MAO:535/18

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr - suunterveydenhuollon hoitokoneet

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2018/294
Antopäivä: 24.10.2018

ASIAN TAUSTA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.3.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suunterveydenhuollon hoitokoneita koskevasta tavarahankinnasta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallitus on 23.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut JH Hammastuote Oy:n tarjouksen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallitus on 18.6.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä valinnut edelleen JH Hammastuote Oy:n tarjouksen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen on 2.7.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä katsottava poistaneen aiemman hankintapäätöksensä ja ratkaisseen asian uudelleen keskeyttämällä hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 266.000 euroa.

Valitus

Vaatimukset

JH Hammastuote Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen siten, että 18.6.2018 tehty hankintapäätös jää voimaan. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 5.115 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteltua ja todellista syytä keskeyttää 18.6.2018 tekemänsä hankintapäätöksen mukaista hankintaa, jonka valittaja on voittanut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksellaan.

Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn siksi, että tarjouspyynnön tarjouslomake on jäänyt laadun osatekijänä olevan toimintahäiriöiden minimoinnin osalta kokonaisuudessaan tulkinnanvaraiseksi.

Hankintayksikön mukaan toimintahäiriöiden minimoinnista on voinut tarjouslomakkeen mukaan saada enintään 20 pistettä kahden eri kriteerin täyttyessä. Ensinnäkin äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon apua on tullut saada viimeistään vuorokauden sisällä tilauksesta (10 pistettä). Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole määritelty tarkemmin, mitä huollon avulla on tarkoitettu. Toiseksi instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarsien ja laitteiden on tullut olla helposti irrotettavissa ilman työkaluja (10 pistettä). Tarjouslomakkeella on kuitenkin edellytetty ilmoitettavan ainoastaan huollon vasteaika, eikä erillistä kysymystä tai vastaustilaa ole varattu doriovarsien ja laitteiden irrotettavuuden ilmoittamiseksi.

Koska jo tarjouspyynnön liitteenä olleen tarjouslomakkeen sivulle 8 on voinut ilmoittaa tietoa doriovarsista ja laitteiden irrotettavuudesta, hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksen täsmennystä JH Hammastuote Oy:ltä lisäselvityksen muodossa, jotta hankintayksikkö on pystynyt tekemään kaikkiin tarjouslomakkeessa ilmoitettuihin vertailuperusteisiin perustuvan oikaistun hankintapäätöksen. Edellä kuvattua tarjouslomakkeen vastaustilan puuttumista ei voida rinnastaa hankintayksikön keskeyttämispäätöksessään viittaamaan tarjouspyynnön, laatuvertailun ja pisteytysperusteiden epäselvyyteen, vaan näiltä osin tarjouspyyntö on ollut täysi tulkinnanvaraton ja selvä. Tarjouslomakkeen vastaustilan puuttuminen ei ole tehnyt tarjouspyynnöstä epäselvää eikä se ole muodostanut todellista ja perusteltua syytä hankinnan keskeyttämiselle. Tarjouslomakkeen vastaustilan puutetta koskevalla lisäselvityspyynnöllään hankintayksikkö on myös toteuttanut hankintamenettelyssä noudatettavia suhteellisuus-, tasapuolisuus- ja syrjimättömyysperiaatteita.

Hankintayksikkö ei ole keskeyttämispäätöksessään suoraan todennut, että tarjouslomakkeessa mainittu toimintahäiriöiden minimointia koskeva huollon vasteaika itsessään olisi ollut laatukriteerinä epäselvä, vaan on todennut huollon apua koskevan vertailuperusteen osalta ilmenneen sen, että tarjoajat olivat ymmärtäneet huollon antamistavan eri tavalla.

