MAO:577/18

KL-Kuntahankinnat Oy - IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/662
Antopäivä: 14.11.2018

ASIAN TAUSTA

KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.7.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 18.8.2017 ja 2.9.2017 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta 14.111 hankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle.

KL-Kuntahankinnat Oy on 3.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Tietokeskus Finland Oy:n, Dustin Finland Oy:n ja Atea Finland Oy:n.

KL-Kuntahankinnat Oy on 17.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 3.10.2017 tekemänsä hankintapäätöksen virheellisiltä osin, sulkenut Tietokeskus Finland Oy:n kaksi tarjousta tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Dustin Finland Oy:n, Tietokeskus Finland Oy:n ja Atea Finland Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2.9.2017 julkaistun korjausilmoituksen mukaan ollut noin 216.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Atea Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja hankintaoikaisupäätöksen sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.655,90 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla, kummatkin viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että sille annetaan tieto Dustin Finland Oy:n lausunnon liitteenä olevasta tavarantoimittajan selvityksestä ostohinnoista.

Perusteet

Dustin Finland Oy:n (jäljempänä myös Dustin) ja Tietokeskus Finland Oy:n (jäljempänä myös Tietokeskus) tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, koska tarjouksissa esitetty hinnoittelu ei ole vastannut hankinta-asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi tarjoukset ovat olleet hinnoittelultaan poikkeuksellisen alhaisia.

Tarjoajien on tullut ilmoittaa tarjousvertailussa huomioon otettavat tarjoushintansa tarjouspyynnön vertailutuotekoreissa yksilöidyistä tuotteista tarjouspyynnön liitteinä 6, 7 ja 8 olleilla lomakkeilla. Vertailukorien tuotteet on tullut hinnoitella tarjouspyynnön liitteellä 5 ilmoitetun myyntikateprosentin mukaisella myyntikatteella. Dustin ja Tietokeskus ovat tarjouspyynnön liitteellä 5 ilmoittaneet tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosenttinsa virheellisesti.

Vaikka hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin, hankintayksikön olisi tullut varmistua siitä, että tarjouksissa ilmoitetut tarjoushinnat on laskettu ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla. Vastaavasti hankintayksikön olisi tullut varmistua siitä, että tarjouksissa ilmoitetut tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosentit on laskettu tarjouspyynnössä määrätyn mukaisesti. Mikäli myyntikateprosentit on ilmoitettu virheellisesti, aiheutuu tästä sopimuskauden kuluessa hankintayksikölle ja sen asiakkaille potentiaalisesti huomattavia taloudellisia menetyksiä ja tarjoajalle oikeudetonta hyötyä. Lisäksi virheellisen myyntikateprosentin ilmoittaminen on johtanut väärään tarjouskilpailun lopputulokseen.

Vaikka hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut Tietokeskuksen kaksi tarjousta tarjouskilpailusta, hankintayksikön olisi lisäksi tullut selvittää myös näiden tarjousten osalta, onko Tietokeskus antanut tarjouskilpailussa hintojen ja erityisesti myyntikateprosenttien osalta virheellisiä tietoja. Virheellisiä tietoja antanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, vaikka virheellisiä tietoja sisältänyt tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen.

Dustinin ja Tietokeskuksen tarjoukset ovat myös olleet hinnoittelultaan poikkeuksellisen alhaisia. Hankintayksikkö on siten ollut velvollinen vaatimaan tarjoajilta selvitykset tarjousten hinnoista ja kustannuksista sekä ilmoitetuista myyntikateprosenteista. Hankintayksikön olisi tullut saada varmuus siitä, että sekä ilmoitetut hinnat että myyntikateprosentit ovat tarjouspyynnön mukaiset eikä myyntikateprosentteja laskettaessa ole esimerkiksi manipuloitu hankintahintoja tai muutoin jätetty ottamatta tuotteiden ostohinnoissa huomioon selvästi hankintamenoksi katsottavia eriä. Hankintayksikkö on kuitenkin laiminlyönyt tämän selvittämisvelvollisuutensa. Selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi ei ole riittävää, että hankintayksikkö tarjouspyynnössä todetun mukaisesti tarkistaa noin 30 tuotteen hinnoittelun ostolaskuista tai tarjoajan päämiehen laatimasta todistuksesta. Mikäli selvittämisvelvollisuus olisi täytetty riittävällä tavalla, olisi todennäköisesti varmistunut, että Dustin ja Tietokeskus ovat ilmoittaneet myyntikateprosenttinsa tarjouksissaan virheellisesti.

