MAO:591/18

Vantaan kaupunki - varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmät

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2017/700
Antopäivä: 19.11.2018

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.8.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää koskevasta hankinnasta.

Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja on 30.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 114 sulkenut muun ohella Guida Invest Oy ja WhileOnTheMove Oy -ryhmittymän tarjouksen puuttuvan soveltuvuuden vuoksi tarjouskilpailusta ja valinnut CGI Suomi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ryhmittymä WhileOnTheMove Oy ja Guida Invest Oy (jäljempänä yhteisesti myös ryhmittymä tai valittajat) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen. Lisäksi valittajat on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.224 eurolla.

Perusteet

ESPD-lomake

Guida Invest Oy on täyttänyt asianmukaisesti sähköisen tarjouspalvelujärjestelmän mukaisen niin sanotun yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (jäljempänä ESPD-lomake). Koska kyse oli ryhmittymän tarjouksesta, tarjouspalvelujärjestelmä esti ESPD-lomakkeen lähettämisen ennen kuin WhileOnTheMove Oy oli täyttänyt ESPD-lomakkeen omalta osaltaan.

Ryhmittymän esittämä vastuunjako

Ryhmittymä on ilmoittanut selkeästi, että Guida Invest osaomistajana ja rahoittajana tukeutuu WhileOnTheMove Oy:n toimitus-, ylläpito-ja tukivaatimuksiin. Tilaajan tiedossa on useiden Daisy-palvelun esittelyiden jälkeen, että WhileOnTheMove Oy on Daisy-palvelun toimittaja, ylläpitäjä ja asiakastuen antaja.

Referenssitiedot

Daisy-palvelu on käytössä yli 40 kaupungissa ja kunnassa sekä yksityisillä päiväkotiketjuilla. Epähuomiossa tarjouksen referenssiluettelosta oli osa tiedoista pudonnut pois.

CGI Suomi Oy:n tarjous

CGI Suomi Oy:llä ei valittajan tietojen mukaan ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukaista järjestelmää käytössä yhdessäkään kunnassa, joten CGI Suomi Oy;n tarjous tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintayksikön tekemä täsmennyspyyntö

Hankintayksikön olisi tullut lähettää ryhmittymälle täsmentäviä kysymyksiä, kuten se on tehnyt CGI Suomi Oy:n kohdalla. Tältä osin hankintayksikkö on toiminut syrjimättömyysperiaatteen vastaisesti.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.422,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

ESPD-lomake

Ryhmittymän tarjouksesta on puuttunut valittajien ESPD-lomakkeet, mikä on aiheutunut valittajista johtuvista syistä. Hankintayksiköllä on ollut tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten vuoksi velvollisuus hylätä tarjous ESPD-lomakkeiden puuttumisen perusteella.

Ryhmittymän esittämä vastuunjako

Ryhmittymän tarjouksesta ei ilmene kokonaisvastuullista toimittajaa tai sitä, kuka vastaa toimitusprojektista ja jatkuvista palveluista.

Referenssitiedot ja tarjouksen muu puutteellisuus

Ryhmittymän tarjouksessa referenssit olivat puutteellisesti ilmoitettuja ja yksi referenssi ei täyttänyt asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Vaatimusta vastaamatonta referenssiä ei ole mahdollista vaihtaa toiseen referenssiin. Lisäksi ryhmittymän tarjouksessa ei ollut vastattu välilehdellä ”optiot” yhteenkään pakollisen vaatimuksen täyttymistä koskeneeseen kysymykseen.

Hankintayksikön tekemä täsmennyspyyntö

Hankintayksikön täsmennyspyyntö CGI Suomi Oy:n kohdalla on koskenut tietoja, joita voidaan tarjoajalta täsmentää eikä kysymys ole ollut valittajien tavoin soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jättämisestä.

Lausunto

CGI Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittajat eivät olleet tarjouksessaan toimittaneet pyydettyjä tietoja ryhmittymän kaikista jäsenistä, eivätkä myöskään soveltuvuutta koskevia tietoja tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla ESPD-lomakkeella. Lisäksi valittajat eivät olleet ilmoittaneet vaaditulla tavalla kokonaisvastuullista toimittajaa suhteessa tilaajaan ja referenssikohteet ovat olleet puutteellisia.

