MAO:509/18

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - verensokerimittausliuskat ja verensokerimittarit sekä veren ketoainemittausliuskat ja ketoainemittarit

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/743
Antopäivä: 10.10.2018

ASIAN TAUSTA

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.9.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta verensokerimittausliuskojen ja verensokerimittarien sekä veren ketoainemittausliuskan ja ketoainemittarin hankinnasta ajalla 1.1.2018–31.12.2019 ja mahdollisella kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja on 21.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 94 valinnut position 1, verensokeritestiliuska ja laajan yleiskäytön verensokerimittari, osalta Mediq Suomi Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.400.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu, vaan hankinta on position 1 osalta toteutettu väliaikaisin järjestelyin.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ascensia Diabetes Care Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen position 1 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön suorittamaan sille hyvitysmaksua ja varaa valittajalle mahdollisuuden vaatia tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun tai sopimuskauden lyhentämisen määräämistä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.998 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön toimittamaan markkinaoikeudelle ja valittajalle jäljennökset Mediq Suomi Oy:n kolmeen tarjoukseen sisältyvistä asiakirjoista, joiden on ollut tarkoitus osoittaa, että sen tarjoamat mittarit on testattu ISO 15197:2013 -standardin mukaisesti ja että mittarit täyttävät standardin ja tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset.

Perusteet

Tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaan position 1 mukaisten verensokerimittareiden on tullut täyttää ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset ja niiltä vaadittu tarkkuus ±15 prosenttia on tullut olla testattu puolueettomassa laboratoriossa ammattilaisten mittauksissa kolmella eri liuskaerällä ja potilaiden itse tekemissä mittauksissa yhdellä liuskaerällä. Voittaneen tarjoajan mittarit eivät ole täyttäneet näitä vaatimuksia.

Testiliuskoja CareSens N ja CareSens Pro ja näiden kanssa yhteensopivia mittareita CareSens Dual, CareSens N ja CareSens N POP koskevista tarjousasiakirjoista ei ilmene, että liuskat ja mittarit täyttäisivät ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut kaikkien testitulosten ja muiden standardinmukaisuutta osoittavien asiakirjojen olevan salaisia. Jo mittareiden ja liuskojen käyttöohjeiden tiedot ovat puutteellisia ja osoittavat, etteivät standardin vaatimukset täyty.

Mittareiden käyttöohjeiden mukaan voittanut tarjoaja on testannut kolmen CareSens N -mittarimallin tarkkuutta. Testauksia ei käyttöohjeiden mukaan ole kuitenkaan tehty kolmella eri liuskaerällä, kuten standardi edellyttää. Sama koskee CareSens Dual ja CareSens N POP -mittareita.

Käyttöohjeiden ja tarjousmateriaalin perusteella ei myöskään voida tietää, täyttävätkö mittarit ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset siitä, että 99 prosenttia ykköstyypin diabeetikoiden mittauksista sijoittuu standardin Consensus Error Grid -taulukon vyöhykkeille A ja B, eikä näin ollen ole tiedossa, kuinka suuri osa mittauksista olisi taulukolla kuvatulla tavalla potilaiden terveydelle vaarallisia. Testaustuloksia ei myöskään ole standardin edellyttämällä tavalla ilmoitettu verensokeritasokohtaisesti. Mittarin käyttäjä ei voi näin ollen tietää, kuinka luotettavia mittarit kullakin verensokeritasolla ovat. Tarjousaineistossa ei ole yleisluontoisen maininnan lisäksi ilmoitettu, onko mittarit testattu standardin edellyttämällä tavalla myös potilailla ja mitkä testaustuloksista ovat olleet potilastestauksesta ja mitkä ammattilaisten tekemästä testauksesta.

Tarjouksessa viitatut käyttöohjeet eivät myöskään vastaa standardin vaatimuksia siitä, mitkä tiedot käyttöohjeissa on ilmoitettava. Esimerkiksi verensokerituloksia mahdollisesti häiritsevät tekijät on ilmoitettu mittareiden käyttöohjeissa puutteellisesti. Häiritsevistä tekijöistä on tullut ilmoittaa hyväksyttävyyskriteerit ylittävä häiritseväin aineen pitoisuus ja häiritsevä vaikutus. Hankintayksikkö on nimenomaisesti edellyttänyt yleisimpien häiriötekijöiden raja-arvojen ilmoittamista. Tarjouspyynnössä on myös edellytetty virtsahapon, bilirubiinin ja triglyseridin osalta, että alle tietyn rajan jäävät pitoisuudet eivät saa häiritä määritystä. Näiden aineiden osalta on myös tullut ilmoittaa häiritsevä pitoisuus ja sen vaikutus mittaustulokseen. Voittaneen tarjoajan julkiseksi merkitsemistä vastauksista näkee ainoastaan, mihin suuntaan häiritsevä aine vaikuttaa.

Hankintayksikön olisi tullut tarkistaa voittaneen tarjoajan antamien tietojen paikkansapitävyys ja selvittää tarjouksessa olleet epäselvyydet. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti hyväksyessään ristiriitaisia tietoja sisältäneen tarjouksen.