Myyntikateprosenttien osalta virheellisiä tietoja tarjouksessaan antanut tarjoaja on lisäksi syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa, ja tällainen tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Virheellisten myyntikateprosenttien ilmoittaminen olisi myös täyttänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 81 §:n 1 momentin 10 ja 11 kohdassa säädetyt poissulkemisperusteet. Mikäli olisi vahvistunut, että myyntikateprosentit on ilmoitettu tarjouksissa virheellisesti, hankintayksikön olisi tullut sulkea tarjouksen tehnyt tarjoaja tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

KL-Kuntahankinnat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.020 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tarkistanut tarjouspyynnön mukaisesti pistokoemaisesti 30 vertailukorin tuotteen hankintahinnat kaikilta puitejärjestelyyn valituilta tarjoajilta ostolaskuista tai päämiehen laatimasta todistuksesta. Tämän lisäksi kaikilta tarjoajilta on pyydetty ja saatu johdon vakuutus myyntikatteista ja niiden tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarkistuksissa ei ole löytynyt huomautettavaa.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut Tietokeskuksen tarjoukset numero 719879 ja 719915 tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina, eivätkä kyseiset tarjoukset siten ole mukana puitejärjestelyssä. Hankintayksikkö on kuitenkin ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä tarkistanut kyseisten tarjousten hankintahinnat sekä kateprosentin 30 tuotteen osalta. Tarkistuksissa ei ole löydetty huomautettavaa, ja hinnan muodostumisen osalta Tietokeskuksen tarjouskilpailusta poissuljetut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisuvaatimuksen jälkeen tarkistanut myös Tietokeskuksen puitejärjestelyyn valitun tarjouksen hankintahinnat ja kateprosentit. Hankintahinnat ja kateprosentit ovat olleet tarjouspyynnön mukaiset, eikä niissä ole ollut huomautettavaa.

Myös Dustinin puitejärjestelyyn valitun tarjouksen osalta on tarkistettu kateprosentit ja hankintahinnat, eikä niissä ole ollut huomautettavaa. Dustinin tarjous on ollut kokonaisuudessaan tarjouspyynnön mukainen. Markkinaoikeudelle on toimitettu yhtiön antama vahvistus hankintahinnoista. Hankintayksikkö lisäksi valvoo ja tarkistaa toimittajien kateprosentteja ja hankintahintoja sekä toimittajien taloudellisia mittareita säännöllisin väliajoin osana puitesopimusseurantaa.

Tarjouskilpailussa ei ole annettu poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. Hankintayksikkö on saanut kokonaisuudessaan hyvin samankaltaisia tarjouksia niin laadun kuin hinnoittelunkin suhteen. Hankintayksikkö on markkinakartoituksen ja hankinnan valmistelun aikana arvioinut hankinnan kokonaishinnaksi neljän vuoden ajalta 270 miljoonaa euroa. Tarjousvertailun hintakori on tarjouspyynnössä laskettu simuloimaan vuoden ostoja, eivätkä hinnat ole yhdessäkään tarjouksessa olleet epäsuhteessa tai huomiota herättävän alhaisia ennakoituun hankinnan arvoon nähden. Kahden toimittajan tarjoukset ovat olleet hyvin samankaltaiset hinta-laatusuhteeltaan, mikä osoittaa myös sen, ettei tarjouskilpailussa ole tarjottu poikkeuksellisen alhaisia hintoja.

Sopimuskaudella tuotteiden hinta muodostuu toimittajien hankintahinnasta, johon toimittaja lisää tarjouksessaan ilmoittamansa kateprosentin ja tarjouspyynnössä ilmoitetun yhteishankintayksikön palvelumaksuprosentin. Koska poikkeuksellisen alhaisen hinnan arvioinnissa on otettava huomioon, onko tarjoajalla mahdollisuutta toimia tarjotuilla hinnoilla, esillä olevassa hankinnassa on erityisesti otettava huomioon tarjoajien ilmoittama kateprosentti.

