MAO:578/18

KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut

julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/687
Antopäivä: 14.11.2018

ASIAN TAUSTA

KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.7.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 18.8.2017 ja 2.9.2017 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta IT-laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle.

KL-Kuntahankinnat Oy on 3.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Tietokeskus Finland Oy:n, Dustin Finland Oy:n ja Atea Finland Oy:n.

KL-Kuntahankinnat Oy on 17.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 3.10.2017 tekemänsä hankintapäätöksen virheellisiltä osin, sulkenut Tietokeskus Finland Oy:n kaksi tarjousta tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Dustin Finland Oy:n, Tietokeskus Finland Oy:n ja Atea Finland Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2.9.2017 julkaistun korjausilmoituksen mukaan ollut noin 216.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Tietokeskus Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.656 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Lisäksi siltä varalta, että suullista käsittelyä ei toimiteta, valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus pyytää hankintayksiköltä selvityksen kaikista esillä olevaan puitejärjestelyyn liittyvistä ostolaskuista ajalla 1.10.2017–31.3.2018.

Perusteet

Hankintayksikön ei olisi tullut sulkea valittajan tarjouksia tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta eikä edes oikeutta sulkea valittajan tarjouksia tarjouskilpailusta niissä olleiden merkityksettömien puutteiden johdosta. Valittajan tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta tarjousten vertailuun vaikuttamattomien puutteiden vuoksi on ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista.

Hankintayksikön velvollisuus sulkea tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous tarjouskilpailusta liittyy tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun tarjousvertailussa. Esillä olevassa asiassa puutteita on ollut tarjousten kohdissa, jotka eivät ole olleet pisteytettäviä, eivätkä ne siten ole voineet vaikuttaa tarjousten vertailuun.

Hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajaa täydentämään tarjouksiaan, kun se on huomannut, että tarjouksista on puuttunut valinnat joidenkin solujen osalta. Kyse ei olisi ollut kielletystä tarjouksen parantamisesta, koska täsmennyspyynnöllä ei olisi annettu valittajalle mahdollisuutta parantaa tarjouksiaan, vaan ainoastaan toimittaa jälkikäteen selvitys seikoista, jotka ovat olleet olemassa jo tarjousten jättöhetkellä.

Hankintayksikkö olisi myös ilman merkittävää lisätyötä voinut itse poistaa epäselvyyden. Puutteelliset tiedot ovat koskeneet Lenovon tuotetta, jota on tarjottu myös toisen tarjoajan tarjouksessa. Hankintayksikkö olisi voinut helposti tarkistaa toisen tarjoajan tarjouksesta sekä näppäimistövaatimuksen toteutumisen että lisenssin olemassaolon.

Dustin Finland Oy:n (jäljempänä myös Dustin) tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska tarjouksissa on ilmoitettu virheelliset myyntikateprosentit. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosentit, joiden laskemisessa on tullut käyttää tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Myyntikatteen laskemisessa käytettävä tuotteen hankintahinta on saanut sisältää vain tuotteen ostohinnan tavarantoimittajalta. Mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia ei-tuotekohtaisia volyymialennuksia, vuosialennuksia, markkinointitukia, asiakasalennuksia tai muita kertaluontoisia hyvityksiä ei ole saanut sisällyttää hankintahintaan. Lisäksi hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun on tullut sisältyä hinnoitteluun.

Valittajan saamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Dustin on ilmoittanut myyntikateprosenttinsa virheellisesti. Esimerkiksi tuoteryhmässä 3 "Tablet-laitteet" myyntikateprosentti on tullut ilmoittaa erikseen iOS-tableteille. Kilpailutuksessa on edellytetty tarjottavaksi Perus iOS -tablettia, 4G iOS tablettia, Perus iOS Mini -tablettia sekä 4G iOS Mini tablettia tietyillä tarjouspyynnössä luetelluilla teknisillä vaatimuksilla. Nämä tekniset vaatimukset ovat johtaneet siihen, että kaikkien tarjoajien on käytännössä ollut mahdollista tarjota tableteista vain Apple iPadia ja Apple iPad Miniä ja muista tuotteista Apple Care takuulaajennuksia ja Apple Smartcover näytönsuojia. Valittaja on 24.10.2017 saanut Apple Inc.:ltä vahvistuksen, jonka mukaan se ei ole tarjonnut erikoishinnoittelua esillä olevaan hankintaan liittyen kumppaneilleen. Kyseisen vahvistuksen perusteella mainittujen Applen tuotteiden ostohintojen Dustinille on täytynyt olla samat kuin valittajan hintojen. Näin ollen Dustinin tarjousten tuotealueen 2 "Tablet-laitteet" hinnoittelun on täytynyt olla miinuskatteinen, eikä se ole voinut sisältää edes hankintayksikön 1,5 prosentin suuruista palvelumaksua.

Vastaava tilanne on ollut myös tuoteryhmässä 2 "Tulostimet ja monitoimilaitteet". Dustin on tarjonnut Kyoceran tuotteita vertailukorin arvonlisäverottomaan hintaan 12.452.002 euroa. Kyocera Document Solutions Finland Oy on 25.10.2017 vahvistanut valittajalle, ettei se ole toimittanut yhdellekään toimittajalle tarjousta, jonka vertailukorin arvonlisäveroton summa olisi ollut alle 14 miljoonaa euroa. On myös otettava huomioon, että Kyocera Document Solutions Finland Oy toimittaa hankinnan kohteena olevat laitteet suoraan ilman maahantuojaa tai tukkuria. Dustinin tarjouksissa ilmoitetun hinnoittelun on siten täytynyt olla myös tuoteryhmän 2 osalta miinuskatteinen, eikä se ole voinut sisältää hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksua.

Hankintamenettely on lisäksi ollut syrjivää, kun hankintayksikkö on sulkenut valittajan kaksi tarjousta tarjouskilpailusta, mutta hyväksynyt tarjousten vertailuun Dustinin tarjoukset, joissa on myös ollut puutteita.

Tarjouspyynnön liitteenä 10 olleen tuotelomakkeen täyttämisohjeiden mukaan toimittajan on tullut antaa erikseen esitettyyn kysymykseen vastaus kommenttikenttään tai nimetä liite, jossa pyydetty selvitys annetaan. Dustin on laiminlyönyt näiden ohjeiden noudattamisen. Esimerkiksi Dustinin tarjouksen liitteen 10 näyttöjä koskevassa kohdassa 1.7 on jätetty ilmoittamatta näyttöjen dynaaminen kontrasti, vaikka se on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tullut ilmoittaa. Dustin on niin ikään jättänyt antamatta tarjouksen liitteellä 10 työasemien osalta riittävän selvityksen ja kuvauksen vaihtolaiteprosessin sekä takuun sisällöstä. Dustin on myös tarjouksen liitteellä 10 jättänyt vastaamatta pöytäkoneiden osalta erittäin pienen kotelon kokoa koskevaan kohtaan, vaikka jokaiseen kohtaan on tullut vastata.

Asian luotettava selvittäminen edellyttää suullisen käsittelyn toimittamista. Kyseessä on Suomen suurin hankintakokonaisuus IT-laitteiden ja palvelujen osalta ja tästä syystä on keskeistä selvittää, ettei kilpailutusta ole voitettu keinotekoisia järjestelyjä hyväksi käyttämällä. Mainitun kaltaisten järjestelyjen selvittäminen ja toteennäyttäminen kirjallisessa menettelyssä on käytännössä mahdotonta. Tarjouspyynnön väärinkäytökset mahdollistavasta rakenteesta sekä hankinnan huomattavasta taloudellisesta merkityksestä johtuen on välttämätöntä, että tarjoajien ostolaskujen ja päämiesten todistusten todenperäisyys varmistetaan laajemmin ja luotettavammin kuin vain tarjouspyynnössä mainitulla noin 30 tuotteen ostolaskun otannalla.

