MAO:644/18

Viitasaaren kaupunki - Viitasaaren kaupungintalon peruskorjauksen projektinjohtopalvelut

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeussuojan tarve

Diaarinumero: 2018/103
Antopäivä: 19.12.2018

ASIAN TAUSTA

Viitasaaren kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.1.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Viitasaaren kaupungintalon peruskorjauksen projektinjohtopalvelua koskevasta hankinnasta ajalle 14.2.2018–31.7.2019.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 21.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 25 valinnut Brado Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 400.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 8.3.2018.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 14.3.2018 tekemällään päätöksellä § 33 hylännyt Ykkös Infra Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa Brado Oy:n kanssa 8.3.2018 tehty sopimus on irtisanottu ja Viitasaaren kaupungintalon peruskorjausta koskeva hankintamenettely on keskeytetty. Hankintayksikön 1.11.2018 ilmoittaman mukaan se ei tule tämän jälkeen hankkimaan projektinjohtopalvelua tai muuta vastaavaa palvelua Brado Oy:ltä tai muulta ulkopuoliselta taholta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on valituskirjelmässään 9.3.2018 vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti 1) kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, 2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta väärin laskemaansa hinta-laatusuhdetta ja 3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä tarjousten pisteytyksen osalta ja valitsemaan sen mukaisesti valittajan tarjouksen sekä toissijaisesti 4) määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 26.799 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla lisättynä 2.000 euron oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu hankinnan lajiksi virheellisesti rakennusurakka. Kysymyksessä on ollut palveluhankinta, jonka arvo on ylittänyt EU-kynnysarvon. Hankintayksikön avoimeksi menettelyksi ilmoittama menettely ei ole vastannut mitään hankintasäännösten mukaista hankintamenettelyä.

Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, mihin projektikohtaisen esittelytilaisuuden pisteytys on ollut tarkoitus perustua. Myöskään annetuille pisteille ei ole kerrottu selviä perusteita, eikä valittaja ole pystynyt todentamaan, mistä tarjoajat ovat pisteensä tältä osin saaneet. Annettujen pisteiden perusteet eivät ole myöskään liittyneet hankinnan kohteeseen vaan pikemminkin tarjoajien yritystoimintaan yleisesti. Valittaja on esittänyt referenssejä, joissa on vastattu kokonaisuudesta. Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut tarjouksessaan tällaisia referenssejä.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti myös pisteyttäessään tarjoajien tarjouksia siltä osin kuin kysymys on ollut valittajan vastuulliseksi nimetyn projektipäällikön työkokemuksesta ja voittaneen tarjoajan projektipäällikön jatkokoulutuksesta sekä valittajan ja voittaneen tarjoajan ilmoittamista referensseistä. Virheettömässä laatupisteytyksessä valittaja olisi saanut 29 pistettä, voittanut tarjoaja 19 pistettä ja kolmas tarjoaja 34 pistettä. Kun tarjouksista lasketaan paras hintalaatusuhde käyttäen Helsingin yliopiston laatimaa hintalaatusuhteen tasapuolista ja hankintasäännösten mukaiseksi tulkittua laskentatapaa, valittaja on sijoittunut ensimmäiseksi. Sen sijaan hankintayksikkö on valinnut viidenneksi sijoittuneen tarjouksen. Hankintailmoituksen mukaan kokonaistaloudellisuuden peruste ja valintaperuste on ollut paras hintalaatusuhde. Hankintayksikön päätös on siis ollut virheellinen ja tarjouspyynnön vastainen.

Toissijaisesti voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska se on sisältänyt omia sisällöllisiä ehtoja ja muutoksia muun ohella aikataulun, kopiointipalveluiden ja tarjottujen tehtävien osalta.

Vastine

Hankintayksikkö on vastineessaan 24.4.2018 esittänyt, että projektinjohtopalvelu on hankintasäännösten mukaan rakennusurakka. Kokonaishankinnan ennakoitu arvolisäveroton kokonaisarvo on ollut hankintailmoituksen ajankohtana noin 4.000.000 euroa. Kokonaishankinta on sisältänyt kaikki hankintaan liittyvät urakat, joista on tehty omat tarjouspyynnöt ja hankintailmoitukset. Tarjouspyynnön kohteena olleen projektinjohtopalvelun ennakoitu kokonaisarvo on ollut noin 400.000 euroa, mikä on jäänyt selvästi hankintasäännösten mukaisen rakennusurakoiden EU-kynnysarvon alapuolelle. Myös hankinnan kokonaisarvo on jäänyt kyseisen EU kynnysarvon alapuolelle.

