MAO:609/18

Hyvinkään kaupunki - vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain yms. mukaiset kuljetuspalvelut

julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus - markkinaoikeuden toimivalta

Diaarinumero: 2018/126
Antopäivä: 3.12.2018

Asian tausta

Hyvinkään kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) sosiaali- ja terveysjohtaja on 11.1.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 5 valinnut vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain yms. mukaisten kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmäpalvelun toimittajaksi Lähitaksi Oy:n. Hankintasopimus on allekirjoitettu 12.1.2017.

Lähitaksi Oy on 19.10.2017 ilmoittanut autoilijoille sen välitysjärjestelmään kuuluvien autojen teippausvaatimuksista.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lin-Car Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä noudattamasta hankinnassa virheellistä menettelyä siltä osin kuin palveluntuottaja Lähitaksi Oy vaatii autoilijoita täyttämään itse laatimiaan kilpailua rajoittavia, syrjiviä ja kohtuuttomia sopimusehtoja sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan menettelynsä siten, että kaikilla Lähitaksi Oy:n toiminta-alueella laillisen taksiliikenteen harjoittajilla on oikeus olla mukana tilausjärjestelmässä vähintään samoilla 1.1.2017 asti voimassa olleilla ehdoilla ja saada ajettavakseen valituksenalaisia kyytejä siihen asti, kunnes lainmukainen hankintamenettely asiassa on järjestetty. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö antaa selvityksen hankinnan kohteena olevien kyytien arvosta. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 720 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tehnyt vammaispalvelulain perusteella suoritettavien taksikuljetusten välittämistä ym. koskevan suorahankintapäätöksen. Hankinnasta ei ole tehty suorahankintailmoitusta tai jälki-ilmoitusta.

Valittaja on ajanjaksolla 10/2016–3.1.2018 ottanut vastaan ja ajanut kuljetuksia, jotka on tehty Lähitaksi Oy:n tilausjärjestelmän kautta. Lähitaksi Oy on yksipuolisella ilmoituksella 19.10.2017 muuttanut voimassaolevia sopimusehtoja vaatimalla autojen teippaamista sen oman yrityksen tunnusvärillä ja ilmoittanut, ettei se enää välitä kuljetustilauksia niille kuljetusyrittäjille, jotka eivät täytä sen asettamia ehtoja. Kyytien välitys valittajalle on lopetettu 3.2.108. Uusi sopimusehto on kohtuuton, mielivaltainen sekä hyvän liiketavan ja hankintasäännösten vastainen. Hankintayksikkö on velvollinen varmistamaan, että autoilijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Vastine

Vaatimukset

Hyvinkään kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää sen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.550 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hyvinkään kaupunki on vuonna 2016 kilpailuttanut matkanhallintajärjestelmän tuottamisen. Kuljetuspalveluiden järjestämisen kokonaisuuden toisessa vaiheessa on ollut tarkoitus kilpailuttaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

Hankintayksiköllä on ollut pitkäaikainen sopimus Hyvinkään Taksit Oy:n kanssa, joka on vastannut kuljetuspalveluyrittäjien puolesta laskutuksen toteuttamisesta hankintayksikölle ja vastaavasti hankintayksikön maksujen välittämisestä kuljetuspalveluyrittäjille. Syksyllä 2016 Hyvinkään Taksit Oy ilmoitti liittyvänsä Lähitaksi Oy:öön ja lopettavansa sekä kyytien välityksen että laskujen hoitamisen vuodesta 2017 alkaen. Tämän jälkeen hankintayksikkö käynnisti neuvottelut Lähitaksi Oy:n kanssa ja niiden päätyttyä teki hankintapäätöksen 11.1.2017 ja hankintasopimuksen 12.1.2017 Lähitaksi Oy:n kanssa. Hankinnan tosiasiallinen arvonlisäveroton arvo on 5.000 euroa vuodessa eli se on jäänyt alle hankintasäännösten mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikkö on toteuttanut hankinnan niin sanottuna pienhankintana ja neuvotellut suoraan Hyvinkään alueella toimivan ainoan palveluntarjoajan kanssa.