Mikäli markkinaoikeus ei pidä suullista käsittelyä tarpeellisena, markkinaoikeuden tulee pyytää hankintayksiköltä selvitys kaikista mainittuun puitejärjestelyyn liittyvistä ostolaskuista ajalla 1.10.2017–31.3.2018. Niistä selviäisi myytyjen muiden kuin vertailukorituotteiden määrä suhteessa vertailukorituotteiden määrään sekä se, ovatko ostolaskujen hinnat vastanneet päämiesten antamia todistuksia.

Vastine

Vaatimukset

KL-Kuntahankinnat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.260 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan kaksi tarjousta tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on sulkenut tarjoukset tarjouskilpailusta, koska niiden osalta ei ole vahvistettu kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Valittajan tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön liitteen 10 peruskannettavia koskevaa vähimmäisvaatimusta skandinaavisesta Qwerty-näppäimistöstä, laattaohjaimesta ja optisesta USB-hiirestä. Tarjoukset eivät myöskään ole täyttäneet Edu-kannettavia koskevaa vähimmäisvaatimusta siitä, että työasemalle on saatavilla Windows® 10 Education -lisenssi.

Tarjouspyynnön liitteessä 10 on todettu, että mikäli jokin kyllä tai ei vastausta edellyttävä kohta on jätetty tyhjäksi, se tullaan käsittelemään ei-vastauksena. Kun valittaja ei ole antanut vastausta edellä mainittuihin vähimmäisvaatimuksiin, kyseiset kohdat on käsitelty ei-vastauksina. Tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena on ollut tarjouspyynnön liitteen 10 kaikkien pakollisten vaatimusten täyttyminen. Koska valittaja on jättänyt vastaamatta edellä mainittuihin vähimmäisvaatimuksiin, hankintayksikön on tullut sulkea valittajan tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Kyse ei ole ollut tarjouksen epäolennaisesta puutteesta tai virheestä, vaan tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten vastaisuudesta. Hankintayksikkö ei siten ole voinut antaa valittajalle mahdollisuutta täsmentää tarjouksiaan. Hankintayksikkö ei ole voinut myöskään itse poistaa tai oikaista tarjousten puutteita. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Valittajan tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole myöskään ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista.

Dustinilta on muiden tarjoajien lailla tarkistettu kateprosentit sekä hankintahinnat, eikä niissä ole ollut huomautettavaa. Dustinin puitejärjestelyyn valittu tarjous on ollut kokonaisuudessaan tarjouspyynnön mukainen, eikä tarjouksessa ole ollut negatiivisia kateprosentteja. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä Dustinin tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta tekemiensä tarkistusten perusteella, ja hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuun. Hankintayksikkö myös valvoo ja tarkistaa toimittajien kateprosentteja ja hankintahintoja sekä toimittajien taloudellisia mittareita säännöllisin väliajoin osana puitesopimusseurantaa.

Tarjouspyynnön liitteen 10 näyttöjä koskevassa kohdassa 1.7 on ollut kyse näytöille asetetusta tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksesta, jonka mukaan näyttöjen kiinteän kontrastisuhteen on tullut olla vähintään 1000:1. Dustin on tarjouksessaan ilmoittanut vähimmäisvaatimuksen täyttyvän vastaamalla kyseiseen kohtaan "kyllä" sekä ilmoittanut vastauksessaan vähimmäisvaatimuksen olleen kiinteän kontrastisuhteen osalta 1000:1. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajan tulee kommenttikenttään antaa erikseen esitettyyn kysymykseen vastaus tai nimetä liite, jossa pyydetty selvitys annetaan. Tarjouspyynnössä ei ole todettu, että kyseisen kommenttikentän puutteellisuus johtaisi tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta toisin kuin niissä kohdissa, joiden osalta valittajan tarjoukset ovat olleet puutteellisia. Dynaaminen kontrastisuhde on pyydetty ainoastaan tiedoksi sopimuskautta varten.

Dustinin tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös tarjouspyynnön liitteen 10 työasemia koskevan vaihtolaiteprosessin ja takuun sisällön ilmoittamisen osalta. Dustin on tarjouksessaan vahvistanut vähimmäisvaatimusten täyttyvän. Vaihtolaiteprosessikuvaus on pyydetty vain tiedoksi sopimuskautta varten. Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä 15 on laadun vertailuperusteena ollut "Selvitys tarjottujen tuotteiden huoltoprosessista, huoltopalvelun valtakunnallisuudesta sekä tarjotuista huoltoon liittyvistä resursseista". Dustin on tarjoukseen liitetyssä huoltopalveluselvityksessä kuvannut myös näyttöihin liittyvää vaihtolaiteprosessiaan.

Tarjouspyynnön liitteellä 10 pöytäkoneiden osalta ilmoitettu erittäin pieni kotelo on ollut tarjousten vertailussa pisteytettävä tuote, ei vähimmäisvaatimus. Dustin on ilmoittanut tarjouksessaan, että sillä ei ole saatavilla kyseisenlaista koteloa ja saanut siten tarjousten vertailussa kyseisestä kohdasta nolla pistettä. Pisteytettävien tuotteiden puuttuminen ei ole ollut tarjouspyynnön vastaista, eikä siten ole johtanut tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Suulliselle käsittelylle ei ole asiassa perusteita. Hankintayksikkö ei ole tehnyt keinotekoisia järjestelyjä kilpailutuksen aikana, eikä valittajalla ole näyttöä muistakaan keinotekoisista järjestelyistä. Pelkän spekulaation varaan jäävä arvostelu valittajan kilpailijoiden tarjouksista ei voi antaa perusteita suulliselle käsittelylle tai valittajan pyytämien ostolaskujen esittämiselle. Pyynnöllä halutaan saada tiedoksi kilpailevan tarjoajan liikesalaisuuksia sekä päästä käsiksi kilpailevan tarjoajan liiketoimintamalliin.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.240 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjoukset eivät ole vastanneet tarjouspyyntöä ainakaan perus- kannettavien ja Edu-kannettavien osalta. Valittajan tarjousten tyhjät kohdat on tullut tulkita kielteisiksi vastauksiksi kyseisten pakollisten vaatimusten osalta. Valittajan tarjoukset eivät siten ole vastanneet tarjouspyyntöä, ja ne on tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Valittajan tarjousten puutteissa ei ole ollut kysymys sellaisista tiedoista, joita olisi ollut mahdollista täydentää tarjousten jättämisen jälkeen. Valittajan tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole myöskään ollut suhteellisuus- tai syrjimättömyysperiaatteen vastaista.

Kuultavan tarjous on ollut katteellinen. Hankintayksikkö on myös pyytänyt selvitystä kuultavan tarjouksen hinnoista ja myyntikateprosenteista, ja kuultava on toimittanut hankintayksikölle tämän pyytämän selvityksen. Selvityksestä ovat ilmenneet sekä tuotteiden hankintahinnat että tuotteiden hinnoittelussa käytetyt myyntikateprosentit.

Tarjouspyynnön liitteen 10 kohdat, joihin kuultava on jättänyt vastaamatta, ovat olleet sellaisia, joiden osalta tarjouspyynnössä ei ole todettu, että kommenttikentän puutteellisuus johtaisi tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta. Lisäksi kaikki vaaditut tiedot ovat löytyneet tarjousasiakirjoista.