Hankintayksikkö on lisäksi suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti. Tarjouspyynnön mukaan testiliuskojen säilymisestä avatussa pakkauksessa yli 12 kuukauden ajan on voinut saada enintään neljä pistettä. CareSens Pro -liuskojen osalta säilyvyyden on esitetty olevan 18 kuukautta. Kuitenkin CareSens Pro -liuskapaketin mukana toimitettavan liuskainsertin mukaan liuskat säilyvät ainoastaan 12 kuukautta. Näin ollen voittaneen tarjoajan CareSens Dual -mittaria koskeva tarjous on saanut virheellisesti kolme pistettä.

Lisäksi voittaneen tarjoajan verensokerimittareiden niin sanotuista aloituspakkauksista on puuttunut liuskapaketin mukana toimitettava liuskainsertti, joka sisältää muun ohella turvallisen käytön kannalta välttämättömät käyttöohjeet. Näin ollen mittareiden aloituspaketti on ollut potilasturvallisuuden kannalta puutteellinen.

Oikeudenkäynnin osapuolella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Mittareita koskevilla puolueettoman laboratorion testituloksilla on ratkaiseva merkitys markkinaoikeusvalituksen kannalta. Voittanut tarjoaja on merkinnyt kaikki testaustuloksensa salaiseksi riippumatta niiden sisällöstä. On epätodennäköistä, että kaikki mittaustarkkuutta koskevat raportit koskien mittauksia puolueettomassa laboratoriossa tai esimerkiksi mittareiden vaatimuksenmukaisuusvakuutukset sisältäisivät pelkästään tietoja liikesalaisuuksista. Myös voittaneen tarjoajan tarjouksen liite 1.4 mittareiden testaamisesta puolueettomassa laboratoriossa ja liitteet 1.5–1.8 on annettava valittajalle siltä osin kuin ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Hankintayksikön kieltäytyminen tarjouksen liitteiden antamisesta on asiakirjajulkisuutta koskevien säännösten lisäksi hankintamenettelyn avoimuusperiaatteen vastaista.

Vastine

Vaatimukset

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa liitteessä 1.4 antanut vakuutuksen siitä, että positioon 1 tarjotut tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut pakolliset vaatimukset. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja vertailukelpoinen.

Voittaneen tarjoajan tarjous on saanut liuskapakkauksen yli 12 kuukauden säilyvyydestä kolme pistettä, jonka pistemäärän on saanut, jos pakkaus on säilynyt 18 kuukautta. Tarjouksen valinta on perustunut tarjouspyynnössä ilmoitettuihin vertailuperusteisiin eikä vertailussa ole tapahtunut virhettä.

Hankintayksikkö on noudattanut kilpailutuksessa avoimuus- ja julkisuusperiaatetta ja huomioinut asiakirjajulkisuudesta säädetyt poikkeukset. Tarjoajalla ei ole tiedoksisaantioikeutta toisen tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksia sisältäviin tietoihin. Mikäli asianosaisen tiedonsaantioikeus murtaisi liike- ja ammattisalaisuuden suojan, se voisi johtaa tilanteeseen, jossa samalla alalla toimivien yritysten tarjoukset alkaisivat muistuttaa toisiaan, eikä laadun käyttäminen vertailuperusteena enää olisi järkevää. Valittajan pyytämissä tiedoissa, jotka voittanut tarjoaja on ilmoittanut liikesalaisuuksikseen, ei ole ollut kysymys kokonaishintaan rinnastettavasta tarjousten vertailuun käytetystä tekijästä.

Kuultavan lausunto

Mediq Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.675 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultava on esittänyt muun ohella, että se on tarjouksessaan vastannut "kyllä" kysymykseen siitä, täyttääkö mittari-liuskapari ISO 15197:2013 standardin vaatimukset. Lisäksi kuultava on toimittanut tarjouksensa mukana asiakirjat, jotka ovat osoittaneet vaatimuksen täyttymisen CareSens N -mittarin ja CareSens N -testiliuskan, CareSens N POP -mittarin ja CareSens N -testiliuskan sekä CareSens Dual -mittarin ja CareSens Pro -testiliuskan osalta. Selvitykset on esitetty tarjouksen liitteessä 1.4. Mittareiden ja niiden käyttöohjeiden standardinmukaisuus on lisäksi osoitettu tarjoukseen liitetyllä sertifikaatilla, joka on perustunut puolueettoman laitoksen auditointitulokseen ja kattanut koko standardin.

ISO 15197:2013 -standardi ei edellytä, että se tulisi mainita verensokerimittareiden käyttöohjeissa. Sen sijaan käyttöohjeissa tulee esittää tietyt standardin vaatimat mittaustulokset. Nämä ovat sisältyneet käyttöohjeisiin. Hankintayksikkö on lisäksi vastannut kysymykseen siitä, tuleeko käyttöohjeissa näkyä standardin täyttyminen, että on riittävää, että tarjotut tuotteet täyttävät mainitun standardin ja että täyttämisestä esitetään dokumentit.

