MAO:548/18

Vaasan kaupunki - suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelu

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2018/73
Antopäivä: 31.10.2018

ASIAN TAUSTA

Vaasan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 26.9.2017 julkaistulla ja 10.10.2017 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelun hankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 30.1.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 2 valinnut TripleBit Studios Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 440.000 euroa.

Markkinaoikeus on 26.4.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt Vaasan kaupungin vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Megaklinikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.882,23 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön luovuttamaan tai luovuttaa itse valittajalle voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteineen.

Perusteet

Valitun tarjouksen tarjoushinta on ollut 304.366,72 euroa ja valittajan tarjoushinta on ollut 437.950,08 euroa, joten valittu tarjous on ollut alle 70 prosenttia toiseksi halvimman tarjouksen hinnasta.

Voittaneen tarjoajan avainhenkilöistä osa saattaa olla julkisen sektorin henkilöstöä ja viranhaltijoita Tosiasiallisesti resurssit eivät ole käytettävissä eikä palvelu siten vastaa tarjouspyyntöä. Vaikka julkiselta sektorilta hankittujen resurssien väitettäisiin olevan käytettävissä, olisi hankintayksikön tullut selvittää, maksetaanko niistä markkinaehtoista hintaa vai onko kyseessä ollut kielletty markkinoita vääristävä valtiontuki.

Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnön referenssivaatimuksen mukaisia referenssejä. Molemmissa referenssihankinnoissa on ollut kyse tietojärjestelmähankinnoista, joista yhdessä päänimikkeenä on ollut "ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen" ja lisänimikkeenä "ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät" ja toisessa päänimikkeenä on ollut "ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät". Nyt kyseessä oleva hankinta on kuitenkin kokonaispalvelu, jonka päänimikkeistö on "terveydenhuollon hallinnolliset palvelut", ja jossa on edellytetty laajaa palvelukonseptia sekä konsultoivaa henkilökuntaa kuten hammaslääkäreitä, HR-asiantuntijoita ja järjestelmäasiantuntijoita.

Yhden mahdollisen referenssin osalta tietojärjestelmähankinta on otettu käyttöön vasta syksyllä 2017, ja voittanut tarjoaja on tehnyt tarjouksensa 22.10.2017. Referenssinä ilmoitettua palvelua on siten ehditty kokeilemaan vain muutama päivä viikossa, eikä tässä ajassa ole ollut mahdollista todeta referenssivaatimuksessa vaadittua tuloksellisuutta potilasjonojen lyhentämisessä. Näin ollen kyseinen referenssi on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Toisen mahdollisen referenssin osalta ei myöskään ole voitu osoittaa tuloksellisuutta potilasjonojen lyhentämisessä. Potilasjonot on purettu jo ennen kuin voittanut tarjoaja on aloittanut palveluiden tarjoamisen kyseiselle hankintayksikölle. Tuolloin valittaja on vielä ollut palveluntarjoaja.

Hankintapäätöksen mukaan voittanut tarjoaja on täyttänyt tarjouspyynnön henkilöstövaatimukset, jotka käsittivät vähintään kaksi asiantuntijahammaslääkäriä, kaksi järjestelmäasiantuntijaa, kaksi HR-asiantuntijaa ja kaksi toimintaprosessien kehittämisasiantuntijaa. Mainituista henkilöistä asiantuntijahammaslääkärit ja HR-asiantuntijat eivät ole voittaneen tarjoajan omia työntekijöitä, joten heidän työnsä hankitaan ilmeisesti alihankintana. Näiden henkilöiden aika on sidottu heidän työnantajiensa töihin kokopäiväisesti, joten heidän työpanoksensa ei ole saatavissa hankinnan kohteena olevaan palveluun.