CGI Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hankintayksikön sille esittämät lisäkysymykset ovat olleet vain tarkentavia ja siten sallittuja.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet muun ohella, että tarjouksessa ESPD-lomaketta vastaavat tiedot ovat olleet tarjouslomakkeella sähköisessä muodossa, joka on vaihtoehtona ESPD-lomakkeelle. Valittajien tarjouksessa on lisäksi riittävän selvästi ilmoitettu, että Guida Invest Oy:n rooli WhileOnTheMove Oy:n yhtenä omistajana on pelkästään hankkeen taloudellisten edellytysten varmistaminen ja WhileOnTheMove Oy on Daisy-palvelun kehittäjänä ja markkinoijana selkeästi ylläpidosta ja asiakaspalvelusta vastaava taho. Siten tarjouksesta tulisi käydä ilmi, että WhileOnTheMove Oy on kokonaisvastuullinen toimittaja.

Valittajien tarjouksessa on esitetty riittävä määrä eli yhteensä kuusi hyväksyttävää referenssiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle lain 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat lain 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 87 §:n esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 108/2016 vp s. 193) mukaan hankintayksikön tulee lähtökohtaisesti luottaa toimittajan yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa antamiin tietoihin ja vakuutuksiin. Tarjoaja vastaa kuitenkin antamiensa tietojen vaatimustenmukaisuudesta. Tarjoaja tai tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle 74 §:n mukaisesti, mikäli ne eivät vastaa hankinta-asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Vantaan kaupunki on pyytänyt tarjouksia varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää koskevassa hankinnassa.

Tarjouspyynnön jaksossa ”Soveltuvuusvaatimukset” on todettu, että ”mikäli tarjous annetaan hankintalain 92 § mukaisesti ryhmittymänä, jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee täyttää tarjouspyynnössä tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli ryhmittymä jättää tarjouksen, sen on käytettävä soveltuvuusvaatimusten täyttämiseen ESPD-lomaketta, Jokaisen ryhmittymän jäsenen on täytettävä kyseinen lomake”.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa ESPD-lomakkeessa on sivulla 10 todettu, että jos toimija ilmoittaa osallistuvansa hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa, varmistetaan, että muut asianomaiset osapuolet toimittavat erillisen yhtenäisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan lomakkeen.

Soveltuvuusvaatimuksia koskevassa tarjouspyynnön jaksossa on referenssien osalta muun ohella todettu, että ”Mikäli tarjoajana on ryhmittymä, tarjoajan tulee kuvata ryhmittymään kuuluvien yritysten rooli ja vastuut suhteessa hankinnan kohteeseen”.

Referenssikohteita tarjouksessa on tullut esittää vähintään kolme. Kustakin annetusta referenssikohteesta on tarjouspyynnön mukaan tullut sen liitteellä 8 selvittää muun ohella referenssin yhteyshenkilön yhteystiedot ja sopimuksen kesto. Tarjouspyynnön liitteen 8 mukaan referenssin tulee olla otettu hyväksytysti tuotantokäyttöön vähintään vuoden ajaksi, jonka aikana tarjoaja on vastannut tuotantokäytön tuesta ja ylläpidosta.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksellään 30.10.2017 sulkenut valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi, koska ryhmittymä ei ollut toimittanut soveltuvuutta koskevia tietoja ESPD-lomakkeella, tarjouksessa ei ollut kuvattu ryhmittymän keskinäistä vastuunjakoa, pakollisista referensseistä puuttui tietoja ja yksi referenssi ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

Asian arviointi

Tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut asettaa tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuutta ryhmittymänä koskevia vaatimuksia, jotka ovat liittyneet tarjouksessa tarjoajista esitettäviin tietoihin. Vaatimusten on katsottava liittyneen hankinnan kohteeseen eikä niitä voida pitää syrjivinä. Kuten edellä on todettu, hankintalain 87 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat lain 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ennalta ilmoitettuja ehtoja vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Valittajat ovat esittäneet, että ne ovat antaneet tarjouksessaan kaiken tarjouspyynnössä edellytetyn selvityksen.

