MAO:507/18

Ranuan Seudun Matkailu Oy - Arctic Fox Glass Igloos -aluetyöt

julkinen hankinta - hankintayksikkö - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/219
Antopäivä: 10.10.2018

ASIAN TAUSTA

Ranuan Seudun Matkailu Oy on ilmoittanut 17.4.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Arctic Fox Glass Igloos -aluetöitä koskevasta rakennusurakasta.

Ranuan Seudun Matkailu Oy on 28.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut PT Pohjanteko Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 625.170 euroa.

Hankintasopimus on tehty 28.5.2018.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 224.300 euroa tai ainakin 44.800 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.125 eurolla.

Perusteet

Ykkös Infra Oy olisi virheettömässä menettelyssä voittanut tarjouskilpailun, koska sen tarjous on ollut halvin. Selonottoneuvottelussa on todettu suullisesti ja seuraavana päivänä kirjallisesti vahvistaen, että yhtiön tarjous vastaa tarjouspyyntöä eikä se sisällä omia ehtoja. Ykkös Infra Oy on pyydettäessä ilmoittanut, että tarjous on vastannut tarjouspyyntöä, eikä mitään puutteita ole havaittu. Tämä selvitys on hyväksytty, työ on tilattu ja työlupa annettu.

Tarjouspyynnön mukaan työ on tullut saada aloittaa viikolla 19. Ykkös Infra Oy on pyytänyt Ranuan Seudun Matkailu Oy:tä lisäämään sopimukseen menetetyn urakka-ajan, jolloin urakka-aika säilyisi tarjouspyynnön mukaisena. Ykkös Infra Oy on lähettänyt maksuerätaulukon urakka-aineiston mukaisesti. Ranuan Seudun Matkailu Oy on lähettänyt oman taulukon. Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle on ilmoitettu, ettei ole asianmukaista eikä yleisten sopimusehtojen mukaista, että Ykkös Infra Oy joutuisi rahoittamaan kohteen toteuttamista lähes 100.000 eurolla. Ranuan Seudun Matkailu Oy on tämän jälkeen virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että Ykkös Infra Oy ei olisi selonottoneuvottelussa hyväksynyt hankintasopimuksen ehtoja. Hankintasopimusta ei kuitenkaan ollut vielä edes esitetty.

Ranuan Seudun Matkailu Oy ei ole noudattanut myöskään odotusaikaa solmiessaan vallinneessa tilassa hankintasopimuksen toiseksi tulleen tarjoajan kanssa.

Vastine

Vaatimukset

Ranuan Seudun Matkailu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää sen. Ranuan Seudun Matkailu Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.577,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hankintoihin ei tule soveltaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, koska se ei ole hankintayksikkö. Se ei ole viranomainen eikä se ole saanut tukea iglujen rakentamiseen. Hankinnan kilpailuttaminen www.hankintailmoitukset.fi-sivustolla on ollut omistajaohjauksellinen päätös.

Ranuan Seudun Matkailu Oy ei ole julkisoikeudellinen laitos. Yhtiötä ei ole perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Yhtiön toiminta ei ole yleisen edun mukaista, vaan toiminnan luonne on täysin kaupallista ja tavoitteena on voiton tavoittelu. Ranuan Seudun Matkailu Oy toimii normaalin osakeyhtiön tavoin liiketoiminnallisin periaattein avoimella ja erittäin kilpaillulla markkinalla sekä kantaa toimintaansa liittyvät riskit. Toiminta kohdistuu rajoittamattomaan asiakas- ja kuluttajakuntaan.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toimiala on matkailuelinkeinon, leiritoiminnan, safaritoiminnan, ohjelmatoiminnan ja majoituksen välitystoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja ylläpitää leirintä-, eläinpuisto- ja virkistysalueita sekä muita matkailua palvelevia laitoksia. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu toiminnallisia velvoitteita taikka osoitettu julkisia palvelutehtäviä. Toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille mahdollisuus pohjoisten ja arktisten eläinten näkemiseen niiden mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössä ympäri vuoden sekä tarjota ja järjestää ohjelmapalveluja Ranuan ympäristössä. Lisäksi yhtiö tuottaa leirintäaluepalveluita Ranua Zoo Camping -alueella, Ranuanjärven leirintäalueella sekä majoituspalveluita lomakylä Gulo Gulossa. Yhtiön toiminta jakaantuu Ranuan Eläinpuisto, Ranua Wildlife Safaris, Ranua Zoo Camping, Ranuanjärven leirintäalue ja lomakylä Gulo Gulo aputoiminimien alle.

Ranuan kunta omistaa 100 prosenttia yhtiön osakkeista. Ranuan kunta nimeää yhtiökokouksessa Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hallituksen, joka puolestaan nimeää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön johto on Ranuan kunnan valvonnan alainen ja lisäksi Ranuan kunnanvaltuusto esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen kokoonpanon.

