MAO:537/18

VR-Yhtymä Oy - huoltopalvelut

julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - referenssit - syrjimätön kohtelu

Diaarinumero: 2018/115 ja 2018/190

Antopäivä: 25.10.2018

Asian tausta

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.2.2018 julkaistulla erityisalojen hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta 60 dieselveturin sekä optiona enintään 100 dieselveturin ja vetureiden huoltopalvelun hankinnasta.

VR-Yhtymä Oy on 20.4.2018 tekemällään päätöksellä sulkenut CZ LOKO, a.s:n tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt 10.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Markkinaoikeus on aikaisemmin 27.12.2017 antamallaan päätöksellä numero 860/17 kumonnut hankintayksikön 18.5.2017 tekemän tarjoajien valintaa koskevan päätöksen 2017-009409 dieselvetureiden hankintaa koskevassa asiassa. Hankintayksikkö on ilmoituksensa mukaan keskeyttänyt tämän hankinnan.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Valitukset asioissa 2018/115 ja 2018/190

Vaatimukset

CZ LOKO, a.s. on asiassa 2018/115 vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintailmoituksen ja kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 28.181,94 eurolla viivästyskorkoineen.

CZ LOKO, a.s. on asiassa 2018/190 vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintayksikön päätöksen tarjoajien valinnasta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaaman sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.029,40 eurolla viivästyskorkoineen

Perusteet

Hankintailmoituksessa ehdokkaille asetettu referenssivaatimus on ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen. Hankintayksikkö on muuttanut aikaisempaan, samoja tuotteita koskevaan kilpailutukseen verrattuna tarjoajille määriteltyjä soveltuvuusvaatimuksia siten, että 100 dieselveturin referenssivaatimus on nyt alennettu 20 dieselveturiin. Samalla hankintayksikkö on kuitenkin tiukentanut referenssivaatimusta dieselveturien akselipainon ja suurimman sallitun rakennenopeuden osalta siten, että referenssivaatimukset ovat kasvaneet aikaisempaan hankintamenettelyyn nähden lukumäärällisesti kaksikymmenkertaisiksi, minkä lisäksi niiden on tullut täyttyä yhtä aikaa. Koska hankintamenettelyn kohde on ollut sama kuin aikaisemmassa hankintamenettelyssä, eikä aikaisempi markkinaoikeuskäsittely ole koskenut nyt tiukennettuja referenssivaatimuksia, aikaisemman referenssivaatimuksen vaatimustason olisi pitänyt olla riittävä myös nyt kyseessä olevassa hankintamenettelyssä.

Referenssivaatimuksella ei ole yhteyttä ehdokkaan tai tarjoajan mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta. Se ei ole asiallisessa yhteydessä siihen konkreettiseen kelpoisuuteen, jota sillä on ollut tarkoitus osoittaa. Tuotettavien vetureiden tarkat tekniset ominaisuudet eivät liity tuotantokapasiteettia koskevaan vaatimukseen.

Hankintayksikkö on toiminut valittajaa kohtaan syrjivästi ja epätasapuolisesti. Hankintayksiköllä on ollut tieto valittajan referenssilistasta hankintailmoitusta laatiessaan. Se, että hankintayksikkö, pakotettuna lieventämään yhtä referenssivaatimusta, on päättänyt tiukentaa muita vaatimuksia, synnyttää vaikutelman, että toimenpide on osoitettu valittajaa vastaan. Valittajalla olisi ollut riittävästi referenssejä täyttääkseen 20 aikaisemman hankintailmoituksen mukaisen veturin toimittamista koskevat referenssivaatimukset. Valittajalla ei kuitenkaan ole ollut uuden hankintailmoituksen vaatimia referenssejä.

Koska hankintailmoituksessa esitetty referenssivaatimus on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on kyseisen referenssivaatimuksen perusteella sulkenut valittajan tarjouskilpailusta.