Dustinin ja Tietokeskuksen kateprosentit ovat olleet terveellä pohjalla, eikä niiden voida katsoa herättävän epäilystä siitä, että kyseiset toimittajat eivät pystyisi toimimaan tarjotuilla kateprosenteilla. Hankintayksikön aikaisemmat kokemukset Dustinista ja Tietokeskuksesta sopimustoimittajina eivät myöskään ole herättäneet epäilyksiä niiden kyvykkyydestä toimia IT-laitetoimittajina. Yksikään tarjoaja ei ole tarjonnut negatiivisia myyntikateprosentteja. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta pitää Dustinin tai Tietokeskuksen tarjouksia hankinnan laajuuteen ja laatuun nähden hinnoiltaan poikkeuksellisen alhaisina, eivätkä tarjotut hinnat ole olleet epäsuhteessa hankintayksikön ennakoimaan arvioon hankinnan kokonaisarvosta.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön mukaisesti tarkistanut valittujen tarjoajien soveltuvuuden, poissulkemisperusteiden täyttymisen sekä hankintahinnat ja kateprosentit, eikä niiden osalta ole löytynyt perusteita tarjoajan poissulkemiselle. Valittajan viittaamat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 81 §:n mukaiset poissulkemisperusteet ovat harkinnanvaraisia. Tarjousten tarkistuksissa ei ole tullut esille mitään sellaista, joka olisi antanut aihetta epäillä vakavaa virhettä ammattitoiminnassa.

Kuultavien lausunnot

Dustin Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.280 eurolla.

Dustinin tarjous on ollut kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on edellyttänyt ennen hankintasopimuksen tekemistä tavarantoimittajan edustajan allekirjoittaman vakuutuksen siitä, että Dustinin ostohinnat ovat tarjouksessa ilmoitetun mukaiset. Kyseinen vakuutus on toimitettu markkinaoikeudelle. Hankintayksikkö myös seuraa hintatietoja tavarantoimittajan ja hankintayksikön valitseman toimittajan välillä koko sopimuskauden ajan.

Dustinin tarjous ei ole myöskään ollut poikkeuksellisen alhainen. Alhainen kate on täysin hyväksyttävä kaupallisessa toiminnassa ja siihen voi olla useita syitä. Dustin on tehnyt kilpailukykyisen tarjouksen, koska hankinnan volyymi tekee sopimuksesta yhtiön kannalta kannattavan, vaikka kateprosentti on ollut alhainen. Dustinin kaltaisen ison toimittajan ollessa kyseessä hankintayksiköllä ei ole riskiä siitä, että yhtiö ei pystyisi toimittamaan laitteita tarjoamillaan hinnoilla. Koska hankintayksiköllä ei ole ollut syytä arvioida Dustinin tarjouksen olleen poikkeuksellisen alhainen, sille ei ole syntynyt myöskään tältä osin selvitysvelvollisuutta.

Dustin ei ole antanut hankintayksikölle virheellisiä tietoja, joten valittajan väitteet vakavasta virheestä ammattitoiminnassa ovat perusteettomia.

Tietokeskus Finland Oy on esittänyt, että sen tarjoukset eivät ole olleet hinnoittelun osalta tarjouspyynnön vastaisia.

Tietokeskus on tarjouskilpailusta poissuljetuissa tarjouksissaan numero 719879 ja 719915 ilmoittanut tuotteiden kateprosentit joko suoraan laitevalmistajalta tai tukkurilta saamansa hinnan perusteella. Tietokeskus on toimittanut hinnoittelulomakkeensa laitteiden jakelijoille, ja ne ovat pyynnöstä vahvistaneet Tietokeskuksen tarjousten sisältäneen tarjouksessa esitetyt myyntikatteet. Kyseiset vahvistukset on toimitettu hankintayksikölle ja markkinaoikeudelle.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset myyntikateprosenttinsa hintalomakkeella 5. Katteen laskemisessa on tullut käyttää tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Myyntikatteen laskemisessa käytettävä tuotteen hankintahinta on saanut sisältää vain tuotteen ostohinnan tavarantoimittajalta. Mahdollisia tavarantoimittajan tarjoajalle antamia ei-tuotekohtaisia volyymialennuksia, vuosialennuksia, markkinointitukia, asiakasalennuksia tai muita kertaluonteisia hyvityksiä ei ole saanut sisällyttää hankintahintaan. Myyntikateprosentteja annettaessa on tullut ottaa huomioon, että hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun on tullut sisältyä hinnoitteluun.