Mittareiden testaamisesta puolueettomassa laboratoriossa on esitetty selvitys tarjouksen liitteissä 1.4, joissa on kaikkien kolmen mittarin osalta ilmoitettu mittaustulokset. Lisäksi kaikkien mittareiden tarkkuus on testattu standardin mukaisesti käyttämällä kolmea liuskaerää. Standardi ei edellytä, että mittarin testauksessa käytettyjen liuskaerien määrä tulisi ilmoittaa käyttöohjeissa. Myös esitetty sertifiointi on edellyttänyt standardin vaatimaa liuskaerämäärää.

Kuultavan tarjoamat mittarit ovat täyttäneet vaatimuksen siitä, että mittareiden käyttöohjeiden tai muun julkisen tarjousmateriaalin perusteella on selvitettävissä, että standardin edellyttämällä tavalla 99 prosenttia tyypin 1 diabeetikoiden mittaustuloksista on siinä määrin luotettavia, että mittaustulosten virheet eivät ole haitallisia terveydelle. Nämä niin sanotut System accuracy -tulokset on ilmoitettu tarjouspyynnössä edellytetysti tarjouksen liitteessä 1.4. Myös esitetty sertifiointi on edellyttänyt standardin vaatimaa testausta ja tulosten raportointia. Standardi ei sen sijaan edellytä, että käyttöohjeissa tai muussa materiaalissa esitetään Consensus Error Grid -taulukko tai sen tulokset. Standardissa on ainoastaan viitattu siihen, että testimittaukset on tehtävä käyttöohjeiden mukaisesti.

Kuultava on esittänyt standardin kohdassa 6.3.5 edellytetyt verensokeritasokohtaiset tiedot mittaustuloksista tarjouksensa liitteessä 1.4. Standardi määrittelee nimenomaisesti ne verensokerin tasot, joiden mittaustarkkuus tulee eritellä julkisissa käyttöohjeissa. Tämä erittely on tehty kaikkien kuultavan tarjoamien mittareiden käyttöohjeissa.

Kuultavan tarjoamien mittareiden osalta on myös ilmoitettu, että standardin kohdan 8 mukaisesti mittareita on testattu myös potilailla. Testitulokset on esitetty tarjoukseen liitetyissä käyttöohjeissa standardin mukaisella tavalla. Käyttäjäsuorituksen arvioinnin testaustulokset on lisäksi toimitettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tarjouksen mukana osana sen liitettä 1.4.

Mittareiden käyttöohjeissa on ilmoitettu kaikki standardin vaatimat tiedot. Testaustulosten osalta nämä on ilmoitettu pääosin käyttöohjeiden luvussa "Suorituskyky". Käyttöohjeiden standardinmukaisuus on todistettu myös edellä mainitulla sertifikaatilla.

Valittaja verensokerimittaustuloksia häiritsevien tekijöiden virheellisestä ilmoittamisesta käyttöohjeissa esittämä ei pidä paikkaansa. Käyttöohjeet ovat edellä todetuin tavoin olleet standardinmukaiset, ja CareSens-mittareiden häiriötilanteisiin liittyvät testaustulokset on ilmoitettu käyttöohjeiden luvussa "Suorituskyky". Käyttöohjeet on oheistettu tarjouksen liitteeseen 1.4. Standardi ei edellytä häiritsevien aineiden pitoisuuksien ilmoittamista kuin rajatuissa tapauksissa standardin kohdan 6.4.4.5 mukaan. Muiden häiriötekijöiden osalta riittää keskimääräisten tulosten esittely, joka on tehty käyttöohjeiden luvussa "Suorituskyky". Vain jos häiriötekijän hyväksyntäkriteeri ylittyy, tulee häiriötekijän pitoisuus selvittää ja ilmoittaa käyttöohjeessa. Hyväksyntäkriteerit ylittäviä häiriötekijöitä ei CareSens N tai N POP -mittareissa ole lainkaan, joten häiriötekijöitä ei ole listattu. CareSens Dual -mittarissa häiriötekijöitä on yksi; ksyloosi. Sen häiriöpitoisuus on ilmoitettu mittarin käyttöohjeessa.

Tarjousten laatuvertailuun liittyen kuultavan tarjoamien liuskojen säilyvyysaika on ollut tarjouksen mukainen 18 kuukautta. Tarjousasiakirjat ja toimitetut tuotenäytteet ovat täyttäneet tämän vaatimuksen. Valittaja on 12 kuukauden säilyvyyden osalta viitannut virheellisesti vanhaan CareSens Pro -liuskapaketin liuskainserttiin, jota ei enää valmisteta eikä ole tarjottu nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa. Ohjeistusta on parannettu tutkimustulosten perusteella tammikuussa 2017, ja kaikki siitä lähtien valmistetut liuskat ovat uuden ohjeistuksen mukaisia. Itse liuska ei ole muuttunut.

