MAO:618/18

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy - ilmanvaihtosuodattimet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/181
Antopäivä: 11.12.2018

Asian tausta

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja muun ohella 26.10.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ilmanvaihtosuodattimien tavarahankinnasta ajalle 1.1.2018–31.12.2019 ja optiokaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on 24.11.2017 ilmoittanut tarjoajille, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on 12.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Trendiwell Oy:n tarjouksen.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on 13.4.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 12.2.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja sulkenut Trendiwell Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sekä 17.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Camfil Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 640.000 euroa.

Hankintasopimusta ei ole tehty.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Trendiwell Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.180 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa täydentämään tarjoustaan tarjotun ilmansuodattimen BF85106 testausraportin osalta. Alun perin valittaja on epähuomiossa liittänyt tarjoukseensa toista ilmansuodatinta koskevan testausraportin. Valittajan tarjous on kuitenkin täyttänyt hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset. Valittaja on toimittanut hankintayksikön pyytämänä täydennyksenä oikean testausraportin. Täydennysmenettelyllä ei ole vaarannettu tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta tarjousten vertailussa. Kyse ei ole ollut kokonaan puuttuvan asiakirjan toimittamisesta, eikä siitä, että valittajalle olisi annettu mahdollisuus muuttaa, parantaa tai tarkentaa tarjoustaan. Hankintayksikön ei olisi tullut hankintaoikaisupäätöksellään sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.526,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä mainitut raportit ja todistukset on tullut toimittaa tarjouspyynnön liitteenä. Tarjouspyynnön mukaan tarjousta ei voida vertailla, mikäli pyydetyt asiakirjat puuttuvat tai ovat puutteelliset, vaan tarjous on tarjouspyynnön vastainen.

Hankintapäätöksen tekemisen ja hankintayksikölle esitetyn oikaisuvaatimuksen jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa selventämään ristiriitaa tarjotun BF85106-tuotemerkin tuotteen ja tarjouksen liitteenä toimitetun BF85106H-tuotemerkkiä koskevan testausraportin välillä. Valittaja on tällöin toimittanut testausraportin tarjotusta tuotteesta. Hankintayksikkö on todennut, että valittajan tarjouksensa yhteydessä toimittama testausraportti on koskenut eri tuotetta kuin mitä valittaja on tarjouksessaan tarjonnut, ja hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, pyytääkö se tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjousasiakirjoja epäolennaisten puutteiden osalta. Olennaista tai vertailuun vaikuttavaa asiakirjaa ei tarjousten jättöajan jälkeen voi muuttaa tai vaihtaa. Vaaditusta testausraportista on todennettu vähimmäisvaatimusten täyttymistä ja laatuvertailuun liittyviä seikkoja. Testausraportilla on ollut oleellinen merkitys tarjousten käsittelyssä ja vertailussa. Valittajan tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikön on puutteellisuuden vuoksi tullutkin sulkea se tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on sulkenut tarjouskilpailusta myös kahden muun tarjoajan tarjoukset, joista on puuttunut liiteasiakirjoja. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Lisäksi hankintayksikkö on muun ohella asettanut laatupisteiden kriteeriksi energialuokan, joka on tullut todentaa testausraporteista. Valittajan myöhemmin toimittamassa testausraportissa energialuokkaa ei ollut mainittu, joten tarjous olisi joka tapauksessa ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä sitä olisi voinut vertailla.

Kuultavan lausunto

Camfil Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikön oikeudenkäyntikulujen kohtuullisena määränä voidaan pitää enintään 1.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankintayksikkö on tehnyt vastineen omana työnään, ja 35 tunnin työmäärä on epäsuhteessa asian suppeuteen nähden. Tuntiveloitusperusteena omasta työstä ei myöskään voida käyttää vastaavaa määrää kuin mikä olisi ulkopuolisen lakimiehen tuntiveloitusperuste.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 34 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn muun ohella, jos avoimessa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79–92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Hankintalain 35 §:n 5 momentista ilmenee, että neuvottelumenettelyssä hankintayksikön on lähetettävä tarjoajille lopullinen tarjouspyyntö ja asetettava lopullisten tarjousten jättämiselle määräaika. Hankintayksikön on tarkistettava, että lopulliset tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja valittava tarjous hankintalain 93 §:n mukaisesti. Lopullisista tarjouksista ei saa neuvotella.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173) on muun ohella todettu, että tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa myös toimittamaan tarjouksesta puuttuvan liitteen, jota ei käytetä tarjousten vertailussa ja jolla ei ole olennaista merkitystä, mutta joka on tarpeen esimerkiksi hankintasopimuksen tekemistä varten.