Vastine asiassa 2018/115

Vaatimukset

VR-Yhtymä Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asioissa 2018/115 ja 2018/190 yhteensä 6.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Referenssivaatimus on ollut oikeasuhtainen ja perusteltu. Vaatimus on liittynyt hankinnan kohteeseen sekä toimittajan kykyyn toteuttaa hankinta. Ottaen huomioon hankinnan merkittävän taloudellisen arvon ja merkityksen hankintayksikön liiketoiminnalle, hankinnan pitkäkestoisuuden ja vaikutukset suomalaiseen raideliikenteeseen hankintayksikön on tullut asettaa soveltuvuusvaatimukset uudelleen kokonaisuutena siten, että ne johtavat sellaisten ehdokkaiden valintaan, joilla on kykyä, näyttöä ja kapasiteettia suoriutua hankinnasta. Nyt käsillä oleva hankintamenettely tulee arvioida omana hankintamenettelynään. Hankintayksikkö ei olisi voinut ainoastaan muokata aiemmassa hankinnassa käytettyä vaatimusta niin, että vetureiden lukumäärää ja referenssiaikaa olisi lyhennetty. Tällainen lopputulos ei olisi osoittanut hankintayksikön alkuperäisellä vaatimuksella tavoittelemaa riittävää teknistä suorituskykyä.

Koska referenssivaatimuksessa vaadittava veturien määrä on ollut huomattavasti pienempi kuin keskeytetyssä kilpailutuksessa, jokaisen referenssinä esitettävän veturin on tullut olla relevantti hankinnan kannalta. Aiemmalla, kumotulla vaatimuksella korostettiin veturituotannon tehokkuutta ja asiakastilausten suurta määrää, jolloin vaatimuksen täyttämiseksi riitti, että ehdokas on toimittanut suuren määrän mitä tahansa vetureita. Tässä hankintamenettelyssä hankintayksikkö on halunnut painottaa sitä, että ehdokkaalla on kokemusta riittävän suuren määrän vastaavantyyppisen dieselveturin toimittamisesta kuin tässä hankinnassa on kysymys. Vaatimus 20 veturin toimittamisesta ei ole ollut ylimitoitettu, kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja merkitys, sekä se, että hankinnan kohteena on 60 veturia sekä 100 veturin optio. Vuositasolla vaatimus tarkoittaisi ainoastaan kolmen veturin toimittamista, mikä ei ole poikkeuksellista.

Referenssivaatimus on liittynyt myös akselipainon ja liikennöintinopeuden osalta olennaisesti hankinnan kohteeseen. Hankintayksikkö tulee käyttämään hankittavia vetureita sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Usein henkilöliikennettä ajetaan eri vetureilla kuin tavaraliikennettä. Hankittavien veturien on tullut siis soveltua yhtä lailla raskaaseen vaihtotyöhön, painavien tavarajunien vetämiseen kuin myös nopeakulkuiseen henkilöliikenteeseen. Raskaat vaihtotyöt ja tavaraliikenne vaativat kuljetettavien massojen takia veturilta suurta vetovoimaa. Mitä korkeampi veturin akselipaino on, sitä parempi vetovoima sillä on. Henkilöliikenne puolestaan vaatii veturilta nopeutta. Myös hankintayksikön teollisuusasiakkaat edellyttävät käytännössä vetureilta tiettyjä akselipainoja ja liikennöintinopeutta. Hankittavien vetureiden akselipainovaatimus on korkeampi kuin referenssivaatimukseksi asetettu akselipaino. Hankittavien vetureiden liikennöintinopeusvaatimus on sama kuin referenssivetureiden liikennöintinopeus.

