MAO:617/18

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmä

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/54
Antopäivä: 11.12.2018

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 11.11.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta puheentunnistusjärjestelmän hankinnasta 1.1.2018 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vs. sairaanhoitopiirin johtaja on 17.1.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Lingsoft Language Services Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Oy Konttorityön tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.400.000 euroa.

Markkinaoikeus on 13.3.2018 antamallaan päätöksellä numero 150/18 hylännyt Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lingsoft Language Services Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.107,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintapäätöksessä on viitattu sellaisiin puutteisiin valittajan tarjouksessa, jotka eivät ole olleet tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Hankintayksikö on lisäksi hankintapäätösvaiheessa nostanut esiin vaatimuksia, joita ei ole tarjouspyynnössä määritelty.

Hankintapäätöksessä on esitetty, että valittajan tarjoama järjestelmä ei opi ja kehity automaattisesti suoraan kohdesovellukseen tehdystä tekstistä, vaan vaatii oman tekstieditorin käyttöä. Valittajan tarjoama puheentunnistusjärjestelmä on ollut tarjousasiakirjoissa esitetyllä tavalla oppiva järjestelmä, joka kehittyy järjestelmän käytön myötä. Valittajalle lähetetyssä täydennyspyynnössä on viitattu kohdesovelluksesta oppimiseen. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan edellytetty, että järjestelmän tulee oppia suoraan kohdesovellukseen tehdystä tekstistä.

Hankintapäätöksessä on myös esitetty, että valittajan tarjous ei ole täyttänyt vaatimusta mikrofonin automaattisesta tunnistamisesta. Väite on virheellinen, koska valittaja on tarjouksessaan tuonut ilmi, että tarjottu järjestelmä tunnistaa työasemaan liitetyn mikrofonin ja sanelulaitteiston automaattisesti ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä.

Hankintapäätöksessä on lisäksi virheellisesti esitetty, että valittajan tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt päivityksiä koskevaa vähimmäisvaatimusta, koska valittajan tarjouksen perusteella versiopäivitykset eivät ole kuuluneet ylläpitosopimuksen hintaan. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että ylläpitosopimukseen on sisältynyt versio- ja ohjelmistopäivitykset sekä tietoturvapäivitykset. Tarjouspyynnössä on jätetty tarjoajalle vapaus määritellä ylläpitosopimusluonnos sekä hinnoitella ylläpito. Valittajan tarjouksesta on käynyt ilmi, että versio- ja ohjelmapäivitykset sekä tietoturvapäivitykset ovat kuuluneet ylläpitoon. Valittaja on myös esittänyt näihin liittyvän kuukausihinnoittelun. Hankintayksikkö on siten hankintapäätöstä tehdessään virheellisesti asettanut lisävaatimuksia ylläpidon hinnoittelulle.

Toisin kuin hankintapäätöksessä on esitetty, valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset myös koulutukseen liittyviltä osin. Tarjouspyynnön mukaan toimittajan on tullut kouluttaa pääkäyttäjille kokonaisuudet liittyen käyttäjähallintaan, järjestelmän käyttökoulutukseen, yleisimpien vikatilanteiden hallintaan ja sanastojen huoltoon. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu koulutuksen sisällöstä yksityiskohtaista selvitystä. Valittajan tarjous on sisältänyt suunnitelman, josta on käynyt ilmi, että valittaja kouluttaa suomeksi pääkäyttäjille puheentunnistuksen käytön ja sanastojen huollon ohjelmistoineen, järjestelmän käyttäjähallinnan ja hallitsemaan tyypillisimmät järjestelmän käyttöön liittyvät virhetilanteet. Valittajan tarjous on vastannut tarjouspyyntöä.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös aikataulutuksen ja pilotointisuunnitelman osalta. Hankintapäätöksessä on esitetty, että valittajan tarjouksesta ja täsmennyspyyntöön annetusta vastauksesta ei ole käynyt selkeästi ilmi, miten pilotointi viedään hallitusti tuotantoympäristössä eteenpäin ilman, että digitaalisen sanelun käyttö hankaloituu. Väite on virheellinen, koska valittaja on selkeästi ilmaissut, että tuotantopilotissa pilottikäyttäjien työasemille asennetaan Dicteon Producerin puheentunnistusta hyödyntävä versio ja että pilottikäyttäjät voivat kyseiseltä työasemalta käyttää saumattomasti rinnakkain sekä puheentunnistusta että digisanelua. Tältäkin osin valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Edelleen hankintapäätöksessä on esitetty, että valittajan tarjouksen liitteenä olevissa dokumenteissa ei ole kuvattu vastuuyksiköittäin käyttömäärään perustuvaa laskutusta. Valittaja on tarjouksessaan kuvannut tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla ohjelmiston hinnoittelun käyttömääriin perustuen. Valittajan tarjoaman puheentunnistusjärjestelmän käytölle ei myöskään ole ollut työasema- tai käyttäjäkohtaisia rajoitteita tai lisenssejä. Tarjouksessa laskutuksen toteuttaminen on kuvattu täysin tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksikkö ei ole esittänyt tarkentavia lisäkysymyksiä tämän seikan osalta.