Tarjouspyynnön mukaan hankittavan toiminnanohjauspalvelun hinnoittelun on tullut sisältää koko palveluntuottajan toiminnanohjausta varten kehittämän palvelukonseptin käyttämisen ja yksityiskohtaiset tiedot palvelukonseptissa käytettävistä aineista, tarvikkeista, tavaroista sekä kuvamateriaalin hoitohuoneen varustelusta. Voittanut tarjoaja on ohjelmistoalan yritys, jolla ei ole olemassa tämänkaltaista palvelukonseptia yksityiskohtaisine tietoineen. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, sillä se ei ole kehittänyt palvelukonseptia ja hammaslääketieteellistä kyvykkyyttä vaativia määrittelyjä aineista, tarvikkeista, tavaroista ja hoitohuoneiden varustelusta.

Valittaja ei markkinat hyvin tuntevanakaan voi ilman tietoja voittaneen tarjoajan tarjouksesta osoittaa sen kaikkia virheitä ja puutteita. Valittajan arvion mukaan voittaneella tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja eikä se tarjoa palvelutuotetta.

Vastine

Vaatimukset

Vaasan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 660 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan esittämiin tietoihin. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyyntö ei ole ollut hankintasäännösten vastainen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen vertailuhinta ei ole ollut poikkeuksellisen alhainen. Vertailuhinta on koostunut käyttöönottoprojektin hinnasta, toiminnanohjauspalvelun hoitohuonekohtaisesta hinnasta neljän vuoden ajalta sekä neljän vuoden aikana palvelussa käytettävien automaattisten tekstiviestien hinnasta.

Voittaneen tarjoajan alihankinta-, yhteistyö- ja työsopimukset ovat olleet sopimusosapuolten sovittavissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tarjouksessa nimettyjen asiantuntijoiden on vakuutettu olevan käytettävissä palveluaikoina hankintayksikölle tarjottavan palvelun tuottamisessa. Lisäksi hankintayksikkö on pitänyt voittaneen tarjoajan referenssiselvitystä ja referenssikohteista saatuja tietoja riittävinä.

Tarjouspyynnössä ei ole asetettu minimivaatimuksia asiantuntijoiden kokonaismäärälle eikä ole vaadittu, että asiantuntijoiden on tullut olla tarjoajan palveluksessa. Hankintayksikkö on ainoastaan edellyttänyt, että asiantuntijoiden asiantuntemus on käytettävissä hankittavassa toiminnanohjauspalvelussa.

Hankintayksikkö ei luovuta tarjoajien liikesalaisuuksiksi ilmoittamia asiakirjoja. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että koko sen tarjous on vertailuhintaa lukuun ottamatta salainen.

Kuultavan lausunto

TripleBit Studios Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla.

Kuultava on esittänyt muun ohella, että suun terveydenhuollon markkinoille on syntynyt kysyntää uudenlaisista toimintamalleista, mikä on tuonut alalle uusia kilpailijoita. Valittajan kehittämä palvelusisältö ei voi määrittää sitä, mitä hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyinen palvelukokonaisuus pitää sisällään. Tarjotut palvelukokonaisuudet eroavat toimintamalleiltaan ja voittaneen tarjoajan malli on mahdollistanut kilpailukykyisen hinnan tarjouspyynnön kriteereiden mukaisesti. Liikesalaisuuksiksi merkittyjen tarjousasiakirjojen luovuttaminen valittajalle veisi voittaneelta tarjoajalta tämän saaman kilpailuedun.

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen vaan nykyisen markkinatilanteen mukainen kilpailukykyinen tarjous.

Hankintayksikkö on lisäksi hankintapäätöksessään todennut, että voittaneen tarjoajan referenssit ovat riittävät ja voittanut tarjoaja täyttää kilpailutuksen vaatimukset sekä pystyy tuottamaan hankittua palvelua.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että hankintayksiköllä on velvollisuus arvioida, mitkä tiedot tarjouksessa ovat liike- ja ammattisalaisuuksia, vaikka tarjoaja ilmoittaisi koko tarjouksensa kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Valittajan ei voida edellyttää arvioivan voittaneen tarjoajan tarjousta ilman tietoa sen sisällöstä.

