MAO:579/18

Kuopion kaupunki - latusillan levennys

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2018/206
Antopäivä: 14.11.2018

ASIAN TAUSTA

Kuopion kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.3.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Puijon urheilulaakson latusillan levennystä koskevasta rakennusurakasta.

Kuopion kaupungin rakennuttajapäällikkö on 15.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Maanrakennus Niemeläinen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo ei ole hankintailmoituksen mukaan ylittänyt kansallista kynnysarvoa ja on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 100.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 9.200 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.625 eurolla lisättynä 2.000 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

Halvimman tarjouksen tehnyt valittaja on suljettu tarjouskilpailusta hankintasäännösten vastaisin perustein.

Vastine

Vaatimukset

Kuopion kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kuopion kaupunki on ilmoittanut, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 100.000 euroa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Lisäkirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman, jossa se on muun ohella ilmoittanut, että valitusosoitus markkinaoikeudelle on liitetty hankintapäätökseen epähuomiossa ja perusteetta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankinnan kohteena on ollut Puijon urheilulaakson latusillan levennys. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen, jossa hankinnan pääkohteeksi on ilmoitettu rakennustyöt. Hankintailmoituksen mukaan hankinnan arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n kynnysarvoa.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 150.000 euroa rakennusurakoissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen julkaisemisen ajankohtana ollut noin 100.000 euroa. Hankintayksikkö on saanut neljä tarjousta, joista kolmen arvonlisäveroton arvo on alittanut rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon.

Kun otetaan huomioon hankintailmoituksessa ilmoitettu, hankintayksikön hankinnan ennakoidusta arvosta esittämä sekä myös hankintayksikön tarjouspyynnön perusteella saamien tarjousten arvot, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo hankintailmoituksen julkaisuhetkellä on jäänyt alle 150.000 euron. Kysymyksessä olevan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on siten alittanut hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen rakennusurakan kansallisen kynnysarvon.

Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia ja valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Vaikka hankintayksikkö on ilmoittanut hankintailmoituksessaan, ettei hankinnan arvo ylitä hankintalain 25 §:n kynnysarvoa, se on kuitenkin viitannut hankintapäätöksessään hankintalain 83 ja 85 §:ään sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta ja liittänyt hankintapäätökseen sekä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusohjeen että valitusosoituksen markkinaoikeudelle. Asiasta tiedusteltaessa hankintayksikkö on ilmoittanut, että valitusosoitus markkinaoikeudelle on liitetty epähuomiossa ja perusteetta.

Edellä esitetty huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja toimittuaan virheellisen muutoksenhakuohjauksen mukaisesti joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Valittaja on vaatinut kohtuullisina pidettäviä 1.625 euron suuruisia oikeudenkäyntikuluja lisättynä 2.000 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun määrällä. Koska valitus jää markkinaoikeudessa tutkimatta, oikeudenkäyntimaksun suuruus on valittajan esittämän 2.000 euron sijaan 500 euroa.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuopion kaupungin korvaamaan Ykkös Infra Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.125 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Kuopion kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.11.2018