Huollon toteuttamistavan ilmoittamatta jättäminen ei ole tarkoittanut tarjouspyynnön epäselvyyttä, sillä huollon vasteaika on tullut ilmoittaa tarjouslomakkeella ainoastaan numeerisesti tunteina tilauksesta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty huollon toteuttamistavan tai muun huoltoon liittyvän kuvaamista tarjouslomakkeella sanallisessa muodossa. Käsillä olevassa tapauksessa on ollut selvää, että huollon mahdolliset tilaukset on tultu tekemään hankintayksikön toimipisteiden aukioloaikoina, joten tarjoajien sitoutuminen 24 tunnin vasteaikaan on tarkoittanut käytännössä huollon hoitamista perjantaina tehtyjen tilausten osalta myös lauantaina. Muun kuin 24 tunnin vasteajan tarjoaminen on tarkoittanut kyseisen laatukriteerin osalta sitä, ettei tarjous ole saanut tältä osin pisteitä.

Tehty hankinnan keskeyttämispäätös on vaikuttanut syrjivästi tarjouskilpailun voittaneeseen ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeseen valittajaan. Hankintayksikkö ei ole myöskään päättänyt pitää saatuja tarjouksia salassa hankinnan uudelleenkilpailuttamisaikomuksestaan huolimatta. Tarjoushintojen julkisuus vaikuttaa kielteisesti nyt tehdyssä hankintamenettelyssä tarjonneiden asianosaisten tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun tulevassa kilpailutuksessa.

Vastine

Vaatimukset

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa pakottaa hankintayksikköä jatkamaan hankintamenettelyään tai valitsemaan tietty toimittaja, eikä tuomioistuin voi velvoittaa hankintayksikköä tekemään hankintasopimusta. Markkinaoikeuden toimivalta rajoittuu ainoastaan niiden perusteiden arviointiin, joilla keskeyttäminen on tehty.

Tarjousasiakirjojen julkiseksi tuleminen ja tiettyjen tietojen salassapitovelvollisuus määräytyy suoraan lain nojalla, eikä hankintayksiköllä ole asiassa harkintavaltaa. Tuleva tarjouskilpailu ei voi olla tämän seurauksena syrjivä. Muut potentiaaliset tarjoajat taikka media eivät ole voineet saada eivätkä saa tietoja tarjousasiakirjojen sisällöstä. Kun uusi tarjouskilpailu voi muodostua olennaisesti erilaiseksi kuin jo toteutunut kilpailutus, väite tarjousten julkisuudesta ei ole merkityksellinen valituksen ratkaisemisen kannalta.

Toimintahäiriöiden minimointia koskevat vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouslomakkeella epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti. Mikäli lomake olisi ollut täysin selvä, valittaja olisi ymmärtänyt vastata doriovarsien ja laitteiden irrotettavuutta koskevaan kysymykseen jo alkuperäisessä tarjouksessaan kuten toinen tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja Plandent Oy on tehnyt. Valittaja ei ole kuitenkaan tehnyt näin, minkä vuoksi hankintayksikkö on joutunut pyytämään siltä tarjousten vertailuun vaikuttaneita lisätietoja kyseisestä vertailuperusteesta.

Valittajalta tarjousajan jälkeen saadut lisätiedot vertailuperusteesta ovat olleet suunterveyden hoitokoneita koskevan hankinnan osalta muita kuin epäolennaisia. Varaamalla yhtiölle mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan tältä osin hankintayksikkö on mahdollistanut sille tarjouksen tosiasiallisen parantamisen. Kyseiseen tietoon nojautuminen hankintaoikaisupäätöksessä 18.6.2018 ei ole ollut hankintasäännösten mukaista.

Valittajan alkuperäisessä tarjouksessa on ilmoitettu, että huolto tulee tarvittaessa paikalle seuraavana arkipäivänä. Tämän vastauksen perusteella hankintayksikkö olisi saanut huoltoapua perjantaina ilmenneen toimintahäiriön seurauksena vasta maanantaina, sillä lauantai ei ole yleiskielessä arkipäivä. Sen sijaan valittajan 15.5.2018 antama täsmentynyt vastaus resursseista tarjota huoltoa myös lauantaisin on ilmentänyt huollon vasteajan osalta muuta kuin epäolennaista ja vertailuun vaikuttamatonta tietoa. Nämä valittajan vastaukset ja niissä ilmenevät eroavaisuudet osoittavat osaltaan vertailuperusteen jääneen tulkinnanvaraiseksi.