Ranuan kunta ei tue Ranuan Seudun Matkailu Oy:tä millään tavalla. Ranuan kunta ei osta yhtiöltä palveluita lukuun ottamatta aika ajoin hankittavia kokous- ja ravintolapalveluita. Vastaavia palveluita Ranuan kunta ostaa muiltakin paikallisilta toimijoilta. Yhtiön omistaja Ranuan kunta tai kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt eivät saa yhtiöltä erityishinnoittelua tai muita muista asiakkaista poikkeavia järjestelyjä.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toiminnan rahoitus perustuu yhtiön toiminnastaan saamaan tulorahoitukseen, mikä lisäksi yhtiö rahoittaa investointejaan tarvittaessa kaupallisilta rahoituslaitoksilta otetuilla lainoilla. Yhtiön tulot muodostuvat suurimmilta osin sen itse tuottamista palveluista: pääsylipputuloista, matkamuistomyynnistä, ravintola- ja kahvilatuotoista, majoitustuloista sekä safaritoiminnasta. Ranuan kunta ei rahoita yhtiön toimintaa eikä myönnä takauksia tai muita vakuuksia yhtiön veloista. Yhtiö on saanut vuosina 2016 ja 2017 Ranuan kunnalta avustuksia kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tätä Ranuan kunnan myöntämää avustusta voi hakea mikä tahansa yritys ja myöntämisperusteet ovat kaikille samat. Avustusmäärä on suuri, koska Ranuan Seudun Matkailu Oy työllistää kesäisin kymmeniä kesätyöntekijöitä.

Nyt kyseessä oleva hankinta rahoitetaan kokonaisuudessaan pankkilainalla ja osin Ranuan Seudun Matkailu Oy:n tulorahoituksella. Pankkilainan vakuutena on yhtiön omistamaan kiinteistöön haettu panttaus.

Ranuan Seudun Matkailu Oy on sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta, koska Ykkös Infra Oy:n edellyttämä maksuehto on ollut tarjouspyynnön vastainen. Ykkös Infra Oy:n kanssa käydyn selonottoneuvottelun jälkeen hankinnan läpiviennistä vastaava tekninen asiantuntija on laatinut urakkasopimusluonnoksen ja maksuerätaulukon. Tilaajan laatimassa maksuerätaulukossa urakkahinnan maksuaikataulu on jaksotettu siten, että urakkahinta oli jaettu 20 maksuerään. Kunkin maksuerän perusteena on taulukkoon kirjatun työvaiheen suorittaminen. Ykkös Infra Oy on ilmoittanut, ettei se hyväksy maksuerätaulukkoa ja toimittanut oman ehdotuksensa maksuerätaulukoksi. Taulukon mukaan ainakin kaksi ensimmäistä maksuerää tulisi maksaa ennen kuin töitä on varsinaisesti tehty. Valittajan ehdotus maksuerätaulukoksi on ollut yleisten sopimusehtojen vastainen siltä osin, kun siinä on edellytetty maksuja maksettavaksi nopeammassa aikataulussa, kuin työ etenee tai maksuja joita maksetaan ennen työn tekemistä. Viittaamalla yleisiin sopimusehtoihin Ranuan Seudun Matkailu Oy on tuonut riittävän selvästi esille, että urakkaa koskevat maksut tullaan suorittamaan jälkikäteen hyväksyttyä suoritusta vastaan.

Kyseessä on kansallinen hankinta, joten odotusaikaa koskevat säännökset eivät sovellu hankintaan. Samasta syystä myöskään tehottomuusseuraamus ei tule asiassa kyseeseen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että Ranuan Seudun Matkailu Oy on julkaissut hankintailmoituksen sekä ilmoittanut muutoksenhakuviranomaiseksi markkinaoikeuden. Ranuan Seudun Matkailu Oy on julkisoikeudellinen laitos. Organisaation toiminnan kulmakiviä ovat muun ohella hoivaeläintoiminta. Yhtiön toiminta-ajatuksena on yleisellä tasolla kehittää ja luoda matkailualalle liiketoiminnan edellytyksiä paikallisesti ja myös alueellisesti sekä tuottaa yleistä virkistysarvoa, mitkä ovat yleishyödyllisiä toimintoja. Kerätyt tulot ovat yksi osa toimintaa ja niitä käytetään mainittujen yleishyödyllisten toimintojen ja velvoitteiden ylläpitoon. Voiton tuottaminen ei ole päätarkoitus. Yhtiö toimii julkishallinnon alaisuudessa ja päätäntävallan alaisena.

Hankinnan kohde olisi tullut kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena. Jos hankinnan kohde olisi kilpailutettu kokonaisuutena hankintasäännösten mukaisesti, Ykkös Infra Oy olisi saanut hankintasopimuksen kokonaisuudesta 2.243.000 euroa.