Hankintayksikön ja Lähitaksi Oy:n välisessä sopimuksessa ei ole asetettu velvoitteita taksipalveluja tarjoaville yrittäjille, kalustolle tai palvelun saatavuudelle. Hankintayksikön näkemyksen mukaan Lähitaksi Oy:n ja yrittäjien välisissä sopimuksissa ei ole kilpailua rajoittavia, syrjiviä tai kohtuuttomia ehtoja. Hankintayksiköllä ei ole erillisiä sopimuksia kuljetuspalveluita tarjoavien yrittäjien kanssa, eikä niiden osalta ole myöskään olemassa hankintapäätöstä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön lakisääteiset kuljetuspalvelut on piilotettu välityspalveluiden sisälle eikä niistä ole järjestetty erillistä tarjouskilpailua.

Hankintayksikkö on velvollinen varmistumaan ja myös tosiasiassa vastaamaan, että sen kilpailuttama tai suorahankintana tekemä päätös täyttää hankintasäännösten ja muun lainsäädännön vaatimukset koko hankinnan tuottamisen ajan. Hankintayksikkö ei voi siirtää palvelun tuottamiseen liittyvää lakisääteistä vastuuta palveluntuottajalle. Valittajalla on oltava oikeus valittaa palveluntuottajan päätöksestä hankintasäännösten mukaisessa järjestyksessä. Koska Lähitaksi Oy ei ole rikkonut sopimusta, valittaja ei voi kohdistaa vaatimuksiaan Lähitaksi Oy:öön.

Palveluntuottajan ja autoilijan teippausta koskevassa sopimuksessa on asiallisesti kysymys hankintasopimuksen ehdon muuttamisesta. Sopimusmuutos on ollut olennainen, eikä se ole ollut hyväksyttävä. Teippausta koskeva päätös on lisäksi ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen, kohtuuton ja syrjivä. Teippausvaatimuksella ei ole ollut hyväksyttävää asiallista yhteyttä välityspalvelun tuottamiseen.

Esillä olevaan hankintaan sovelletaan niin sanottua vanhaa hankintalakia (348/2007), koska hankintamenettely on katsottava alkaneeksi, kun suorahankintaa koskevat neuvottelut on käynnistetty, eli todennäköisesti vuoden 2016 puolella.

Hankinnan ennakoituun arvoon on laskettava mukaan myös kuljetuspalveluiden arvo. Näin ollen hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on ollut yli 400.000 euroa, ja se on ylittänyt hankintasäännösten mukaisen EU-kynnysarvon. Hankintayksikön ilmoittama hankinnan arvo on virheellinen ja lisäksi hankintojen pilkkomista koskevien hankintasäännösten vastainen, koska siinä ei ole otettu huomioon välityspalvelun kautta ajettavien kyytien arvoa.

Muut kirjelmät

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön ilmoituksen mukaan välitys- ja maksujärjestelmää koskeva hankintapäätös on tehty 11.1.2017. Järjestelmän kautta ostettavien kyytien hankintaa ei myöskään ole kilpailutettu, mutta valittajalle ei ole tietoa, milloin hankintapäätös on tehty. Kyseistä piilotettua suorahankintaa koskeva päätös tai ratkaisu on kuitenkin tehty, koska kuljetuksia suoritetaan. Mikäli suorahankintaa koskevia ilmoituksia ei ole tehty eikä hankintasopimusta ole tehty, kuuden kuukauden muutoksenhakuaika ei ole lainkaan alkanut kulua.

Valituksen kohteena on lisäksi palveluntuottajan auton teippausta koskeva päätös. Vaatimus on päivätty ja lähetetty valittajalle 19.10.2017. Tämä päätös on rinnastettava hankintayksikön tekemään muuhun hankintamenettelyssä tekemään ratkaisuun. Päätöksestä ei ole tehty hankintasäännösten vaatimia ilmoituksia, valitusosoitusta ei ole annettu eikä hankintasopimusta ole tehty. Valituksen tekemiselle asetettu määräaika ei ole lainkaan alkanut kulua, ja joka tapauksessa valitus on tehty kuuden kuukauden määräajassa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valitus on jätettävä liian myöhään tehtynä tutkimatta. Suorahankintaa koskeva päätös on tehty 11.1.2017 ja sopimus on allekirjoitettu 12.1.2017. Hankintapäätös on koskenut välitys- ja maksupalvelujärjestelmän hankintaa, mutta tosiasiallisesti palvelun kautta on tilattu kuljetuspalvelua koskevia matkoja, jotka on toteutettu tilausten mukaisesti ja joista hankintayksikkö on suorittanut maksun valituksen kohteena olevasta sopimuksesta erillisen matkanhallintajärjestelmän kautta Lähitaksi Oy:öön kuuluneille yrittäjille kuten valittajalle. Kuljetuspalvelujen matkat on siten välillisesti ja myös tosiasiallisesti toteutettu kokonaisuudessaan Lähitaksi Oy:n kautta. Valittajan valitus on näin ollen myös kuljetuspalveluiden osalta hylättävä liian myöhään tehtynä.