Hankintayksikkö ei ole kohdellut valittajaa syrjivästi tai epätasapuolisesti. Hankintayksikkö ei ole rajoittanut soveltuvuusvaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrää hankintamenettelyssä, vaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat on valittu mukaan neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikön asettamat vaatimukset eivät myöskään ole olleet hankinnan kokoluokkaan nähden merkittävästi ehdokkaiden määrää rajoittavia. Hankintayksikön käsityksen mukaan markkinoilla on noin 6–10 ehdokasta mahdollisten ehdokkaiden yhteenliittymien lisäksi, jotka täyttävät hankintayksikön soveltuvuusvaatimukset. Hankintayksikön arvion mukaan hankinnan kohteen kannalta merkityksellisiä toimittajia on ylipäänsä markkinoilla noin 15 kappaletta. Osallistumishakemuksia on saatu 5 kappaletta. Hankintayksikkö ei myöskään ole tutkinut valittajan tai muidenkaan ehdokkaiden referenssejä asettaakseen vähimmäisvaatimuksia niiden perusteella. Valittajan olisi ollut mahdollista jättää osallistumishakemus myös ryhmittymänä.

Vastine asiassa 2018/190 ja lisävastine asiassa 2018/115

Vaatimukset

VR-Yhtymä Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan edellä todetulla tavalla korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asioissa 2018/115 ja 2018/190 yhteensä 6.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on riittävällä tavalla hyödyntänyt markkinoiden kilpailuolosuhteet. Akselipainoa ja vähimmäisliikennöintinopeutta koskeva vaatimus yhdistettynä vaatimukseen 20 veturin toimittamisesta on ollut perusteltu, sillä yhden tai muutaman vaatimukset täyttävän veturin valmistuksessa on usein kyse joko pelkästä veturin prototyypistä, joka ei ole koskaan päässyt sarjatuotantoon, tai sellaisesta veturimallista, jota ei ole muutoin todettu markkinoilla niin hyväksi, että asiakkaat olisivat sitä laajemmin hankkineet. Ainoa ehdokkaan kokoon liittyvä soveltuvuusvaatimus on ollut liikevaihtoa koskeva vaatimus, joka on ollut 50 miljoonaa euroa viimeksi kuluneelta tilikaudelta. Vaatimus on ollut alhainen, kun otetaan huomioon hankinnan taloudellinen arvo. Niin osallistumishakemuksen jättäneet kuin myös neuvotteluihin valitut ovat olleet liikevaihdoltaan saman kokoluokan yrityksiä kuin valittaja.

Vastaselitys asiassa 2018/115 ja lausuma asiassa 2018/190

Valittaja on esittänyt muun ohella, että uudet referenssivaatimukset on asetettu epäasiallisista syistä, koska referenssivaatimusten tavoitteena on ollut saavuttaa sama lopputulos kuin olisi saavutettu edellisillä, markkinaoikeuden hylkäämillä vaatimuksilla. Hankintayksikkö on referenssivaatimuksen asettamisella lisäksi pyrkinyt varmistamaan, että tarjouskilpailuun voivat osallistua vain tietyn suuruusluokan yritykset. Referenssivaatimukset täyttäviä mahdollisia ehdokkaita on markkinoilla käytännössä vain viisi, ja nämä hankintayksikkö on mitä ilmeisimmin valinnut jo etukäteen tarjouskilpailun osallistujaryhmäksi.

Muut kirjelmät asioissa 2018/115 ja 2018/190

Valittaja on lisävastaselityksessään esittänyt muun ohella, että asiassa on merkitystä myös sillä, ovatko osallistumishakemuksensa jättäneet sekä toisaalta neuvotteluihin valitut ehdokkaat olleet liikevaihdoltaan saman kokoluokan yrityksiä kuin valittaja.

Hankintayksikkö on antanut toisen lisävastineen sekä selvityksen osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden liikevaihdosta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 73–74) mukaan suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyssä asetetut vaatimukset ja kriteerit ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Siten esimerkiksi tarjoajien ja ehdokkaiden soveltuvuusehtojen asettamisessa on otettava huomioon hankinnan luonne ja arvo. Samaten tarjouspyynnön sisältöön tai hankintamenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten tulisi olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden.

Erityisalojen hankintalain 38 §:n 1 momentin mukaan neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.