Dustinin tarjoukset ovat todennäköisesti sisältäneet valittajan esittämällä tavalla virheellisesti ilmoitettuja kateprosentteja. Dustin on tarjonnut tuoteryhmässä 2 "Tulostimet ja monitoimilaitteet" Kyoceran tuotteita. Kyocera Document Solutions Finland Oy on 25.10.2017 vahvistanut Tietokeskukselle, ettei se ole toimittanut yhdellekään toimittajalle tarjousta, jonka vertailukorin arvonlisäveroton hinta olisi ollut alle 14 miljoonaa euroa.

Tietokeskuksen tarjoama vertailukorin arvonlisäveroton hinta on tuoteryhmässä 2 ollut 15.047.720 euroa, kun Dustinin vastaava arvonlisäveroton hinta on ollut 12.452.002 euroa. Tietokeskuksen tarjoama hinta on siten ollut yli 17 prosenttia kalliimpi kuin Dustinin hinta. On myös otettava huomioon, että Kyocera Document Solutions Finland Oy toimittaa hankinnan kohteena olevat laitteet suoraan ilman maahantuojaa tai tukkuria. Tähän nähden Dustinin tarjouksissa ilmoitetun hintatason on täytynyt perustua negatiiviseen myyntikatteeseen eikä se ole voinut sisältää edes hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksua. Nyt käsillä olevassa tapauksessa myyntikateprosentti olisi peräti 12 prosenttia negatiivinen. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjous hylätään, jos kateprosentti poikkeaa +/ 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitetusta. Hankintayksikön olisi tullut sulkea Dustinin tarjous tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että Dustinin ja Tietokeskuksen tarjoukset ovat olleet kokonaishinnaltaan yli 9 miljoonaa euroa valittajan tarjoushintaa halvempia. Tarjousten välinen hinnanero on siten ollut yli 10 prosenttia, mikä on poikkeuksellinen IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluja koskevassa hankinnassa.

Kun hankintayksikön ilmoittaman mukaan yksikään tarjoajista ei ole tarjonnut negatiivisia myyntikateprosentteja, hankintayksikön olisi tässä tilanteessa tullut erityisesti selvittää, miten Dustin ja Tietokeskus ovat poikkeuksellisen alhaisista tarjoushinnoistaan kuitenkin voineet johtaa niiden tarjouksissa ilmoitetut positiiviset myyntikateprosentit. Hankintayksikkö on laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää Dustinin ja Tietokeskuksen poikkeuksellisen alhaisten tarjousten perusteella esitettyjen myyntikateprosenttien perusteet ja todenmukaisuuden. Lisäksi hankintayksikkö on laiminlyönyt velvollisuutensa sulkea tarjouskilpailusta tarjoukset, joissa myyntikateprosentit on ilmoitettu virheellisesti.

Tietokeskuksen lausunnossa tuoteryhmän 2 "Tulostimet ja monitoimilaitteet" osalta esitetyn perusteella voidaan pitää selvänä, että Dustin on ilmoittanut myyntikateprosenttinsa virheellisesti.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton, eikä korvattavaksi vaadittu määrä perustu todellisiin kuluihin. Kulukorvauksen laskentaperusteena käytetty tuntihinta ei vastaa palkkakustannusten määrää, vaan palkkakustannusten todellinen määrä on enimmillään 1.860 euroa. Dustinin kuluerittelyssä viitatut lausumat ovat mahdollisesti liittyneet johonkin muuhun prosessiin, ja kuluvaatimus useiden lausumien laatimisesta on perusteeton.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Tiedon antaminen asiakirjasta

Atea Finland Oy on vaatinut, että sille annetaan tieto Dustin Finland Oy:n lausunnon liitteenä olleesta tavarantoimittajan selvityksestä ostohinnoista.

Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä oleva asiakirja on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajan esittämän vaatimuksen osalta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mainitun lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat myös sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Dustin Finland Oy on ilmoittanut, että valittajan vaatima tavarantoimittajan selvitys ostohinnoista sisältää sen toiminnan kannalta salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Markkinaoikeus toteaa, että yhtiöllä voidaan katsoa olevan liiketoimintaansa liittyvä objektiivinen intressi pitää valittajan vaatima asiakirja salassa. Kyse on siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista yhtiön liikesalaisuuksista.