Valittajan esittämällä projektipäälliköllä ei ole ollut vaadittua rakennusalan koulutusta. Hankintayksikkö on ottanut huomioon valittajan ilmoittaman ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisen työkokemuksen. Vaikka hankintayksikkö olisi päätynyt tältä osin valittajan esittämään työkokemukseen ja pisteytykseen, tämä ei olisi johtanut toiseen lopputulokseen tai päätökseen. Valittaja ei olisi tullut valituksi myöskään, vaikka hankintayksikkö ei olisi ottanut valinnassaan huomioon yrityskohtaisen esittelyn pisteytystä.

Valittajan ilmoittamia referenssejä ei ole voitu ottaa huomioon tarjousten vertailussa. Myöskään valittajan projektinjohtajalla ei ole ollut yhtään tarjouspyynnön mukaista referenssikohdetta. Valittajan vastaavalla työnjohtajalla on ollut yksi referenssikohde, jonka arvo on ylittänyt tarjouspyynnön mukaisesti kaksi miljoonaa euroa. Hankintayksikkö on ottanut tämän referenssikohteen mukaan tarjousten vertailuun tarjouspyynnön mukaisesti.

Voittanut tarjoaja on tarjonnut tarjouspyynnössä mainitut tehtävät ja näiden lisäksi täydentänyt näitä tehtäviä tarjouspyynnön kohteeseen olennaisesti liittyvillä asioilla. Tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikkö on pisteyttänyt voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisesti jatkokoulutuksen sekä rakennuttajakonsultin ja vastaavan työnjohtajan referenssien osalta.

Hankintapäätöksen arviointiperusteissa tai perusteluissa ei ole tehty virhettä, joka olisi vaikuttanut päätöksen lopputulokseen tai olisi ollut syrjivä tarjoajia kohtaan. Hankinnan valintaperusteet on esitetty tarjouspyynnössä, ja tarjoukset on vertailtu tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla. Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään 26.7.2018 todennut vaatimustensa päivityksenä, että hankintayksikön tehtyä asiassa sopimuksen Brado Oy:n kanssa valittajan vaatimuksista jää voimaan valituskirjelmässä esitetty hyvitysmaksuvaatimus. Lisäksi valittaja on todennut tässä vaiheessa oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määräksi 3.500 euroa lisättynä 2.000 euron oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Valittajan mukaan sen tarjoamalla projektipäälliköllä on ollut vaadittu koulutus ja kysymyksessä on lisäksi ollut pisteytykseen liittyvä seikka.

Hankintasopimus ei ole vastannut tarjouspyyntöä, hankintasäännöksiä eikä edes voittaneen tarjoajan tarjousta muun ohella siltä osin, että sopimuksessa ei ole vaadittu vakuuksia ja aikataulu on ollut erilainen, matkatunneista on sovittu maksettavan korvausta yhtä aikaa kuin maksetaan kilometrikorvausta ja voittaneen tarjoajan tarjouksen vastaisesti myös ATK-, toimisto- ja kopiointikulujen maksamisesta erikseen on sovittu. Tarjoajien kohtelu ei ole tältäkään osin ollut tasapuolista ja julkisten varojen käyttö tehokasta ja asianmukaista.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lausumassaan 3.9.2018 esittänyt, että kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 20.6.2018 pidetyssä kokouksessaan ja päättänyt keskeyttää hankkeen ja muuttaa hankkeen toteutusmuotoa, koska määrärahat eivät ole riittäneet ja hankinnan sisältö ei ole vastannut enää kilpailutuksessa ollutta sisältöä. Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeuteen pöytäkirjaotteen kaupungin teknisen lautakunnan 20.6.2018 tekemästä päätöksestä § 74.

Valittaja on lausumassaan 11.9.2018 esittänyt, ettei se muuta asiassa esittämiään vaatimuksia muilta osin kuin oikeudenkäyntikulujen määrän osalta. Valittaja on päivittänyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määräksi 5.875 euroa sisältäen oikeudenkäyntimaksun.

Hankintayksikkö on taas käyttänyt hankintasäännösten vastaisesti rajoittamatonta harkintavaltaa asiassa. Tilanteessa olisi tullut esimerkiksi siirtyä neuvottelumenettelyyn, jolloin kaikilla tarjoajilla olisi ollut tasavertaiset mahdollisuudet osallistua siihen. Nyt hankinnan kohdetta on mitä ilmeisimmin muuteltu ja ehkä pilkottu yksin voittaneen tarjoajan kanssa ja sitä suosien.