Hankintayksikkö ei ole tehnyt autojen teippausta koskevaa päätöstä. Autojen teippaus liittyy Lähitaksi Oy:n ja valittajan väliseen sopimukseen, eikä hankintayksikkö ole vastuussa kyseisestä sopimuksesta.

Valittaja on esittänyt, että välitys- ja maksujärjestelmän hankintaa koskeva päätös, jossa on tosiasiallisesti suoritettu myös lainvastainen salainen kuljetuspalveluita koskeva suorahankinta, on hankintayksikön mukaan tehty 11.1.2017 ja allekirjoitettu 12.1.2017. Valitus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettava laki

Hankintayksikkö ovat esittänyt ensinnäkin, että valitus on jätettävä tutkimatta myöhässä saapuneena siltä osin kuin siinä on kysymys kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän sekä itse kuljetuspalveluiden hankinnasta. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt, että se ei ole vastuussa Lähitaksi Oy:n ja autoilijoiden välisistä sopimuksista.

Asiassa on näin ollen ensin arvioitava, onko valitus jätettävä tutkimatta myöhässä saapuneena tai markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana.

Asiassa on kuitenkin tätä ennen otettava kantaa asiaan sovellettavaan lakiin. Valittaja on esittänyt, että asiaan tulisi soveltaa aiemmin voimassa ollutta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), koska hankintamenettely on katsottava alkaneeksi, kun hankintayksikön tekemää suorahankintaa koskevat neuvottelut on käynnistetty, eli todennäköisesti vuoden 2016 puolella.

Hankintayksikön mukaan Lähitaksi Oy on syksyllä 2016 ilmoittanut liittyvänsä Hyvinkään Taksit Oy:öön ja lopettavansa kyytien välityksen ja laskutuksen hoitamisen vuodesta 2017 alkaen. Hankintayksikön mukaan se on tämän jälkeen käynnistänyt neuvottelut Lähitaksi Oy:n kanssa ja neuvotteluiden päätyttyä tehnyt hankintapäätöksen 11.1.2017 ja hankintasopimuksen 12.1.2017.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 173 §:n 1 momentin mukaan tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lain 174 §:n 6 momentin siirtymäsäännöksen mukaan ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kyseistä säännöstä koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 248) mukaan hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaisemisen hetkellä ja hankinnoissa, joissa ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista, hankinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu lähetetään taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloitetaan.

Kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän hankinnasta ei ole julkaistu hankintailmoitusta tai suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän hankintaa koskeva suorahankintapäätös on tehty 11.1.2017 ja sopimus Lähitaksi Oy:n kanssa on allekirjoitettu 12.1.2017. Tätä ennen hankintayksikkö on neuvotellut Lähitaksi Oy:n kanssa, mutta asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, milloin neuvottelut Lähitaksi Oy:n kanssa on aloitettu.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että lainvalinnan kannalta ratkaisevana ajankohtana voidaan tarkemman selvityksen puuttuessa pitää suorahankintapäätöksen tekemistä 11.1.2017. Kyseisen päätöksen ja sitä koskevan sopimuksen 12.1.2017 mukaan ne ovat koskeneet kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmää. Näin ollen kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmää koskevaan hankintamenettelyyn tulee soveltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Valittajan valitus koskee lisäksi kyseisen välitysjärjestelmän kautta väitettäviä kuljetuspalveluita, joista ei ole julkaistu hankintailmoitusta tai suorahankintaa koskevaa ilmoitusta, ja hankintasopimuksen 12.1.2017 toisena osapuolena olevan Lähitaksi Oy:n ilmoitusta 19.10.2017 autoilijoille. Koska välitysjärjestelmästä on sovittu Lähitaksi Oy:n kanssa 12.1.2017, kyseisen välitysjärjestelmän avulla operoitavia kuljetuksia ei ole voinut tätä ennen toteuttaa. Markkinaoikeus katsoo, että valitukseen tulee myös kuljetuspalveluiden ja niitä koskevan Lähitaksi Oy:n ilmoituksen osalta ajallisesti soveltaa voimassa olevaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia.