Kun otetaan huomioon asiaa koskevat valittajan tiedoksi saamat asiakirjat sekä jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluissa lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla Dustin Finland Oy:n liikesalaisuuksia sisältävillä asiakirjoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sillä tavalla merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen markkinaoikeus hylkää valittajan vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle mainitun lain 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat mainitun lain 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan avoimessa menettelyssä hankintayksikkö voi tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tarkistamista. Hankintasopimusta ei kuitenkaan voida tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle mainitun lain 10 luvussa tarkoitettuja tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti hankintayksikön päätöksentekoon, saamaan luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi saada perusteetonta etua hankintamenettelyssä tai tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjouksen valintaa koskeviin päätöksiin.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea.

Hankintalain 96 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintamenettely

Hankintayksikkö on ilmoittanut 4.7.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 18.8.2017 ja 2.9.2017 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta IT-laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinnasta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Kuvaus hankinnasta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankinta jakautuu seuraaviin tuotealueisiin (sisältäen tuotteet ja niihin liittyvät palvelut sekä lisätarvikkeet):

- Tuotealue 1 Työasemat ja näytöt
- Tuotealue 2 Tablet-laitteet
- Tuotealue 3 Tulostimet ja monitoimilaitteet

Asiakas sitoutuu sitoutumisvaiheessa tarpeidensa mukaan joko yksittäiseen tai useaan tuotealueeseen.

Asiakas voi sitoutua käyttämään puitesopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti tai kevennettyjen kilpailutusten mallilla tuotealuekohtaisesti. Asiakas sitoutuu valitsemaansa malliin sitoumuslomakkeessa ilmoittamaksi ajaksi."

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen johdon allekirjoittama vakuutus, jossa vakuutetaan, että tuotealueiden vertailukorien laitteet ovat hinnoiteltu tarjouksessa ilmoitetulla myyntikatteella liitteen 4 ohjeistuksen mukaisesti.

Kuntahankintojen pyytäessä tarjoajan on pystyttävä seitsemässä (7) päivässä toimittamaan ennen puitesopimuksen allekirjoittamista Kuntahankintojen miltä tahansa tuotealueelta pyytämät noin 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistus hinnasta ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on ’hintaliite myyntikate’ (liite 5) mukainen. Mikäli kateprosentti poikkeaa + 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitetusta, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen."

Tarjouspyynnön liitteen 4 "Hinnoitteluperiaatteet" kohdassa "Hinnoittelumalli" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee tarjota ja hinnoitella kaikki tuotealueiden tuotelomakkeissa mainitut tuotteet ja palvelut.

Tarjoaja ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa hintalomakkeessa liite 5 "hintalomake myyntikatteet". Tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla (liitteet 6–8) mainitut tuotteet on hinnoiteltava ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla. Sopimuskaudella kaikki muut myytävät tuotteet on hinnoiteltava korkeintaan tarjouksessa ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla.

Myyntikateprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla:
(Tuotteen myyntihinta – hankintahinta) /tuotteen myyntihinta * 100 = myyntikateprosentti. Katteen laskemisessa käytetään tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Sama periaate on voimassa hinnanmuutospisteiden kohdalla. Pelkkää myyntikateprosenttia ei vertailla tarjousvertailussa.

Tarjoaja sitoutuu siihen, että Kuntahankinnat voi tarkastaa/tarkastuttaa tuotteiden hankintahinnat sopimuskauden aikana myyntikatteen varmistamiseksi. Käytännössä kiinteä myyntikateprosentti määritellään tarjoushetken tilanteen perusteella, sillä tarjoajan ostohinnat voivat muuttua jatkuvasti."

Tarjouspyynnön liitteellä 5 tarjoajien on tullut ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa. Liitteessä on todettu muun ohella, että myyntikateprosentteja annettaessa tulee ottaa huomioon, että hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun tulee sisältyä hinnoitteluun.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, ja tarjousten vertailussa hinnan painoarvo on ollut 70 prosenttia ja laadun painoarvo 30 prosenttia. Hankintayksikkö on saanut 17 tarjousta viideltä eri tarjoajalta.

Hankintayksikkö on 3.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä seuraavasti:

1) Tietokeskus Finland Oy, tarjous numero 719879
2) Dustin Finland Oy, tarjous numero 675408
3) Atea Finland Oy, tarjous numero 674872

Hankintayksikkö on 17.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 3.10.2017 tekemänsä hankintapäätöksen virheellisiltä osin, sulkenut Tietokeskus Finland Oy:n tarjoukset numero 719879 ja 719915 tarjouskilpailusta sekä valinnut tarjoajat puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä seuraavasti:

1) Dustin Finland Oy, tarjous numero 675408
2) Tietokeskus Finland Oy, tarjous numero 719689
3) Atea Finland Oy, tarjous numero 674872.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että Dustinin ja Tietokeskuksen tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, koska niiden hinnoittelu ei ole vastannut hankinta-asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Valittajan mukaan Dustin ja Tietokeskus ovat ilmoittaneet myyntikateprosenttinsa virheellisesti.