Hankintayksikkö on lausumassaan 25.9.2018 esittänyt, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintamenettely on keskeytetty ja sopimukset on purettu. Keskeytyksen jälkeen hankintayksikkö on selvittänyt nopealla aikataululla hankkeen jatkoa. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on johtanut tilanteeseen, johon hankintayksikkö ei ollut osannut varautua. Tällöin hankintayksikkö on ollut oikeutettu tekemään konsulttipalvelun hankinnan suorahankintana. Neuvottelumenettelyyn siirtyminen ei ole ollut mahdollista, koska alkuperäinen hankintamenettely on keskeytetty.

Hankintayksikkö on 29.10.2018 toimittanut markkinaoikeuteen pöytäkirjaotteen kaupungin teknisen lautakunnan 24.10.2018 tekemästä päätöksestä § 110.

Hankintayksikkö on lausumassaan 1.11.2018 esittänyt, ettei se ole edellä todetun 24.10.2018 tehdyn päätöksen jälkeen tilannut tai tule tilaamaan projektinjohtopalvelua tai vastaavaa konsultointia Brado Oy:ltä tai muulta ulkopuoliselta taholta. Hankintayksikkö ei tule hankkimaan muutakaan rakentamiseen liittyvää konsulttipalvelua Brado Oy:ltä tai muulta ulkopuoliselta taholta kaupungintalon korjaamiseen liittyen. Brado Oy:n palveluille ei päätöksen mukaisissa palveluissa ole enää tarvetta.

Hankintayksikkö ei ole 20.6.2018 jälkeen hankkinut Brado Oy:ltä tai muulta ulkopuoliselta toimijalta projektinjohtopalvelua tai muutakaan projektinjohtopalveluun verrattavaa konsultointipalvelua. Hankintayksikkö on tilannut Brado Oy:ltä 20.6.2018 jälkeen konsulttityönä tarjouspyyntöasiakirjojen ja muun kilpailuttamisaineiston kokoamista Viitasaaren kaupungintalon vesikaton korjaukseen liittyen. Näistä palveluista Brado Oy on laskuttanut hankintayksiköltä yhteensä 5.120 euroa. Rakennuttamisen osalta muuta laskutusta ei ole tulossa Brado Oy:ltä, eikä siltä tai muulta ulkopuoliselta taholta ole jatkossa tarvetta tilata vastaavaa konsulttityötä. Projektinjohtopalvelun mukainen hankinnan arvo on ollut 328.419 euroa, eikä arvoltaan 5.120 euron konsulttityötä varsin poikkeavalla sisällöllä voida pitää alkuperäiseen konsulttipalveluun verrattavana työnä muuten kuin siltä osin, että kysymyksessä on samaan kiinteistöön, mutta eri päätöksen mukaiseen työhön tilattu konsulttityö.

Valittaja on lausumassaan 5.11.2018 esittänyt, että se nostaa uudelleen voimaan valituskirjelmässään esittämänsä vaatimuksen hankintayksikön velvoittamisesta korjaamaan virheellinen menettelynsä ja valitsemaan valittajan tarjous ja että hyvitysmaksuvaatimus on voimassa toissijaisena vaatimuksena.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintoja edes osaksi kyseiseen hankintaan liittyen siksi ajaksi, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Vielä valittaja on todennut, että sen oikeudenkäyntikulujen määrä on 3.875 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä.

Valittaja ei valita kaupungin teknisen lautakunnan 24.10.2018 tekemästä päätöksestä. Valittajan vaatimus velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä ja valitsemaan valittajan tarjous on nyt mahdollista ratkaista ilman lisävahinkojen aiheuttamista. Hankintayksikön tulee ensisijaisesti päätyä hankintasopimukseen hankinnan kohteesta valittajan kanssa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 21.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 25 valinnut Brado Oy:n Viitasaaren kaupungintalon peruskorjausurakkaa koskevan projektinjohtopalvelun toimittajaksi. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailuun osallistuneella mutta siinä valitsematta jääneellä Ykkös Infra Oy:llä on valittaessaan kyseisestä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön keskeytettyä peruskorjausurakkaa koskevan hankintamenettelyn ja irtisanottua projektinjohtopalvelua koskevan sopimuksensa Brado Oy:n kanssa. Tässä tilanteessa Ykkös Infra Oy on päätynyt esittämään vaatimuksensa sellaisina kuin ne ilmenevät sen markkinaoikeudelle 5.11.2018 toimittamasta lausumasta.

