysymyksessä olevalla tarjousten hinnoitteluun liittyvällä ehdolla on ollut merkitystä tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta.

Toiseksi hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska valittajan tarjouksessa on edellytetty laitteiden vakuuttamista.

Tarjouspyynnön liitteen 4 "Palveluihin liittyvät vaatimukset" kohdassa 7 "Vakuutukset" on ilmoitettu seuraavaa:

"Toimittaja ei edellytä Asiakkaalta laitteiden vakuuttamista. Asiakas voi halutessaan hankkia Toimittajan tarjoaman laitevakuutuksen. Vakuutuksen sisällöstä ja hinnoittelusta Asiakas ja Toimittaja sopivat erikseen.

Asiakas kantaa vaaranvastuun (ei vakuuta laitteita), käyttää omaa vakuutusyhtiötään tai vakuuttaa halutessaan Toimittajan tarjoaman laitevakuutuksen kautta."

Tarjouspyynnön liitteen 4.1 "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset – leasingrahoitus" kohdan 1 "Yleiset vaatimukset" alakohdassa 1.15 on ilmoitettu, että asiakas ei sitoudu vakuuttamaan vuokraamiaan kohteita lakisääteisiä vakuutuksia lukuun ottamatta. Valittaja on kyseiseen kohtaan merkitsemällään "kyllä"-vastauksella ilmoittanut hyväksyvänsä mainitun ehdon.

Valittaja on kuitenkin ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleessa palvelukuvauksessa muun ohella, että kaikki vuokrakohteet on vakuutettava ja että Atea Finance tarjoaa asiakkaille ICT-laitteille tarkoitettua vakuutuspalvelua. Valittajan tarjouksen mukaan vakuutus voidaan sisällyttää hinnoitteluun tai ilmoittaa erikseen laitekohtaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on tarjouksellaan ja edellä kuvattuun tarjouspyynnön kohtaan antamallaan vastauksella sinänsä sitoutunut tarjouspyyntöasiakirjojen ehtoihin vuokrakohteiden vakuutuksiin liittyen. Edellä selostetun perusteella valittajan tarjoukseen liitetyssä aineistossa on kuitenkin ollut myös tarjouspyynnön vaatimuksen vastainen ehto. Tarjouksesta ei ole siten yksiselitteisesti käynyt ilmi, onko kysymyksessä oleva vaatimus täyttynyt. Tarjouspyynnön vastaisella ehdolla on ollut merkitystä tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta.

Kolmanneksi hankintapäätöksen mukaan valittaja on suljettu tarjouskilpailusta sen vuoksi, että valittajan tarjouksen mukaan tietoturvausta ei raportoida hallintarekisteripalvelussa.

Tarjouspyynnön liitteen 4.1 kohdan "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset – Rahoituksen päättäminen" alakohdassa 2 "Poistuvat laitteet – Tietoturvallinen tyhjennys ja kierrätys" on kohdassa 2.2 edellytetty muun ohella seuraavaa:

"Toimittaja raportoi tehdyn tietoturvauksen laitekohtaisesti hallintarekisteripalvelussa."

Valittaja on tarjouksessaan vahvistanut hyväksyneensä tarjouspyynnön liitteessä 4.1 esitetyn tietoturvauksen raportointia koskevan vähimmäisvaatimuksen ilmoittamalla vaadittuun kohtaan "kyllä". Valittaja on kuitenkin ilmoittanut tarjouksensa liitteenä olleessa palvelukuvauksessa muun ohella, että Atea Finance Oy toimittaa asiakkaalle välittömästi käsittelyn jälkeen palautuneiden laitteiden tietoturvallisesta tyhjentämisestä raportin määrämuotoisena.

Kuten edellä on selostettu, tarjouspyynnössä on vaadittu, että toimittaja raportoi tehdyn tietoturvauksen laitekohtaisesti hallintarekisteripalvelussa. Valittajan tarjouksen liitteenä olevasta palvelukuvauksesta on ilmennyt, että valittaja on ilmoittanut toimittavansa tietoturvauksen hallintarekisteripalvelun sijaan erillisenä tiedostona. Näin ollen valittajan tarjouksesta ei ole sen antamasta vakuutuksesta huolimatta yksiselitteisesti käynyt ilmi, onko kysymyksessä oleva vaatimus täyttynyt. Kysymys on tältäkin osin ollut tarjousten vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta.

Neljänneksi hankintapäätöksessä on katsottu, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska valittajan palvelukuvauksessa ei ole mainittu, että saatavilla olisi seuraavat tietokentät: "toimipiste", "toimittajatieto", "vuokra vuokrakaudelta", "vuokra-aika", "vuosittaiset vuokrakustannukset" sekä vähintään kaksi räätälöitävissä olevaa kenttää.

