MAO:610/18

Kansaneläkelaitos - taksimatkojen sähköistä suorakorvausmenettelyä koskevat palvelut

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta

Diaarinumero: 2018/127
Antopäivä: 3.12.2018

ASIAN TAUSTA

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.12.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kansaneläkelaitoksen korvaamien taksimatkojen sähköistä suorakorvausmenettelyä koskevien palveluiden käyttöoikeussopimuksesta kuudelle eri kilpailutusalueelle vuoden 2017 loppuun saakka ja siten, että sen jälkeen sopimukset jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

Kansaneläkelaitoksen etuusjohtaja on 7.2.2014 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palveluntuottajaksi Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n. Hankintasopimus on allekirjoitettu 4.3.2014. Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n

alihankkijana on toiminut Lähitaksi Oy.

Lähitaksi Oy on 19.10.2017 ilmoittanut autoilijoille suorakorvausmenettelyä koskevaan järjestelmään kuuluvien autojen teippausvaatimuksista.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lin-Car Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä siltä osin kuin palveluntuottaja Lähitaksi Oy vaatii autoilijoita noudattamaan muutettuja sopimusehtoja ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan menettelynsä siten, että kaikilla Lähitaksi Oy:n toiminta-alueella laillisen taksiliikenteen harjoittajilla on oikeus olla mukana tilausjärjestelmässä vähintään samoilla 1.1.2017 asti voimassa olleilla ehdoilla ja saada ajettavakseen valituksenalaisia kyytejä siihen asti, kunnes lainmukainen hankintamenettely asiassa on järjestetty. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua ja määrää hankintamenettelyn keskeytettäväksi markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 630 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Lähitaksi Oy on yksipuolisella ilmoituksella 19.10.2017 muuttanut voimassaolevia sopimusehtoja vaatimalla autojen teippaamista sen oman yrityksen tunnusvärillä ja ilmoittanut, ettei se enää välitä kuljetustilauksia niille kuljetusyrittäjille, jotka eivät täytä sen asettamia ehtoja. Kyytien välitys valittajalle on lopetettu 3.2.108. Uusi sopimusehto on kohtuuton, mielivaltainen sekä hyvän liiketavan ja hankintasäännösten vastainen. Hankintayksikkö on velvollinen varmistamaan, että autoilijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Vastine

Vaatimukset

Kansaneläkelaitos on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kysymys on valittajan ja Lähitaksi Oy:n välisestä sopimusriita-asiasta. Hankintayksikkö ei ole osapuolena tässä sopimuksessa eikä vastapuolena riita-asiassa. Hankintayksiköllä ei ole tiedossa, mistä ja mitä kyseiset osapuolet ovat asiasta sopineet. Sopimusriita-asiat eivät kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Hankinnan kohteena on ollut kokonaispalvelu, johon ovat sisältyneet hankintayksikön korvaamien taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn ja matkojen tilausvälitykseen liittyvät tehtävät sekä matkojen yhdistely. Palvelun järjestämisestä on vastannut kullakin kilpailutusalueella yksi palveluntuottaja, joka on voinut käyttää sovittujen velvoitteiden hoitamiseen alihankkijoita. Suorakorvausalueella on voinut toimia myös muu tilausvälityskeskus (alikeskus), jolla on alihankintasopimus hankintayksikön palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja on ollut vastuussa siitä, että palvelu annetaan sopimuksen ja tarjouskilpailun edellyttämällä tavalla sekä siitä, että alihankkija on täyttänyt kaikki sopimuksessa ja tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Hankintayksikön Palvelun kuvaus -nimisessä asiakirjassa on todettu, että suorakorvausmatkoja voivat ajaa vain ne autoilijat, joilla on voimassa oleva tämän hankinnan tarkoittama autoilijan liittymissopimus hankintayksikön palveluntuottajan tai tämän alihankkijan kanssa. Palveluntuottajan on tullut sopia riittävä määrä autoilijasopimuksia alueen taksiluvallisten autoilijoiden kanssa siten, että autoja on alueellisesti riittävä määrä hoitamaan luotettavasti jokaisen asiakkaan matka hankintayksikölle edullisimmalla tavalla.

Hankintayksikkö on ohjeistanut tekemään sopimuksen kaikkien niiden autoilijoiden kanssa, jotka täyttävät taksiliikenneluvan mukaiset ehdot ja hyväksyvät suorakorvausmatkojen hinnoitteluperusteet. Palveluntuottajalla on ollut velvollisuus valvoa liittymissopimuksen tehneiden taksiyrittäjien toimintaa ja tarvittaessa puuttua ilmenneisiin puutteisiin sekä kohdella autoilijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelun kuvaus -asiakirja on sisältänyt liitteenä autoilijasopimuksen sisältörungon, ja palveluntuottaja on sitoutunut siihen, että sopimuksiin sisältyvät ainakin sisältörungossa mainitut asiat.

Hankintayksikön ja Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n väliseen sopimukseen ei ole sen voimassaoloaikana tehty muutoksia, eikä hankintayksikkö ole alun perin sopinut Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n tai sen alihankkijana toimivan Lähitaksi Oy:n kanssa autojen teippaamisesta mitään. Kysymys ei ole ollut hankintasäännösten tarkoittamasta olennaisesta sopimusmuutoksesta hankintayksikön ja palveluntuottajan välisessä sopimussuhteessa.