Kaupungin teknisen lautakunnan 20.6.2018 tekemässä päätöksessä § 74 on todettu, että Viitasaaren kaupunginhallitus on 21.5.2018 pidetyssä kokouksessaan todennut hankkeen kustannusarvion olevan ylittymässä merkittävästi sekä päättänyt keskeyttää Viitasaaren kaupungintalon peruskorjausta koskevan hankkeen ja palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun. Kaupungin tekninen lautakunta on 20.6.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt muuttaa kaupungintalon peruskorjauksen urakkamuodon projektinjohtopalvelu-urakoinnista osaurakoiksi. Päätöksessä on todettu, että projektinjohtopalvelu-urakoitsija jatkaa hankkeessa projektinjohtokonsulttina.

Kaupungin tekninen lautakunta on tämän jälkeen 24.10.2018 tekemällään päätöksellä § 110 päättänyt keskeyttää projektinjohtopalvelun mukaisen kaupungintalon peruskorjaushankkeen ja irtisanoa 21.2.2018 tehdyn päätöksen mukaisen projektinjohtopalvelun konsulttisopimuksen Brado Oy:n kanssa. Hankkeen keskeyttämistä on perusteltu kustannusarvion merkittävällä ylittymisellä 4 miljoonasta eurosta 7,7 miljoonaan euroon. Toteutettaviin osaurakoihin ei ole voitu enää soveltaa toteutusmuotona alkuperäisen tarjouspyynnön mukaista projektinjohtopalvelua. Hanketta ei ollut aiemmin kaupunginhallituksen 21.5.2018 pidetyssä kokouksessa keskeytetty kaupunginhallituksen käsiteltyä asiaa ilmoitusasiana.

Ykkös Infra Oy ei ole esittänyt uusia vaatimuksia kaupungin teknisen lautakunnan 20.6.2018 tekemän päätöksen johdosta. Ykkös Infra Oy on lisäksi nimenomaisesti ilmoittanut, ettei se valita teknisen lautakunnan 24.10.2018 tekemästä päätöksestä. Ykkös Infra Oy on viimeksi vaatinut, että hankintayksikön tulee ensisijaisesti päätyä hankintasopimukseen hankinnan kohteesta sen kanssa.

Peruskorjausurakkaa koskevan hankintamenettelyn keskeyttäminen ja projektinjohtopalvelua koskevan sopimuksen irtisanominen on tarkoittanut sitä, että kaupungin teknisen lautakunnan 21.2.2018 tekemä hankintapäätös on menettänyt merkityksensä, sillä projektinjohtopalvelua koskevaa hankintaa ei tulla enää toteuttamaan kyseisen hankintapäätöksen perusteella. Ykkös Infra Oy:llä ei siten ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 21.2.2018 tehdyn hankintapäätöksen osalta hankintasäännösten vastaisesti. Edellä todetussa tilanteessa markkinaoikeus ei voi puheena olevan hankintapäätöksen osalta enää myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (jäljempänä hankintalaki) säädettyä seuraamusta. Valituskirjelmässä väitetyt hankintamenettelyn virheet eivät myöskään voi enää vaikuttaa hankintalain 154 §:n 5 momentin mukaisesti hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisten asemaan hankintamenettelyssä.

Edellä todettu huomioon lausuminen Ykkös Infra Oy:n vaatimuksista raukeaa muilta kuin sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa Ykkös Infra Oy:n vaatimusten johdosta, että hankintalain 154 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu hankintayksikön päätösten muuttaminen, tarjouskilpailun voittajan valitseminen tai hankintayksikön velvoittaminen tekemään hankintasopimus.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut eri seikkoihin kuin mihin Ykkös Infra Oy on valituksessaan vedonnut. Lisäksi kun otetaan huomioon, mitä edellä on todettu markkinaoikeuden toimivallasta, ja kun hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät täyty tilanteessa, jossa hankintaa ei tulla toteuttamaan, ja hankintasopimus on tästä syystä irtisanottu, ei ole kohtuutonta, että Ykkös Infra Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Ykkös Infra Oy:n vaatimuksista lausuminen raukeaa muilta kuin sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta.

Markkinaoikeus hylkää Ykkös Infra Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Sami Myöhänen, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.12.2018