Huollon vasteaikaa koskevan vertailuperusteen epäselvyyden ja tulkinnanvaraisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös hankintayksikön toiminnan luonne. Hankintayksiköllä on ollut tarve saada konkreettisia paikan päällä suoritettavia suunterveyden hoitokoneiden huoltopalveluja 24 tunnin sisällä tilauksesta, eikä ainoastaan puhelin- tai sähköpostineuvontaa. Muussa tapauksessa hammaslääkärin ja hoitajan muodostaman työparin työskentely estyy pahimmillaan koko työpäivän ajaksi tai johtaa vähimmilläänkin työnteon hankaloitumiseen, joidenkin jo sovittujen potilasaikojen siirtämiseen sekä hoitojonon myöhempään ruuhkautumiseen. Tästä seuraa, ettei kyseinen vertailuperuste ole sen epäselvyydestä johtuen vastannut hankintayksikön todellista tarvetta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kyseessä olevan oikeudenkäynnin tarkoituksena on selvittää, onko hankinta keskeytetty todellisesta ja perustellusta syystä.

Vastaaminen tarjouslomakkeen doriovarsien ja laitteiden irrotettavuutta koskevaan kohtaan on ollut tosiasiallisesti mahdotonta, koska tarjouslomakkeesta on puuttunut vastaukselle varattu tila. Siltikään tarjouslomakkeen vastaustilan puuttuminen ei tee tarjouslomakkeella ilmoitettavasta laadun vertailuperusteesta tai tarjouspyynnöstä itsestään epäselvää, minkä perusteella hankinta voitaisiin lainmukaisin perustein keskeyttää.

Hankintayksiköllä on ollut tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi velvollisuus pyytää täsmennystä tarjoajalta hankintayksiköstä itsestään johtuneen epäolennaisen vastaustilaa koskevan puutteen takia. Tarjouksen täsmentämien on ollut kyseisessä tilanteessa ainoa laillinen vaihtoehto eikä hankintayksikkö ole voinut hylätä valittajan tarjousta tarjouspyynnön vastaisena ja hyväksyä Plandent Oy:n tarjousta.

Hankinnan keskeyttäminen tarjousvertailun ja hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tarjousten tultua asianosaisjulkisiksi vaikuttaa epäedullisimmin kilpailuttavan hankintayksikön mahdollisuuksiin tehdä edullisia hankintoja. Mikäli hankintayksikkö aikoo jatkossa hankkia kyseisen hankinnan kohteena olleiden terveydenhuollon hoitokoneiden kaltaisia laitteita, uuteen kilpailutukseen osallistuvat edelleen samat toistensa tarjoukset tuntevat markkinatoimijat hankinnan kohteen säilyessä kuitenkin ennallaan.

Yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Valittajan vaatimukset eivät ole ilmeisen perusteettomia, joten hankintayksikön on joka tapauksessa pidettävä oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen, jossa se on muun ohella esittänyt kiistävänsä valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomana sekä paljoksuvansa oikeudenkäyntikulujen määrää siltä osin kuin ne ovat sisältäneet arvonlisäveron osuuden.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväksyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Säännöksen esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Talousvaliokunnan kyseistä hallituksen esitystä koskevassa mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, että Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankintamenettelyn keskeyttämisperusteet

Hankinnan keskeyttämispäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"YTHS on 28.2.2018 päivätyn tarjouslomakkeensa 4. kappaleessa luetellut tarjousten vertailuperusteet. Toimintahäiriöiden minimoinnista on voinut tarjouslomakkeen ohjeiden mukaan saada maksimissaan 20 pistettä kahden eri kriteerin täyttyessä. Ensinnäkin äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon apua on tullut saada viimeistään vuorokauden (24 h) sisällä tilauksesta (= 10 pistettä). Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole määritelty tarkemmin, mitä huollon avulla on tarkoitettu. Toisekseen instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarsien ja laitteiden on tullut olla helposti irrotettavissa ilman työkaluja (= 10 pistettä). Tarjouslomakkeella on kuitenkin edellytetty ilmoitettavan ainoastaan huollon vasteaika, eikä erillistä kysymystä tai vastaustilaa ole varattu doriovarsien ja laiteiden irrotettavuuden ilmoittamiseksi.