Tarjouspyynnössä on pyydetty tietoja näyttöjen dynaamisesta kontrastisuhteesta sekä selvitystä työasemien vaihtolaiteprosessista ja takuun sisällöstä ainoastaan tiedoksi sopimuskautta varten, eivätkä ne ole siten vaikuttaneet tarjouksen vertailtavuuteen tai vähimmäisvaatimusten täyttymiseen. Kuultava ei ole vastannut tarjouspyynnön erittäin pienen kotelon kokoa koskevaan kohtaan. Kyseinen kohta on kuitenkin ollut vertailussa pisteytettävä tuote, ei vähimmäisvaatimus. Kuultava on näin ollen saanut kyseisestä kohdasta nolla pistettä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksista puuttumaan jäänyt tieto esimerkiksi skandinaavisen Qwerty-näppäimistön olemassaolosta ei ole ollut tarjousten vertailuperuste ja että sitä koskeva puuttuva tieto olisi voitu pyytää täydennettäväksi ilman, että kyse olisi ollut tarjouksen parantamisesta.

Valittajan tarjouksista puuttuneet tiedot ovat koskeneet seikkoja, joiden osalta hankintayksikölle olisi tullut olla ilmeistä, että mainittujen kohtien vaatimukset täyttyvät. Skandinaavinen Qwerty-näppäimistö, laattaohjain ja optinen USB-hiiri sekä Windows-lisenssin saatavuus ovat vakio-ominaisuuksia Skandinavian markkinoille suunnatuissa kannettavissa tietokoneissa. Skandinaavisella näppäimistöllä varustettu kannettava tietokone ei myöskään hintatasoltaan eroa muiden kielialueiden kannettavista tietokoneista.

Dustin on esittänyt lausunnossaan, että sen tarjous on ollut katteellinen. Tämä ei kuitenkaan esimerkiksi Kyoceran laitteiden osalta ole ollut mahdollista. Vaikka Dustinin Kyocera Document Solutions Finland Oy:ltä saaman tarjouksen hinta on ollut vähintään 14 miljoonaa euroa, se on kuitenkin tarjonnut Kyoceran tuotteita vertailukoriin hintaan 12,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että Dustinin tarjouksen hintataso on ainakin yhden tuoteryhmän osalta ollut selkeästi miinuskatteinen eikä se ole voinut sisältää hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksua. Dustinin tarjoukset ovat siten sisältäneet virheellisesti ilmoitettuja kateprosentteja, ja hankintayksikön olisi tullut sulkea Dustinin tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on määritelty vertailutuotteet, joille on asetettu tekniset vähimmäisvaatimukset, jotka tarjottavien tuotteiden on tullut täyttää. Tarjousten hintavertailu on tehty tämän tuotevalikoiman perusteella. Tarjouspyynnön liitteen 4 mukaan ainoastaan hintalomakkeilla mainittujen laitteiden hinnat ovat kiinteitä 12 kuukautta sopimuksen voimaan tulosta. Voittaneella tarjoajalla ei kuitenkaan tarjouspyynnön perusteella ole velvollisuutta tarjota juuri vertailukorin tuotteita, joiden mahdollisimman alhaisina tarjotut hinnat ovat tarjoajaa sitovia. Kun toimittaja on tullut valituksi jollekin tuotealueelle, toimittajalla on puitesopimuksen perusteella oikeus myydä kaikkia tuotealueen tuotevalikoimaan kuuluvia tuotteita ja laitteisiin liittyviä lisätarvikkeita. Jos toimittaja edustaa useampaa laitemerkkiä, toimittajalla on oikeus puitesopimuksen perusteella myydä muitakin kuin vertailutuotteiden merkkisiä laitteita. Näiden osalta toimittaja ei ole sidottu vertailutuotteiden hintoihin, vaan ainoastaan tuotealuekohtaisiin kateprosentteihin. Edellä mainittu ja hankinnan huomattava taloudellinen merkitys huomioon ottaen valittaja pitää todennäköisenä, että Dustin on vastineeksi jonkin sen tukkurin hintatodistuksesta luvannut tarjota puitesopimuskaudella puitesopimusasiakkaille lähtökohtaisesti vain muita, tukkurille kannattavammin hinnoiteltuja tuotteita.

Puitejärjestelyihin liittyvissä oikeusohjeissa edellytetään, ettei puitejärjestelyä saa käyttää väärin eikä kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Lisäksi puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimuskautena todennäköisesti tekemistä hankinnoista tulee antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot. Esillä oleva puitejärjestely ei täytä näitä riittävän täsmällisyyden edellytyksiä.

Puitesopimuksessa on sen mahdollisiksi käyttäjiksi ilmoitettu yli tuhat eri puolilla Suomea sijaitsevaa toimijaa, jotka voivat milloin tahansa sopimuskauden aikana liittyä puitesopimukseen. Tämän lisäksi mahdollisina liittyjinä on mainittu myös yksilöimättömiä kuntien ja niiden liikelaitosten tytäryhteisöjä sekä maakuntauudistuksen toteuttamisen jälkeen muodostettavia niin ikään yksilöimättömiä maakuntien liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä. Näiden lukumäärästä tai identiteetistä ei ole tarjouspyynnössä esitetty lainkaan tietoa.

Kilpailutettu kokonaisuus on sisältänyt IT-laitteiden lisäksi niihin liittyvät palvelut, joiden niidenkin on todettu vaihtelevan asiakaskohtaisesti esimerkiksi laatikkotoimituksesta avaimet käteen toimitukseen. Muun ohella laajasta yksilöimättömien mahdollisten puitejärjestelyyn liittyjien joukosta sekä palvelutasojen vaihtelevuudesta johtuen tarjoajien ei ole ollut mahdollista tietää, mikä on ollut hankinnan tosiasiallinen laajuus.

Tarjouskilpailusta kiinnostuneiden tarjoajien ei ole ollut hankintailmoituksen ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella mahdollista päätellä, miten laajaksi hankinta voi muodostua, mitkä hankintayksiköt puitejärjestelyyn liittyvät ja tulevat siten sitä käyttämään eikä sitä, mihin osiin Suomessa tuotteita ja palveluja tulee toimittaa. Esillä oleva kilpailutus vastaa viimeaikaisessa oikeuskäytännössä hankintasäännösten vastaisiksi katsottuja puitejärjestelyjä. Hankintayksikön tulisi siten järjestää kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Valittaja on paljoksunut hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrää ja todennut, että osa hankintayksikön ja Dustinin esittämistä toimenpiteistä ei ole liittynyt esillä olevaan oikeudenkäyntiin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinnassa on ilmoitettu puitejärjestelyn asiakkaat hankintasäännösten edellyttämällä tavalla täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Hankintayksikkö on tehnyt hankintamenettelyn aikana kaksi korjausilmoitusta, joista viimeisessä, 2.9.2017 päivätyssä korjausilmoituksessa hankintayksikkö on korjannut tarjouspyyntöä oma-aloitteisesti hankinnan kohteen laajuuden kuvaamisen osalta. Korjausilmoituksen johdosta liite 17 on poistettu ja hankintamenettelyä on muutettu siten, että hankintaan voivat osallistua ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitetut kiinnostuneet ja sitoutuneet asiakkaat. Liitteessä 1 on ilmoitettu täsmällisesti hankintayksiköt, hankintayksiköiden sitoutumisen kesto sekä arvioidut ostovolyymit osa-aluekohtaisesti.