Lisäksi hankintapäätöksessä on esitetty virheellisesti, että puheentunnistuksen käyttäminen Olympus-merkkisillä sanelulaitteilla on mahdotonta tauotusmahdollisuuden puuttuessa laitteista. Hankintapäätöksessä on lisäksi esitetty virheellisesti, että valittajan sanelun laskutus on perustunut sanelimella ohjatussa puheentunnistuksessa REC- ja STOP-toimintoihin siten, että sanelu on alkanut REC-toiminnolla ja päättynyt STOP-toimintoon, jolloin siitä on syntynyt yksi laskutettava sanelu. Valittaja on vastannut hankintayksikön esittämään täsmennyspyyntöön, että yksi sanelu on yksi valmis lausunto. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että järjestelmään on määriteltävissä sanelulaitteen painikkeille eri toimintoja. Valittajan järjestelmä on tukenut tätä vaatimusta. Samoin valittaja on tuonut tarjouksessaan selkeästi ilmi sen, että sen tarjoama järjestelmä on tukenut hankintayksikön käytössä olleita sanelumikrofoneja. Valittajan tarjous on ollut myös tältä osin tarjouspyynnön mukainen.

Vertailun osalta hankintapäätöksessä on virheellisesti esitetty, että valittajan tarjoama järjestelmä ei ole voinut tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti käyttää jo olemassa olevia puheentunnistussanastoja patologian, radiologian ja kliinisen neurofysiologian osalta. Valittaja on tarjousasiakirjoissaan tuonut esiin, että sen tarjoamassa järjestelmässä voidaan hyödyntää jo hankintayksikön tuotantokäytössä olevia radiologian, patologian ja kliinisen neurofysiologian sanastoja. Hankintayksikkö ei myöskään ole asettanut vaatimusta vähimmäisvaatimukseksi, eikä tätä ole siten voinut käyttää perusteena valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemiselle.

Vertailun osalta tarjouspyyntöaineistossa on vaadittu, että tarjottavassa järjestelmässä voi hyödyntää jo olemassa olevat käyttäjäprofiilit. Valittaja on tuonut tarjouksessaan esiin, että sen tarjoamassa järjestelmässä voidaan hyödyntää jo olemassa olevat käyttäjäprofiilit. Hankintayksikkö on tarjousvertailussa tarkentanut vaatimusta esittämällä, että valittajan tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt vaatimusta, koska se ei ole voinut hyödyntää patologialla, radiologialla ja kliinisellä neurofysiologialla käytössä olevan järjestelmän käyttäjäprofiileja. Tarjouspyyntöaineistossa ei ole vaadittu, että järjestelmän tulee hyödyntää juuri patologialla, radiologialla ja kliinisellä neurofysiologialla käytössä olevan järjestelmän käyttäjäprofiileja. Hankintayksikkö ei ole voinut enää tarjousvertailussa tarkentaa tarjouspyynnössä esittämiään vaatimuksia. Kyseessä ei ole ollut myöskään vähimmäisvaatimus, joten sen perusteella tarjousta ei ole voitu pitää tarjouspyynnön vastaisena.

Toissijaisesti tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Vastine ja vastineen täydennys

Vaatimukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.720 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä sen tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt puheentunnistusjärjestelmälle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Valittajan tarjoama järjestelmä ei tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla opi ja kehity automaattisesti suoraan kohdesovellukseen tehdystä tekstistä vaan valittajan järjestelmä vaatii järjestelmän oman tekstieditorin käyttöä. Oppivaa järjestelmää koskevalla vaatimusmäärittelyillä on edellytetty, että järjestelmä oppii jatkuvasti, kun sitä käytetään. Puheentunnistusjärjestelmää käytetään tuottamaan tekstiä toisiin hankintayksikön järjestelmiin. Tämän perusteella on ollut selvää, että tarjouspyynnössä edellytetty järjestelmän oppimisvaatimus on pitänyt sisällään kokonaisvaltaisesti puheentunnistusjärjestelmän käyttämisen kohdejärjestelmästä riippumatta.

Tarjouspyynnössä on myös edellytetty, että sanelijan kohdejärjestelmään tehdyn tekstinkorjauksen perusteella järjestelmä ehdottaa uusia sanoja sanastoon lisättäväksi automaattisesti ilman, että oppiminen edellyttää sanelijan aktiivisia järjestelmän opettamiseen kohdistuvia toimintoja. Valittaja on valituksessaan esittänyt, että sen tarjoama järjestelmä oppii myös ilman, että teksti sanellaan valittajan editoriin, koska sanelijalla on aina mahdollisuus ehdottaa uusia termejä lisättäväksi sanastoon. Oppiminen on siten vaatinut sanelijan aktiivista toimintaa. Valittajan tarjoama järjestelmä ei ole myöskään kehittynyt sanelijan tekemien tekstinkorjausten perusteella ehdottamalla uusia sanoja sanastoon. Valittajan tarjoama järjestelmä on ollut tarjouspyynnön vastainen myös tältä osin.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, että ohjelman tulee tunnistaa työasemaan kytketty mikrofoni automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä. Valittajan tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt tarjouksen vähimmäisvaatimusta.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen myös ylläpitosopimuksen osalta. Sovelluksen tulee toimia myös tietoturvapäivityksien jälkeenkin. Mikäli tieturvapäivityksien takia ohjelmisto vaatii versiopäivitystä, tämä tulisi sisältyä ylläpitosopimuksenhintaan. Valittajan tarjouksen perusteella kaikki versiopäivitykset eivät ole kuuluneet ylläpitosopimuksen hintaan.