Saman pykälän 2 momentin mukaan neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankintayksikkö ei saa ottaa menettelyyn toimittajia, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia. Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja. Ehdokkaan ja tarjoajan valintaperusteiden on oltava toimittajien saatavilla. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikön on tarvittaessa vähennettävä valittujen tarjoajien määrää etukäteen ilmoitettujen perusteiden mukaisesti.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 81 §:ssä säädettyjä harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, 85 §:ssä säädettyjä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyviä vaatimuksia sekä 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan pakollisesta tai harkinnanvaraisesta poissulkemisperusteesta huolimatta siten kuin asiasta hankintalain 82 §:ssä säädetään.

Mainitun pykälän 3 momentin mukaan perusteet voivat liittyä hankintayksikön tarpeeseen vähentää tarjoajien lukumäärää siten, että hankintamenettelyyn käytettävissä olevat voimavarat ovat oikeassa suhteessa käytettävän menettelyn luonteeseen nähden. Valittujen tarjoajien määrän on kuitenkin varmistettava riittävä kilpailu.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintalain 86 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 192) mukaan lainkohdassa tarkoitetut vaatimukset voivat koskea esimerkiksi ehdokkaiden ja tarjoajien aikaisempaa kokemusta hankinnan kohteena olevan urakan, palvelun tai tavarantoimituksen kaltaisista sopimuksista, ehdokkaan tai tarjoajan teknisiä laitoksia, laadunvarmistusmenetelmiä tai tuotantokapasiteettia. Myös teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vähimmäisvaatimusten tulee liittyä ehdokkaan tai tarjoajan mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta ja niiden pitää olla avoimia, syrjimättömiä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Hankintailmoitus

Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa on ollut kyse dieselvetureiden hankinnasta. Hankintailmoituksen kohdan II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" mukaan hankinnan kohteena on ollut 60 dieselveturia. Lisäksi mainitun kohdan mukaan hankintaan on sisältynyt optio enintään 100 dieselveturista sekä ostettavien vetureiden huoltopalvelusta. Sopimusajaksi on hankintailmoituksen kohdassa II.2.7 ilmoitettu 240 kuukautta.

Hankintailmoituksen kohdassa "Hylkäämisperusteet" on muun ohella ilmoitettu, että ehdokas suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Hankintailmoituksen liitteenä olleen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan osassa IV "Valintaperusteet" on otsikon B: "Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema" alla ilmoitettu vähimmäisvaatimuksena, että ehdokkaan liikevaihdon viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta on oltava 50.000.000 euroa.

Hankintailmoituksen liitteenä olleen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan osassa IV "Valintaperusteet" kohdassa C "Tekninen ja ammatillinen pätevyys" ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Vaatimus: Ehdokkaalla on oltava kokemusta ja näyttöä kyvyistään hoitaa suuria asiakastilauksia ja kapasiteettia vastata tässä kilpailutuksessa vaadittavaan dieselvetureiden toimitusmäärään. Riittäväksi kokemukseksi hyväksytään, että ehdokas on toimittanut itse suunnittelemiaan ja valmistamiaan uusia dieselvetureita, joiden akselipaino on vähintään 21,0 tonnia per akseli ja suurin sallittu liikennöintinopeus vähintään 100 km/h, vähintään 20 kpl ajanjaksolla 1.1.2011–16.2.2018.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ehdokas on voinut käyttää alihankintaa dieselveturien suunnittelemiseen ja valmistukseen.

Kaikissa referenssiprojekteissa ehdokkaalla on oltava kokonaisvastuu toimitussopimuksista. Kokonaisvastuulla tarkoitetaan sitä, että ehdokas on ollut suorassa sopimussuhteessa ja -vastuussa loppuasiakkaaseen koko toimitusprojektin osalta. Selvennyksenä todetaan, että alihankkijana toimiminen tai osatoimitukset eivät täytä tätä vaatimusta. Referensseiksi hyväksytään myös sopimusvastuut, jotka ovat siirtyneet ehdokkaalle omistusjärjestelyiden perusteella.

Saneerausprojekteja ei katsota uuden dieselveturin tai muun uuden

rautatiekaluston toimittamiseksi, valmistamiseksi tai suunnitteluksi."

