MAO:525/18

Ilmajoen Vuokratalot Oy - saneerausurakka

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen -

Diaarinumero: 2018/100 ja 2018/106
Antopäivä: 18.10.2018

Asian tausta

Ilmajoen Vuokratalot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.1.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Leppätie 4 saneerauksen urakkahankinnasta.

Ilmajoen Vuokratalot Oy on 26.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut AP-Rakennus Oy:n tarjouksen.

Ilmajoen Vuokratalot Oy on 9.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 200.000 euroa.

Asioiden käsittely markkinaoikeudessa

Diaarinumero 2018/100

Valitus

Vaatimukset

Länsi-Väri Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Ilmajoen Vuokratalot Oy:n 26.2.2018 tekemän hankintapäätöksen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 10 prosenttia hankinnan verottomasta arvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille aiheutuneen oikeudenkäyntimaksun 2.000 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole ilmoittanut käyttämiään kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteita hankinta-asiakirjoissa. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu myöskään liikevaihtovaatimuksen suuruutta. Tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut selvää, millä perusteella riittävää teknistä suorituskykyä sekä ammattilista pätevyyttä, kokemusta ja luotettavuutta arvioidaan.

Tarjousten vertailu on ollut virheellistä. Vertailussa valittajan tilaajavastuuraportti on esitetty epäedullisessa valossa. Lisäksi tarjousvertailussa on esitetty paikkansa pitämättömiä väitteitä valittajan referensseistä. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut valittajan tarjousta parempi.

Vastine

Vaatimukset

Ilmajoen Vuokratalot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus poistaa asian käsittelystään pääasiaratkaisua antamatta. Toissijaisesti hankintayksikkö on vaatinut markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.426 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asia voidaan poistaa markkinaoikeuden käsittelystä, koska kysymyksessä oleva hankintapäätös on menettänyt merkityksensä hankintayksikön päätettyä keskeyttää hankintamenettelyn.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen

Lisäkirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

Diaarinumero 2018/106

Valitus

Vaatimukset

Länsi-Väri Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Ilmajoen Vuokratalot Oy:n 9.3.2018 tekemän hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 10 prosenttia hankinnan verottomasta arvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille aiheutuneen oikeudenkäyntimaksun 2.000 eurolla.

Perusteet

Hankinnan keskeyttämispäätös on ollut virheellinen. Päätöstä on perusteltu muun ohella sillä, että hankintailmoituksessa on ollut ristiriitoja tarjousten viimeisen jättöpäivän osalta. Näitä ristiriitoja ei ole kuitenkaan yksilöity hankintapäätöksessä. Jättöpäivällä ei ole ollut merkitystä yhdenkään tarjoajan tarjouksen kannalta. Hankintayksikkö on saanut kymmenen tarjousta. Tarjouspyynnössä on ollut jättöpäivän osalta mitätön ristiriita viikonpäivän osalta. Kuitenkin päivämäärä ja kellonaika on ilmoitettu tarkasti. Lisäksi hankintayksikkö on ilmoittanut palauttavansa avaamattomina myöhästyneet tarjoukset, mutta tällaisia ei ole ollut. Kaikkia tarjoajia on kohdeltu tarjousten jättöpäivän osalta tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Toiseksi keskeytysperusteeksi on esitetty, että tarjouspyynnössä olisi ollut epäselvyyksiä vertailuperusteissa. Kuitenkin tarjouspyynnöstä on saanut esittää kysymyksiä. Kysymyksiä on jätetty yli kaksikymmentä. Jokaisella tarjoajalla on ollut aikaa toimittaa vertailuperusteiden tarkennukset ja lisätiedot. Lisäkysymysten ja vastausten avulla tarjoukset on saatu yhteismitalliseksi ja vertailukelpoiseksi. Tarjoajille on ollut selvää, millaisin teknisin kriteerein ja laatuvaatimuksin on tullut tarjota.

Menettelyllä on haluttu suosia erästä tarjoajaa, joka on tehnyt pitkään töitä kunnalle. Kun lainvastaiseen tarjoajan valintapäätökseen on yritetty keksiä perusteita, on tarjouspyyntöön tullut ristiriitaisuuksia. Alkuperäisessä hankintapäätöksessä on vedottu laatuun siten, että halvin tarjoaja eli valittaja on tullut vertailussa toiseksi.

Hankintayksikkö on keskeytyspäätöksellään yrittänyt keskeyttää asian diaarinumero 2018/100 tutkimisen. Jokainen tarjouksen jättänyt tietää keskeytyspäätöksen myötä toistensa hinnat, joten kyse on voinut olla myös hankintayksikön tinkimisestä.

Keskeytyspäätöksen tehnyt hankintayksikön toimitusjohtaja on toiminut osakeyhtiölain vastaisesti.

Vastine

Vaatimukset

Ilmajoen Vuokratalot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.493,70 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Keskeytyspäätös ei ole ollut virheellinen. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu viimeistä jättöpäivää yksiselitteisesti vaan siinä on ilmoitettu virheellinen viikonpäivä. Tarjouspyynnössä jättöpäiväksi on ilmoitettu perjantai 15.02.2018, vaikka kyseessä on ollut torstai 15.02.2018. Tästä johtuen osa tarjoajista on jättänyt tarjouksen 16.02.2018 eli päivän myöhässä. Lisäksi hankintayksikkö on käytännössä jatkanut tarjousaikaa neuvomalla tarjoajia jättämään tarjoukset viimeistään perjantaina 16.02.2018. Hankintayksikkö ei ole hylännyt 16.02.2018 toimitettuja tarjouksia. Hankintayksikkö on myöhemmin tullut tietoiseksi siitä, että tarjousten jättöajan jatkaminen ja 16.02.2018 toimitettujen tarjouksien hyväksyminen on asettanut tarjoajat epäyhdenvertaiseen asemaan.