Hankintayksikkö on esittänyt, että Dustinin ja Tietokeskuksen tarjoukset ovat hinnoittelultaan vastanneet tarjouspyyntöä. Hankintayksikön mukaan se on tarkistanut puitejärjestelyyn valittujen tarjousten hinnoittelun, eikä se ole tarkistusten perusteella havainnut myyntikateprosenteissa virheellisyyksiä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnön hinnoitteluperiaatteita koskevasta liitteestä 4 on edellä todetulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajien on tullut ilmoittaa tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa tarjouspyynnön liitteellä 5 ja että tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla mainitut tuotteet on tullut hinnoitella ilmoitetuilla myyntikateprosenteilla. Liitteessä 4 on lisäksi ilmoitettu myyntikateprosentin laskemisessa käytettävä kaava sekä todettu, että katteen laskemisessa käytetään tarjoajan päämieheltä saamaa viimeistä hintaa. Tarjouspyynnön liitteestä 5 on käynyt ilmi, että myyntikateprosentteja annettaessa tulee ottaa huomioon, että hankintayksikön 1,5 prosentin palvelumaksun tulee sisältyä hinnoitteluun.

Tarjouspyynnöstä on lisäksi edellä todetulla tavalla käynyt ilmi, että tarjoajan on hankintayksikön pyynnöstä pystyttävä toimittamaan hankintayksikön pyytämät noin 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistus hinnasta ja näin osoitettava, että tuotteen tarjottu kateprosentti on liitteellä 5 ilmoitetun mukainen. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että mikäli kateprosentti poikkeaa + 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitetusta, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Edelleen tarjouspyynnössä on todettu, että tarjoaja sitoutuu siihen, että hankintayksikkö voi tarkistaa tuotteiden hankintahinnat sopimuskauden aikana myyntikatteen varmistamiseksi.

Dustin ja Tietokeskus ovat puitejärjestelyyn hyväksytyissä tarjouksissaan ilmoittaneet hinnat tuotealuekohtaisilla hintalomakkeilla sekä tuotealuekohtaiset myyntikateprosenttinsa tarjouspyynnön liitteellä 5.

Hankintayksikkö on pyytänyt kaikilta puitejärjestelyyn valituilta tarjoajilta selvityksen niiden puitejärjestelyyn valituissa tarjouksissa ilmoitetuista hankintahinnoista ja kateprosenteista. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintayksikkö on pyytänyt tarjoajia toimittamaan 30 tuotteen ostolaskut tai päämiehen todistukset hinnoista.

Dustin on toimittanut hankintayksikölle puitejärjestelyyn valitun tarjouksen osalta tavarantoimittajan 10.10.2017 päivätyn ja allekirjoitetun todistuksen ostohinnoista. Todistuksesta on käynyt ilmi Dustinin ostohinnat kolmesta eri tuotealueesta yhteensä 30 tuotteen osalta. Todistuksella tavarantoimittaja on vakuuttanut, että Dustin ostaa sen tarjoamia tuotteita todistuksessa esitetyin ostohinnoin esillä olevan puitejärjestelyn osalta.

Myös Tietokeskus on toimittanut hankintayksikölle tavarantoimittajan vahvistukset sen puitejärjestelyyn valitussa tarjouksessa ilmoitetuista hinnoista ja kateprosenteista.

Markkinaoikeus toteaa, että Dustin ja Tietokeskus ovat toimittaneet hankintayksikölle tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut päämiehen todistukset ostohinnoista ja siten osoittaneet hankintayksikölle, että kyseisille tuotteille ilmoitetut kateprosentit ovat olleet liitteellä 5 ilmoitetun mukaisia. Kyseisistä selvityksistä ei ole käynyt ilmi, että Dustinin tai Tietokeskuksen tarjoukset olisivat olleet hinnoittelun tai kateprosenttien osalta tarjouspyynnön vastaisia. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa tarjoajien antamissa selvityksissä todettuun. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on mahdollistettu tarjoajien hintojen tarkistaminen puitesopimuskauden aikana, hankintayksikön on katsottava riittävällä tavalla varmistaneen Dustinin ja Tietokeskuksen ilmoittamien hankintahintojen ja kateprosenttien oikeellisuuden. Hankintayksikkö ei siten ole tältä osin menetellyt valittajan esittämillä perusteilla hankintasäännösten vastaisesti.

