MAO:628/18

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaat lääkevalmisteet

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tekninen eritelmä - hankinnan kohteen määritteleminen

Diaarinumero: 2017/758
Antopäivä: 17.12.2018

ASIAN TAUSTA

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) HUS-Apteekki tulosalue on ilmoittanut omasta sekä lääkehuoltonsa sille siirtäneiden kuntien ja kaupunkien sekä valtuutuksen antaneiden puolesta 21.10.2017 julkaistulla sekä 26.10.2017 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaiden lääkevalmisteiden hankinnasta ajalle 1.1.2018–21.12.2019 ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiriin kuntayhtymän HUS-Apteekki tulosalueen toimialajohtaja on 30.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 19 valinnut valmisteet hankinnan eri osa-alueille.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 10.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

AbbVie Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön sekä Gilead Sciences Finland Oy:n ja MSD Finland Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 40.780 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, sillä tarjouspyynnössä on ilmoitettu tuotemerkit ja tuoteyhdistelmät, joita tullaan vertailemaan. Tarjouspyynnössä ei olisi tullut lainkaan mainita tiettyjen valmistajien tuotemerkkejä. Hankintayksikkö olisi voinut ilmoittaa hoidettavan oireyhtymän ja hankittavan tuotteen toiminnalliset ominaisuudet. Hankintayksikön menettelytapa ei ole täyttänyt syrjimättömän kohtelun vaatimusta.

Tarjouskilpailussa eräisiin luokkiin valittu sofosbuviiri/velpatasviiri-valmiste ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.

Lisäksi tarjouskilpailussa valitut virusspesifiset valmisteet eivät ole vastanneet tarjouspyyntöä.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.100 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut virheellinen. Tarjouspyynnössä on viitattu lääkevalmisteiden ATC-luokittelun mukaisiin tuoteryhmiin. Tarjouspyynnön liitteessä on kuvattu hankinnan kohteena olevat lääkeyhdistelmät. Kyseisessä liitteessä olevissa taulukoissa on mainittu lääkeyhdistelmät genotyypeittäin. Lisäksi taulukoiden kuvaukset ovat sisältäneet lääkeyhdistelmien koostumuksia, joita hepatiitti C:n hoito edellyttää. Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei ole mainittu valmistajaa, alkuperää, tavaramerkkiä, patenttia, tuotetyyppiä tai erityistä menetelmää hankintasäännösten vastaisesti. Tarjouspyyntö ei ole suosinut tai syrjinyt tarjoajaa tai valmistajaa. Hankinnan kohteen kuvaus on perustunut lääketieteellisiin seikkoihin ja on yleisesti käytetty lääkevalmistehankinnoissa.

Tarjouskilpailussa eräisiin luokkiin valittu Sofosbuviiri/velpatasviiri-valmiste on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Virusspesifisiä valmisteita koskevien väitteiden osalta kyse on ollut ensi sijassa lääketieteellisestä arvioinnista sen suhteen, mikä lääke on hyväksytty munuaisten tai maksan vajaatoiminnan yhteydessä soveltuvaksi lääkkeeksi. Tämän arvion hankintayksikkö on tehnyt lääketieteellisen perustein eikä kyse ole ollut tältä osin hankintasäännöksiin tai hankintaprosessiin kuuluvasta virhearvioinnista.

Kuultavien lausunnot

Gilead Sciences Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaaman sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 16.930 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyynnössä ei ole viitattu mihinkään valmisteeseen niiden tuotemerkillä. Sitä vastoin tarjouspyynnössä on viitattu asianomaisten lääkevalmisteiden ATC-luokittelun mukaiseen tuoteryhmään. Tarjouspyynnössä on täsmennetty, mitä valmisteita verrataan toisiinsa, mutta tämä on ollut pääasiallisesti seurausta objektiivisista lääketieteellisistä faktoista. Näillä faktoilla tarkoitetaan erityisesti genotyypistä riippuvia erilaisia hoito-ohjelmia ja siten myös erilaisia indikaatioita. Tarjouspyyntö on ollut lääkehankinnoissa vakiintuneesti noudatetun käytännön mukainen ja siinä on viitattu ainoastaan yleisellä tasolla ATC-luokittelun mukaiseen tuoteryhmään.