Valittajan tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen yleisempien vikatilanteiden hallinnan osalta. Valittajan tarjoaman järjestelmän tyypillisimmistä ongelmatilanteista on vastannut valittajan palvelupiste, johon dokumentissa on ohjeistettu ottamaan yhteyttä sähköpostitse lähes kaikissa ongelmatilanteissa. Hankintayksikön puheentunnistuksen käyttäjätuen on tullut pystyä ratkaisemaan sanelimeen ja ohjelmaan liittyvät pienet vikatilanteet omatoimisesti, koska järjestelmää on ollut tarkoitus käyttää ympäri vuorokauden eikä toimittajan tukea ole saatavilla virka-ajan ulkopuolella.

Tarjouspyynnön mukaan toimittajan on tullut toimittaa koulutus- ja käyttöönottosuunnitelma, joka on sisältänyt aikatauluarvion ja resursoinnin. Valittajan antama tarjous ei ole täyttänyt pakottavaa vaatimusta esitetyn aikataulutuksen eikä pilotointisuunnitelman perusteella. Asiakirjojen ja lisäkysymysten perusteella ei ole käynyt selkeästi ilmi, miten pilotointi viedään hallitusti tuotantoympäristössä eteenpäin ilman, että digitaalisen sanelun käyttö hankaloituu.

Lisäksi tarjoajan on tullut kuvata käyttömäärään perustuva laskutus vastuuyksiköittäin. Valittajan tarjouksessa ei ole esitetty vaadittua käyttömäärään perustuvan laskutuksen kuvausta vastuuyksiköittäin eikä tarjousasiakirjoista ole käynyt ilmi, että laskutuksen kohdentaminen puheentunnistusjärjestelmän käytön perusteella eri vastuuyksiköille on mahdollista. Valittaja on ainoastaan ilmoittanut raportoivansa käyttömääriin perustuvan laskutuksen vastuuyksiköittäin, mikä ei ole ollut riittävää, koska hankintayksikkö on edellyttänyt, että järjestelmä kykenee kohdentamaan käyttömääriin perustuvat laskut hankintayksikön eri vastuuyksiköille.

Tarjouspyynnössä on vaadittu, että tarjottava järjestelmä tukee jo käytössä olevien sanelumikrofoneja. Valittajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä jo käytössä olevien sanelumikrofonien tuen osalta, koska puheentunnistuksen käyttäminen Olympus-merkkisillä sanelulaitteilla on mahdotonta laitteista puuttuvan tauotusmahdollisuuden vuoksi.

Tarjousten vertailu ei ole ollut virheellistä. Tarjouspyynnössä on pisteytetty sitä, onko järjestelmässä voitu hyödyntää olemassa olevia sanastoja. Valittajan järjestelmässä ei voida näitä hyödyntää.

Vertailu ei ole ollut virheellistä myöskään olemassa olevien käyttäjäprofiilien hyödyntämisen osalta. Valittajan tarjoama järjestelmä ei voi hyödyntää patologialla, radiologialla ja kliinisellä neurofysiologialla käytössä olevan järjestelmän käyttäjäprofiileja.

Hankintayksikkö on tosiasiallisesti alun perin vertaillut valittajan tarjouksen ja pisteyttänyt sen, mutta vertailua tehtäessä on havaittu, että järjestelmässä on ollut useita kohtia, jotka eivät ole täyttäneet pakottavia vaatimuksia. Tarjous on näin ollen suljettu tarjouskilpailusta. Valittaja ei olisi voittanut tarjouskilpailua, vaikka se olisi ollut vertailussa mukana, sillä sen kokonaispisteet olisivat olleet 89,17 ja voittaneen tarjoajan kokonaispisteet ovat olleet 91,71.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä, koska tarjouspyynnöstä esitettyjen kysymysten perusteella ei ole ollut todettavissa seikkoja, joiden perusteella tarjouspyyntöä olisi voitu pitää epäselvänä.

Kuultavan lausunto

Oy Konttorityö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.280 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikön esittämien tarjouspyynnön vastaisuuksien lisäksi valittajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä puheentunnistuksen vaatimusten osalta. Valittajan puheentunnistusratkaisu ei ole mahdollistanut tekstikenttään sanelua suoraan järjestelmään siten, että sovellusten tietosisältö on samaan aikaan täysin nähtävissä ja käytettävissä. Valittajan tarjoama ratkaisu ei ole myöskään mahdollistanut hankintayksikön edellyttämällä tavalla reaaliaikaista tekstintuottoa kohdetietokenttiin siten, että ratkaisulta vaadittu sanastollinen oppivuus on toteutunut. Tarjouspyynnön vaatimus on ollut selvä ja se on tullut ymmärtää vähimmäisvaatimukseksi.

Valittajan tarjoama järjestelmä ei ole pystynyt hyödyntämään hankintayksikön käytössä olevaa sanastoa tarjouksen jättämishetkellä eikä myöhemmin. Valittajalle ei ole tullut antaa pisteitä edellä mainitusta johtuen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti ja se tulee suorittaa uudelleen soveltaen tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että sanelijan kohdejärjestelmään tehdyn tekstinkorjauksen perusteella järjestelmä ehdottaa uusia sanoja sanastoon lisättäväksi automaattisesti ilman, että oppiminen on edellyttänyt sanelijan aktiivisia järjestelmän opettamiseen kohdistuvia toimintoja. Sanelijan aktiivisiin toimiin viittaavaa vaatimusta ei ole tuotu esiin tarjouspyynnössä, vaan se on esitetty jälkikäteen. Valittajan tarjous on tältäkin osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut integroimattoman järjestelmän. Tästä huolimatta hankintayksikkö on esittänyt vastineessaan, että integroimattoman ratkaisun olisi tullut automaattisesti kerätä puheentunnistuksen opettamista varten tietoa ja sanoja mistä tahansa järjestelmästä, johon tekstiä puheentunnistuksen avulla syötetään. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että järjestelmän tulisi ehdottaa sanoja automaattisesti mistä tahansa kohdejärjestelmästä. Kun hankintayksikkö on kilpailuttanut ratkaisun integroimattomana, on vaatimuksella tarkoitettu sitä, että tarjotun järjestelmän tulee ehdottaa sanoja, mikäli on käytetty järjestelmän sisäistä editoria ja mikäli hankintayksikkö tilaa optiona integraation tiettyyn kohdejärjestelmään.