Tarjouspyynnön liitteen 4.1 kohdan "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset – Hallintarekisteri" alakohdassa 5 "ICT-käyttöomaisuuden hallintarekisterin tietokentät ja tietojen hallinnointi" on kohdassa 5.1 edellytetty, että hallintarekisterissä tulee olla käyttäjätietokenttänä muun ohella toimipiste. Kohdassa 5.2 on puolestaan edellytetty, että hallintarekisterissä tulee olla vähintään seuraavat kohteen tietokentät: "kohteen nimi, tuoteryhmä, kohteen sarjanumero/yksilöivä laitetunniste (ID), tilausnumero, toimittajatieto sekä vapaa lisätietokenttä."

Edellä mainitun tarjouspyynnön alakohdan kohdassa 5.3 on lisäksi edellytetty, että hallintarekisterissä tulee olla vähintään seuraavat kentät taloudellisille tiedoille: "kustannuspaikka, vuokra vuokrakaudelta, vuokra-aika, vuosittaiset vuokrakustannukset, hankintahinta, hyväksymispäivä, vuokrakauden alkamis- ja päättymispäivä, sopimusnumero, hankintakohtainen tilausnumero sekä vähintään 2 räätälöitävissä olevaa kenttää esimerkiksi organisaatiotietoja varten."

Valittaja on edellä mainituissa tarjouspyynnön kohdissa ilmoittanut antamillaan "Kyllä"-vastauksilla tarjouspyynnön vaatimusten täyttyvän.

Valittajan tarjouksen liitteessä "Palvelukuvaus ja Standardi Integraatiot sekä Integraatiorajapinnat" on kohdassa 3 "Palvelun sisältö ja rajaukset" lueteltu saatavilla olevat tietokentät. Valittajan tarjouksesta ilmenee, että valittajan tarjoamasta hallintarekisteristä on puuttunut tarjouspyynnössä vaaditut tietokentät "toimipiste", "toimittajatieto", "vuokra vuokrakaudelta", "vuokra-aika" ja "vuosittaiset vuokrakustannukset". Valittajan palvelukuvauksesta on ilmennyt myös, että hallintarekisteristä on puuttunut taloustietojen osalta kaksi räätälöitävissä olevaa tietokenttää. Valittajan tarjouksessaan antama vakuutus vaatimuksen täyttymisestä ja toisaalta valittajan palvelukuvaus ovat olleet vaadittuja tietokenttiä koskevin osin keskenään ristiriidassa, eikä tarjouksesta ole siten yksiselitteisesti käynyt ilmi nyt kysymyksessä olevan vaatimuksen täyttyminen.

Edellä todetun perusteella hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen hallintarekisterin hinnoitteluun, vakuutusehtoihin, tietoturvauksen raportointiin ja hallintarekisterin tietokenttiin liittyvistä syystä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankinnasta on julkaistu kolme korjausilmoitusta, joissa kaikissa on muutettu tarjoajan kannalta olennaisia seikkoja. Valittajan mukaan hankintayksikön olisi tämän vuoksi tullut pyytää valittajalta selvitystä seikoista, joiden osalta hankintayksikkö on ollut epävarma valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on julkaissut tarjouspyyntöön tekemiensä korjausten johdosta korjausilmoitukset. Asiassa ei ole ilmennyt, että tehdyillä korjauksilla olisi muutettu niitä tarjouspyynnön kohtia, joiden vastainen valittajan tarjous on ollut eikä näitä tarjouspyynnön kohtia ole myöskään pidettävä epäselvinä. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Näin ollen hankintayksikön menettely ei ole ollut virheellistä myöskään sen vuoksi, että se ei ole pyytänyt valittajalta selvitystä tämän tarjouksesta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä siltä osin kuin hankintayksikkö on vaatinut korvattavaksi kuluja, jotka ovat liittyneet puitejärjestelyyn osallistuneiden asiakkaiden kontaktointiin ja tilanteesta tiedottamiseen. Mainitut kulut eivät liity oikeudenkäynnin valmisteluun tai asian ajamiseen tuomioistuimessa. Oikeudenkäynnistä asianosaiselle johtuvat asianosaiskulut on tarkoitettu korvattavaksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Kun asiassa ei ole ilmennyt erityisiä syitä korvata edellä mainittuja hankintayksikön kuluja, on niiden korvaamista koskeva vaatimus hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Atea Finance Oy:n korvaamaan KL Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.840 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muilta osin KL-Kuntahankinnat Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Jukka Koivusalo sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.12.2018