Muut kirjelmät

Ranuan Seudun Matkailu Oy on esittänyt, että osallistuminen aktiivisesti hoivaeläntoimintaan ja EAZA-järjestön toimintaan on vastuullista toimintaa, jolla halutaan auttaa eläimiä. Yhtiön toiminnasta syntyy Ranuan seudulle ja sen yrityksille taloudellista etua, koska yhtiö houkuttelee paikkakunnalle turisteja, jotka käyttävät alueen palveluita ja tuovat näin työtä ja verotuloja. Yhtiötä ei ole kuitenkaan perustettu siinä tarkoituksessa, että se toteuttaisi hoivaeläintoimintaa taikka osallistuisi EAZA-järjestön toiminnan kautta uhanalaisten eläinlajien säilyttämiseen.

Molempien hankintojen yhteenlaskettu arvo alittaa selvästi hankintalain tarkoittaman rakennusurakoita koskevan EU-kynnysarvon, joten on selvää, että igluja koskevat rakennusurakat ovat yhteenlaskettunakin kansallisia hankintoja. Koska hankinnat on kilpailutettu kahdella erillisellä tarjouspyynnöllä, on asiassa täysin mahdotonta sanoa millaiseksi kilpailu olisi muodostunut siinä tapauksessa, että molemmat kokonaisuudet olisi kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena.

Ranuan Seudun Matkailu Oy ja Ykkös Infra Oy ovat toimittaneet kirjelmät oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valituksen tutkiminen

Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko markkinaoikeudella toimivaltaa tutkia valitusta, eli onko Ranuan Seudun Matkailu Oy julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (jäljempänä hankintalaki) tarkoitettu hankintayksikkö.

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään.

Hankintalain 5 §:n 1 momentin mukaan hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat:

1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset;

2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset;

3) valtion liikelaitokset;

4) julkisoikeudelliset laitokset;

5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1–4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä.

Ranuan Seudun Matkailu Oy on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö. Sitä ei siten ole pidettävä hankintalain 5 §:n 1 momentin 1–3 kohdissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiö ei esittämänsä mukaan ole saanut hankinnan tekemiseen hankintalain 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua tukea, joten sitä ei ole pidettävä myöskään tässä kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Näin ollen asiassa jää arvioitavaksi, onko Ranuan Seudun Matkailu Oy hankintalain 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos.

Hankintalain 5 §:n 2 momentin mukaan edellä 1 momentin 4 kohdassa julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja:

1) jota rahoittaa pääasiallisesti 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö;

2) jonka johto on 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan alainen; taikka

3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 84) mukaan julkisoikeudellisen laitoksen käsitteen ensimmäisen osan edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Yksikön tulee olla oikeushenkilö, sen tulee olla perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja näiden tarpeiden on oltava luonteeltaan muita kuin teollisia tai kaupallisia.

Kun Ranuan Seudun Matkailu Oy on edellä todetulla tavalla osakeyhtiö ja siten oikeushenkilö, täyttää se tältä osin julkisoikeudelliselta laitokselta edellytetyn vaatimuksen. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko Ranuan Seudun Matkailu Oy nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta.