Valittaja on vielä esittänyt, että tarjoaja on syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa, mikäli se on ilmoittanut tarjouksissaan virheelliset kateprosentit. Edelleen valittaja on esittänyt, että mikäli tarjoaja on ilmoittanut virheellisiä kateprosentteja, se on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ja pyrkinyt tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja.

Markkinaoikeus katsoo, ettei esillä olevassa asiassa ole osoitettu, että Dustin tai Tietokeskus olisi tarjouksissaan ilmoittanut virheellisiä kateprosentteja. Asiassa ei siten ole myöskään osoitettu, että ne olisivat syyllistyneet vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa tai syyllistyneet hankintalain 81 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai hankintalain 81 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetulla tavalla pyrkineet tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja. Näin ollen hankintayksikkö ei ole myöskään tältä osin menetellyt valittajan esittämillä perusteilla hankintasäännösten vastaisesti.

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoushinnat

Valittaja on lisäksi esittänyt, että Dustinin ja Tietokeskuksen tarjoukset ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia ja että hankintayksikön olisi tullut vaatia tarjoajilta selvitykset tarjousten hinnoista, kustannuksista ja myyntikateprosenteista.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouskilpailussa ei ole annettu poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. Hankintayksikön mukaan sillä ei ole ollut aihetta pitää Dustinin tai Tietokeskuksen tarjouksia hankinnan laajuuteen ja laatuun nähden hinnoiltaan poikkeuksellisen alhaisina eivätkä tarjotut hinnat ole olleet epäsuhteessa hankintayksikön ennakoimaan arvioon hankinnan kokonaisarvosta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on hankintayksikön harkintavallassa. Suuretkaan hintaerot tarjousten välillä eivät välttämättä merkitse, että hankintamenettelyssä olisi hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tai alhaiselta vaikuttavia tarjouksia.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2.9.2017 julkaistun korjausilmoituksen mukaan ollut noin 216 miljoonaa euroa. Tarjouspyynnössä ilmoitettu tarjousvertailun hintakori on hankintayksikön mukaan laskettu simuloimaan vuoden ostoja.

Hankintaoikaisupäätöksen 17.10.2017 liitteenä olleesta vertailutaulukosta käy ilmi, että Dustinin puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sijoittuneen tarjouksen vertailuhinta on ollut noin 77 miljoonaa euroa, Tietokeskuksen puitejärjestelyssä toiseksi sijoittuneen tarjouksen vertailuhinta noin 86 miljoonaa euroa ja valittajan puitejärjestelyssä kolmanneksi sijoittuneen tarjouksen vertailuhinta noin 86 miljoonaa euroa. Dustinin puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sijoittunut tarjous on siten ollut noin 9 miljoonaa euroa edullisempi kuin muut puitejärjestelyyn hyväksytyt tarjoukset. Tarjouksen vertailuhinta neljän vuoden osalta laskettuna on kuitenkin ollut noin 300 miljoonaa euroa eli hankinnan ennakoitua kokonaisarvoa suurempi. Tietokeskuksen ja valittajan tarjouksen vertailuhinnat ovat olleet hyvin lähellä toisiaan.

Vaikka tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamissa hinnoissa on ollut edellä mainittuja eroja, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa rajoissa voinut arvioida, että Dustin ja Tietokeskus voivat toteuttaa tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan niiden tarjousten mukaisilla hinnoilla. Näin ollen hankintayksiköllä ei myöskään ole ollut velvollisuutta pyytää hankintalain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettua selvitystä tarjousten hinnoista tai kustannuksista. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt Dustinilta tai Tietokeskukselta hankintalain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettua selvitystä eikä ole hylännyt niiden tarjouksia hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisina.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja asiassa kuultavana oleva Dustin Finland Oy joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja Dustin Finland Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Atea Finland Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Atea Finland Oy:n korvaamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.020 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Atea Finland Oy:n korvaamaan Dustin Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.280 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.11.2018