Muut kirjelmät

Kuultava on valittajan asiakirjapyynnön johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt, että asiakirjapyyntö on hylättävä muilta osin kuin kuultavan jo luovuttaman asiakirjan osalta. Lausunnon liitteenä on toimitettu referenssit lukuun ottamatta niissä olleita potilasjonojen lyhentämiseen liittyviä tietoja, jotka ovat osa yrityksen strategista etua. Sekä avainhenkilöihin että referenssien potilasjonojen lyhentämiseen liittyvät tiedot ovat merkittäviä liikesalaisuuksia, jotka tuottavat kilpailuetua kuultavalle.

Markkinaoikeus on toimittanut valittajalle TripleBit Studios Oy:n referenssejä koskevan liitteen julkisen version.

Valittaja on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön luovuttamaan TripleBit Studios Oy:n tarjouksesta tiedot palveluun nimetyistä avainhenkilöistä sekä tiedot, joiden perusteella hankintayksikkö on arvioinut referenssivaatimuksen jonojen purkamisesta toteutuneen. Kuultavan ilmoittamat referenssit ovat olleet tietojärjestelmähankintoja, jotka poikkeavat sisällöltään ja CPV-koodiltaan merkittävästi nyt kyseessä olevasta hankinnasta.

Potilasjonoja koskevat tiedot liittyvät julkisten hankintayksiköiden lakisääteisistä vaatimuksista suoriutumiseen, joten ne eivät voi olla liikesalaisuuksia. TripleBit Studios Oy on pyrkinyt peittämään liikesalaisuuteen vetoamalla sen, että sen referenssit eivät ole vastanneet tarjouspyynnön referenssivaatimusta.

Mikäli avainhenkilöissä on julkisyhteisön palveluksessa olevia viranhaltijoita, olisi kyseisten henkilöiden tullut hankkia lainmukaiset luvat käyttää työaikaa sivutoimen hoitamiseen. Nämä julkisyhteisöjen antamat luvat ja julkisyhteisön henkilöstön sivutoimet eivät voi olla TripleBit Studios Oy:n liikesalaisuuksia.

Hankintayksikkö ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lisälausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia suun terveydenhoidon toimintaa ohjaavasta kokonaispalvelusta siihen sisältyvine toiminnanohjausjärjestelmineen. Valittajan esittämän perusteella asiassa on kysymys muun ohella siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten mukaisesti, kun se on katsonut voittaneen tarjoajan referenssit tarjouspyynnössä asetetun referenssejä koskevan vaatimuksen mukaisiksi.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankinnan pääasialliseksi CPV-koodiksi on ilmoitettu 751222000-7 (Terveydenhuollon hallinnolliset palvelut). Kysymyksessä on hankintain liitteen E kohdan 2 mukainen palvelu, jonka hankintaan sovelletaan hankintalain 107 §:n mukaan muun ohella lain 12 luvun säännöksiä hankinnan ollessa ovat arvoltaan vähintään lain 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruinen.

Hankintalain 12 lukuun sisältyvän 114 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikön tulee soveltaa 80 §:ssä ja se voi soveltaa 81 §:ssä säädettyjä poissulkemisperusteita. Ehdokkaiden ja tarjoajien korjaaviin toimenpiteisiin ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamiseen voidaan soveltaa, mitä 82–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Asian arviointi

Tarjouspyynnössä tarjoajille asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa on edellytetty referenssien osalta seuraavaa:

"Tarjoajalla on hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta hankittavaa palvelua vastaavista toimituksista suun terveydenhuollossa. Ladattava selvitys referenssiasiakkaista, joiden kanssa tarjoajalla on ollut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana sopimus hankintaa vastaavien ja vastaavanlaajuisten suun terveydenhuollon palvelujen toimittamisesta sekä niiden tuloksellisuudesta potilasjonojen lyhentämisessä. Referenssiasiakkaita tulee olla vähintään kaksi (2) ja niiden tulee olla suun terveydenhoidon alalta."