YTHS on saanut kaksi tarjousta. Plandent on tarjouksessaan vastannut toimintahäiriöiden minimoinnin osalta molempiin kysymyksiin, kun taas JH Hammastuote Oy on kertonut ainoastaan huoltopalveluistaan, muttei doriovarsien ja laitteiden irrotettavuudesta. Huollon apua koskevan vertailuperusteen osalta on ilmennyt, että Plandent on ymmärtänyt tämän tarkoittavan paikan päällä annettavaa huoltoa, kun taas JH Hammastuote Oy on tarjouksensa perusteella pitänyt riittävänä puhelimitse ja sähköpostitse saavutettavissa olevaa huollon apua 24 tunnin sisällä häiriötilanteesta.

YTHS toteaa tarjoajien tarjousten ilmentävän sitä, että tarjouslomake on jäänyt toimintahäiriöiden minimoinnin osalta kokonaisuudessaan tulkinnanvaraiseksi. Tarjouspyynnön sisällön on voinut ymmärtää lomakkeen tosiasiallisten epäselvyyksien vuoksi useammalla eri tavalla. Tämän vuoksi YTHS ei ole saanut yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Koska tarjousten vertailukelvottomuus on johtunut tarjouslomakkeen sisällöstä, ei sen aiheuttamia virheellisyyksiä ole voinut markkinaoikeuden ratkaisukäytännön mukaan korjata hylkäämällä vertailukelvottomat tarjoukset. Sen sijaan tällainen tarjousten vertailuun vaikuttanut epäselvyys ja tulkinnanvaraisuus tarjouspyyntöasiakirjoissa on korjattavissa vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan ainoastaan järjestämällä uusi tarjouskilpailu. Muunlainen menettely ei olisi hankintalain periaatteiden mukaisesti tasapuolista ja syrjimätöntä suhteessa tarjouskilpailuun osallistuneisiin ja sen ulkopuolelle jättäytyneisiin toimittajiin nähden.

YTHS:llä on näiden seikkojen johdosta hankintalain tarkoittama todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen."

Asian arviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus on katsottu hyväksyttäväksi hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteeksi. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Hankintamenettelyn keskeyttäessään hankintayksikön on lisäksi otettava huomioon suhteellisuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Saapuneiden tarjousten mahdollisen julkisiksi tulemisen vaikutukset tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin eivät ole merkityksellisiä tekijöitä arvioitaessa hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteiden lainmukaisuutta.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikön saamat kaksi tarjousta ovat poikenneet toisistaan toimintahäiriöien minimoinnin ja tähän liittyen doriovarsien ja laitteiden irrotettavuuden sekä huollon avun sisällön osalta. Hankintayksikkö on arvioinut poikkeamat hankinnan luonne huomioon ottaen siten olennaisiksi, etteivät tarjoukset ole olleet keskenään yhteismitallisia. Tarjousten yhteismitattomuuden on tältä osin katsottava johtuneen siitä, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole selostettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita tai ohjeistettu tarjousten laatimista yksiselitteisesti. Tarjousten yhteismitallisiksi saattamiseksi hankintayksikkö on joutunut täsmentämään JH Hammastuote Oy:n tarjousta 18.6.2018 tekemäänsä hankintaoikaisupäätökseen johtaneessa menettelyssä olennaisesti tavalla, jonka voidaan katsoa vaikuttaneen tarjousvertailun syrjimättömyyteen.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu tarjouspyyntöasiakirjojen virheellisyydestä johtuva todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole muutoinkaan todettavissa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen ei sovelleta hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momenttia.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa JH Hammastuote Oy:n korvaamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oikeudenkäyntikulut 3.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.11.2018