Tarjouspyynnössä on esitetty vaatimus siitä, että hankittavassa järjestelmässä tulee voida hyödyntää jo olemassa olevat puheentunnistussanastot patologian, radiologian ja kliinisen neurofysiologian osalta. Tarjouspyynnössä ei sen sijaan ole edellytetty tai mainittu Nuance proprietary -sanaston käytön hyödyntämistä. Nuance proprietary -sanaston käytön hyödyntämismahdollisuutta ei voi menettelyn tässä vaiheessa määritellä vähimmäisvaatimukseksi tai laatukriteeriksi, koska sitä ei ole nimetty vaatimukseksi tarjouspyynnössä.

Toissijaisesti tarjouspyyntö on ollut epäselvä. Tarjouspyynnön epäselvyys on käynyt tarjoajille ilmi vasta tarjousvertailun jälkeen, kun vaatimuksia on tulkittu tarkoitushakuisesti ja vastoin sitä, mitä on ollut perusteltua odottaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämän perusteella ennen muuta kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta. Mikäli valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta virheellisesti, asiassa on kysymys myös asiassa esitetyn alustavan laatuvertailun oikeellisuudesta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena on ollut Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintayksiköiden käyttöön tarkoitettu puheentunnistusjärjestelmä, jolla on voitu tuottaa tekstimuotoista sisältöä hankintayksikön käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteiksi on ilmoitettu hinta 50 prosentin painoarvolla ja laatu 50 prosentin painoarvolla. Hintapistemäärä on ilmoitettu annettavan siten, että halvin hinta jaetaan tarjotulla hinnalla ja kerrotaan viidelläkymmenellä. Vastaavasti laadun pistemäärä on ilmoitettu annettavan siten, että tarjottu laatuarvo jaetaan suurimmalla annetulla arvolla ja kerrotaan viidelläkymmenellä.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut muun ohella puheentunnistusjärjestelmän vaatimusmäärittely sekä erillinen vaatimusmäärittelytaulukko. Vaatimusmäärittelytaulukossa on esitetty yhteensä 86 vaatimusta, jotka ovat olleet joko vähimmäisvaatimuksia tai pisteytettäviä vaatimuksia. Tarjoajan on tullut ilmoittaa "kyllä" tai "ei" ­vastauksilla täyttyykö asetettu vaatimus. Tämän lisäksi vaatimusmäärittelytaulukon täyttöohjeen mukaan tarjoajan on tullut antaa lyhyt selostus siitä, miten tarjoaja täyttää vaatimuksen tai ilmoittaa missä kohdassa tarjousasiakirjoja vaatimus on toteennäytetty.

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta. Tarjousten jättämisen jälkeen hankintayksikkö on toimittanut valittajalle tarkentavia kysymyksiä eräiden vaatimusten täyttymisestä. Valittaja on toimittanut hankintayksikölle vastaukset kysymyksiin.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on ensiksi suorittanut laatuvertailun, mutta tämän jälkeen havainnut valittajan tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on 17.1.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous ei ole täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia. Hankintayksikkö on valinnut Oy Konttorityön tarjouksen.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Kehittyvä järjestelmä ja tekstikenttään sanelu

Hankintapäätöksessä on ilmoitettu, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska valittajan järjestelmä ei opi ja kehity automaattisesti suoraan kohdesovellukseen tehdystä tekstistä. Kuultava on lisäksi esittänyt, että valittajan puheentunnistusratkaisu ei ole mahdollistanut tekstikenttään sanelua suoraan järjestelmään siten, että sovellusten tietosisältö on samaan aikaan täysin nähtävissä ja käytettävissä.

Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 3 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi, että järjestelmä on oppiva järjestelmä, joka kehittyy järjestelmän käytön myötä.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on puolestaan ollut "Puheentunnistusjärjestelmän vaatimusmäärittely". Mainitun liitteen otsikon "Toiminnalliset vaatimukset" alla on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Puheentunnistuksen tekstinsyöttö lukitaan kohdesovelluksen tekstikenttään näppäimistön, sanelimen painikkeiden tai puhekomennon avulla. Sanelija voi käyttää vapaasti muiden sovellusten tietosisältöä yhtä aikaa puheentunnistuksen kanssa. Sanelija voi esimerkiksi tarkastella potilaan kuvia ja samaan aikaan sanella kohdejärjestelmään ilman erityisiä toimenpiteitä. Sanelija voi korjata tunnistusvirheitä puhekomennoilla, uudelleen sanelemalla tai näppäimistön avulla kesken sanelun. Puheentunnistusjärjestelmä sisältää kaikki kolme edellä mainittua korjaustapaa. Järjestelmä kehittyy sanelijan tekemistä tekstinkorjauksista ehdottamalla uusia sanoja sanastoon lisättäväksi. Korjausten perusteella tunnistusvirheiden todennäköisyys tulee vähentyä."