Lisäksi referenssivaatimuksen yhteydessä on ilmoitettu seuraavat lisätiedot:

"Ilmoitettava referenssiasiakkaat, yhteyshenkilöt yhteystietoineen, sopimusaika, lyhyt kuvaus sopimukseen sisältyvästä palvelusta sekä sopimuksen vuotuinen arvo (alv 0 %) sekä palvelun avulla lyhentyneitä potilasjonoja kuvaavat tiedot"

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksensa liitteessä kaksi referenssiä. Molemmat referenssit ovat lyhyen kuvauksen perusteella koskeneet suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää joustavaan tiimipohjaiseen työskentelyyn sekä siihen liittyvää tietojärjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja toimintamalliin liittyviä konsultaatioita. Ensimmäisen referenssitoimituksen aloitusajankohta on ollut 1.2.2017 ja toisen 1.9.2017.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan referenssit eivät ole olleet tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisia. Ne ovat olleet tietojärjestelmähankintoja, jotka eivät ole vastanneet hankintaa, jossa on edellytetty laajaa palvelukonseptia sekä konsultoivaa henkilökuntaa kuten hammaslääkäreitä, HR-asiantuntijoita ja järjestelmäasiantuntijoita. Toisen referenssin alkamisajankohta on ollut 1.9.2017, ja voittanut tarjoaja on tehnyt tarjouksensa 22.10.2017, joten tämän referenssin osalta ei ole ollut mahdollista osoittaa referenssivaatimuksen mukaista tuloksellisuutta potilasjonojen lyhentämisessä eikä valittajan kokemusta hankintaa vastaavan palvelun toteuttamisesta. Lisäksi valittajan mukaan ensimmäisenkään referenssin osalta ei ole voitu osoittaa tuloksellisuutta potilasjonojen lyhentämisessä, sillä potilasjonot oli purettu jo ennen kuin voittanut tarjoaja oli aloittanut palveluiden tarjoamisen kyseisessä referenssihankinnassa.

Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan referenssiselvitys ja referenssikohteista saadut tiedot ovat olleet riittäviä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatun mukaisesti referenssiselvityksen on tullut sisältää tiedot referenssitoimitusten tuloksellisuudesta potilasjonojen lyhentämisessä, ja tarjoajien on tullut ilmoittaa palvelun avulla lyhentyneitä potilasjonoja kuvaavat tiedot. Markkinaoikeus katsoo mainitun vaatimuksen olevan ymmärrettävissä siten, että tarjoajan on tullut osoittaa referenssitoimituksiensa tosiasiassa lyhentäneen potilasjonoja. Voittaneen tarjoajan toisen referenssin järjestelmätoimitusten aloitusajankohta on ollut alle kaksi kuukautta siitä, kun se on tehnyt tarjouksen nyt kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa. Näin ollen on selvää, ettei voittaneen tarjoajan kyseisen referenssin osalta ole ollut vielä osoitettavissa tarjouspyynnössä vaadittua tuloksellisuutta potilasjonojen lyhentymisestä, mihin seikkaan voittanut tarjoaja on itsekin tarjouksessaan viitannut saatavissa olevan tiedon osalta. Tämä referenssi ei myöskään lyhyen kestonsa johdosta ole osoittanut, että voittaneella tarjoajalla olisi ollut jo tältä osin merkityksellisenä pidettävää kokemusta hankintaa vastaavan palvelun toimittamisesta.

Edellä todetun perusteella toinen voittaneen tarjoajan referensseistä ei ole täyttänyt tarjouspyynnön referenssejä koskevaa vaatimusta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta kyseisen soveltuvuusvaatimuksen täyttymättä jäämisen perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Markkinaoikeus on 26.4.2018 antamallaan päätöksellä kieltänyt Vaasan kaupunkia väliaikaisesti tekemästä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta mainittua päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö suorittaa uuden tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin, vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Vaasan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa suun terveydenhoidon toiminnanohjauspalvelun hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Pääasian lopputulos huomioon ottaen markkinaoikeus hylkää valittajan esittämän pyynnön tiedon antamisesta asiakirjoista nyt käsillä olevan oikeudenkäynnin kannalta tarpeettomana.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.1.2018 tekemän hankintapäätöksen § 2. Markkinaoikeus kieltää Vaasan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 40.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeuden 26.4.2018 määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

Markkinaoikeus velvoittaa Vaasan kaupungin korvaamaan Megaklinikka Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.882,23 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Vaasan kaupungin ja TripleBit Studios Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.11.2018