CareSens-mittareissa käytettävien liuskojen välttämättömät käyttöohjeet ja muut vaaditut tiedot on sijoitettu mittarin käyttöohjeisiin ja liuskapakkaukseen eli purkkiin. Tämä on ollut standardin mukaan sallittu ja myös turvallinen tapa. Mittareissa on yksi selkeä ja kaksikielinen käyttöohjekirja koko mittausjärjestelmälle, käsittäen liuskat ja mittarin. Väite siitä, että kuultavan verensokerimittareiden aloituspakkauksista on puuttunut liuskojen turvalliselle käyttämiselle välttämättömiä käyttöohjeita, on siis virheellinen.

Sen sijaan valittajan tarjoama Countour-niminen mittari ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön mukaan liuskojen on säilyttävä oikein säilytettynä +4 ja +30 asteen välisessä lämpötilassa vahingoittumattomana. Valittajan tarjouksen mukaan sen liuskojen säilytyslämpötila on kuitenkin ollut välillä +9 ja +30 astetta.

Vastaselitys

Ascensia Diabetes Care Finland Oy on esittänyt muun ohella, että koska kuultavan tarjous on ollut vähintään epäselvä ja ristiriitainen, hankintayksikön olisi tullut hylätä tarjous tai ainakin tarkastaa kuultavan antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Tarjouspyynnön sanamuodon perusteella on ollut epäselvää, milloin tarjouspyynnön vaatimusten on tullut täyttyä. Tarjouspyynnön sivulla 32 todetussa on ensisijaisesti kuitenkin ollut kysymys siitä, että tuotteiden on tullut olla toimitettavissa viimeistään sopimuskauden alkaessa. Tuotteiden on sen sijaan tullut olla tarjouspyynnön mukaisia jo tarjousta jätettäessä eikä vasta sopimuskauden alkaessa, koska tarjouspyynnössä ei ole muuta selkeästi ilmoitettu. Jos tuotteet eivät täytä esimerkiksi standardin vaatimuksia tarjousta jätettäessä, eivät ne voi täyttää vaatimuksia sopimuskauden alkaessa ilman, että ne vaihdetaan kielletyllä tavalla tarjouksen jättämisen ja sopimuskauden alkamisen välisenä aikana.

Verensokerin mittaustulosten ilmoitettavien häiriötekijöiden osalta ISO standardin sanamuoto ei ole kuultavan esittämällä tavalla rajoitettu sellaisiin aineisiin, joiden osalta hyväksyntäkriteerit ylittyvät, vaan se koskee yleisesti kaikkia standardin mukaan testattavia aineita. Jos tarkoituksen olisi ollut, että velvollisuus ilmoittaa tiedot käyttöohjeissa koskee ainoastaan hyväksyntäkriteerit ylittäviä aineita, siitä olisi pitänyt mainita selvästi standardin kyseisessä kohdassa. Näin ollen kuultavan käyttöohjeissa ei ole riittävällä tavalla esitetty sellaisten aineiden pitoisuuksia, jotka aiheuttavat häiriöitä mittareissa ja joiden ilmoittamista standardissa edellytetään.

Kuultava on vedonnut tarjouksensa liitteessä 1.4 useisiin Ulmin yliopiston tekemiin tutkimuksiin. Saatavissa olevien julkisten lähteiden mukaan kyseiset tutkimukset ovat kuitenkin olleet kuultavan mittareiden valmistajan i-Sens Inc:n rahoittamia. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että mittareiden tarkkuus on testattu puolueettomassa laboratoriossa. Mittarin valmistajan rahoittama tutkimus ei täytä tätä tarjouspyynnön ehtoa. Näin ollen on syytä epäillä kuultavan testausten puolueettomuutta ja kattavuutta ja siten tarjouspyynnön mukaisuutta.

Kuultavan tarjouksessaan viittaama TÜV SÜD Korea -sertifikaatti koskee ainoastaan ISO-standardin kohdan 6.3 mukaista suorituskyvyn testausta eikä siis tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla koko standardia. Näin ollen on myös syytä epäillä, täyttävätkö kuultavan mittarit ISO-standardin vaatimukset kokonaisuudessaan, kuten tarjouspyyntö edellyttää. CE-merkintä perustuu valmistajan omaan ilmoitukseen tuotteen pakottavien EU-vaatimusten mukaisuudesta. CE merkintä ei siis osoita, että tuote on turvallinen tai lainsäädännön taikka tietyn standardin mukainen tai että se olisi tarkastettu viranomaisen toimesta.

Kuultavan väitteet valittajan mittareiden tarjouspyynnön vastaisuudesta on hallintoprosessissa valittajan asiassa esittämät vaatimukset huomioon ottaen jätettävä huomiotta ja joka tapauksessa hylättävä perusteettomina. Valittajan tarjoamat mittarit ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Muut kirjelmät

Mediq Suomi Oy on lisälausunnossaan esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnössä on edellytetty tarjottavien tuotteiden olevan ehdottomien vaatimusten mukaisia viimeistään sopimuskauden alkaessa. Asian markkinaoikeuskäsittelyn takia sopimuskauden alku on viivästynyt siten, ettei se ole vielä edes alkanut.