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kysymyksessä oleva vaatimus täyttyy. Valittaja on ilmoittanut tarjouksensa liitteessä F "Kuvaus järjestelmästä ja sen toiminnallisuuksista" kohdassa "Puheentunnistuksen oppiminen" muun ohella, että sen puheentunnistusjärjestelmä on oppiva järjestelmä, joka kehittyy järjestelmän käytön myötä ja sanelijan tekemistä tekstinkorjauksista ehdottamalla uusia sanoja sanastoon lisättäväksi. Tarjouksessa on myös ilmoitettu, että mikäli sanelija korjaa puheentunnistettua tekstiä valittajan puheentunnistusjärjestelmän tekstieditorissa, voidaan tunnistamattomat sanat ja sanelijan tekemät korjaukset tallentaa taustalla automaattisesti ja opettaa järjestelmää niiden perusteella. Valittajan tarjouksen edellä mainitun liitteen kohdasta "Tekstinsyötön lukitseminen" lisäksi ilmenee, että sanelija voi vapaasti käyttää muiden sovellusten tietosisältöä puheentunnistuksen kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyssä on vaadittu, että järjestelmä kehittyy sanelijan tekemistä tekstinkorjauksista ehdottamalla uusia sanoja sanastoon lisättäväksi. Tarjouspyynnössä ei ole yksiselitteisesti vaadittu, että kehityksen pitäisi tapahtua myös siinä tilanteessa, jossa korjaus tehdään jossakin kohdesovelluksessa. Tällaista vaatimusta ei ole voinut päätellä myöskään tarjouspyynnön kokonaisuudesta. Näin ollen valittajan järjestelmä, jossa järjestelmä kehittyy puheentunnistusjärjestelmän tekstieditorissa tehtyjen korjausten perusteella, on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut oppimista ja kehittymistä koskevat vaatimukset. Valittajan järjestelmä on tarjouksen tietojen perusteella myös mahdollistanut muiden sovellusten tietosisältöjen käytön puheentunnistuksen kanssa. Valittajan tarjous ei ole siten tältä osin ollut hankintapäätöksessä mainitulla ja kuultavan esittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Mikrofonia koskeva vaatimus

Hankintapäätöksessä on tältä osin ilmoitettu, että valittajan järjestelmä ei täytä pakollista vaatimusta ja että täsmennyspyyntöön annettu vastaus ei vastaa esitettyyn kysymykseen.

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 9 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi se, että ohjelman on tunnistettava työasemaan kytketty mikrofoni automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kysymyksessä oleva vaatimus täyttyy. Lisäksi valittajan tarjouksen liitteen F "Kuvaus järjestelmästä ja sen toiminnallisuuksista" kohdassa "Laitetunnistus" on ilmoitettu muun ohella, että järjestelmä tunnistaa työasemaan liitetyn mikrofonin ja sanelulaitteiston automaattisesti ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä.

Hankintayksikkö ei ole markkinaoikeudessa tarkemmin selvittänyt miltä osin vaatimus ei täyttyisi valittajan tarjouksen perusteella. Edellä selostetulla tavalla valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan yksiselitteisesti, että järjestelmä tunnistaa työasemaan liitetyn mikrofonin ja sanelulaitteiston automaattisesti ilman käyttäjän erillisiä toimenpiteitä. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on arvioitava tarjouspyynnössä vaadittujen seikkojen perusteella, eikä lisäkysymyksellä ole voitu asettaa järjestelmällä sellaisia lisävaatimuksia, joita ei ole asetettu tarjouspyynnössä. Asiassa ei ole nyt selvitetystä ilmennyt, että valittajalta pyydetty täydennys ja johonkin kysymykseen vastaamatta jättäminen olisi tarkoittanut, että valittajan tarjous olisi ollut sen nimenomaisesti tarjouksessaan ilmoittamasta huolimatta tarjouspyynnön vastainen.

Ylläpitosopimuksen sisältö

Hankintapäätöksessä on ylläpitosopimuksen osalta ilmoitettu, että tarjottu järjestelmä ei täytä pakollista vaatimusta, koska tarjousdokumenttien perusteella kaikki versiopäivitykset eivät kuulu ylläpitosopimuksen hintaan. Hankintayksikkö on lisäksi markkinaoikeudessa esittänyt kysymyksessä olevan vaatimuksen osalta, että sovelluksen tulee toimia tietoturvapäivityksen jälkeen ja että mikäli tietoturvapäivityksen takia ohjelmisto vaatii versiopäivitystä, tulisi tämän sisältyä ylläpitosopimuksen hintaan.

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 26 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi se, että järjestelmän ylläpitosopimukseen sisältyvät versio- ja ohjelmistopäivitykset sekä tietoturvapäivitykset. Tarjouspyynnön liitteen "Puheentunnistusjärjestelmän vaatimusmäärittely" kohdassa "Dokumentaatio" on muun ohella ilmoitettu vielä seuraavaa:

"Tarjottavasta järjestelmästä toimitetaan ylläpitosopimusluonnos, jossa esitetään järjestelmän ylläpitoon, jatkokehitykseen, versio-, ohjelmisto- sekä tietoturvapäivityksiin ja ylläpidon hinnoitteluun liittyvät asiat. Tarjouksessa on kuvattava tarjottavan ohjelmiston tyypilliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut. Kaikki järjestelmän käytönaikaiset ongelmat on ratkaisuineen dokumentoitava selkeästi."

