MAO:568/18

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - isännöinnin tukipalvelut

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus

Diaarinumero: 2018/129
Antopäivä: 12.11.2018

Asian tausta

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta isännöinnin tukipalvelujen hankinnasta 48 kuukauden ajalle ja toistaiseksi voimassa olevalle optiokaudelle.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on 6.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Walttari Oy:n tarjouksen.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on 12.3.2018 ilmoittanut muuttaneensa tarjousten pisteytystä ja pisteytyksen perusteluja, mutta ei ole muuttanut 6.3.2018 tehdyn hankintapäätöksen lopputulosta tai tehnyt uutta hankintapäätöstä.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.247.040 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Colliers International Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 6.3.2018 tehdyn ja 12.3.2018 korjatun hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.643,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on 12.3.2018 saanut tietoonsa lopullisen hankintapäätöksen ja asiakirjan, josta ovat käyneet ilmi hankintayksikön ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat. Muutoksenhakuaika on laskettava kyseisestä päivästä. Varsinaisesta 6.3.2018 tehdystä hankintapäätöksestä eivät ole käyneet ilmi eri tarjoajien tarjoamien isännöitsijöiden osaamisen pisteytyksen sanalliset perustelut, vaan ne ovat käyneet ilmi päätöksen liitteeksi laaditusta vertailutaulukosta. Valittaja ei ole näin ollen voinut arvioida tai tulla tietoiseksi ratkaisuun olennaisesti vaikuttavista seikoista ennen 12.3.2018 saamaansa vertailutaulukkoa, johon hankintayksikkö on lopullisesti perustanut tarjoajien pisteytyksen.

Hankintayksikön 12.3.2018 toimittama uusi vertailutaulukko on merkinnyt 6.3.2018 tehdyn hankintapäätöksen tosiasiallista muuttamista, vaikka hankintayksikkö ei ole tehnytkään uutta hankintapäätöstä. Valittajan ja erään toisen tarjoajan saamat pisteet isännöitsijän osaamisesta ovat uudessa vertailutaulukossa muuttuneet olennaisesti. Valittajan oikeussuojantarve edellyttää, että hankintayksikön 12.3.2018 toimittamat kirjalliset perustelut koskien 6.3.2018 tehtyä hankintapäätöstä on otettava huomioon muutoksenhakuaikaa arvioitaessa.

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten pisteytyksen tarjouspyynnössä ilmoitetun vastaisesti. Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjousten vertailussa valittajaa tasapuolisesti ja syrjimättömästi suhteessa muihin tarjoajiin, eikä ole noudattanut suhteellisuuden vaatimusta.

Hankintayksikön tekemä hankintapäätös on ollut virheellinen hallinnollisen isännöitsijän osaamisen pisteytyksen osalta, sillä valittajan tarjous on pisteytetty väärin suhteessa muiden tarjoajien tarjouksiin. Vertailutaulukosta on ilmennyt, että valittajan nimeämän hallinnollisen isännöitsijän työkokemus on ollut samalla tasolla muiden tarjoajien ja erityisesti voittaneen tarjoajan nimeämän isännöitsijän kanssa. Yhden vuoden ero vähimmäisvaatimukset ylittävässä työkokemuksessa hallinnollisena isännöitsijänä ei ole ollut sellainen eroavaisuus, että valittaja on tällä perusteella saanut kaksi pistettä vähemmän kuin voittanut tarjoaja.

Vastine

Vaatimukset

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.198,70 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintapäätös valitusosoituksineen on lähetetty kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille tiedoksi sähköpostilla 6.3.2018, joten valitus olisi tullut tehdä viimeistään 20.3.2018. Valitus on tehty 26.3.2018, joten se on tehty myöhässä ja siten jätettävä tutkimatta.

Hankintapäätöksen liitteet ovat olleet osa hankintapäätöstä, joka on annettu tarjoajille tiedoksi 6.3.2018. Sanalliset perustelut on voinut esittää tavanomaisella tavalla päätöksen liitteenä. Hankintapäätöksestä on siten käynyt ilmi tarjouskilpailun lopputulos ja sen liitteenä 1 olleesta vertailutaulukosta tarjousten laatuvertailu ja vertailun sanalliset perustelut.

Hankintayksikkö on 12.3.2018 toimittanut kaikille tarjoajille sähköpostin, jossa on kerrottu, että hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa on havaittu virheitä, jotka on korjattu liitteenä olleessa uudessa vertailutaulukossa. Lisäksi sähköpostissa on kerrottu, että pisteytys ei ole muuttanut tarjouskilpailun lopputulosta ja siten uutta hankintapäätöstä ei ole tehty.