Valittajan tulkinta siitä, että standardin kohta 6.4.4.5 edellyttää häiritsevien aineiden pitoisuuksin laskemista ja ilmoittamista silloinkin, kun pitoisuus ei ylitä hyväksyntäkriteeriä, on virheellinen. Standardin mainitussa kohdassa on yksiselitteisesti todettu, että käyttöohjeissa ilmoittamista varten on laskettava niiden häiritsevien aineiden pitoisuudet, jotka ylittävät hyväksyntäkriteerit.

Ulmin yliopiston testausraportti on tarjouspyynnön edellyttämä puolueettoman laboratorion suorittama testaus, vaikka rahoitus on tullut laitevalmistajalta. Rahoitus ei ole vaikuttanut testaukseen, ja Ulmin yliopisto on hyvin tunnettu puolueeton laboratorio, jossa useat laitevalmistajat teettävät tutkimuksia. Laboratoriot eivät suorita laajoja validointitestauksia ilmaiseksi, ja käytännössä laitevalmistajan rahoitus on ainoa tapa saada tuotteet puolueettomaan testaukseen. Tarjouspyynnön puolueettomuusvaatimus on viitannut siihen, että testilaboratorio on laitevalmistajasta erillinen organisaatio.

Toisin kun valittaja on esittänyt, kuultavan tarjoukseen liitetty TÜV SÜD Korea -sertifikaatti on ollut koko standardin kattava sertifiointi, jossa standardinmukaisuus on kattavasti todettu.

Valittajan tarjoamista mittareista, sen lisäksi mitä aiemmin on todettu liuskojen säilytyslämpötilan osalta, yhteen positioon tarjottu Contour XT -mittari ei näytä täyttävän ehdottomia vaatimuksia ISO 15197:2013-standardin mukaisuuden osoittamisen osalta sellaisena kuin valittaja on itse tämän vaatimuksen tulkinnut. Tarjouspyynnössä mittareilta edellytetty tarkkuus "±15 %" on viitannut nimenomaan standardin tarkkuusvaatimukseen. Valittaja on esittänyt tarjouksessaan sen mittareiden täyttävän tarkkuusvaatimuksen. Se on kuitenkin liittänyt tarjoukseensa potilastestaustutkimuksen, jossa potilasmäärä on ollut 96, eli vähemmän kuin standardin ehdottomana vaatimuksena oleva 100 potilasta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pääasiaratkaisun perustelut

Tarjouspyynnön epäselvyys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä sen suhteen, onko tarjouspyynnön vaatimusten tullut täyttyä tarjousta jätettäessä vai vasta sopimuskauden alkaessa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja sisältää vähintään tarjouspyynnössä edellytetty materiaali. Lisäksi tarjottavan kokonaisuuden tulee täyttää kaikki sille asetetut vähimmäisvaatimukset koko hankintakauden ajan mukaan lukien mahdolliset optiokaudet. Tarjoajan tulee pyydettäessä todistaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuus myös kirjallisesti.

Tarjouksen pyytäjä edellyttää, että tarjotut tuotteet ovat toimitettavissa tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaisina viimeistään sopimuskauden alkaessa. Samoin tarjoajan täyttyviksi ilmoittamien, eduksi katsottavien ominaisuuksien tulee täyttyä viimeistään sopimuskauden alkaessa. Tarjottuihin tuotteisiin liittyvät palvelut tulee olla hyödynnettävissä viimeistään sopimuskauden alkaessa."

Julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan hankintayksiköillä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintamenettelyissä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä jo tarjouksentekohetkellä olisi käytettävissään hankinnan toteuttamisessa tarpeelliset resurssit, eli esimerkiksi hallinnassaan tarjoamansa tuotteet. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle riittävällä ja luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä on hankintakauden alkaessa edellytykset sopimuksen täyttämiseen.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä on edellä viitatussa kohdassa yksiselitteiseksi katsottavalla tavalla todettu, että tuotteiden ja muiden tarjoajan suoritteiden on oltava tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaisia viimeistään sopimuskauden alkaessa. Tarjouspyyntöä ei ole voinut tältä osin tulkita valittajan esittämällä tavalla siten, että tuotteiden ja suoritteiden olisi oltava tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia jo tarjouksen tekohetkellä. Näin ollen tarjouspyyntö on ollut tältä osin yksiselitteinen ja selkeä, ja se on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti mahdollistaen vertailukelpoisten tarjousten tekemisen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan liittyen hankintalain 93 §:n 5 momentissa on säädetty hankintayksikön velvollisuudeksi asettaa vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin perustuvat tiedot tarjousten vertailua varten. Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Mainitun lainkohdan esitöissä (HE 108/2016 vp s. 202) on todettu, että ainoastaan epäselvissä tapauksissa, joissa hankintayksiköllä on syytä epäillä kirjallisessa tarjousaineistossa olevan tiedon paikkansapitävyyttä, hankintayksikön on myös tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajan antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa. Hankintayksiköllä on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkansapitävyyteen. Vastaavasti tarjoaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön ehtojen vastainen verensokerimittareilta ISO 15197:2013 standardin mukaan vaaditun tarkkuuden testaamisen, diabeetikoiden mittausten sijoittumisen standardin Consensus Error Grid taulukon vyöhykkeille A ja B, testaustulosten verensokeritasokohtaisen ilmoittamisen, mittaustuloksia häiritsevien tekijöiden käyttöohjeissa tapahtuneen ilmoittamisen ja testauslaboratorioiden puolueettomuuden osalta sekä sen osalta, täyttävätkö mittarit kokonaisuudessaan ISO 15197:2013 standardin vaatimukset.