Hankintayksikkö on puolestaan esittänyt, että valittajien tarjous oli muun ohella tarjouspyynnössä edellytettyjen ESPD-lomakkeiden, ryhmittymän vastuunjaon sekä referenssien puutteiden vuoksi soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen perusteella suljettava tarjouskilpailusta.

ESPD-lomake

Markkinaoikeus toteaa valittajien tarjouksesta käyvän ilmi, että ne antavat ryhmittymänä yhteisen tarjouksen. Edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että mikäli ryhmittymä jättää tarjouksen, sen jokaisen jäsenen on tarjouspyynnön mukaan tullut täyttää ESPD-lomake.

Hankintayksikkö on esittämänsä selvityksen mukaan 15.11.2017 pyytänyt sähköpostitse käyttämänsä sähköisen tarjouspalvelujärjestelmän ylläpitäjältä Cloudia Oy:ltä selvitystä siitä, onko Guida Invest Oy toimittanut tarjouksensa liitteenä ESPD-lomaketta.

Cloudia Oy:n 21.11.2017 hankintayksikölle antaman selvityksen mukaan Guida Invest Oy on ladannut tarjouksensa hankintayksikön käyttämään sähköiseen tarjouspalvelujärjestelmään ilman, että tarjoukseen oli ohjeessa annettuun kohtaan tai muutoinkaan tarjouksen liitteeksi ladattu tarjouspyynnössä edellytettyä ESPD-lomaketta.

Markkinaoikeus katsoo, että ryhmittymä ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella toimittanut tarjouspyynnössä soveltuvuusedellytyksenä vaadittuja ESPD-lomakkeita.

Valittajat ovat esittäneet, että ne ovat antaneet tarjouksessaan ESPD-lomaketta vastaavat tiedot tarjouslomakkeella sähköisessä muodossa, joka tulisi hyväksyä vaihtoehtona täytetylle ESPD-lomakkeelle.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajien tarjouksesta ei liitteineenkään ole ollut hankintayksikön saatavilla kaikkea samaa selvitystä kuin ESPD-lomakkeella olisi tullut tarjouksessa esittää. Koska ryhmittymä on toimittanut vain yhden tarjouslomakkeen, esimerkiksi sen taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta antamat tiedot ja vakuutukset ovat koskeneet vain toista yritystä.

Ryhmittymän esittämä vastuunjako

Valittajat ovat esittäneet, että niiden tarjouksessa on riittävän selvästi ilmoitettu, että Guida Invest Oy:n rooli WhileOnTheMove Oy:n yhtenä omistajana on pelkästään hankkeen taloudellisten edellytysten varmistaminen ja WhileOnTheMove Oy on Daisy-palvelun kehittäjänä ja markkinoijana selkeästi ylläpidosta ja asiakaspalvelusta vastaava taho. Tällä perusteella tarjouksesta tulisi selvitä, että WhileOnTheMove Oy on kokonaisvastuullinen toimittaja.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei valittajien tarjouksesta ole ilmennyt tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla kokonaisvastuullista toimittajaa.

Tarjouspyyntölomakkeessa on edellytetty, että mikäli tarjoajana on ryhmittymä, tarjoajan tulee kuvata ryhmittymään kuuluvien yritysten rooli ja vastuut suhteessa hankinnan kohteeseen. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksessa on puolestaan kohdassa 7 ”Vastuut” muun ohella ilmoitettu, että ryhmittymän yhden jäsenen tulee olla kokonaisvastuullinen toimittaja suhteessa tilaajaan.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajien tarjouksen liitteenä P1 on ollut ryhmittymän tiedoista annettu selvitys. Selvityksessä on sinänsä ilmoitettu valittajien esittämällä tavalla, että ne tarjoajat palvelua ryhmittymänä ja eritelty tarjoajien roolit. Tarjouksesta ei ole kuitenkaan ilmennyt tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla se, kumpi ryhmittymän jäsenistä on ollut kokonaisvastuullinen toimija.