Alkuperäisessä tarjousvertailussa on jäänyt ottamatta huomioon valittajan ja erään toisen tarjoajan osalta hallinnollisen isännöitsijän koulutuksia sekä voittaneen tarjoajan hallinnollisen isännöitsijän osalta yksi työkokemusvuosi. Uudessa vertailutaulukossa valittaja ja eräs toinen tarjoaja ovat saaneet lisäpisteitä hallinnollisen isännöitsijän koulutuksesta. Lisäksi voittaneelle tarjoajalle on lisätty yksi työkokemusvuosi, mutta tämä ei ole vaikuttanut sen pisteisiin. Koska tarjousvertailun muutokset eivät ole aiheuttaneet muutosta tarjouskilpailun lopputulokseen, uutta hankintapäätöstä tai hankintaoikaisua ei ole tehty.

Valittaja on saanut jo 6.3.2018 tiedoksi, että sille on annettu hallinnollisen isännöitsijän osaamisesta kaksi pistettä. Vaikka hankintayksikkö on 12.3.2018 lähettämällään sähköpostilla korjannut aiempaa tarjousvertailua ja valittaja on tällöin saanut edellä mainitusta laadullisesta vertailuperusteesta kolme pistettä, ei tilanne ole muuttunut alkuperäisestä hankintapäätöksestä tavalla, joka olisi vaikuttanut valittajan oikeusasemaan. Valittajan olisi tullut hakea muutosta 6.3.2018 tehtyyn hankintapäätökseen sillä perusteella, että se on saanut tarjousvertailussa liian vähän pisteitä.

Hankintayksikön 6.3.2018 tekemästä hankintapäätöksestä ovat jo käyneet ilmi ne seikat, joiden perusteella valittaja on esittänyt, ettei sitä ole kohdeltu tasapuolisesti tarjouskilpailussa. Valittajan väite tarjoajien hallinnollisten isännöitsijöiden työkokemusvuosiin liittyen on kohdistunut nimenomaan 6.3.2018 tehdyn hankintapäätöksen perusteluihin. Vastaavasti valittajan lisä- ja täydennyskoulutusta koskevat perusteet ovat kohdistuneet 6.3.2018 tehtyyn hankintapäätökseen eivätkä 12.3.2018 tehtyyn hankintapäätöksen korjaukseen, sillä valittajan nimeämän isännöitsijän koulutusta on korjattu 12.3.2018 lähetetyssä vertailutaulukossa.

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti tarjousten vertailussa pisteyttäessään valittajan nimeämän hallinnollisen isännöitsijän osaamista tämän kokemusvuosien ja koulutuksen perusteella.

Kuultavan lausunto

Walttari Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat 12.3.2018 saaneet tietoonsa tosiasialliset perusteet, joilla hankintapäätös on tehty. Tarjousvertailun perusteet eivät olleet vielä 6.3.2018 selvillä valittajalle. Valittaja ei ole siten ennen 12.3.2018 voinut arvioida sitä, onko hankintayksikkö vertaillut tarjouksia oikein. Valitus on kohdistunut nimenomaisesti 12.3.2018 tehtyyn uuteen vertailutaulukkoon, joka on tarkoittanut tosiasiallisesti uutta hankintapäätöstä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 134 §:n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on tämän lain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Hankintalain 134 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 226) mukaan pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 82 §:ssä säädettyä. Aiemmin voimassa olleen 82 §:n 1 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan valittajakohtaisesti tarkasteltuna ratkaiseva määräaika muutoksenhaun käytölle alkaa siitä ensimmäisestä päätöksestä, jolla on valittajan oikeusasemaan tässä laissa tarkoitettu vaikutus.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintalain 147 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 239) mukaan pykälä vastaa pääosin aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 87 §:ssä säädettyä. Aiemmin voimassa olleen 87 §:n 3 momentin esitöiden (HE 190/2009 vp s. 61) mukaan hankintapäätöksen osalta on oikeuskäytännössä katsottu, että asianosaisen tulee saada riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen arviointia varten ennen kuin muutoksenhakuaika alkaa kulua.

Hankintayksikkö on 6.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Walttari Oy:n tarjouksen ja samana päivänä lähettänyt hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintayksikkö on tämän jälkeen omasta aloitteestaan 12.3.2018 korjannut edellä mainitun hankintapäätöksen liitteenä ollutta tarjousten vertailutaulukkoa muuttamalla tarjousten pisteytystä ja pisteytyksen perusteluita yhden laadullisen vertailuperusteen osalta. Aiemmin tehdyn hankintapäätöksen lopputulosta ei ole muutettu, ja hankintayksikkö on ilmoittanut, että uutta hankintapäätöstä ei tehdä. Korjattu vertailutaulukko on lähetetty 12.3.2018 tiedoksi tarjoajille. Sähköpostiin ei ole liitetty oikaisuohjetta tai valitusosoitusta.