Verensokerimittareiden tarkkuuden ja sen testaamisen osalta tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Analyyttinen suorituskyky" on position 1 osalta todettu vähimmäisvaatimuksena, että mittari-liuskapari täyttää ISO 15197:2013 standardin vaatimukset. Lisäksi on todettu, että vaadittu tarkkuus on ±15 prosenttia ja että se on testattu puolueettomassa laboratoriossa ammattilaisten mittauksissa kolmella eri liuskaerällä ja potilaiden itse tekemissä mittauksissa yhdellä liuskaerällä. Mittaustulokset on tullut ilmoittaa tarjouspyynnön kohdassa "Selvitys testaustuloksista".

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on merkitty positiossa 1 tarjottujen testiliuskojen CareSens N ja CareSens Pro ja mittareiden CareSens Dual, CareSens N ja CareSens N POP osalta, että ne täyttävät ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset. Tarjouksessa on myös vastattu "Kyllä" kohtaan, jossa on todettu mittari-liuskaparista, että sen tarkkuus on ±15 prosenttia ja että tarkkuus on testattu puolueettomassa laboratoriossa ammattilaisten mittauksissa kolmella eri liuskaerällä ja potilaiden itse tekemissä mittauksissa yhdellä liuskaerällä. Lisäksi tarjoukseen on liitetty kaksi esitettä ja liite 1.4, joissa on todettu CareSens N -mittarin ja liuskojen täyttävän ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset.

Valittaja on esittänyt voittaneen tarjoajan mittareiden käyttöohjeiden osoittavan, ettei testausta ole kuitenkaan suoritettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla eli kolmella liuskaerällä.

Markkinaoikeus toteaa, että mittareiden CareSens Dual, CareSens N ja CareSens N POP käyttöohjeissa on sivuilla 58, 45 ja 45 esitetty kohdissa "Suorituskyky" selvitys mittareiden tarkkuuden määrittämisestä. Mittarin CareSens N osalta on käyttöohjeessa ilmoitettu, että "CareSens N mittareiden (mallit GM505PAD, GM505PBD, GM505PCD) tarkkuus määriteltiin vertaamalla potilailta mitattuja verensokeriarvoja YSI Model 2300 Glucose Analyzer laboratorioinstrumentilla saatuihin tuloksiin". Vastaava kirjaus on ollut myös muiden mittareiden käyttöohjeissa, joissa on kuitenkin CareSens N POP -mittareiden osalta mainittu kaksi mallia ja CareSens Dual -mittarin osalta yksi malli.

Käyttöohjeissa ei ole ollut mainintaa liuskaeristä. Kun käyttöohjeissa ei ole ollut sellaisia mainintoja, jotka olisivat antaneet hankintayksikölle aiheen perustellusti olettaa, ettei testausta ole suoritettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla eli kolmella liuskaerällä, hankintayksikkö on voinut luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan, jonka mukaan tarkkuus on testattu ammattilaisten mittauksissa kolmella eri liuskaerällä ja potilaiden itse tekemissä mittauksissa yhdellä liuskaerällä. Tarjousmateriaalissa ei myöskään ole ollut sellaisia tietoja, joiden perusteella hankintayksikkö olisi voinut päätellä, ettei 99 prosenttia diabeetikoiden mittauksien tuloksista sijoitu standardin Consensus Error Grid -taulukon vyöhykkeille A ja B. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole edellä mainituilla perusteilla katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi.

Testaustulosten verensokeritasokohtaisen ilmoittamisen osalta markkinaoikeus toteaa, että mittareiden käyttöohjeissa on kohdassa "Suorituskyky" ilmoitettu tarkkuustulokset kolmelle eri glukoosipitoisuudelle. Vaikka tarkkuustulokset on käyttöohjeissa ilmoitettu edellä todetulla tavalla, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole yksin tällä perusteella voinut arvioida, ettei tarkkuutta ole testattu standardin edellyttämällä tavalla seitsemän eri raja-arvoilla rajatun glukoositason osalta. Ottaen lisäksi huomioon tarjoajan standardinmukaisuudesta tarjouksessa ilmoittaman markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole edellä mainitulla perusteella katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi.