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että kyseinen vaatimus täyttyy. Valittaja on lisäksi tältä osin viitannut tarjouksensa liitteeseen H "Luonnos ylläpitosopimuksesta". Mainitun liitteen kohdassa "Ohjelmiston kehityspalvelut" on ilmoitettu, että ylläpitopalveluiden hinta sisältää muun ohella yleisten versiopäivitysten toimitukset. Kohdan mukaan yleiseksi versiopäivitykseksi lasketaan palvelukuvauksen mukaisesti sellainen versiopäivitys, jossa ei ole kyse asiakkaan muutospyyntöjen perusteella räätälöidystä ohjelmistoversiosta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla valittaja on ilmoittanut kysymyksessä oleva vaatimuksen täyttyvän ja ilmoittanut, että ylläpitopalveluiden hinta sisältää muun ohella yleisten versiopäivitysten toimitukset. Hankintayksikön ei ole hankintapäätöksessä tai markkinaoikeudessa selvittänyt, missä ja miltä osin valittajan tarjouksessa on ilmoitettu vaatimuksesta poikkeava ehto. Hankintayksikkö on ainoastaan yleisellä tasolla maininnut, että mikäli tietoturvapäivityksen takia ohjelmisto vaatii versiopäivitystä, tulisi tämän sisältyä ylläpitosopimuksen hintaan. Asiassa ei ole kuitenkaan ilmennyt, että valittaja olisi tarjouksessaan rajannut kyseisen päivityksen tarjouksensa ulkopuolelle. Kun valittaja on ilmoittanut kysymyksessä olevan vaatimuksen täyttyvän, eikä asiassa ole ilmennyt tarjouspyynnön vaatimusten vastaista ehtoa, ei valittajan tarjous ole ollut tältä osin hankintayksikön esittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Yleisimpien vikatilanteiden hallinta

Hankintapäätöksessä on esitetty, että tarjottu järjestelmä ei vastaa vaatimuksia yleisempien vikatilanteiden hallinnan osalta, koska muun ohella valittajan tarjoaman järjestelmän tyypillisimmistä ongelmatilanteista on vastannut valittajan palvelupiste, johon on ohjeistettu ottamaan yhteyttä sähköpostitse lähes kaikissa ongelmatilanteissa. Perustelujen mukaan tarjouspyynnössä on vaadittu, että järjestelmän toimittajan on kuvattava ja koulutettava käyttäjille järjestelmän tyypillisimmät ongelmatilanteet sekä niiden ratkaiseminen.

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 28 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi muun ohella se, että toimittaja kouluttaa hankintayksikön pääkäyttäjille yleisempien vikatilanteiden hallinnan.

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan vaatimuksen täyttyvän. Valittaja on lisäksi ilmoittanut tarjouksensa liitteessä G "Käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma" kohdassa "Pääkäyttäjien ja pilottikäyttäjien koulutus", että koulutus on sisältänyt yleisimpien vikatilanteiden hallinnan.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella se on sitoutunut tarjoamaan vaaditun koulutuksen ja kuvannut koulutuksen vaaditulla tavalla. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikön viittaamalla tarjouspyynnön kohdalla valittajan palvelupisteen toiminnasta olisi millään tavalla rajattu tarjottua koulutusta ja sen sisältöä. Valittajan tarjous ei ole ollut siten tältä osin hankintayksikön väittämällä tavalla tarjouspyynnön vastainen.

Aikatauluarvio ja pilotointisuunnitelma

Hankintapäätöksessä on tältä osin esitetty seuraavaa:

"Tarjous ei täytä pakottavaa vaatimusta esitetyn aikataulutuksen eikä pilotointisuunnitelman perusteella. Dokumenttien ja lisäkysymysten perustella ei käy selkeästi esille miten pilotointi viedään hallitusti tuotantoympäristössä eteenpäin ilman, että digitaalisen sanelun käyttö hankaloituu. Käyttäjän täytyy pystyä käyttämään saumattomasti puheentunnistusta ja digitaalista sanelua pilottityöasemalla."

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 29 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi se, että toimittaja toimittaa koulutus- ja käyttöönottosuunnitelman, joka sisältää aikatauluarvion ja resursoinnin. Tarjouspyynnön liitteen "Puheentunnistusjärjestelmän vaatimusmäärittely" kohdassa "Koulutus" on ilmoitettu vielä seuraavaa:

"Järjestelmätoimittaja kouluttaa suomeksi PPSHP:n pääkäyttäjille puheentunnistuksen käytön ja sanastojen huollon ohjelmistoineen, järjestelmän käyttäjähallinnan ja hallitsemaan tyypillisimmät järjestelmän käyttöön liittyvät virhetilanteet. Koulutuksen jälkeen PPSHP:n pääkäyttäjät kykenevät kouluttamaan loppukäyttäjät omatoimisesti. Toimittaja toimittaa tarjouksessaan koulutussuunnitelman aikatauluarvioineen ja resursseineen."

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän. Valittajan tarjouksensa liitteessä G "Käyttöönotto- ja koulutussuunnitelma" on muun ohella ilmoitettu, että tuotantopilotissa pilottikäyttäjien työasemille asennetaan puheentunnistusta hyödyntävä versio ja että pilottikäyttäjät voivat käyttää kyseiseltä työasemalta rinnakkain sekä puheentunnistusta että digisanelua.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on ilmoittanut, että asetettu vaatimus täyttyy. Lisäksi valittaja on oheistanut tarjoukseensa vaaditun koulutus- ja käyttöönottosuunnitelman. Valittaja on esittänyt tarjouksessaan myös vaiheistuksen ja aikatauluarvion. Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen tai hankintayksikön markkinaoikeuden esittämän perusteella asiassa ei ole ilmennyt, että vaiheistus olisi ollut joltain osin jonkin tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen vastainen vaan hankintayksikkö ainoastaan yleisellä tasolla esittänyt, että valittajan esittämä ei vastaa vaadittua. Hankintayksikön selvittämästä ei ole myöskään käynyt ilmi, millä tavalla digitaalisten sanelun käyttö hankaloituu valittajan suunnitelman mukaan. Näin ollen valittajan tarjousta ei ole nyt asiassa esitetyn valossa pidettävä tarjouspyynnön vastaisena myöskään kysymyksessä olevilta osin.