Kyseisistä esitöistä (HE 108/2016 vp s. 173–174) lisäksi ilmenee, että hankintayksikön ei tule kuitenkaan sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka on tullut liittää tarjoukseen. Esitöiden mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia.

Hankintamenettely ja tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Hankintayksikkö on ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille. Vertailuperusteina ovat olleet hinta 80 prosentin ja laatu 20 prosentin painoarvoilla.

Tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" mukaan laatua arvioidaan neljän tarjouspyynnössä määritellyn tarjottavan tuotteen energialuokan mukaan, joista nyt kysymyksessä on lasikuituinen, 10-taskuinen, 592x592x600–680 millimetrin F7-suodatin. Pisteytyksen osalta todetusta ilmenee, että energialuokka A+ saa 4 pistettä, energialuokka A saa 1 pisteen ja muut energialuokat tai ei energialuokkaa saavat 0 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Tuotteiden ja niihin liittyvän palvelun vaatimukset" on todettu, että tuotteiden on eräin poikkeuksin tullut täyttää standardin EN779:2012 vaatimukset. F7-suodattimilla minimierotusaste 0,4 mikrometrin hiukkasille on kuitenkin tullut olla vähintään 50 prosenttia. Kohdassa on todettu myös, että kun tuotteita koskeva uusi standardi tulee voimaan vuoden 2018 aikana, on hankintayksiköllä oikeus tarkistaa, että sopimuksen tuotteet ovat uuden standardin vaatimusten mukaisia ja vastaavia. Tuotteiden standardin mukaisuus ja vastaavuus tarkistetaan esimerkiksi tuotteiden testausraporttien avulla. Lisäksi kohdan "Vaaditut todistukset" mukaan "Tarjoaja lataa VTT:n tai SP:n tai muun puolueettoman tahon tekemän EN779:2012 mukaisen testausraportin" muun ohella edellä mainitusta suodattimesta.

Tarjouspyynnön kyseisen kohdan alakohdassa "Energialuokka" on esitetty edellä mainittu laatupisteytys vertailtaville ilmansuodattimille. Tämän jälkeen on todettu muun ohella, että "Tuotteiden yllä ilmoitetun energialuokan tulee olla sama kuin mikä on mainittu tarjoajan tarjoukseen liittämässä kyseisen tuotteen VTT:n tai SP:n tai muun puolueettoman tahon tekemässä EN779:2012 mukaisessa testausraportissa. Mikäli Tuotteen energialuokka ei ole todennettavissa testausraportista, tulee tarjoajan liittää selvitys Tuotteen energialuokasta perustuen testausraportin tietoihin."

Hankintayksikkö on 24.11.2017 ilmoittanut tarjoajille, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn tarjousten tarjouspyynnön vaatimuksiin mukauttamiseksi. Tarjoajia on 19.12.2017 lähetetyllä viestillä kehotettu käymään läpi tarkemmin yksilöidyt tarjouspyynnön vastaisuudet ja pyydetty vastausta esitettyihin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin.