Valittaja on 26.3.2018 markkinaoikeudelle saapuneessa valituksessaan muun ohella vaatinut 6.3.2018 tehdyn ja 12.3.2018 perusteluiltaan muutetun hankintapäätöksen kumoamista, koska hankintayksikön tekemä hankintapäätös on ollut virheellinen hallinnollisen isännöitsijän osaamisen pisteytyksen osalta. Valittajan mukaan hankintayksikkö on 12.3.2018 korjatessaan tarjousten pisteytystä ja tarjousvertailun perusteluita tosiasiallisesti muuttanut 6.3.2018 tehtyä hankintapäätöstä, ja tehnyt näin tosiasiallisesti uuden hankintapäätöksen.

Markkinaoikeus toteaa, että 6.3.2018 tehdystä hankintapäätöksestä ja sen liitteenä 1 olleesta tarjousten vertailutaulukosta ovat ilmenneet valittajan ja muiden tarjoajien saamat pisteet muun ohella hallinnollisen isännöitsijän osaamista koskevasta laadullisesta vertailuperusteesta. Vertailutaulukosta ovat ilmenneet lisäksi kyseisen laadullisen vertailuperusteen pisteytyksen sanalliset perustelut. Valittajan osalta perusteluissa on todettu, että valittajalla on neljä vuotta vähimmäisvaatimukset ylittävää työkokemusta toimimisesta hallinnollisena isännöitsijänä ja ettei valittajalla ole lisä- ja/tai täydennyskoulutusta. Vastaavasti muidenkin tarjoajien osalta vertailutaulukon sanallisissa perusteluissa on ilmoitettu työkokemusvuodet sekä lisä- ja/tai täydennyskoulutus tai sen puuttuminen.

Hankintayksikön 12.3.2018 tekemässä uudessa tarjousten vertailutaulukossa on valittajan osalta ilmoitettu toisaalta edelleen, ettei tämän nimeämällä hallinnollisella isännöitsijällä ole lisä- ja/tai täydennyskoulutusta. Pisteytyksen sanallisia perusteluja on kuitenkin muutettu siten, että kyseisen isännöitsijän osalta on lueteltu hänen koulutuksensa. Valittajalle on myös annettu tästä vertailuperusteesta kolme pistettä aiemman kahden pisteen asemesta ja muutettu painotettuja pisteitä vastaavasti. Lisäksi erään toisen tarjoajan osalta sanallisia perusteluja on muutettu koulutuksen osalta ja annettu tältä osin lisäpisteitä, ja vielä voittaneen tarjoajan työkokemusvuosien määrään on lisätty yksi vuosi. Sanallisten perustelujen ja pisteytyksen muutokset eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet tarjouskilpailun lopputulokseen.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on sille toimitetun 6.3.2018 tehdyn hankintapäätöksen ja sen liitteenä olleen tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen arviointia varten. Valittajalla on siten mainittujen asiakirjojen perusteella ollut mahdollisuus arvioida, vaatiiko valittajan oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintayksikön 6.3.2018 tekemä hankintapäätös ja sen liitteenä ollut tarjousten vertailutaulukko ei ole ollut edellä mainitun laadullisen vertailuperusteen osalta perusteluiltaan hankintalain 147 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen. Lisäksi valittajan ja erään toisen tarjoajan saamista lisäpisteistä huolimatta valittajan oikeusasema ei ole 12.3.2018 ainakaan siten muuttunut 6.3.2018 tehtyyn hankintapäätökseen nähden, että tällä olisi vaikutusta muutoksenhakuaikaan.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että vaikka vertailutaulukon päivittäminen ja lisäpisteiden antaminen olisi ollut verrannollinen tai tosiasiassa tarkoittanut hankintaoikaisupäätöksen tekemistä, ei tälläkään olisi ollut hankintalain 134 §:n 1 momentin perusteella vaikutusta nyt käsillä olevan muutoksenhaun määräaikaan.

Edellä todetun perusteella määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on valittajan osalta alkanut kulua hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaisesti siitä, kun valittaja on saanut tiedon 6.3.2018 tehdystä hankintapäätöksestä valitusosoituksineen.

Asiassa saadun selvityksen perusteella valittaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä liiteasiakirjoineen 6.3.2018. Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukainen 14 päivän määräaikaa valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on siten päättynyt 20.3.2018. Koska valitus markkinaoikeudelle on tehty vasta 26.3.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikön markkinaoikeudelle ilmoittama ja arvonlisäverolain 27 §:ssä säädetty huomioon ottaen hankintayksiköllä ei ole oikeutta vähentää hankinnan kohdetta koskevaan liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää Colliers International Finland Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Colliers International Finland Oy:n korvaamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.198,70 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Jenni Ihalainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.11.2018