Käyttömääriin perustuva laskutus

Hankintapäätöksessä on tältä osin esitetty, että tarjouksen liitteenä olevissa dokumenteissa ei ole kuvattu vastuuyksiköittäin käyttömäärään perustuvaa laskutusta.

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 32 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi se, että ohjelmiston hinnoittelu perustuu käyttömääriin eikä työasema- tai käyttäjäkohtaisia rajoitteita tai lisenssejä ole. Kohdassa on myös ilmoitettu seuraavaa:

"Toimittaja kuvaa käyttömäärään perustuvan laskutuksen vastuuyksiköittäin".

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Puheentunnistusjärjestelmän vaatimusmäärittely" kohdassa "Lisensointi ja hinnoittelu" on ilmoitettu vielä seuraavaa:

"Puheentunnistusjärjestelmän ohjelmiston hankinnasta ei saa muodostua merkittävää alkuinvestointia vaan laskutuksen tulee perustua sanelujen määrään. Ohjelmiston hinnoittelu perustuu käyttömääriin eikä työasema- tai käyttäjäkohtaisia rajoitteita tai lisenssejä ole. Toimittaja kuvaa käyttömäärään perustuvan laskutuksen vastuuyksiköittäin. Vastuuyksiköllä tarkoitetaan PPSHP:n osastoa tai poliklinikkaa esimerkiksi Osasto 6 tai Avohoitotalon poliklinikka, jolla on viisi (5) numeroinen yksilöllinen kustannuspaikkanumero. Tarjouksessaan toimittaja esittää kappalehinnan 1- 600 000 sanelulle ja hintakehityksen 600 000 ylittäville saneluille.

Jatkossa järjestelmän laajentaminen muihin maakunnan julkisen palveluntuottajan yksiköihin noudattaa hinnoittelussa perussopimuksessa sovittua hinnoittelumallia. Kaikki käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja koulutus sisältyvät yksikköhintaan."

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että edellä mainittu vaatimus täyttyy ja antanut vaaditut hinnat. Valittaja on lisäksi erikseen todennut vaatimusmäärittelytaulukkoon antamansa kuvauksen perusteella sitoutuvansa raportoimaan hankintayksikölle käyttömäärään perustuvan laskutuksen vastuuyksiköittäin.

Valittaja on siten tarjouksessaan ilmoittanut kysymyksessä olevan vaatimuksen täyttyvän. Hankintapäätöksessä todetulla tavalla valittajan tarjouksen liitteenä olevissa dokumenteissa ei ole sinänsä kuvattu tarkemmin vastuuyksiköittäin käyttömäärään perustuvaa laskutusta. Tarjouspyynnössä on kuitenkin edellä selostetulla tavalla ilmoitettu, että toimittaja kuvaa käyttömäärään perustuvan laskutuksen vastuuyksiköittäin, mutta tästä ei ole tarjouspyynnön perusteella päätettävissä, että tästä käyttömäärään perustuvasta laskutuksesta olisi tullut olla tarkempi selvitys jo osana tarjousta. Siten lähtökohtaisesti on ollut riittävää vaatimuksen toteutuminen sopimuskaudella. Valittaja on vaatimusmäärittelytaulukossa maininnut raportoivansa käyttömääriin perustuvan laskutuksen. Valittajan tarjouksesta ei ole myöskään ilmennyt, ettei kyseinen vaatimus voisi täyttyä. Siten riittävää on ollut valittajan vaatimusmäärittelyliitteelle antama kuvaus. Näin ollen valittajan tarjous ei ole ollut tältäkään osin tarjouspyynnön vastainen.

Tuki käytössä oleville sanelumikrofoneille

Hankintapäätöksessä on sanelumikrofonien osalta todettu seuraavaa:

"Puheentunnistuksen käyttäminen Olympoksen sanelulaitteilla on mahdotonta tauotusmahdollisuuksien puuttuessa laitteista. Perustelujen mukaan valittajan sanelun laskutus perustuu sanelimella ohjatussa puheentunnistuksessa REC-STOP -toimintoihin, eli sanelu alkaa REC-toiminnolla ja päättyy STOP-toiminnolla ja päättyy STOP-toimintoon, josta syntyy yksi laskutettava sanelu. PAUSE ei katkaise sanelua, mutta Olympuksen sanelimessa ei ole tätä toimintoa vaan REC ja STOP ovat vierekkäiset toiminnot liukukytkimessä. "

Vaatimusmäärittelytaulukon kohdassa 38 on asetettu vähimmäisvaatimukseksi tuki hankintayksikön jo käytössä oleville sanelumikrofoneille. Vaatimusmäärittelyn kohdassa "Laitevaatimukset" on todettu vielä seuraavaa:

"Järjestelmässä on voitava käyttää PPSHP:n käytössä olevia Olympus DR-2000, DR-2100, Philips LFH3200 SpeechMike III Pro ja LFH3500 SpeechMike Premium digitaalisia sanelulaitteita sekä puheentunnistukseen soveltuvia kuulokemikrofoneja."