Tarjouspyynnössä tarjouksen valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin hinta huomioiden laatuvaatimukset. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole ilmoitettu yksiselitteisiä laatuvaatimuksia, kuten edellytettyä vähimmäisliikevaihtoa edellisiltä vuosilta tai tiettyä luottoluokitusta, eikä myöskään selkeitä vertailuperusteita, joiden mukaisesti tarjoajan toimittamia tietoja käytettäisiin valintaperusteina. Tarjouspyynnössä ilmoitetut arviointikriteerit ovat laadun arvioinnin osalta olleet liian avoimia. Hankintayksiköllä on ollut epäonnistuneen tarjouspyynnön vuoksi perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely.

Hankintaa ei ole toteutettu ja kaikki tarjouskilpailussa mu¬kana olleet tarjoajat voivat osallistua uuteen kilpailutukseen. Keskeyttämi¬sen tarkoituksena on ollut nimenomaan mahdollistaa tasapuolinen ja syrjimätön uusi hankintamenettely.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Diaarinumero 2018/100

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevasta hankintapäätöksestä 26.2.2018 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 9.3.2018 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaoikaisupäätöksellä 9.3.2018 on tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös 26.2.2018 on menettänyt merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa viimeksi mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole sanotulta osin enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 26.2.2018 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta markkinaoikeuden asiassa 2018/100 raukeaa pääasian osalta.

Diaarinumero 2018/106

Keskeyttämistä koskevat oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan säännös on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleeseen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:n 1 momenttiin nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22) mukaan puolestaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää ole hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Esitöissä on todettu edelleen, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä kyseisellä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallinnutta tulkintakäytäntöä. Esitöiden mukaan oikeuskäytännössä on pidetty hyväksyttävinä keskeytysperusteina muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi.

Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp) on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:n 1 momenttiin liittyen tuotu vielä esiin, että oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Asian arviointi

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaisen markkinaoikeuden toimivaltaa koskevan säännöksen perusteella markkinaoikeus tutkii valittajan valituksen koskien sitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hankintapäätöksessä on hankinnan keskeyttämistä perusteltu sillä, että hankintailmoituksessa on ollut ristiriitoja viimeisen jättöpäivän osalta ja että tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut epäselvyyksiä tarjousten vertailuperusteiden sekä tarjousten jättöpäivän osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa selvitetyn perusteella tarjouspyynnössä on ollut tarjousten jättämisen osalta ristiriitaista tietoa, sillä tarjousten jättöpäiväksi on ilmoitettu perjantai 15.2.2018. Mainittu 15.2.2018 on kuitenkin ollut torstai. Hankintayksikkö on lisäksi esittämänsä mukaan ilmoittanut joillekin tarjoajille, että ne voivat jättää tarjouksensa vasta perjantaina 16.2.2018. Hankintayksikön menettely ei ole tältä osin ollut tasapuolista, sillä joillakin tarjoajilla on ollut pidempi aika tarjouksensa laatimiseen.

Tämän lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin hinta huomioiden laatuvaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole selostettu mitä mainitut laatuvaatimukset ovat ja miten niitä painotetaan tarjousten valinnassa. Vertailuperusteen yksilöimättömyys on ollut omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman vapauden tarjousten vertailussa.

Kuten edellä on todettu, hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen voimassaoloa, vaan riittävänä on pidettävä muun muassa tarjouspyynnössä ilmennyttä epäselvyyttä. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta. Näin ollen ottaen huomioon edellä hankintayksikön menettelystä ja tarjouspyynnöstä selostettu, hankintayksiköllä on ollut todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Lisäksi edellä hankinnan keskeyttämispäätöksestä todettu huomioon ottaen kysymys ei ole ollut lähtökohtaisesti valittajan esittämästä kielletystä hinnan tinkimisestä. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa kohdelleen tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi sillä perusteella, että arvioitavana olevaan keskeytettyyn hankintamenettelyyn osallistuneiden tarjoajien hinnat ovat käyneet ilmi hankintamenettelyyn osallistuneille tarjoajille.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole muutoinkaan todettavissa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2018/100 hankintamenettely keskeytetty sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut osittain valittajan esille nostamiin seikkoihin. Tämän vuoksi olisi kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Valittaja on vaatinut molempien käsiteltävien asioiden osalta oikeudenkäyntimaksunsa korvaamista. Tässä tapauksessa oikeudenkäyntimaksu peritään vain kerran, jolloin on kohtuullista, että hankintayksikön on korvattava valittajalle aiheutunut oikeudenkäyntimaksu. Vastaavasti hankintayksikkö saa asian 2018/100 osalta pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2018/106 annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa mainitussa asiassa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut sanotussa asiassa markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Länsi-Väri Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa diaarinumero 2018/100.

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa diaarinumero 2018/106.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2018/100 Ilmajoen Vuokratalot Oy:n korvaamaan Länsi-Väri Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2018/106 Länsi-Väri Oy:n korvaamaan Ilmajoen Vuokratalot Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää asiassa diaarinumero 2018/100 Ilmajoen Vuokratalot Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.10.2018