Siltä osin kuin asiassa on kysymys mittaustuloksia häiritsevien tekijöiden ilmoittamisesta käyttöohjeissa, markkinaoikeus toteaa, että tältä osin tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että mittari liuskapari täyttää ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset. Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan toimittamissa käyttöohjeissa ei ole ilmoitettu, mikä häiritsevän aineen pitoisuus ylittää hyväksymiskriteerit eli vaikuttaa merkittävällä tavalla mittaustulokseen, vaikka myös hankintayksikkö on edellyttänyt häiriötekijöiden raja-arvojen ilmoittamista.

Markkinaoikeus toteaa, että ISO 15197:2013 -standardin kohdassa 6.4.4.5 on todettu häiritsevien tekijöiden ilmoittamisesta käyttöohjeissa seuraavaa: "The interfering substance concentration that exceeds the acceptability criteria shall be calculated (e. g. using linear regression analysis if appropriate) for presentation in the instructions for use".

Markkinaoikeus katsoo, että kyseinen kohta voidaan perustellusti ymmärtää siten, että käyttöohjeissa ilmoittamista varten on laskettava hyväksyttävän tason ylittävän häiritsevän aineen pitoisuus. Markkinaoikeus toteaa lisäksi tältäkin osin, että voittanut tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu mittareiden täyttävän ISO 15197:2013 standardin vaatimukset. Voittanut tarjoaja on esittänyt, että ainoastaan CareSens Dual -mittarin osalta yksi häiriötekijä, nimittäin ksyloosi, on ylittänyt standardin asettaman käyttöohjeissa ilmoittamiselle asetetun vaatimuksen. Ottaen huomioon standardissa hyväksyttävän tason ylittävän häiritsevän aineen pitoisuuden laskemisen ja ilmoittamisen osalta todettu ja voittaneen tarjoajan tältä osin esittämä sekä se, että ksyloosin häiriötä aiheuttava pitoisuus tietyssä glygoositasossa on ilmoitettu CareSens Dual -mittarin käyttöohjeessa, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole edellä mainitulla perusteella katsonut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi.

Testauslaboratorioiden puolueettomuuden osalta tarjouspyynnössä on jo edellä todetulla tavalla edellytetty, että mittareiden tarkkuus on testattu puolueettomassa laboratoriossa ammattilaisten mittauksissa kolmella eri liuskaerällä. Tarjouspyynnössä ei ole tarkemmin määritelty mitä tarkoitetaan puolueettomalla laboratoriolla. Valittaja on viitannut tältä osin siihen, että voittaneen tarjoajan tarjoamien mittareiden valmistaja on rahoittanut kyseiset tutkimukset.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on position 1 osalta kohdassa "Analyyttinen suorituskyky" ilmoitettu, että mittarit on testattu puolueettomassa laboratoriossa. Testauksen suorittaneeksi tahoksi on ilmoitettu Asan Hospital, jonka osalta on myös ilmoitettu sen osoite Etelä Koreassa, ja Institut fűr Diabetes-Technologie Forschungs- und Entwicklungsgesellsch aft mbH an der Universität Ulm. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteen 1.4 ensimmäisen ei liikesalaisuuksia sisältävän sivun mukaan mittarit on testattu puolueettomassa laboratoriossa. Mainitussa liitteen kohdassa on lisäksi ilmoitettu, että testauksen on suorittanut Yangjae Choi´s Hospital. Liitteessä on vielä ilmoitettu tämän Etelä-Korean Soulissa sijaitsevan sairaalan osoite.

Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa ja sen liitteessä 1.4 on annettu vakuutus testauslaboratorioiden puolueettomuudesta ja ilmoitettu laboratorioiden tiedot. Edellä lausutun huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole yksin sillä perusteella, että valittajan mukaan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan voittaneen tarjoajan mittareiden valmistaja olisi rahoittanut tutkimuksia, menetellyt virheellisesti, kun se on voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen perusteella katsonut, että mittareiden testaaminen on tehty tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla ja että voittaneen tarjoajan tarjous on tältä osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