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan vaatimuksen täyttyvän. Valittaja on tarjouksensa liitteessä "Järjestelmän graafinen kuvaus, järjestelmäkonfiguraatio (laitteisto ja ohjelmisto), asennusohjeet ja vaatimukset sekä työohjeet ja järjestelmän käyttöohjeet pääkäyttäjille" kohdassa "Laitehallinta" ilmoittanut seuraavaa:

"Järjestelmä tukee PPSHP:ssa käytössä olevia Olympuksen DR-2000, DR-2100 sekä Philips LFH3200 SpeechMike III Pro ja LFH3500 SpeechMike Premium –sanelumikrofoneja."

Tarjouksesta on käynyt myös ilmi, että yksi sanelu päättyy vasta sitten, kun puheentunnistimelle on annettu lopetuskomento.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on tarjouksessaan yksiselitteisesti ilmoittanut, että sen järjestelmä tukee tarjouspyynnössä mainittuja laitteita. Valittaja on vielä markkinaoikeudessa esittänyt sen tarjouksesta ilmenevän, että sen järjestelmään on määriteltävissä sanelulaitteen painikkeille eri toimintoja, jolloin lähtökohtaisesti sanelinten kytkimet on voitu määritellä halutulla tavalla. Asiassa ei ole hankintayksikön markkinaoikeudessa tai hankintapäätöksessä esittämästä selvinnyt, miksi ja millä tavalla vaatimus ei voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetun perusteella täyttyisi edellä mainittu tarjouspyynnön ilmoitus ja sanelinten kytkemien määrittelyn mahdollisuus huomioon ottaen. Asiassa nyt annetun selvityksen perusteella voittaneen tarjoajan tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Edellä selostetulla tavalla valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tästä huolimatta hankintayksikkö on ilmoittanut myös vertailleensa valittajan tarjouksen ja toimittanut markkinaoikeudelle tarjousten vertailua koskevan taulukon. Valittaja, hankintayksikkö ja kuultava ovat lausuneet pisteytyksen perusteista. Tämän johdosta asiassa ei ole estettä arvioida pisteytystä myös markkinaoikeudessa siltä osin kuin asianosaiset ovat siitä lausuneet.

Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelytaulukossa on kohdassa 7 ilmoitettu muun ohella seuraava pisteytettävä seikka:

"Hankittavassa järjestelmässä voidaan hyödyntää jo olemassa olevat puheentunnistussanastot: patologia, radiologia ja kliininen neurofysiologia."

Tarjouspyynnön mukaan mikäli kyseinen vaatimus täyttyy, kohdasta on saanut viisi pistettä.

Hankintapäätöksen mukaan valittaja on saanut kyseessä olevasta kohdasta nolla pistettä. Päätöksen perusteluissa on tältä osin ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjottu järjestelmä ei voi käyttää olemassa olevia puheentunnistussanastoja patologian, radiologian ja kliinisen neurofysiologian osalta. Sanastojen kehittäminen alkaa potilastekstin keräämisestä ja analysoimisesta. Edellä mainituilla erikoisaloilla käytössä olevan järjestelmän osalta työ on jo tehty. Tarjottuun järjestelmään työ tulisi tehdä kokonaisuudessaan uudelleen".

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kysymyksessä oleva vaatimus täyttyy. Valittajan tarjouksen liitteellä "PPPSHP:n puheentunnistusjärjestelmä kuvaus järjestelmästä ja sen toiminallisuuksista" on kohdassa "Olemassa olevien sanastojen hyödyntäminen" ilmoitettu muun ohella, että järjestelmässä voidaan hyödyntää hankintayksiköllä jo tuotantokäytössä olevia radiologian, patologian ja kliinisen neurofysiologian sanastoja. Tarjouksen kohdassa on lisäksi viitattu siihen, että tuotantokäyttöönoton yhteydessä kerätään eri erikoisaloilta tekstiaineistoa puheentunnistuksen kielimallien opettamista varten, ja tässä yhteydessä voidaan hyödyntää myös aiemmin puheentunnistuksen opettamiseen laadittuja erikoisalakohtaisia sanastoja tai tekstiaineistoja.

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden ja painoarvojen perusteella ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on tarjouksessaan nimenomaisesti ilmoittanut, että järjestelmässä voidaan hyödyntää hankintayksikön tuotantokäytössä jo olevia radiologian, patologian ja kliinisen neurofysiologian sanastoja. Asiassa ei ole selvitetty tarjouspyynnössä mainitun, että olemassa olevien sanastojen hyödyntäminen olisi sidottu jonkin tietyn järjestelmän käyttöön. Näin ollen myöskään tarjoaja ei ole voinut tarjousta laatiessaan olla tästä tietoinen, eikä hankintayksikkö ole voinut myöskään käyttää tätä pisteytystä vähentävänä tekijänä. Tarjousten vertailu on ollut siten tältä osin virheellistä.

Ottaen huomioon tarjouksille ilmoitetut alustavat pistemäärät, asiassa ei ole tarpeen lausua toisesta väitetystä virheestä tarjousten vertailussa. Markkinaoikeus kiinnittää hankintayksikön huomion myös siihen, että laatuvertailun pisteytys on tehtävä tarjouspyynnössä etukäteen ilmoitetun kaavan mukaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa puheentunnistusjärjestelmää koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vs. sairaanhoitopiirin johtajan 17.1.2018 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Lingsoft Language Services Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.107,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oy Konttorityön vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeustuomari Jukka Koivusalo ja asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.12.2018