Valittaja on esittänyt, ettei se ole pyytänyt, että Dustinin ostolaskut toimitetaan sille, vaan pyytänyt niiden toimittamista markkinaoikeudelle. Mikäli ostolaskut toimitettaisiin markkinaoikeudelle, ne olisivat luonnollisesti Dustinin liikesalaisuuksina salassa pidettäviä suhteessa asianosaisiin. Dustin toimittaa jo nyt hankintayksikölle kuukausittain raportin esillä olevaan hankintaan liittyvistä myynneistään, sillä ne toimivat Dustinin hankintayksikölle maksaman komission perustana. Vertaamalla Dustinin myyntiraporttia kilpailutuksen mukaisiin tuotteisiin ja hintoihin sekä Dustinin ostolaskuihin ilmenisi kaikella todennäköisyydellä myös se, ettei Dustin myy juuri lainkaan edullisesti hinnoiteltuja vertailukorin tuotteita vaan vastaavia, korkeammin hinnoiteltuja tuotteita.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Suullisen käsittelyn toimittamista ja asiakirjojen esittämistä koskevat vaatimukset

Suullinen käsittely

Tietokeskus Finland Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Valittaja on esittänyt, että asiassa on keskeistä selvittää, ettei kilpailutusta ole voitettu keinotekoisia järjestelyjä hyväksi käyttämällä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 167 §:n 1 momentin mukaan valitukseen sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Pykälän 2 momentin mukaan asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään lisäksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valmisteluistunnon toimittamisesta sekä suullisesta käsittelystä hankinta-asioissa säädetään mainitun lain 4 luvun 10 ja 11 §:ssä sekä 14 §:ssä. Saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely.

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Pykälän 3 momentin mukaan, jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

Valittaja on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista sen selvittämiseksi, että kilpailutusta ei ole voitettu keinotekoisia järjestelyjä hyväksi käyttämällä.

Markkinaoikeus toteaa, että jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluissa todetulla tavalla asiassa on ratkaisevaa se, onko Dustin puitejärjestelyyn valitussa tarjouksessaan ilmoittanut tuotteiden hinnat ja kateprosentit tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla sekä se, onko yhtiö hankintayksikölle antamallaan asiakirjaselvityksellä osoittanut, että mainitut hinnat ja kateprosentit ovat pitäneet paikkansa. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Suullisen käsittelyn toimittaminen on näin ollen ilmeisen tarpeetonta, ja valittajan vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Asiakirjojen esittäminen

Tietokeskus Finland Oy on siltä varalta, että suullista käsittelyä ei toimiteta, lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus pyytää hankintayksiköltä selvityksen kaikista esillä olevaan puitejärjestelyyn liittyvistä ostolaskuista ajalla 1.10.2017–31.3.2018. Valittajan mukaan niistä selviäisi myytyjen muiden kuin vertailukorituotteiden määrä suhteessa vertailukorituotteiden määrään sekä se, ovatko ostolaskujen hinnat vastanneet päämiesten antamia todistuksia.

Hallintolainkäyttölain 42 §:n mukaan valitusviranomaiselle voidaan esittää todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjan ja esineen esittämiseen valitusviranomaiselle sovelletaan, mitä siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 ja 40 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

Tarjouspyynnössä on jäljempänä todetulla tavalla ilmoitettu, että tarjoajan on hankintayksikön pyynnöstä pystyttävä toimittamaan noin 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistus hinnasta ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on tarjouspyynnön liitteen 5 mukainen. Dustin on jäljempänä todetulla tavalla hankintayksikön pyynnöstä toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tavarantoimittajan selvityksen ostohinnoista 30 tuotteen osalta. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon valittajan esittämä selvitettävä kysymys sekä asiakirjoista saatava selvitys, markkinaoikeus katsoo, että valittajan vaatimien asiakirjojen esittäminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi. Valittajan vaatimus asiakirjojen esittämisestä on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi arvioitavana kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt esillä olevassa puitejärjestelynä toteutetussa IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevassa hankinnassa hankinnan laajuuden ilmoittamisen osalta hankintasäännösten vastaisesti. Jos hankintayksikön menettely on tältä osin ollut hankintasäännösten mukaista, kysymys on vielä siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti siltä osin kuin se on sulkenut valittajan kaksi tarjousta tarjouskilpailusta tai siltä osin kuin se ei ole sulkenut Dustin Finland Oy:n tarjouksia tarjouskilpailusta.

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain mukaisella hankintamenettelyllä noudattaen, mitä hankintamenettelyjen käyttöedellytyksistä ja kilpailutuksen menettelyvelvoitteista säädetään. Pykälän 4 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 137 ja 138) on mainitun lain 42 §:n 2 momentin osalta todettu muun ohella, että puitejärjestelyjen perustamisessa on noudatettava hankintalain normaaleja käytettävään hankintamenettelyyn liittyviä kilpailuttamisen menettelyvelvoitteita, kuten muun ohella hankinnan kohteen määrittelyä koskevia säännöksiä. Hankinnan kohteen määrittelyssä noudatetaan hankinnan kohteen kuvauksesta sekä tarjouspyynnön sisällöstä säädettyä. Tarjouspyynnössä on lisäksi oltava muun ohella tiedot puitejärjestelyn käyttöön oikeutetuista hankintayksiköistä.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 138) on mainitun lain 42 §:n 4 momentin osalta viitattu julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (hankintadirektiivi) johdanto-osan 60 perustelukappaleeseen, jonka mukaan puitejärjestelyn osapuolina olevat hankintaviranomaiset on ilmoitettava selkeästi joko nimeltä tai muulla keinoin, esimerkiksi viittaamalla tiettyyn hankintaviranomaisten ryhmään selkeästi rajatulla maantieteellisellä alueella, jotta asianomaiset hankintaviranomaiset voidaan tunnistaa helposti ja yksiselitteisesti.

Mainituissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 138 ja 139) on vielä viitattu hankintadirektiivin johdanto-osan 61 perustelukappaleeseen, jonka mukaan puitejärjestelyssä ilmoitetut hankintaviranomaiset, jotka ovat oikeutettuja puitejärjestelyn käyttöön, eivät ole kuitenkaan velvoitettuja tekemään hankintojaan kyseistä puitejärjestelyä käyttäen. Siten on hyväksyttävää, että puitejärjestelyn hankinta-asiakirjoissa yksilöidään ne hankintayksiköt, jotka voivat harkintansa mukaan tehdä hankintoja puitejärjestelyllä sen voimassaolon aikana. Puitejärjestelyn kaupallisen onnistumisen kannalta keskeistä kuitenkin on, että puitejärjestelyn kilpailutus perustuu realistiseen näkemykseen puitejärjestelyä käyttävistä hankintayksiköistä sekä hankinnan volyymeistä.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta) ja muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä (12 kohta).

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173) mukaan mainitun lain 74 §:n 2 momentti perustuu hankintadirektiivin 56 artiklan 3 kohtaan. Esitöissä on lisäksi todettu, että vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on pykälän 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Hankintamenettelyn kulku

KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia IT-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Hankinnasta on 4.7.2017 julkaistu avointa menettelyä koskeva EU-hankintailmoitus sekä 18.8.2017 ja 2.9.2017 korjausilmoitukset.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, ja tarjousten vertailussa hinnan painoarvo on ollut 70 prosenttia ja laadun painoarvo 30 prosenttia. Hankintayksikkö on saanut 17 tarjousta viideltä eri tarjoajalta.

Hankintayksikkö on 3.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä seuraavasti:

1) Tietokeskus Finland Oy, tarjous numero 719879
2) Dustin Finland Oy, tarjous numero 675408
3) Atea Finland Oy, tarjous numero 674872

Hankintayksikkö on 17.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 3.10.2017 tekemänsä hankintapäätöksen virheellisiltä osin, sulkenut Tietokeskus Finland Oy:n tarjoukset numero 719879 ja 719915 tarjouskilpailusta sekä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä seuraavasti:

1) Dustin Finland Oy, tarjous numero 675408
2) Tietokeskus Finland Oy, tarjous numero 719689
3) Atea Finland Oy, tarjous numero 674872.