Unionin tuomioistuin on tuomiossa Gemeenthe Arnhem (tuomio 10.11.1998, Gemeente Arnhem, C-360/96, EU:C:1998:525, 49 ja 50 kohdat) katsonut, että kehittyneen kilpailun olemassaolo ja erityisesti se seikka, että kyseessä oleva laitos toimii markkinoilla kilpailutilanteessa, voi olla merkkinä siitä, että kyseessä ei ole luonteeltaan muu kuin teollinen tai kaupallinen yleisen edun mukainen tarve. Nämä viimeksi mainitut tarpeet tyydytetään sitä vastoin yleensä muulla tavoin kuin tarjoamalla markkinoilla olevia tavaroita tai palveluja.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 84–85) on viitaten unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön todettu, että vaikka direktiivin ja lain sanamuoto viittaavat itse tarpeiden luonteeseen, on vakiintuneessa oikeuskäytännössä usein tosiasiallisesti arvioitu tarkasteltavan yksikön toiminnan luonnetta eli tarpeiden tyydyttämisen tapaa. Yleisen edun mukaisiksi muiksi kuin teollisiksi ja kaupallisiksi tarpeiksi on vakiintuneessa unionin oikeudessa katsottu tarpeet, joita tyydytetään muilla tavoin kuin tarjoamalla markkinoilla tavaroita tai palveluja ja, jotka julkinen valta yleiseen etuun liittyvistä syistä päättää tyydyttää itse tai joiden osalta se haluaa säilyttää määräysvallan. Muun kuin teollisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamista koskevalla edellytyksellä pyritään täsmentämään yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitettä. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden ja luonteeltaan teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden välille on tehty ero. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitteen ulkopuolelle eivät kuitenkaan jää sellaiset tarpeet, joita myös yksityiset yritykset tyydyttävät tai voivat tyydyttää. Kehittyneen kilpailun olemassaolo voi kuitenkin olla merkki siitä, että kyseessä on teollinen tai kaupallinen yleisen edun mukainen tarve.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 85) on todettu edelleen, että teollisen tai kaupallisen luonteen arvioinnissa oikeuskäytännössä on merkityksellisiksi katsottu kilpailuolosuhteissa toimimisen lisäksi muun muassa laitoksen tehtävien kuuluminen julkisen viranomaisen tehtäviin, laitoksen voiton tavoittelu sekä taloudellisten riskien kantaminen. Yleisen edun mukaisten tehtävien lisäksi julkisoikeudellinen laitos voi huolehtia myös muista tehtävistä. Merkitystä ei tältä osin ole annettava sille, onko yleisen edun mukaisten tarpeiden täyttäminen laitoksen pääasiallinen tehtävä vai vähämerkityksellinen osa laitoksen tehtävistä, jos yksikön perustamisella ja toiminnalla on kuitenkin ollut yleisen edun mukainen tarkoitus. Siten myös laitoksen kaupalliseen toimintaan liittyvät hankinnat on kilpailutettava hankintalainsäädännön mukaisesti. Hankintadirektiivin johdanto-osan 10 perustelukappaleen mukaan olisi selvennettävä, että laitosta, joka toimii tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja vastaa toimintansa harjoittamisesta aiheutuneista tappioista, ei olisi pidettävä julkisoikeudellisena laitoksena.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Ranuan Seudun Matkailu Oy on Ranuan kunnan omistama yhtiö, jonka toimiala on matkailuelinkeinon, leiritoiminnan, safaritoiminnan, ohjelmapalveluiden ja majoituksen välitystoiminnan harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö omistaa ja ylläpitää leirintä-, eläinpuisto- ja virkistysalueita sekä muita matkailua palvelevia laitoksia. Ranuan kunta käyttää omistajan määräysvaltaa yhtiössä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan yhtiö toimii liiketoiminnallisin periaattein avoimilla markkinoilla tavanomaisissa markkinaolosuhteissa ja kantaa itse toimintaansa liittyvät riskit. Toiminnan rahoitus perustuu yhtiön toiminnastaan saamiin myyntituottoihin, minkä lisäksi investointeja rahoitetaan tarvittaessa kaupallisilta rahoituslaitoksilta otetuilla lainoilla. Ranuan kunta ei rahoita yhtiön toimintaa eikä myönnä takauksia tai muita vakuuksia yhtiön veloista.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toimintakertomuksen mukaan yrityksen toiminta-ajatuksena on muun ohella tarjota asiakkaille mahdollisuus pohjoisten ja arktisten eläinten näkemiseen niiden mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössään ympäri vuoden. Tähän nähden ei voida pitää poissuljettuna, että yhtiö toteuttaa myös yleisen edun mukaisia tarpeita. Esitetyn selvityksen mukaan yhtiö kuitenkin toimii osakeyhtiönä kilpailluilla markkinoilla, sen toiminnan rahoitus perustuu pääosin yhtiön toiminnastaan saatuihin tuloihin ja se vastaa itse toimintansa harjoittamisesta aiheutuvista tappioista.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toiminnan tarkoituksena on katsottava olevan voiton tavoittelu ja sen toiminnan olevan luonteeltaan kaupallista. Yhtiön ei siten voida katsoa olevan perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Näin ollen Ranuan Seudun Matkailu Oy ei ole hankintalain 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Ranuan Seudun Matkailu Oy:tä ei ole kysymyksessä olevan hankinnan osalta pidettävä hankintalain 5 §:ssä tarkoitettuna hankintayksikkönä. Asiassa ei siten ole ollut kysymys hankintalaissa tarkoitetusta julkisesta hankinnasta, eikä markkinaoikeudella tämän vuoksi ole toimivaltaa tutkia valitusta. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Ranuan Seudun Matkailu Oy on julkaissut hankintailmoituksen, tarjouspyynnössä todennut käsittelevänsä, hyväksyvänsä tai hylkäävänsä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein ja liittänyt tekemäänsä muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudessa Ranuan Seudun Matkailu Oy on kuitenkin esittänyt, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska se ei ole hankintayksikkö eikä hankintaan sovelleta hankintalakia.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Edellä todetut seikat huomioon ottaen asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta ei ole kohtuutonta, että myös Ranuan Seudun Matkailu Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää Ranuan Seudun Matkailu Oy:n ja Ykkös Infra Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 17.6.2019 taltionumero 2903.

 
Julkaistu 15.10.2018