Hankintayksikkö on julkaissut tarjouspyynnön luonnoksen ennen tarjouskilpailua ja myös tarjouskilpailun aikana on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä. Valittajalla ei ole ollut huomauttamista tarjouspyynnöstä. Valittaja ei ole ollut myöskään huomauttamista aiemmassa kilpailutuksessa, jossa tarjouspyyntö on ollut samanlainen.

Kuultavan tarjoama sofosbuviiri/velpatasviiri -valmiste ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

MSD Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.335 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten mukainen. Tämän tyyppisten lääkevalmisteiden hankintamenettelyn ja kyseisen sairauden hoitoon valittavien valmisteiden ja valintamenettelyn hankintasäännösten mukaisuuden arvioinnissa tulee lääketieteellisten näkökohtien saada korostunut merkitys. Hankintayksikölle tulee jättää riittävän laaja harkintavalta valita lääketieteellisin perustein kyseisen sairauden sopivimmat lääkevalmisteet, ottaen huomioon tarjouspyynnön mukaiset erilaiset potilasryhmät, interaktiot ja valmisteiden haittavaikutusprofiilit.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä määritellyt kunkin potilasryhmän hoitoon tarvittavat vaihtoehdot. Vaihtoehdot on kuvattu yksiselitteisesti genotyypeittäin.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, koska tarjouspyynnössä kemialliset ainesosat tai yksittäisen valmisteen aineosayhdistelmät on listattu niin, että ne yksiselitteisesti viittaavat tiettyihin kauppanimiin ja valmistajiin. Koska valmisteiden patentit ovat voimassa, sellaisia muita samannimisiä geneerisiä valmisteita, joissa on samat vaikuttavat aineet ja yhdistelmät, ei ole ollut olemassa. Myöskään rinnakkaistuotuja valmisteita ei ole ollut olemassa. Lisäksi niin sanotun ATC-luokituksen viidennestä tasosta on otettu vain osa tuotteista tarjouspyyntöön.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että vaikka vain tietyt tarjoajat ovat pystyneet muun ohella tutkimuksesta, tuotekehittelystä ja patenteista johtuen tarjoamaan sellaisia valmisteita, joita hepatiitti C:n hoito edellyttää, ei tämä seikka ole tehnyt tarjouspyynnöstä hankintasäännösten vastaista. Hoitotehovaatimuksen määrittely ja valmisteyhteenvedon käyttämisen vaatiminen kyseisessä hankinnassa osana hankinnan kohteen kuvausta olisi ollut käytännössä lähes mahdotonta. Hankinnan kohteena ovat olleet vaativat hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet, joilla on vaikututusta ihmisten henkeen ja terveyteen. Kyseisten lääkevalmisteiden vaatimusten mukaisuutta ei voida varmistaa vain yleisluontoisilla vaatimuksilla hoitotehosta. Lääkevalmisteet ja niiden soveltuminen potilaan hoitoon kehitetään pitkäaikaisessa lääketieteellisessä tutkimuksessa. Hankintayksikkö on lääketieteellisin perustein arvioinut, että C-hepatiittipotilaiden hoito edellyttää tarjouspyynnössä mainittujen lääkevalmisteiden hankkimista.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään ylimitoitettu. Kohtuullinen suuruusluokka on hankintayksikön kuluvaatimusta vastaava.