Vastaselitys

Palveluntuottajan ja autoilijan välinen sopimussuhde on myös siviilioikeudellinen sopimussuhde, ja sitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan viimekädessä yleisessä tuomioistuimessa. Asiassa on kysymys hankintasopimuksen perusteella tehdyn palveluntuottajan päätöksen valituskelpoisuudesta.

Hankintasopimuksen määritelmän mukaisesti palvelulla on tarkoitettu kaikkia niitä tehtäviä, velvollisuuksia ja suoritteita, joita palveluntuottaja on velvollinen tekemään kyseisen sopimuksen, tarjouspyynnön, hankintayksikön antamien ohjeiden sekä tekemänsä tarjouksen perusteella. Lisäksi hankintasopimuksen mukaan hankintayksiköllä on ollut oikeus antaa sellaisia palveluntuottajaa sitovia ohjeita ja tarkennuksia hankittavasta palvelusta, joilla ei ole olennaista kustannusvaikutusta.

Hankintayksikkö on käytännössä valvonut ja ohjannut ohjeillaan ja päätöksillään hankintasopimuksen toteutumista. Mikäli tällainen valta delegoidaan palveluntuottajalle, kyseisistä päätöksistä on voitava valittaa samoin kuin itse hankintayksikön päätöksestä. Tehokkaan oikeussuojan vaatimuksen mukaisesti hankintaan osallisella on oltava valitusoikeus myös edellä mainittuihin ohjeisiin ja tarkennuksiin. Mikäli palveluntuottaja antaa itse omia hankintasopimukseen perustuvia määräyksiä, joilla on vaikutusta hankintaan osallistujan asemaan, tällaisenkin päätöksen lainmukaisuutta on voitava arvioida jälkikäteen.

Valittaja ei voi saada yleisessä tuomioistuimessa hankintalain perusteella oikeussuojaa. Yleinen tuomioistuin ei voi tutkia ja perustaa päätöstään valittajan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen väitetystä rikkomuksesta hankintalakiin, hankintamenettelyssä tehdyn päätöksen hankintalain mukaisuuteen eikä myöskään hankintasopimukseen, koska hankintalain soveltaminen kuuluu markkinaoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan. Toisaalta valittajalla ei ole asianosaisasemaa, ei ainakaan kantajan ominaisuudessa, hankintayksikön ja palveluntuottajan välisen hankintasopimuksen rikkomista koskevassa riidassa.

Autojen teippausta koskeva vaatimus ei ole missään asiallisessa yhteydessä itse hankintaan tai sen toteuttamiseen ja on siten suhteellisuuden periaatteen vastainen. Lisäksi palveluntuottajan on hankintasopimuksen mukaisesti kohdeltava kaikkia menettelyyn liittyneitä autoilijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti palveluiden saatavuuden ja hintojen osalta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Valittajan esittämän perusteella valituksessa on katsottava olevan kysymys Lähitaksi Oy:n ilmoituksesta 19.10.2017 autoilijoille koskien kuljetuspalvelussa käytettävien autojen teippauksia.

Hankintayksikön mukaan sen ja Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n väliseen sopimukseen ei ole sen voimassaoloaikana tehty muutoksia eikä hankintayksikkö ole alun perin sopinut Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n tai sen alihankkijana toimivan Lähitaksi Oy:n kanssa autojen teippaamisesta mitään. Hankintayksikön mukaan sillä ei ole tiedossa, mitä Lähitaksi Oy ja valittaja ovat asiasta keskenään sopineet.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Edellä todetuin tavoin valituksen kohteena on tältä osin hankintayksikön sopimuskumppani Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n alihankkijan Lähitaksi Oy:n tekemä, Lähitaksi Oy:n ja autoilijoiden välisiä sopimuksia koskeva sopimusmuutos. Vaikka kyseiset sopimukset sinänsä koskevat hankintayksikön sopimuskumppanin alihankkijan kautta tilattavia kuljetuspalveluita, asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikön ja Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy:n välinen sopimus tai sen liitteinä olevat "Palvelun kuvaus" tai "Autoilijasopimuksen sisältörunko" -nimiset asiakirjat evät ole sisältäneet kuljetuksissa käytettävien autojen teippaamista koskevia ehtoja eikä hankintayksikkö ole tehnyt esillä olevassa hankintamenettelyssä mitään muutakaan autojen teippaamiseen liittyvää päätöstä tai muuta ratkaisua. Kysymyksessä on ollut Lähitaksi Oy:n itsenäisestä ilmoituksesta autoilijoille, eikä valituksen kohteena voida katsoa tältä osin olevan hankintalain 146 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikön tekemä ratkaisu. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana.

Asiassa ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole tarpeen lausua hankintayksikön esittämän väitteen perusteella siitä, onko asiassa kysymys sopimusoikeudellisesta asiasta, jonka tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Lin-Car Oy:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Lin-Car Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen Lin-Car Oy:n esittämästä hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.12.2018