ISO 15197:2013 -standardin muiden vaatimusten täyttymisen ja tämän osoittamisen osalta valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetty TÜV SÜD Korea -sertifikaatti on koskenut ainoastaan ISO-standardin kohdan 6.3 mukaista suorituskyvyn testausta eikä siis tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla koko standardia. Voittanut tarjoaja on puolestaan esittänyt, että mainittu sertifikaatti on ollut koko standardin kattava sertifiointi, jossa standardinmukaisuus on todettu.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjoukseen on liitetty TÜV SÜD -sertifikaatti, joka on päivätty 4.4.2016. Kyseisessä sertifikaatissa ei ole mainintaa ISO 15197:2013 -standardin osalta. Voittanut tarjoaja on jo edellä todetulla tavalla tarjouksessaan ilmoittanut tarjoamiensa tuotteiden täyttävän standardin asettamat vaatimukset. Tarjousasiakirjoissa on lisäksi ollut tuotteiden valmistajan vuonna 2016 päivätty vahvistuskirje, jossa on annettu vakuutus siitä, että mittarit täyttävät täysin mainitun standardin vaatimukset. Kun voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että tarjoajan ja mittareiden valmistajan standardin vaatimusten täyttymisestä ilmoittama ei voi pitää paikkansa, hankintayksikkö on voinut luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan. Näin ollen se ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan tarjouksen tältäkin osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjousten vertailu ja valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten vertailun osalta valittaja on esittänyt muun ohella, että voittaneen tarjoajan CareSens Dual -mittaria koskeva tarjous on saanut virheellisesti kolme pistettä liuskojen säilyvyyden osalta, vaikka säilyvyys on ollut vain 12 kuukautta. Kuultava on puolestaan esittänyt, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen Countour mittarin liuskojen säilytyslämpötilan osalta ja sen osalta, että standardin edellyttämä tarkkuusvaatimuksen täyttyminen on osoitettu liian suppeaan otantaan perustuneella potilastestaustutkimuksella.

Arvioitaessa hankintamenettelyn hankintasäännösten mukaisuutta asiassa on esitettyjen väitteiden perusteella otettava seuraavaksi kantaa siihen, onko tarjousten vertailussa menetelty valittajan esittämällä tavalla virheellisesti.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdan "Pakkaus ja säilyvyys" mukaan liuskapakkauksen on tullut säilyä avattuna vähintään 12 kuukautta. Liuskapakkauksen säilyvyydestä avattuna yli 12 kuukautta on lisäksi saanut tarjousten vertailussa lisäpisteitä.

Voittaneen tarjoajan CareSens Dual -mittaria ja CareSens Pro -liuskoja koskevassa tarjouksen osassa on edellä mainittuun kohtaan merkitty vastaukseksi "Kyllä" kysymykseen siitä, säilyykö liuskapakkaus avattuna vähintään 12 kuukautta. Lisäksi kohtaan " Liuskapakkaus säilyy avattuna kauemmin kuin 12 kuukautta." on sarakkeeseen "Annettu tieto" merkitty "18 kk".

Markkinaoikeus katsoo, että voittanut tarjoaja on tarjoukseensa merkinnyt riittävän selvällä ja yksiselitteisellä tavalla liuskojen säilyvyyden olevan 18 kuukautta. Valittajan on kuitenkin viitannut siihen, että CareSens Pro liuskapaketin mukana toimitettavan liuskainsertin mukaan säilyvyys on vain 12 kuukautta.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa koskien position 1 CareSens Dual -mittaria ja CareSens Pro -liuskoja on tarjousmateriaaliin sisältyvässä esitteessä "CareSens PRO glukoositestiliuska" todettu liuskojen säilyvyyden olevan jopa 24 kuukautta. Tarjousmateriaaliin sisältyvässä CareSens Dual -mittarin käyttöohjeessa on todettu, että yksityiskohtaisempia säilytys- ja käyttöohjeita on CareSens Pro -testiliuskapakkauksen käyttöohjeessa. Tarjousmateriaalin liitteeseen 1.4 on edelleen sisältynyt vuonna 2017 laadittu asiakirja CareSens™ PRO -verensokeriliuskat, jossa on ollut käyttäjälle suunnattuja ohjeita CareSens Dual -mittarin ja CareSens Pro liuskojen käyttöön. Ohjeiden kohdassa "Säilytys ja käsittely" on todettu, että liuskat on käytettävä ennen vanhentumispäivää, joka on mainittu testiliuskapurkissa- ja laatikossa.

Markkinaoikeus katsoo, että ainoa tarjousmateriaaliin sisältyvä merkintä CareSens Pro -liuskojen säilyvyydestä on edellä todettu esitteen maininta jopa 24 kuukauden säilyvyydestä. Vaikka esitteessä ei ole todettu, koskeeko säilyvyys avatussa pakkauksessa olevia liuskoja, tarjousmateriaalissa ei ole ollut sellaisia tietoja, jotka olisivat olleet ristiriidassa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman 18 kuukauden säilyvyyden kanssa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman perusteella antanut sille tarjouspyynnössä ilmoitetuin tavoin lisäpisteitä liuskojen 12 kuukautta ylittävästä säilyvyydestä.

Kun hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja pisteyttäessään sen tarjousten vertailussa, asiassa ei ole hankintamenettelyn lopputuloksen oikeellisuuden kannalta merkitystä valittajan tarjouksen mahdollisella tarjouspyynnön vastaisuudella. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa kuultavan valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuden osalta esittämään.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Tiedon antaminen asiakirjasta

Pääasian lopputulos huomioon ottaen markkinaoikeus hylkää valittajan esittämän pyynnön tiedon antamisesta asiakirjasta nyt käsillä olevan oikeudenkäynnin kannalta tarpeettomana.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta.

Markkinaoikeus hylkää Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta.

Markkinaoikeus velvoittaa Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n korvaamaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen ja Mediq Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.675 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.10.2018