Hankinnan laajuudesta ilmoittaminen

Valittaja on esittänyt, että esillä olevassa puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimuskautena todennäköisesti tekemistä hankinnoista ei ole hankinnasta ilmoitettaessa annettu riittävän täsmällisiä tietoja. Valittajan mukaan tarjouskilpailusta kiinnostuneiden tarjoajien ei ole ollut hankintailmoituksen ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella mahdollista päätellä, miten laajaksi hankinta voi muodostua, mitkä hankintayksiköt puitejärjestelyyn voivat liittyä eikä sitä, mihin osiin Suomea tuotteita ja palveluja tulee toimittaa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinnassa on ilmoitettu puitejärjestelyn asiakkaat hankintasäännösten edellyttämällä tavalla täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Hankintayksikön mukaan se on julkaissut oma-aloitteisesti kaksi korjausilmoitusta, joiden johdosta tarjouspyynnön liite 17 on poistettu ja hankintamenettelyä on muutettu siten, että hankintaan voivat osallistua ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitetut asiakkaat. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu täsmällisesti puitesopimukseen sitoutuneet ja siitä kiinnostuneet hankintayksiköt, hankintayksiköiden sitoutumisen kesto sekä arvioidut ostovolyymit tuote-aluekohtaisesti.

Hankinnasta 4.7.2017 julkaistun EU-hankintailmoituksen kohdassa "Kuvaus hankinnasta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tällä tarjouspyynnöllä ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti Kuntahankinnat pyytää tarjousta IT-laitteista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Hankinta jakautuu seuraaviin tuotealueisiin (sisältäen tuotteet ja niihin liittyvät palvelut sekä lisätarvikkeet:

- Tuotealue 1 Työasemat ja näytöt
- Tuotealue 2 Tablet-laitteet
- Tuotealue 3 Tulostimet ja monitoimilaitteet

Asiakas sitoutuu sitoutumisvaiheessa tarpeidensa mukaan joko yksittäiseen tai useaan tuotealueeseen.

Asiakas voi sitoutua käyttämään puitesopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti tai kevennettyjen kilpailutusten mallilla tuotealuekohtaisesti. Asiakas sitoutuu valitsemaansa malliin sitoumuslomakkeessa ilmoittamaksi ajaksi.

Tarkemmat perusteet on kuvattu liitteessä 13 Puitesopimusmalli."

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi 270.000.000 euroa. Hankintailmoituksen kohdassa "Täydentävät tiedot" on lisäksi todettu seuraavaa:

"Asiakkaat:
Tarjouspyyntövaiheessa hankintaan sitoutuneet sekä kiinnostuksensa ilmaisseet asiakkaat on ilmoitettu liitteessä 1.

Puitesopimukseen voi koko sopimuskauden aikana liittyä muita Kuntahankintojen asiakkaita.

Kuntahankintojen asiakkaat on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä 17."

Tarjouspyynnön liitteessä 17 on lueteltu KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaat. Liitteessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Puitesopimuksen Asiakkaina voivat olla tässä liitteessä lueteltujen kuntien lisäksi kuntien perustamat kuntayhtymät (lueteltuna välilehdellä 5), kunnalliset liikelaitokset, kunnan tai kuntayhtymien tytäryhteisöt, joissa kunnilla tai kuntayhtymillä on yksin tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisö[je]n kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta sekä ammattikorkeakoulut (lueteltuna välilehdellä 6).

Asiakkaina voivat olla myös hankintayhteistyösopimuksen kautta julkista hankintalainsäädäntöä noudattavat organisaatiot, joita ovat Keva, Suomen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon organisaatiot, jotka on lueteltu tarkemmin liitteen välilehdellä 2.

Asiakkaina voivat olla Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen mahdollistaessa liitteen välilehdellä 3 luet[el]lut maakunnat sekä maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis[es]tä annetun lain voimaanpanolaissa määriteltävät kyseisten maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteilla oleva lainsäädäntö on löydettävissä osoitteesta: http://alueuudistus.fi. Asiakkaina voivat tällöin olla myös maakuntien perustamat maakuntien liikelaitokset ja tytäryhteisöt, joissa maakunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta sekä Kuntaliiton jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen kautta maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset.

Tämän lisäksi puitesopimuksen Asiakkaina voivat olla Suomen Kuntaliitto ry sekä Kuntaliiton omistamat konserniyhtiöt sekä Kuntaliiton omistama Suomen kuntasäätiö sr."

Hankinnasta 18.8.2017 julkaistulla korjausilmoituksella on muun ohella oikaistu hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi 200.000.000 euroa sekä oikaistu hankintailmoituksen kohtaa "Täydentävät tiedot" seuraavasti:

"Asiakkaat:
Tarjouspyyntövaiheessa hankintaan sitoutuneet sekä kiinnostuksensa ilmaisseet asiakkaat on ilmoitettu liitteessä 1. Tätä puitejärjestelyä voivat käyttää vain liitteessä 1 ilmoitetut asiakkaat."

Korjausilmoituksessa 18.8.2017 on todettu lisäksi kohdassa "Muut täydentävät tiedot" seuraavaa:

"Hankintayksikkö on korjausilmoituksella korjannut tarjouspyyntöä seuraavasti:
Puitejärjestelyyn voivat liittyä vain tarjouspyynnön liitteessä 1 mainitut asiakkaat. Tämän perusteella hankinnan ennakoitua arvoa on muutettu.

Muut tarjouspyyntöön tehdyt muutokset lyhyesti:
Liite 17 on poistettu.
Liitteet 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ovat muuttuneet. Muutokset muissa paitsi liitteessä 1 on korostettu punaisella värillä."

Korjausilmoituksella 18.8.2017 korjatun, 15.8.2017 päivätyn tarjouspyynnön liitteen 13 "Puitesopimusmalli" kohdassa 2 "Puitesopimuksen tausta ja tarkoitus" on todettu seuraavaa:

"Kuntahankinnat on kilpailuttanut tämän hankinnan yhteishankintana asiakkailleen ja vastaa myös sopimushallinnasta. Puitesopimuksen Asiakkaina voivat olla tarjouspyynnön liitteessä 1 luetellut asiakkaat."

Puitesopimusmallin kohdassa 3 "Asiakkaat" on todettu seuraavaa:

"Asiakkaiden liittyminen sopimukseen tapahtuu vapaaehtoisuuden periaatteella Kuntahankinnoille annettavan kirjallisen sitoumuksen kautta. Tarjouspyynnön liitteessä 1 luetellut kiinnostuneet asiakkaat voivat liittyä sopimuksen käyttäjäksi. Sitoutuminen voi olla tuotealuekohtaista. Sitoutuneet asiakkaat hankkivat tuotteita ja palveluita (Tuotteet) tämän puitesopimuksen perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua, ellei puitesopimus mahdollista kevennettyjä kilpailutuksia. Sitoumuksen antaneet asiakkaat ovat sitoutuneet noudattamaan puitesopimuksen ehtoja sekä tilaamaan Tuotteita puitesopimustoimittajalta/-toimittajilta.

Hankinnan volyymi voi muuttua tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitettujen kiinnostuneiden asiakkaiden sitouduttua puitesopimukseen tai Asiakkaiden toiminnan kasvaessa tai supistuessa."

Hankinnasta 2.9.2017 julkaistulla korjausilmoituksella on oikaistu hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi 216.000.000 euroa sekä ilmoitettu kohdassa "Muut täydentävät tiedot" seuraavaa:

"Hankintayksikkö on korjausilmoituksella korjannut tarjouspyyntöä seuraavasti:
Hankinnan ennakoitu arvo täsmennetään, Liite 1 sitoutuneet kiinnostuneet asiakkaat päivitetään ja Liite 6 hinnoittelulomake työasemat näytöt korjataan (virheellinen hinnoitteluohje näytöt välilehdellä)."