Referenssit

Valittajat ovat esittäneet, että ne ovat tarjouksessaan esittäneet kuusi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää referenssiä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajien referenssit olivat puutteellisesti ilmoitettuja ja yksi kolmesta referenssistä eli Joensuun referenssi ei täyttänyt 1.8.2017 tapahtuneen käyttöönoton vuoksi asetettua vaatimusta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnön mukaan referenssin on tullut olla otettu hyväksytysti tuotantokäyttöön vähintään vuoden ajaksi, jonka aikana tarjoaja on vastannut tuotantokäytön tuesta ja ylläpidosta.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajat ovat esittäneet tekemänsä jaottelun perusteella tarjouksessaan kolme eri referenssiä, joista ensimmäinen on koskenut Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun, Kangasniemen, Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntia. Lisäksi valittajat ovat esittäneet referensseikseen Tuusulan kunnan ja Joensuun.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajien tarjouksessa ei ole puutteellisesti ilmoitettujen yhteystietojen lisäksi esitetty yhdenkään referenssin osalta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla referenssin kestoa. Hankintayksikkö on esittänyt selvittäneensä valittajien Joensuuta koskevan referenssin alkaneen vasta 1.8.2017 eikä se tällä perusteella ollut täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida, etteivät valittajien tarjouksessaan esittämät referenssit ainakaan Joensuun osalta ja siten kokonaisuutena täytä tarjouspyynnössä asetettua kolmea referenssiä koskevaa vaatimusta.

Hankintayksikön tekemä täsmennyspyyntö

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön hankintapäätöksestäkin ilmenevä voittaneelle tarjoajalle CGI Suomi Oy:ltä tehty täsmennyspyyntö on ollut valittajaa syrjivä, koska valittajalle ei ole annettu vastaavaa mahdollisuutta antaa tarjouksensa referensseistä hankintayksikölle lisäselvitystä.

Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta lisäselvitystä muun ohella liittyen sen tarjouksessa esitettyyn projektisuunnitelmaan, tarjottujen asiantuntijoiden osaamiseen ja palvelukuvaukseen. Hankintayksikkö on edellyttänyt selvityspyynnössään, ettei alkuperäisiin tarjousasiakirjoihin ole saanut tehdä muutoksia. Voittanut tarjoaja on antanut hankintayksikölle pyydetyt lisäselvitykset.

Hankintayksikön ja CGI Suomi Oy:n mukaan edellä mainittu täsmennyspyyntö on koskenut tietoja, joita hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaan täsmentää eikä kysymys ole ollut valittajien tarjouksen tavoin tarjouksen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen arvioinnista.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö voi hankintalain 74 §:n 2 momentin nojalla pyytää tarjoajaa selventämään tai täydentämään tarjouksessa esitettyjä tietoja. Hankintayksikön on näin toimiessaan kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Hankintayksikkö on esittänyt edellä mainitun tarjouksessa esitettyihin yksityiskohtiin liittyvän lisäselvityspyynnön ainoastaan voittaneelle tarjoajalle olosuhteissa, joissa hankintayksikkö on voinut suoraan valittajien tarjouksesta havaita valittajien muodostaman ryhmittymän soveltuvuuden puuttuvan riittämättömien referenssien perusteella.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajien tarjouksessa on ollut referenssejä koskeva olennainen puute. Toisin kuin valittajien tarjouksen osalta, hankintayksikkö on lisäksi voinut havaita CGI Suomi Oy:n tarjouksen olleen tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettujen referenssivaatimusten mukainen. Hankintayksikön CGI Suomi Oy:n tarjouksessa esitettyjen asiantuntijoiden osalta pyytämät, ainoastaan tarjousten laatuvertailuun tarjouspyynnön perusteella vaikuttavat, referenssitäydennykset eivät ole tässä tapauksessa vaarantaneet tasapuolista kohtelua, erityisesti kun tarjousten vertailua ei ole tullut tehtäväksi CGI Suomi Oy:n jätettyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen. Valittajien tarjouksen referenssien arviointiin ei voida tästä syystä katsoa sisältyneen valittajia syrjivää kohtelua.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön ei voida todeta toimineen tarjoajia kohtaan epätasapuolisesti ja se on voinut harkintavaltansa puitteissa sulkea valittajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa WhileOnTheMove Oy:n ja Guida Invest Oy:n

korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.422,50 eurolla ja CGI Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.11.2018