Gilead Finland Suomi Oy ja MSD Finland Oy ovat kummatkin esittäneet, että valittajan niihin kohdistama kuluvaatimus on hylättävä asian lopputuloksesta riippumatta.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 68 §:n 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankinta-ilmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Pykälän 3 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankinta-asiakirjojen keskeinen sisältö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia anatomis-terapeuttis-kemiallisessa eli niin sanotussa ATC-luokituksessa ryhmään J "systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet" kuuluvista interferonivapaista hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetusta myyntiluvallisista lääkevalmisteista, jotka ovat saaneet myyntiluvan vuoden 2014 aikana tai sen jälkeen.

Hankittavat lääkevalmisteet ovat tarjouspyynnössä jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäisen osan on muodostanut osio, jossa pangenotyyppisen valmisteen hoitojakson hinta on alle 10.000 euroa. Tarjouspyynnössä on tältä osin ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Pangenotyyppisen valmisteen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1) valmisteen käyttö ei edellytä genotyyppimääritystä
2) hoitotulokset ovat genotyypistä riippumatta > 90%
3) hoitokombinaatiossa ei ole mukana interferonia tai ribaviriinia".

Tarjouspyynnössä on edelleen ilmoitettu kyseistä osaa koskien, että pangenotyyppisten valmisteiden osalta hankintayksikkö solmii puitesopimuksen yhden tarjoajan kanssa. Vielä tarjouspyynnön mukaan pangenotyyppisen valmisteen lisäksi tullaan valitsemaan virusspesifisiä valmisteita potilaille, joilla on pitkälle edennyt kirroosi, tarjouspyynnön liitteen 7 taulukoiden 3–10 mukaisesti.

Toiseksi osaksi on ilmoitettu osio, jossa pangenotyyppisen valmisteen hoitojakson hinta on yli 10.000 euroa. Tältä osin on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Jos pangenotyyppisten valmisteiden hoitojakson hinnat eivät ole alle 10.000 euroa vertaillaan kaikki tarjotut valmisteet genotyypeittäin maksavaurion (fibroosi, METAVIR tai elastografia) aste huomioiden tarjouspyynnön liitteen 7 taulukoiden 3–10 mukaisesti. Jos hoitoon tarvitaan useampaa eri lääkevalmistetta (vaikuttavaa ainetta), lasketaan tarjottujen valmisteiden hinnat yhteen ja valitaan päätuotteeksi edullisin yhdistelmä, jossa ao. genotyypissä saavutetaan pysyvä hoitovaste."

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu tätä osiota koskien vielä seuraavaa:

"Valinnassa huomioidaan erilaiset potilasryhmät, interaktiot ja valmisteiden haittavaikutusprofiilit, jonka vuoksi osaan hoitolinjauksista tullaan valitsemaan useampi kuin yksi vaihtoehto, toteuttaen ns. jaettua hankintaa. Tällöin päätuotteeksi valitaan edullisin valmiste.

Vertailu tehdään virusgenotyyppi ja maksavaurion aste huomioiden 8–12 viikon hoidon kustannusten perusteella. Jos hoito kestää pitempään kuin 12 viikkoa, maksaa asiakas siitä vain 12 viikon hoidon osuuden. Hoidon tulee olla maksutonta 12 hoitoviikon jälkeen. Potilaan lääkitystä valittaessa huomioidaan potilaan maksa- ja muut sairaudet ja valitaan potilaalle valikoiman valmisteista ensisijaisesti parhaiten sopiva, edullisin vaihtoehto. "

Tarjouspyynnön liitteellä 7 on ollut taulukoita, joissa hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetut valmisteet on jaettu ensin sen mukaan, onko kyse tilanteesta, jossa pangenotyyppisen valmisteen hoitojakson hinta on alle 10.000 euroa (taulukot 1–2) tai tilanteesta, jossa hoitojakson hinta on yli 10.000 euroa (taulukot 3–8). Valmisteita on edelleen jaettu eri taulukoihin sen mukaan, onko kyse ollut esimerkiksi aiemmin hoidetuista tai hoitamattomista tapauksista. Yhteensä taulukoita on ollut kahdeksan ja ne on edelleen jaettu muun ohella genotyyppien mukaan sekä sen mukaan, onko kyseessä kirroosi vai ei-kirroosi. Kuhunkin taulukkoon on merkitty hankittavien lääkeaineiden nimet sekä niiden määrät. Alla esimerkkinä taulukko 3, "Aiemmin hoitamattomat interferonivapaat hoidot".