Hankintailmoituksen liitteenä olleen asiakirjan "Technical and functional requirements" kohdassa 1.2.3 on todettu muun ohella seuraavaa:

“(A) The locomotive shall be able to haul a train with the speed of 100 km/h on all Finnish railway network where the infrastructure manager allows that speed for locomotive-hauled trains. The locomotive shall be able to operate at least 2000 tn train with the speed 80 km/h (0-promill). The Locomotive shall be able to operate at least 6500 tn train in the line operation in multiple traction (3 locomotives) and at least 4500 tn train in the switchyard operation with two locomotives’ multiple traction."

Saman asiakirjan kohdassa 3.1.2 on todettu muun ohella seuraavaa:

"(A) The locomotive shall have as large mass as possible in the limits set by Finnish authorities in terms of axle mass, however the weight shall be less than 90 t for each locomotive and less than 22,5 t for each axle considering all tolerances defined on EN 15528 plus EN 15528:2015. Temporary exceedings are possible in wintertime due to possible accumulation of snow and ice on the bogies and on the under frame. (I) Note additional weight of 1 ton / bogie ie 0,5 ton / axle shall be considered on winter time due to accumulation of snow and ice."

Hankintayksikkö on aikaisemmassa keskeytetyssä dieselvetureita koskevassa hankintamenettelyssä esittänyt hankintailmoituksessa muun ohella seuraavat soveltuvuutta koskevat vaatimukset:

"Ehdokkaalla on oltava kokemusta ja näyttöä siitä, että se on valmistanut vuosina 2000–2016 itse suunnittelemiaan dieselvetureita (dieselhydraulisia tai dieselsähköisiä) vähintään 100 kappaletta ja jotka ovat tälläkin hetkellä käytössä kaupallisessa liikenteessä."

"Ehdokkaalla on oltava kokemusta ja näyttöä siitä, että se on valmistanut vuosina 2000–2016 itse suunnittelemiaan dieselvetureita joiden akselipaino on vähintään 21 tonnia per akseli ja jotka ovat tälläkin hetkellä käytössä kaupallisessa liikenteessä."

"Ehdokkaalla on oltava kokemusta ja näyttöä siitä, että se on valmistanut vuosina 2000–2016 itse suunnittelemiaan dieselvetureita joiden suurin sallittu rakennenopeus on vähintään 100 km/h."

Asian arviointi

Asiassa on ennen muuta kysymys siitä, onko hankintailmoituksessa asetettu referenssivaatimus, jonka mukaan ehdokkaan on tullut toimittaa ajanjaksolla 1.1.2011–16.2.2018 vähintään 20 kappaletta itse suunnittelemiaan ja valmistamiaan uusia dieselvetureita, joiden akselipaino on vähintään 21,0 tonnia akselia kohden ja suurin sallittu liikennöintinopeus vähintään 100 kilometriä tunnissa, valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten ja siten myös suhteellisuusperiaatteen vastainen. Tämän lisäksi asiassa on arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt valittajan esittämin tavoin syrjivästi tai epätasapuolisesti asetettuaan edellä mainitun referenssivaatimuksen.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Kysymyksessä oleva hankinta on ollut arvoltaan huomattava ja sopimuskausi pitkä. Siten hankintaan on liittynyt erityistä tarvetta varmistua siitä, että ehdokkaalla on riittävät valmiudet suoriutua hankinnasta. Tämä on voinut tarkoittaa muun ohella tarvetta varmistua ehdokkaiden riittävästä tuotantokapasiteetista ja toisaalta teknisestä osaamisesta. Ottaen lisäksi huomioon edellä todetut hankintayksikön veturien prototyypeistä ja vetureiden eri käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista esittämät seikat markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut edellyttää neuvotteluihin valittavilta tarjoajilta todennettua kokemusta ja osaamista vaatimukset täyttävistä vetureista ja edellyttää useampaa kuin muutaman vaatimukset täyttävän veturin aiempaa toimittamista. Kun otetaan vielä huomioon hankinnan kohteena olevien veturien määrä ja se, että hankintayksikön asiassa esittämän selvityksen mukaan markkinoille toimitetaan vuosittain satoja vaatimuksia vastaavia vetureita, on myös vaadittua toimitettujen vetureiden lukumäärää pidettävä hankinnan kannalta perusteltuna. Markkinaoikeus katsoo, että referenssivaatimus on liittynyt sen määrittämiseen, onko tarjoajalla riittävät edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Referenssivaatimusta ei ole pidettävä valittajan esittämällä tavalla suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