Valituksen tutkiminen

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että hankintayksikkö on hankkinut kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän sekä kuljetuspalvelut suorahankintana Lähitaksi Oy:ltä tai sen kautta. Asiaa tulee näin ollen asiassa esitettyjen väitteiden perusteella arvioida suorahankintana.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 147 §:n 4 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Pykälän 5 momentin mukaan jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö ei ole julkaissut hankintalaissa tarkoitettua suorahankintaa koskevaa ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Näin ollen hankintamenettelyä koskeva valitus on tullut tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Edellä todetuin tavoin kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän hankintaa koskeva sopimus Lähitaksi Oy:n kanssa on tehty 12.1.2017. Näin ollen Lin-Car Oy:n 23.3.2018 markkinaoikeuteen saapunut valitus on jätettävä liian myöhään tehtynä tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän hankintaa.

Hankintayksikön mukaan myös kuljetuksia koskevat palvelut on hankittu 12.1.2017 tehdyn sopimuksen perusteella eikä hankintayksiköllä ole erillisiä sopimuksia kuljetuspalveluita tarjoavien yrittäjien kanssa. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kuljetuspalveluita tarjoavilla yrittäjillä on sopimukset Lähitaksi Oy:n kanssa. Valittajan mukaan se on ajanut Lähitaksi Oy:n välittämiä kuljetuksia ajalla lokakuu 2016–3.1.2018. Myös valittaja on esittänyt, että kuljetuspalveluiden välitys- ja maksujärjestelmän hankintaa koskevassa päätöksessä 11.1.2017 on tosiasiallisesti suoritettu myös lainvastainen salainen suorahankinta kuljetuspalveluista.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikön lakisääteisen vastuun piiriin kuuluvia kuljetuksia on ajettu myös vuonna 2017. Se, että kuljetuksia on ajettu Lähitaksi Oy:n ja kuljetuspalveluita tarjoavien yrittäjien välisten sopimusten perusteella, on edellyttänyt, että kuljetuspalveluista on ollut olemassa myös hankintayksikön ja Lähitaksi Oy:n välinen hankintasopimus. Kysymyksessä on palvelu, jonka luonteen vuoksi sen järjestämisessä ainakaan pitkäkestoiset katkokset eivät ole mahdollisia. Asianosaisten esittämän perusteella ja edellä todettu huomioon ottaen asiassa on katsottava, että suorahankintasopimus 12.1.2017 on katsottava myös kuljetuspalveluita koskevaksi suorahankintasopimukseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajan valitus on myös kuljetuspalveluiden osalta jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Valituksen kohteena on vielä Lähitaksi Oy:n ilmoitus 19.10.2017 koskien kuljetuspalvelussa käytettävien autojen teippauksia. Valittajan mukaan kysymyksessä on hankintapäätökseen rinnastettavissa oleva muu hankintamenettelyssä tehty hankintayksikön ratkaisu.

Hankintalain 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Edellä todetuin tavoin valituksen kohteena on tältä osin hankintayksikön sopimuskumppanin Lähitaksi Oy:n tekemä, sen ja autoilijoiden välisiä sopimuksia koskeva sopimusmuutos. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikön ja Lähitaksi Oy:n välinen sopimus ei ole sisältänyt kuljetuksissa käytettäviä autoja koskevia ehtoja eikä hankintayksikkö ole tehnyt esillä olevassa hankintamenettelyssä mitään muutakaan autojen teippaamiseen liittyvää päätöstä tai muuta ratkaisua. Kysymys on näin ollen ollut Lähitaksi Oy:n itsenäisestä ilmoituksesta autoilijoille, eikä valituksen kohteena voida katsoa tältä osin olevan hankintalain 146 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikön tekemä ratkaisu. Valitus on näin ollen tältä osin jätettävä tutkimatta markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana.

Johtopäätös

Edellä todetuin perustein valitus on jätettävä tutkimatta.

Asiassa ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole tarpeen lausua hankintayksikön esittämän väitteen perusteella siitä, ylittääkö hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon ja tulisiko valitus näin ollen jättää myös tällä perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Edellä lausuttu ja hallintolainkäyttölain 33 § huomioiden Lin-Car Oy:n vaatiman hankinnan arvoa koskevan selvityksen esittäminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen. Kyseinen vaatimus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Lin-Car Oy:n korvaamaan Hyvinkään kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.550 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Lin-Car Oy:n vaatimukset hankinnan arvoa koskevan selvityksen esittämisestä ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.12.2018