Korjausilmoitusten johdosta tarjouspyynnön liite 17 on poistettu ja hankintamenettelyä on muutettu siten, että hankintaan voivat osallistua ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitetut puitesopimukseen sitoutuneet ja siitä kiinnostuneet asiakkaat.

Korjausilmoituksella 2.9.2017 korjatussa, 11.9.2017 päivätyssä tarjouspyynnön liitteessä 1 "Sitoutuneet ja kiinnostuneet asiakkaat" on ilmoitettu ne hankintayksiköt, jotka ovat etukäteen sitoutuneet puitesopimuksen käyttäjiksi sekä organisaatiot, jotka ovat kirjallisesti ilmaisseet kiinnostuksensa sitoutua puitesopimukseen myöhemmin. Liitteessä 1 on myös ilmoitettu hankintayksiköiden sitoutumisen kesto sekä arvioidut ostovolyymit tuote-aluekohtaisesti. Liitteessä on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa:

"Volyymiarviot ovat asiakkaiden ilmoittamia sitoumuksettomia arvioita yhden vuoden ostoista tai KL-Kuntahankintojen tekemä arvio asiakkaan aiempien vuosiostojen perusteella. Asiakkailla ei ole määräostovelvollisuutta. Oheisessa taulukossa on lueteltu organisaatiot, jotka ovat etukäteen sitoutuneet puitesopimuksen käyttäjiksi sekä organisaatiot, jotka ovat kirjallisesti ilmaisseet kiinnostuksensa sitoutua puitesopimukseen myöhemmin. Kiinnostuneet voivat sopimuskaudella sitoutua ilmoittamiinsa tuotealueisiin ja puitesopimusmalliin, joka saattaa poiketa ennakkoon kirjallisesti ilmoitetusta."

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköillä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksiköt voivat myös käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja ja hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintamenettelyissä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Puitejärjestelyyn liittyvien tietojen ilmoittamisen hankintasäännösten mukaisuutta arvioitaessa on merkitystä annettava sille, onko hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä annettu tarjoajille riittävät tiedot tarjousten laatimisessa tarvittavista seikoista. Puitejärjestelyssä hankinnan laajuuteen ja muihin hankintaa koskeviin tekijöihin voi järjestelyn luonteesta johtuen kuitenkin sisältyä epävarmuutta, joka osaltaan voi vaikuttaa tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun. Puitejärjestelyä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa jäädä tarjouspyynnössä niin yleisluontoisiksi, että ne vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Esimerkiksi hankintayksiköistä, jotka voivat harkintansa mukaan tehdä hankintoja sopimusaikana, ja myös hankinnan volyymeistä, tulee antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2016:182 katsonut, että yhteishankinnassa ei ollut avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana tekemistä hankinnoista, kun tarjouspyynnössä oli ilmoitettu vain neljän hankintayksikön sitoutuneen olemaan mukana puitejärjestelyssä sekä kyseisten hankintayksiköiden arvioitujen vuosiostojen arvot, mutta muista puitejärjestelyssä mahdollisesti mukana olevista asiakkaista tai niiden suorittamista hankintojen määristä ei ollut ilmennyt mitään tietoja. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ei ollut mahdollista tietää, mikä oli hankinnan tosiasiallinen laajuus.

Korkein hallinto-oikeus on 24.7.2017 antamassaan päätöksessä taltionumero 3646 katsonut, että puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista annetut tiedot olivat siinä määrin puutteellisia, ettei tarjoajien ollut mahdollista laatia tarjouksia, jotka olisivat perustuneet yhdenmukaisille käsityksille puitejärjestelyn laajuudesta. Tapauksen tarjouspyyntöasiakirjoissa oli yksilöity 14 puitejärjestelyyn sitoutunutta hankintayksikköä ja 71 siitä kiinnostunutta hankintayksikköä. Näiden lisäksi muillakin yhteishankintayksikön asiakkailla oli mahdollisuus liittyä puitejärjestelyyn myöhemmin. Näitä asiakkaita ei ollut nimetty tarjouspyynnössä. Myöskään hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ei ollut käynyt ilmi hankintailmoituksesta tai tarjouspyynnöstä. Tässä tilanteessa puitejärjestelyn tosiasiallinen laajuus oli jäänyt tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella epävarmaksi.

Nyt valituksen kohteena olevassa IT-laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinnassa on ollut kysymys KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintayksikkönä asiakkaidensa puolesta kilpailuttamasta puitejärjestelystä. Hankinnassa on siten ollut kysymys samankaltaisesta menettelystä kuin edellä mainituissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä.

Kuten edellä on selostettu, hankintayksikön tulee ensinnäkin yksilöidä tarjouspyyntöasiakirjoissa kaikki ne hankintayksiköt, jotka ovat puitejärjestelyn käyttäjiä, eli jotka voivat tehdä hankintoja sen kautta. Lisäksi hankintayksikön tulee tarjouspyyntöasiakirjoissa antaa riittävät tiedot puitejärjestelyssä mukana olevien hankintayksiköiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista.

KL-Kuntahankinnat Oy on esillä olevassa hankinnassa oma-aloitteisesti julkaissut kaksi korjausilmoitusta, joissa hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöasiakirjoja on täsmennetty ja päivitetty puitesopimukseen sitoutuneiden ja siitä kiinnostuneiden hankintayksiköiden osalta sekä hankinnan ennakoidun kokonaisarvon ja tuotealuekohtaisten hankintamäärien osalta. Alkuperäisessä hankintailmoituksessa hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi on ilmoitettu 270 miljoonaa euroa, mutta korjausilmoitusten perusteella hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on täsmentynyt 216 miljoonaksi euroksi.

Hankinnasta julkaistujen korjausilmoitusten perusteella nyt kysymyksessä olevaan puitejärjestelyyn voivat liittyä vain tarjouspyynnön liitteessä 1 mainitut asiakkaat. Tarjouspyynnön päivitetyssä, 11.9.2017 päivätyssä liitteessä 1 on ilmoitettu ne hankintayksiköt, jotka ovat etukäteen sitoutuneet puitesopimuksen käyttäjiksi sekä organisaatiot, jotka ovat kirjallisesti ilmaisseet kiinnostuksensa sitoutua puitesopimukseen myöhemmin. Liitteessä 1 on lisäksi ilmoitettu hankintayksiköiden sitoutumisen kesto sekä arvioidut hankintamäärät tuote-aluekohtaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että korjausilmoitusten perusteella päivitetyissä tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu tarjoajille puitesopimuksen käyttäjiksi sitoutuneet ja puitesopimuksen osalta kiinnostuksensa ilmaisseet hankintayksiköt. Puitesopimuksen käyttäjiksi sitoutuneita hankintayksikköjä on ollut huomattavasti enemmän kuin siitä kiinnostuneita hankintayksikköjä. Tarjoajien on ollut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella mahdollista päätellä, mihin osiin Suomessa hankinnan kohteena olevia IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluja tulee toimittaa. Tarjoajille on lisäksi annettu hankintamäärien osalta tiedot hankinnan ennakoidusta kokonaisarvosta sekä puitesopimukseen sitoutuneiden ja siitä kiinnostuneiden hankintayksiköiden arvioidut hankintamäärät tuote-aluekohtaisesti.

Kun otetaan huomioon puitejärjestelynä toteutetun hankinnan luonne sekä päivitetyissä tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajille annetut tiedot, tarjoajien on katsottava saaneen riittävät tiedot puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden puitesopimusaikana tekemien hankintojen määristä yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten antamiseksi. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankinnan laajuudesta ilmoittamisen osalta hankintasäännösten vastaisesti.