Taulukko 3


Asian arviointi

Asiassa on ensin arvioitava, ovatko tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset olleet valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaisia.

Valittajan esittämän mukaan, jota asiassa ei sinänsä ole kiistetty, kukin tarjouspyynnön liitteellä 7 ilmoitettu lääkeainesosa tai ainesosayhdistelmä niiden määrineen on listattu siten, että ne viittaavat tiettyihin lääkevalmisteisiin ja valmistajiin. Edelleen asiassa esitetyn perusteella, markkinoilla ei ole geneerisiä valmisteita, joissa olisi samat vaikuttavat aineet ja yhdistelmät.

Hankintalain 71 §:n 3 momentin perusteella hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa muun ohella viitata tavaramerkkiin, tuotetyyppiin, alkuperään tai erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetun mukaisesti nyt kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä on viitattu lääkeaineiden kemiallisiin ainesosiin tai ainesosayhdistelmiin sekä niiden määriin tavalla, jonka markkinaoikeus katsoo asiassa esitetyn perusteella viittaavan tietyn valmistajan tiettyyn tuotteeseen, lisäämättä viittaukseen ilmaisua "tai vastaava". Lisäksi joidenkin valmisteiden tavaramerkkeihin on viitattu ainakin edellä kuvattujen liitteen 7 taulukoiden "Lähde"-sarakkeissa, joka on omalta osaltaan korostanut edellä kuvattua tietyn ilmaisun yhdistämistä juuri tiettyyn valmisteeseen. Mainitut viittaamistavat ovat lähtökohtaisesti hankintasäännösten vastaista.

Hankintayksikkö on esittämänsä mukaan lääketieteellisin perustein arvioinut, että C-hepatiittipotilaiden hoito edellyttää tarjouspyynnössä mainittujen lääkevalmisteiden hankkimista.

Markkinaoikeus toteaa, että lääkevalmisteiden hankinnassa lääketieteelliset seikat voivat sinänsä edellyttää tietynlaista vaikutusta omaavien lääkevalmisteiden hankintaa. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan esittänyt selvitystä siitä, miksi nyt kyseessä olevassa tilanteessa mikään muu lääkevalmiste kuin tarjouspyynnössä edellä kuvatulla tavalla määritellyt lääkevalmisteet eivät tule kysymykseen hepatiitti C -infektioiden hoidossa. Hankintayksikkö on ainoastaan yleisellä tasolla viitannut lääketieteellisiin seikkoihin vaatimuksiensa perusteina. Hankintayksikkö on siten tosiasiassa etukäteen rajannut hankittavat lääkevalmisteet vain tiettyjen valmistajien valmisteisiin esittämättä tälle toiminnalleen hankintasäännöksissä hyväksyttyä perustetta. Mainitun menettelyn on katsottava olleen omiaan syrjimään muita valmistajia ja rajoittamaan kilpailua. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella menettelyä ei voida pitää hankintasäännösten mukaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa hepatiitti C:n hoitoon tarkoitettujen interferonivapaiden lääkevalmisteiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava muun ohella huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita velvoittaa kuultavia korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultavat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiriin kuntayhtymän HUS-Apteekki tulosalueen toimialajohtajan hankintapäätöksen 30.11.2017 § 19. Markkinaoikeus kieltää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin korvaamaan AbbVie Oy:n oikeudenkäyntikulut 15.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin, Gilead Sciences Finland Oy:n ja MSD Finland Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää AbbVie Oy:n kuultavia Gilead Sciences Finland Oy:tä ja MSD Finland Oy:tä kohtaan esittämät vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.12.2018