Hankintayksikkö on nyt kyseessä olevassa hankintamenettelyssä saanut hankintailmoituksen perusteella viisi osallistumishakemusta, joiden perusteella se on hyväksynyt kaksi tarjoajaa neuvottelumenettelyyn. Kahden muun tarjouskilpailusta valittajan lisäksi suljetun ehdokkaan tarjouskilpailusta sulkemista on perusteltu nyt kysymyksessä olevan referenssivaatimuksen täyttymättömyydellä, joskin näiden ehdokkaiden osalta on esitetty myös muita perusteita. Toisaalta vain kaksi ehdokasta ovat täyttäneet hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset. Hankintayksikön esittämän mukaan markkinoilla on kuitenkin ollut noin 6–10 kappaletta soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita. Myös valittajan mukaan soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on ollut markkinoilla viisi kappaletta. Markkinoilla olevista toimijoista esitetty ja toisaalta neuvottelumenettelyyn valittujen tarjoajien lukumäärä huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asetetun vaatimuksen voida katsoa myöskään rajoittaneen liiaksi kilpailua.

Asiassa on vielä arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt valittajan esittämin tavoin syrjivällä tai epätasapuolisella tavalla. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on aikaisemman hankintamenettelyn yhteydessä saanut tietää valittajan referenssit, joiden perusteella hankintayksikkö on asettanut soveltuvuusvaatimuksen pyrkimyksenään sulkea valittaja tarjouskilpailusta ja varmistaa, että tarjouskilpailuun voivat osallistua vain tietyn suuruusluokan yritykset.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kyseessä olevaa hankintamenettelyä on arvioitava lähtökohtaisesti itsenäisenä hankintana aikaisempaan hankintaan nähden. Asiassa ei ole tullut ilmi sellaista, minkä perusteella voitaisiin katsoa, että hankintayksikkö on käyttänyt aikaisemmasta hankinnasta saamiaan tietoja hankintasäännösten vastaisesti. Huomioon ottaen neuvottelumenettelyyn valittujen tarjoajien liikevaihto ja se, että osallistuminen on ollut sallittu myös ryhmittymänä, ei hankinnassa voida katsoa myöskään olleen pyrkimyksenä liikevaihdoltaan vain erittäin suurten yritysten valitsemisen.

Markkinaoikeus edellä todetuilla perusteilla katsoo, että asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa hankintayksikön menetelleen valittajan esittämällä tavalla epätasapuolisesti tai syrjivästi asettaessaan referenssivaatimuksen edellä mainitulla tavalla. Myöskään referenssivaatimuksen muuttamisen suhteessa hankintayksikön aiemmin käyttämään referenssivaatimukseen ei voida todeta merkitsevän sitä, että hankintayksikkö olisi näin menetellessään toiminut asiassa valittajaa syrjivästi.

Hankintayksikkö on 20.4.2018 tekemällään päätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta, koska valittaja ei ole täyttänyt hankintailmoituksessa esitettyä edellä mainittua referenssivaatimusta. Valittaja ei ole edes esittänyt, että sen osallistumishakemus olisi täyttänyt hankintailmoituksen vaatimukset. Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan päätöksessään esittämillä perusteilla tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valitukset.

Markkinaoikeus velvoittaa CZ LOKO, a.s:n korvaamaan VR-Yhtymä Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Riikka Pirttisalo.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.11.2018