Valittajan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, ettei hankintayksikön olisi tullut sulkea sen tarjouksia tarjouskilpailusta. Valittajan mukaan hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta eikä oikeutta sulkea valittajan tarjouksia tarjouskilpailusta niissä olleiden merkityksettömien puutteiden takia, etenkin kun puutteet eivät ole vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut pyytää sitä täsmentämään tarjouksiaan tyhjiksi jääneiden kohtien osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sillä on ollut perusteet sulkea valittajan kaksi tarjousta tarjouskilpailusta, koska niissä ei ole vahvistettu kaikkien vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Hankintayksikön mukaan se ei ole voinut antaa valittajalle mahdollisuutta täsmentää tarjouksiaan, koska kyse olisi tältä osin ollut tarjousten kielletystä parantamisesta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on tuotealueen 1 "Tietokoneet ja näytöt" alakohdassa "Ehdottomat vaatimukset" todettu seuraavaa:

"Minimivaatimuksena on tarjouspyynnön liitteen 10 ’Liite 10 Tuotelomake Työasemat ja näytöt’ kaikkien pakollisten vaatimusten toteutuminen (tarjoajan tulee vastata liitteen kyseisiin kohtiin ’Kyllä’)."

Tarjouspyynnön liitteenä 10 on ollut työasemia ja näyttöjä koskeva tuotelomake, jonka kohdassa "Ohje" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksessa tarjottujen ratkaisujen on täytettävä tällä välilehdellä kuvatut vähimmäisvaatimukset sekä niiden tulee sisältyä tarjottuihin hintoihin.

(- - -)

Sarakkeessa C ja D tulee vastata jokaiseen keltaisella pohjalla olevaan kohtaan valitsemalla alasvetovalikosta Kyllä tai Ei vastaus.

(- - -)

Mikäli jokin Kyllä tai Ei vastausta edellyttävä kohta on jätetty tyhjäksi, tullaan se käsittelemään Ei vastauksena."

Tarjouspyynnön liitteen 10 peruskannettavia koskevan kohdan 1 "Yleiset peruskannettavan tekniset vaatimukset" alakohdassa 1.3 on esitetty pakollisena vaatimuksena "Skandinaavinen QWERTY-näppäimistö ja laatta-ohjain sekä optinen USB-hiiri". Tarjoajan on tullut lomakkeella vastata kyseiseen kohtaan joko "kyllä" tai "ei".

Tarjouspyynnön liitteen 10 Edu-kannettavia koskevan kohdan 1 "Yleiset Edu-kannettavan tekniset vaatimukset" alakohdassa 1.3 on esitetty pakollisena vaatimuksena "Työasema on saatavilla Windows® 10 Education lisenssillä". Tähänkin kohtaan tarjoajan on tullut vastata joko "kyllä" tai "ei".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Valittaja ei ole tarjouskilpailusta poissuljetuissa tarjouksissaan vastannut peruskannettavien Qwerty-näppäimistöä, laattaohjainta ja optista USB-hiirtä koskevaan pakolliseen vaatimukseen eikä Edu-kannettavien osalta Windows® 10 Education lisenssiä koskevaan pakolliseen vaatimukseen. Tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti hankintayksikkö on käsitellyt tyhjäksi jätetyt kohdat ei-vastauksina ja sulkenut kyseiset tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja ei ole kysymyksessä olevissa tarjouksissaan vahvistanut kaikkien tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Valittajan tarjoukset ovat siten olleet tältä osin tarjouspyynnön vastaisia. Kysymys on ollut tarjousten sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavista seikoista. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjoukset tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjousten täsmentäminen on sallittua ainoastaan, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Valittajan tarjousten osalta kysymys on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten täyttymättä jäämisestä eikä edellä mainitusta epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myöskään siltä osin kuin se ei ole pyytänyt valittajaa täsmentämään tarjouksiaan.

Dustinin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus hinnoittelun ja kateprosenttien osalta

Valittaja on esittänyt, että Dustinin tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska tarjouksissa on ilmoitettu virheelliset myyntikateprosentit.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Dustinin tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja että Dustinilta on muiden tarjoajien lailla tarkistettu kateprosentit ja hankintahinnat eikä niissä ole ollut huomautettavaa. Hankintayksikön mukaan sillä ei ole ollut syytä epäillä Dustinin puitejärjestelyyn valitun tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta tekemiensä tarkistusten perusteella ja sillä on ollut oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuun. Hankintayksikön mukaan se myös valvoo ja tarkistaa toimittajien kateprosentteja ja hankintahintoja säännöllisin väliajoin osana puitesopimusseurantaa.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen johdon allekirjoittama vakuutus, jossa vakuutetaan, että tuotealueiden vertailukorien laitteet ovat hinnoiteltu tarjouksessa ilmoitetulla myyntikatteella liitteen 4 ohjeistuksen mukaisesti.

Kuntahankintojen pyytäessä tarjoajan on pystyttävä seitsemässä (7) päivässä toimittamaan ennen puitesopimuksen allekirjoittamista Kuntahankintojen miltä tahansa tuotealueelta pyytämät noin 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistus hinnasta ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on ’hintaliite myyntikate’ (liite 5) mukainen. Mikäli kateprosentti poikkeaa + 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitetusta, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen."

Tarjouspyynnön liitteen 4 "Hinnoitteluperiaatteet" kohdassa 1 "Hinnoittelumalli" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee tarjota ja hinnoitella kaikki tuotealueiden tuotelomakkeissa mainitut tuotteet ja palvelut.

Tarjoaja ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa hintalomakkeessa liite 5 ’hintalomake myyntikatteet’. Tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla (liitteet 6–8) mainitut tuotteet on hinnoiteltava ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla. Sopimuskaudella kaikki muut myytävät tuotteet on hinnoiteltava korkeintaan tarjouksessa ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla.

Myyntikateprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla:
(Tuotteen myyntihinta – hankintahinta) /tuotteen myyntihinta * 100 = myyntikateprosentti. Katteen laskemisessa käytetään tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Sama periaate on voimassa hinnanmuutospisteiden kohdalla. Pelkkää myyntikateprosenttia ei vertailla tarjousvertailussa.

Tarjoaja sitoutuu siihen, että Kuntahankinnat voi tarkastaa/tarkastuttaa tuotteiden hankintahinnat sopimuskauden aikana myyntikatteen varmistamiseksi. Käytännössä kiinteä myyntikateprosentti määritellään tarjoushetken tilanteen perusteella, sillä tarjoajan ostohinnat voivat muuttua jatkuvasti."

Tarjouspyynnön liitteellä 5 tarjoajien on tullut ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa. Liitteessä on todettu muun ohella, että myyntikateprosentteja annettaessa tulee ottaa huomioon, että hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun tulee sisältyä hinnoitteluun.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön hinnoitteluperiaatteita koskevasta liitteestä 4 on edellä todetulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajien on tullut ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa tarjouspyynnön liitteellä 5 ja että tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla mainitut tuotteet on tullut hinnoitella ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla. Liitteessä 4 on lisäksi ilmoitettu myyntikateprosentin laskemisessa käytettävä kaava sekä todettu, että katteen laskemisessa käytetään tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Tarjouspyynnön liitteestä 5 on käynyt ilmi, että myyntikateprosentteja annettaessa tulee ottaa huomioon, että hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun tulee sisältyä hinnoitteluun.

Tarjouspyynnöstä on lisäksi edellä todetulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajan on hankintayksikön pyynnöstä pystyttävä toimittamaan hankintayksikön pyytämät noin 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistus hinnasta ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on liitteellä 5 ilmoitetun mukainen. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että mikäli kateprosentti poikkeaa + 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitetusta, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Edelleen tarjouspyynnössä on todettu, että tarjoaja sitoutuu siihen, että hankintayksikkö voi tarkistaa tuotteiden hankintahinnat sopimuskauden aikana myyntikatteen varmistamiseksi.