Hankintayksikkö on 15.1.2018 lähettänyt tarjoajille lopullisen tarjouslomakkeen ja muun ohella todennut, että tarjoukseen on liitettävä edellä mainittu testausraportti neljästä tarjouslomakkeen tuotteesta, sekä korostanut, että "pyydetyt raportit ja todistukset on liitettävä sähköpostiin – linkki myöntäjätahon nettisivuille ei riitä. Mikäli pyydetyt raportit ja todistukset puuttuvat tai ovat puutteelliset, tarjousta ei voida vertailla". Lisäksi on ilmoitettu, että muilta osin tarjoajan alkuperäinen tarjous on voimassa alkuperäisen tarjouksen mukaisesti.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittaja on tarjonnut muun ohella F7-suodatinluokan 592x592x600–680 millimetrin 10-taskuista lasikuituista ilmansuodatinta koskevaan tuotepositioon 4 sen hinnastosta ilmenevää tuotenumeron LGF66600S7/10 tuotemerkin BF85106 tuotetta, jonka energialuokaksi on tarjouksessa ilmoitettu B. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa tuotemerkkiä BF85106H koskevan testausraportin, mutta ei tarjottua tuotetta koskevaa testausraporttia. Hankintayksikkö on 12.2.2018 tekemässään hankintapäätöksessä katsonut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja valinnut sen tarjouskilpailun voittajaksi.

Camfil Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous ei ollut sisältänyt testausraporttia tuotteesta BF85106.

Hankintayksikkö on ennen muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen tekemistä varannut valittajalle 5.3.2018 tilaisuuden antaa lausunto sille tehdystä hankintaoikaisuvaatimuksesta. Valittaja on 11.3.2018 lähettämässään lausunnossa todennut muun ohessa, että "testiraportilla malli on BF85106H, hinnastossa tuote on LGF66600S7/10" ja että sen tarjous täyttää kaikki asetetut minimivaatimukset ja on tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on vielä 16.3.2018 esittänyt valittajalle, ettei se mielestään ole saanut vastausta kysymykseen siitä, onko valittajalla testausraporttia tarjouksen ja hinnaston mukaiselle suodattimelle koolla 592x592x636/10, koska lähetetty testausraportti on koskenut tuotetta 592x592x640/10, jota hinnastossa ei ole ollut, ja pyytänyt toimittamaan selvityksen tuotteen LGF66600S7/10 koosta ja vastaavuudesta testitulokseen BF85106H. Valittaja on 19.3.2018 lähettänyt testausraportin tuotteesta BF85106. Hankintayksikkö on tämän jälkeen sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä asettanut F7-suodattimien minimierotusastetta koskevan vähimmäisvaatimuksen, ja siinä kohdin on myös todettu, että tuotteiden standardin mukaisuus ja vastaavuus tarkistetaan esimerkiksi tuotteiden testausraporttien avulla. Tarjouspyynnössä on muuallakin esitetty, että testausraportit on tullut toimittaa tarjouksen liitteinä.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut edellyttää testausraportin toimittamista kyseisestä tuotteesta muun ohella tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamiseksi ja laatuvertailun toteuttamiseksi. Näin ollen valittajan alun perin lähettämä tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska se ei ole sisältänyt testausraporttia tarjotusta tuotteesta BF85106.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintayksiköllä on hankintalain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita noudattaen oikeus pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja. Pyytäminen on kuitenkin hankintayksikön harkintavallassa, eikä sillä ole tähän velvollisuutta.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön edellä selostetut hankintaoikaisuvaatimuksesta johtuneet selvitystoimet ovat liittyneet ensisijaisesti sen selvittämiseen, onko valittajan tarjoukseen liitetty testausraportti vastannut tarjottua tuotetta. Sen sijaan hankintayksikön ei ole kyseisillä selvitystoimilla katsottava varanneen valittajalle mahdollisuutta toimittaa sitä tarjottua tuotetta vastaava testausraporttia, joka olisi tullut toimittaa jo tarjous jätettäessä, tai ainakaan ennakollisesti sitoutuneen hyväksymään mahdollisesti toimitettavaa testausraporttia. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole hyväksynyt valittajan vastauksena selvitystoimiinsa toimittamaa testausraporttia ja kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Näin ollen asiassa ei ole myöskään tarpeen arvioida sitä, olisiko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti, jos se olisi varannut tilaisuuden kyseisen testausraportin toimittamiseen tai olisiko valittajan tarjous ollut täydennettynäkään tarjouspyynnön mukainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asiassa selvitetyn perusteella hankintayksikön kirjelmät on laadittu sen omana työnä, eikä kyse ole siten arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvasta liiketoiminnasta. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Trendiwell Oy:n korvaamaan Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Pekka Savola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.12.2018