Dustin on puitejärjestelyyn valitussa tarjouksessaan ilmoittanut hinnat tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla sekä tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa tarjouspyynnön liitteellä 5.

Hankintayksikkö on pyytänyt kaikilta puitejärjestelyyn valituilta tarjoajilta selvityksen niiden puitejärjestelyyn valituissa tarjouksissa ilmoitetuista hankintahinnoista ja kateprosenteista. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintayksikkö on pyytänyt tarjoajia toimittamaan 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistukset hinnoista.

Dustin on toimittanut hankintayksikölle puitejärjestelyyn valitun tarjouksen osalta tavarantoimittajan 10.10.2017 päivätyn ja allekirjoitetun todistuksen ostohinnoista. Todistuksesta on käynyt ilmi Dustinin ostohinnat kolmesta eri tuotealueesta yhteensä 30 tuotteen osalta. Todistuksella tavarantoimittaja on vakuuttanut, että Dustin ostaa sen tarjoamia tuotteita todistuksessa esitetyin ostohinnoin esillä olevan puitejärjestelyn osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että Dustin on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitun päämiehen todistuksen ostohinnoista ja siten osoittanut hankintayksikölle, että kyseisille tuotteille ilmoitetut kateprosentit ovat olleet liitteellä 5 ilmoitetun mukaisia. Kyseisestä selvityksestä ei ole käynyt ilmi, että Dustinin puitejärjestelyyn valittu tarjous olisi ollut hinnoittelun tai kateprosenttien osalta tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa Dustinin antamassa selvityksessä todettuun. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on mahdollistettu tarjoajien hintojen tarkistaminen puitesopimuskauden aikana, hankintayksikön on katsottava riittävällä tavalla varmistaneen Dustinin ilmoittamien hankintahintojen ja kateprosenttien oikeellisuuden. Hankintayksikkö ei siten ole tältä osin menetellyt valittajan esittämillä perusteilla hankintasäännösten vastaisesti.

Dustinin puitejärjestelyyn valitun tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus muilta osin

Valittaja on vielä esittänyt, että Dustinin puitejärjestelyyn valittu tarjous on ollut eräiden tarjouksen liitteen 10 kohtien osalta puutteellinen ja siten tarjouspyynnön vastainen. Valittajan mukaan Dustinin tarjouksen liitteen 10 näyttöjä koskevassa kohdassa 1.7 on jätetty ilmoittamatta näyttöjen dynaaminen kontrasti, vaikka se on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tullut ilmoittaa. Lisäksi valittaja on esittänyt, että Dustin on jättänyt antamatta tarjouksen liitteen 10 työasemien yleisiä vaatimuksia koskevassa kohdassa riittävän selvityksen ja kuvauksen vaihtolaiteprosessin sekä takuun sisällöstä. Edelleen valittaja on esittänyt, että Dustin on tarjouksen liitteen 10 pöytäkoneita koskevassa kohdassa jättänyt vastaamatta erittäin pienen kotelon kokoa koskevaan kohtaan, vaikka jokaiseen kohtaan on tullut vastata.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Dustinin puitejärjestelyyn valittu tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen myös liitteen 10 osalta. Dustin on tarjouksensa liitteen 10 näyttöjä koskevassa kohdassa 1.7 sekä työasemien yleisiä vaatimuksia koskevassa kohdassa ilmoittanut vähimmäisvaatimusten täyttyvän, eikä tarjouspyynnössä ole todettu, että kyseisten kohtien kommenttikenttien puutteellinen täyttäminen johtaisi tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta. Dustin on lisäksi ilmoittanut tarjouksessaan, ettei sillä ole saatavilla tarjouspyynnön liitteen 10 pöytäkoneita koskevassa kohdassa mainittua erittäin pientä koteloa. Kyseinen kohta on kuitenkin ollut tarjousten vertailussa pisteytettävä tuote, ei vähimmäisvaatimus. Dustin on saanut tarjousten vertailussa kyseisestä kohdasta nolla pistettä.

Tarjouspyynnön liitteenä 10 on ollut työasemia ja näyttöjä koskeva tuotelomake, jossa on edellä todetulla tavalla ilmoitettu minimivaatimukseksi liitteellä ilmoitettujen pakollisten vaatimusten täyttyminen. Tarjoajien on tullut lomakkeella ilmoittaa, täyttyvätkö pakolliset vaatimukset vastaamalla kaikkiin pakollisiin vaatimuksiin "kyllä" tai "ei". Liitteen 10 ohjeiden mukaan tarjoajien on tullut lisäksi kommenttikentässä antaa erikseen kysyttyyn kysymykseen vastaus tai nimetä liite, jossa pyydetty selvitys annetaan.

Tarjouspyynnön liitteen 10 näyttöjä koskevassa kohdassa 1.7 on ilmoitettu pakolliseksi vaatimukseksi, että näyttöjen kontrastisuhde on vähintään "1000:1 kiinteä". Kyseisen kohdan kommenttikentässä on todettu "Ilmoita laitteen kontrastisuhde: kiinteä/dynaaminen".

Dustin on tarjouksensa liitteellä 10 ilmoittanut edellä mainitun vähimmäisvaatimuksen täyttyvän vastaamalla kohtaan "kyllä" sekä ilmoittanut kiinteäksi kontrastisuhteeksi 1000:1. Markkinaoikeus katsoo, ettei Dustinin tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena sen vuoksi, ettei tarjouksessa ole kiinteän kontrastisuhteen lisäksi ilmoitettu näyttöjen dynaamista kontrastisuhdetta. Ainoastaan kiinteän kontrastisuhteen osalta kysymys on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksesta.

Tarjouspyynnön liitteessä 10 on tietyissä työasemien ja näyttöjen takuuta koskevien kohtien kommenttikentissä todettu, että tarjoajan tulee antaa selvitys hintaan sisältyvän takuun ehdoista ja vaihtolaiteprosessista.

Dustin on tarjouksensa liitteellä 10 ilmoittanut työasemien ja näyttöjen takuuta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttyvän vastaamalla kaikkiin kohtiin "kyllä" sekä ilmoittanut takuun kestoa ja sisältöä koskevia tietoja. Markkinaoikeus katsoo, ettei Dustinin tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena sen vuoksi, ettei tarjouksen kyseisissä kohdissa ole kuvailtu vaihtolaiteprosessia. Kysymys ei tältä osin ole ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksesta.

Tarjouspyynnön liitteen 10 pöytäkoneita koskevassa kohdassa 1.3 on ilmoitettu tiettyjä pöytäkonemalleja koskevana pisteytettävänä kohtana, että pöytäkone on saatavilla erittäin pienikokoisessa kotelossa.

Dustin on ilmoittanut tarjouksessaan, ettei sillä ole saatavilla kyseisenlaista koteloa vastaamalla lomakkeella kyseiseen kohtaan "ei". Markkinaoikeus katsoo, ettei Dustinin tarjousta voida pitää myöskään tältä osin tarjouspyynnön vastaisena, koska kysymys on ollut tarjousten vertailussa pisteytettävästä tuotteesta, ei vähimmäisvaatimuksesta.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut Dustinin puitejärjestelyyn valittua tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Tietokeskus Finland Oy:n vaatimukset suullisen käsittelyn toimittamisesta ja asiakirjojen esittämisestä.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Tietokeskus Finland Oy:n korvaamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.260 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Tietokeskus Finland Oy:n korvaamaan Dustin Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.240 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.11.2018